Vyhláška č. 175/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Účinnosť od 16.04.1992

175

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 16. března 1992

o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky podle § 19 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


§ 1

Vyhláška stanoví podrobnější podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů (dále jen „ložiska“) právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen „organizace“), které na základě oprávnění1)

a) dobývají ložiska,2) popřípadě které vydobyté nevyhrazené nerosty v souvislosti s dobýváním též upravují nebo zušlechťují,3)

b) zajišťují a likvidují hlavní důlní díla a lomy při činnosti uvedené v písmenu a).

§ 2

(1) Žádost o povolení dobývání ložiska předkládá organizace obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních alespoň dva měsíce před zahájením dobývání.

(2) Žádost o povolení dobývání ložiska obsahuje:

a) název, identifikační číslo a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat,

b) název a identifikační číslo katastrálního území,4) název a kód okresu,5) parcelní čísla pozemků, popřípadě bližší označení místa činnosti,

c) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení dobývání ložiska.

(3) K žádosti se přiloží:

a) územní rozhodnutí,6)

b) doklad o oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem,1)

c) plán využívání ložiska podle přílohy č. 1,

d) doklady o tom, že je zajištěna ochrana zákonem chráněných zájmů a objektů,7) jestliže by dobýváním ložiska došlo k jejich ohrožení, pokud nebyla vypořádána již v rámci územního řízení, včetně podmínek a požadavků orgánů ekologického dohledu nad těžbou a doklady, kterými organizace prokáže svá práva k pozemkům,

e) názvy a adresy účastníků řízení o povolení dobývání ložiska.8)

(4) Jako plán využívání ložiska se může předložit také dokumentace nebo její část vyhotovená pro jiné účely podle zvláštních předpisů,9) pokud vyhovuje požadavkům této vyhlášky.

(5) Plán využívání ložiska schvaluje vedoucí pracovník, popřípadě závodní dolu nebo závodní lomu.10) V jednotlivých částech plánu se musí uvést datum vyhotovení, jména a podpisy zpracovatelů a jejich funkce.

§ 3

Obvodní báňský úřad v řízení o povolení dobývání ložiska přezkoumá úplnost žádosti, plán využívání a zajištění ochrany zákonem chráněných zájmů a objektů. O věci rozhodne nejpozději do dvou měsíců od podání, případně jeho doplnění a zašle organizaci s povolením dobývání ložiska jedno vyhotovení plánu využívání ložiska.

§ 4

(1) Organizace je povinna vyžádat si povolení obvodního báňského úřadu v případech, že dojde ke změnám vedoucím ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu týkající se zejména

a) změny úhlů generálních svahů skrývky, lomu, místa a sklonu ukládání odvalů,

b) změny parametrů skrývkových a těžebních řezů,

c) použití jiné dobývací metody nebo jiného způsobu dopravy

d) změny parametrů ochranných pilířů,

e) při hlubinném dobývání zásadní změny ve větrání.

(2) Pokud změnou povoleného dobývání nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů7) nad rozsah přípustný v rozhodnutí o povolení dobývání, není třeba povolení obvodního báňského úřadu.

(3) Na řízení o změně se vztahují přiměřeně ustanovení § 2 odst. 2, 4 a 5 a § 3.

§ 5

(1) Před přerušením na dobu delší jednoho roku nebo před trvalým ukončením dobývání ložiska je organizace povinna vypracovat plán zajištění nebo plán likvidace důlních děl a lomů, včetně štěrkopískoven a hlinišť.

(2) Při přerušení dobývání ložiska na dobu kratší jednoho roku se provede krátkodobé zajištění důlních děl a lomů. Organizace za tím účelem zajistí

a) bezpečnost provozu a plnění podmínek ochrany veřejných zájmů,

b) periodické kontroly zajištění,

c) před zahájením provozu provedení kontroly, zda nedošlo ke změnám.

(3) Přerušení dobývání a znovuzahájení dobývání organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu osm dní předem.

(4) Jde-li o plánovanou sezónní těžbu, postupuje organizace stejně jako v odstavci 2, nejsou-li uvedená opatření součástí plánu využívání ložiska.

(5) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na plánované přerušení dobývání na dobu kratší než 30 dnů.

§ 6

(1) Žádost o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů předkládá organizace obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních alespoň dva měsíce před zahájením zajištění nebo likvidace.

(2) Organizace přiloží k žádosti

a) plán zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů podle přílohy č. 2,

b) doklady o zajištění zákonem chráněných zájmů a objektů,7) pokud jsou zajištěním nebo likvidací důlních děl a lomů ohroženy a doklady o splnění podmínek, stanovených orgánem ekologického dohledu.

(3) Na řízení o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů se vztahují přiměřeně ustanovení § 2 odst. 2, 4 a 5 a § 3.

§ 7

Organizace je povinna vést měřickou a geologickou dokumentaci alespoň v rozsahu uvedeném v přílohách této vyhlášky a pravidelně ji doplňovat ve lhůtách stanovených pro měřickou dokumentaci.11) Je povinna evidovat množství, druh, popřípadě kvalitu vydobytých nerostů po dobu životnosti ložiska i při zajištění nebo likvidaci lomu.

§ 8

Plán využívání ložiska vyhotovený podle dosavadních předpisů se považuje za plán využívání ložiska podle této vyhlášky. Obvodní báňský úřad může v odůvodněných případech nařídit jeho doplnění nebo přepracování ve smyslu požadavků této vyhlášky.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Bartoš v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 175/1992 Sb.

NÁLEŽITOSTI PLÁNU VYUŽÍVÁNÍ LOŽISKA

1.

Textová část.

1.1

Základní údaje.

1.1.1

Název a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat.

1.1.2

Název okresu, obce, katastrálního území, parcelní čísla pozemků, případně bližší označení místa dobývání.

1.1.3

Plánovaný začátek a ukončení, případně přerušení dobývání ložiska.

1.2

Geologie a zásoby ložiska.

1.2.1

Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska.

1.2.2

Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geologického průzkumu nebo kvalifikovaného odhadu.

1.2.3

Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob vázaných ochrannými pilíři, důvody jejich vázanosti a opatření pro jejich případné pozdější vydobytí.

1.2.4

Plánovaný geologický průzkum na ložisku.

1.3

Dobývání ložiska.

1.3.1

Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v územním rozhodnutí.

1.3.2

Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob vedení dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná návaznost.

1.3.3

Generální svahy skrývky, lomů a parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění, výška, sklon a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti a opatření proti sesuvu.

1.3.4

Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy.

1.3.5

Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů.

1.3.6

Odvodnění.

1.4

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu

1.5

Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů a plnění opatření dohodnutých při řešení střetů zájmů.

1.6

Při dobývání ložiska podzemním způsobem též způsob ražení a vyztužování důlních děl a systém větrání, plán rozvodu energií a odvodňovacích zařízení.

1.7

Předpokládaný vliv dobývání na okolí.

1.8

Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna vzhledem k určené bázi ložiska.

2.

Grafická část.

2.1

Mapa v měřítku 1 : 5000, popřípadě 1 : 10 000 s vyznačením prostoru celého ložiska

- hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území,

- objektů chráněných dle zvláštních předpisů,

- v případě provádění trhacích prací, hranic ohroženého území při jejich provádění.

2.2

Mapa v měřítku 1 : 500, popřípadě 1 : 1000 obsahující polohopis a výškopis s vyznačením

- hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území,

- hranic dotčených parcel podle údajů evidence nemovitostí,

- hranic bloků těžitelných zásob,

- ochranných pilířů,

- úpravenského a sociálního zařízení,

- všech objektů, které je nutné chránit podle zvláštních předpisů,

- příjezdových a vnitrozávodových komunikací,

- míst pro ukládání deponií,

- těžebních postupů a závěrných skrývkových a těžebních stěn,

- nejméně dvou (příčný a podélný) charakteristických řezů ložiskem a deponiemi s určením bází a minimálních předstihů těžebních a závěrných etáží.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 175/1992 Sb.

NÁLEŽITOSTI PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ A PLÁNU LIKVIDACE DŮLNÍCH DĚL A LOMŮ

1.

Textová část.

1.1

Základní údaje.

1.1.1

Název a sídlo organizace.

1.1.2

Název okresu, katastrálního území, parcelní čísla pozemků, případně bližší označení místa zajišťovacích nebo likvidačních prací.

1.1.3

Důvody zajištění nebo likvidace lomu. V případě zajištění lomu též plánovaný termín zahájení dobývání ložiska.

1.1.4

Plánovaný začátek a konec, případně přerušení zajišťovacích nebo likvidačních prací.

1.2

Nevydobyté zásoby ložiska a způsob jejich případného vydobytí.

1.3

Zajištění nebo likvidace důlních lomů.

1.3.1

Způsob zajištění nebo likvidace lomu, členění, časová a věcná návaznost zajišťovacích nebo likvidačních prací.

1.3.2

Úprava svahů a dna lomu a odvalů. Způsob zabezpečení nebezpečných otvorů a prohlubní.

1.3.3

Zabezpečení, odstranění nebo likvidace budov a zařízení.

1.3.4

Způsob kontroly zajišťovaných nebo likvidačních prací. V případě zajištění též způsob a intervaly prohlídek lomů po skončení zajišťovacích prací.

1.4

Bezpečnost a ochrana zdraví a bezpečnost provozu.

1.5

Opatření na zamezení nepříznivých vlivů na životní prostředí. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů a dohod s právnickými nebo fyzickými osobami, kterým patří ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů, a dohody s vlastníky pozemků.

1.6.

Případné využití důlních děl a lomů a zařízení po skončení likvidačních prací.

2.

Grafická část

2.1

Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením časového postupu a způsobu zajišťovacích nebo likvidačních prací, objektů a zařízení důlních děl a lomů, případně objektů, na kterých by se mohly projevit nepříznivé vlivy zajišťovacích nebo likvidačních prací nebo dalšího dobývání ložiska.

2.2

Charakteristické řezy.

2.3

Při hlubinném dobývání seznam a dokumentace důlních děl přiblížených k povrchu, popřípadě proražených na povrch.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
§ 12 a následující zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

2) § 7 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.

3) § 3 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

4) § 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

5) Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 1793/87-032-918 ze dne 9. června 1987, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

6) § 32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

7) Například zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 140/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

8) § 18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

9) Například vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb., vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

10) § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

11) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 98/1990 Sb., o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem.