Zákon č. 117/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992 do31.10.2002
Účinnosť od 01.04.1992 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.

OBSAH

117

ZÁKON

zo 4. marca 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 a 2 sa slová „príspevok pred nástupom do zamestnania2)“ nahrádzajú slovami „hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie2)“

Poznámka pod čiarou č. 2 znie:

2) § 12 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.“.

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa suma „800 Kčs“ nahrádza sumou „1000 Kčs“.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve“ nahrádzajú slovami „peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce príjem“.

3a. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „, a u dieťaťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého ani pravidelná návšteva predškolských zariadení, ktorá neprevyšuje štyri hodiny denne.“.

4. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak je v rodine viac detí uvedených v § 2 ods. 1, patrí pri starostlivosti o tieto deti príspevok len jednému z manželov; to platí obdobne, ak ide o ostatných oprávnených (§ 2 ods. 3).“.

5. V § 7 ods. 1 sa suma „900 Kčs“ nahrádza sumou „1 200 Kčs“.

6. V § 7 ods. 2 sa suma „30 Kčs“ nahrádza sumou „40 Kčs“.

7. V § 7 ods. 5 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ sa v § 11 ods. 3 neustanovuje inak.“.

8. § 8 ods. 1 písm. c) znie:

c) vojačky a vojaci v činnej službe, policajtky a policajti, príslušníčky a príslušníci Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a zborov nápravnej výchovy na orgánoch, ktoré vykonávajú ich nemocenskú starostlivosť,“.

9. V § 12 ods. 4 sa za slová „sa vyplatil“ vkladajú tieto slová: „vo výške, v ktorej patril,“.

10. V § 14 ods. 1 sa slová „príslušníčky (príslušníkov) Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „policajtky (policajtov), príslušníčky (príslušníkov) Federálnej bezpečnostnej informačnej služby“.

11. V § 15 sa slová „ak sa mzdy zvýšia aspoň o 5 %“ nahrádzajú slovami „ak je rast priemernej mzdy aspoň 5 %“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r