Vyhláška č. 221/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášok Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., č. 359/1991 Zb., č. 470/1991 Zb. a č. 532/1991 Zb.

Čiastka 44/1992
Platnosť od 22.05.1992 do29.10.1993
Účinnosť od 22.05.1992 do29.10.1993
Zrušený 248/1993 Z. z.

OBSAH

221

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 27. apríla 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášok Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., č. 359/1991 Zb., č. 470/1991 Zb. a č. 532/1991 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášok Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., č. 359/1991 Zb., č. 470/1991 Zb. a č. 532/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 a v § 9 ods. 4 sa dopĺňa za slovo „základných“ slovo „(tarifných)“.

2. V § 3 sa na konci odseku 4 a v § 9 na konci odseku 4 dopĺňajú slová „pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak (§ 9 ods. 6).“.

3. V § 3 ods. 5 a v § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre rok 1991“.

4. V § 3 ods. 6 písm. f) sa vypúšťajú slová „v rozsahu nároku ustanoveného právnymi predpismi“.

5. § 3 ods. 6 písm. i) znie:

i) odmeny poskytnuté podľa právnych predpisov sprostredkovateľom a rozhodcom, predsedom a členom privatizačných komisií a odmeny poskytnuté za posudzovanie privatizačných projektov,“.

6. § 3 ods. 6 písm. j) znie:

j) odmeny a ostatné plnenia poskytované žiakom stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť (ďalej len „učilište“) za prácu vykonávanú v rámci odborného výcviku na produktívnych činnostiach,“.

7. § 3 ods. 6 písm. k) znie:

k) príplatky za prácu v sťažených podmienkach alebo v zdravotne škodlivom prostredí poskytnuté občanom vykonávajúcim civilnú službu,“.

8. V § 5 ods. 5 a § 11 ods. 5 sa slová „predchádzajúceho kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „roka 1990“.

9. § 6 ods. 3 znie:

(3) O sumu prekročenia, ktorú rozpočtová organizácia neuhradí podľa odseku 2, zníži prípustný objem mzdových prostriedkov v nasledujúcom kalendárnom roku.“.

10. V § 9 ods. 3 sa slová „(odseky 4 a 5)“ nahrádzajú slovami „(odseky 4 až 6)“.

11. V § 9 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:

(6) Pre rozpočtové a príspevkové organizácie, v ktorých dôjde v roku 1992 ku zmene systému odmeňovania oproti stavu v roku 1991, je regulačnou základňou za hodnotené obdobie regulačná základňa zistená za rovnaké obdobie roka 1991, ktorú tieto organizácie zvýšia o percento prírastku alebo znížia o percento úbytku a počtu pracovníkov medzi hodnoteným obdobím a rovnakým obdobím roka 1991. Pri výpočtoch použijú skutočný počet pracovníkov zaokrúhlený na jedno desatinné miesto, pokiaľ tento počet je nižší ako 100.“.

12. V § 12 ods. 1 sa za slová „rast miezd“ dopĺňajú slová „alebo limit“.

13. § 12 ods. 3 znie:

(3) O sumu prekročenia, ktorú príspevková organizácia neuhradí podľa odseku 2, zníži prípustný objem mzdových prostriedkov v nasledujúcom kalendárnom roku.“.

14. § 13 ods. 4 znie:

(4) Príspevková organizácia z fondu odmien

a) prednostne uhrádza prekročenie podľa § 12 ods. 2,

b) uhrádza pracovníkom zložky mzdy podľa vlastného rozhodnutia,

c) prevádza prostriedky do fondov odmien iných príspevkových a rozpočtových organizácií.“.

15. § 14 znie:

㤠14

Smerný rast miezd pre rozpočtové organizácie a pre príspevkové organizácie pre jednotlivé štvrťroky roka 1992 je 32 %.“.

16. V § 16 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

(3) Rozpočtové a príspevkové organizácie, v ktorých skutočný počet pracovníkov za hodnotené obdobie neprekročí 10 osôb, nezisťujú prípustný objem mzdových prostriedkov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.