Vyhláška č. 462/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c123/1992 Zb.)

Čiastka 93/1992
Platnosť od 15.10.1992 do31.08.1996
Účinnosť od 01.12.1992 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

OBSAH

462

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 4. septembra 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo dopravy podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve a podľa § 772 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb., vyhlášky č. 118/1973 Zb., vyhlášky č. 123/1979 Zb. a vyhlášky č. 44/1985 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 2 prvá veta znie: „Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie sumy 200,- Kčs.“.

2. V § 18 ods. 2 sa medzi prvú a druhú vetu vkladá veta: „Ak však cestujúci vyhlási, že má platný časový cestovný lístok s mesačným alebo dlhším obdobím platnosti, a ak preukáže túto skutočnosť v lehote a na mieste určenom dopravcom, je dopravca oprávnený vyžadovať iba zaplatenie sumy 30,- Kčs.“.

3. V § 18 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „časovým“ a druhá veta znie: „Cestujúci zaplatí cestovné a dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho vyžadovať zaplatenie sumy 200,- Kčs.“.

4. V § 23 ods. 1 za bodčiarkou sa text „§ 8 ods. 3 písm. f) a g)“ nahrádza textom „§ 8“.

5. § 30 ods. 1 znie:

(1) Cestujúci, ktorý vstúpil priechodom alebo turniketom určeným pre držiteľa časových cestovných lístkov alebo ktorý vstúpil bez zaplatenia do prepravného priestoru inak, než je uvedené v § 29, a ktorý sa nepreukázal platným časovým cestovným lístkom, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie sumy 200,- Kčs. Ustanovenie § 18 ods. 2 druhej vety tu platí obdobne. Zaplatenie cestovného a sumy 200,- Kčs je dopravca oprávnený vyžadovať aj od cestujúceho, ktorý vložil do otvoru turniketu mincu nižšej než zodpovedajúcej hodnoty, alebo iný predmet.“.

6. V § 30 sa ustanovenie odseku 2 vypúšťa a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

7. V § 38 sa vypúšťajú slová „a Hospodárskeho zákonníka“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1992.


Podpredseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poverený riadením Federálneho ministerstva dopravy a Federálneho ministerstva spojov:

Doc. Ing. Baudyš CSc. v. r.