Vyhláška č. 49/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/1992
Platnosť od 31.01.1992 do31.12.1992
Účinnosť od 31.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

49

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 29. januára 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 č. 2, 3, 4,10 a 12 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení zákona č. 71/1957 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb. ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb., vyhlášky č. 86/1984 Zb., vyhlášky č. 311/1990 Zb., vyhlášky č. 72/1991 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 2 písm. b) znie:

b) odmeny za výkon funkcie v orgánoch obcí a iných jednotkách územnej samosprávy, v orgánoch miestnej štátnej správy, štátnych orgánoch, ako aj v občianskych a záujmových združeniach a komorách zriadených na základe zákona, a to včítane iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom funkcie.“.

2. § 2 ods. 3 písm. a) znie:

a) odmeny za prácu vyplácané platiteľom osobám, ktoré k nemu nie sú v pracovnom pomere, ale vykonávajú pre neho prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce) alebo na základe zmlúv o dielo podľa Občianskeho zákonníka, ak je objednávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca ako živnostník alebo podľa osobitných predpisov s výnimkou príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti;“.

3. § 2 ods. 3 písm. b) znie:

b) odmeny vyplácané okresnými úradmi a obcami dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby;“.

4. V § 2 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú slová „a príjmov športovcov zo športovej činnosti od telovýchovných organizácií, ktorých sú členmi, za predpokladu, že športové činnosti vykonávajú pre zárobok ako svoje povolanie,15) platia si poistné samostatne zárobkovo činných osôb podľa predpisov o sociálnom zabezpečení16) a predložia o týchto okolnostiach platiteľovi vyhlásenie;

5. V § 2 ods. 3 písm. f) sa za slová „študujúcim denného štúdia na školách“ vkladajú slová „ako aj študentom postgraduálneho štúdia na vysokých školách;“.

6. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú písmená l) a m).

7. § 3 ods. 3 písm. p) znie:

p) príspevok na stravu služobných a strážnych psov do výšky 15,- Kčs denne;“.

8. § 4 č. 2 znie:

2. až do úhrnnej výšky 2 000 Kčs ročne:

a) odmeny, ktoré poskytuje platiteľ svojim pracovníkom pri príležitosti dovŕšenia 50 rokov veku a prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,

b) peňažné plnenie poskytované z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa príslušného predpisu;9) u platiteľov, na ktorých sa tento predpis nevzťahuje, peňažné plnenie poskytované za obdobných podmienok zo sociálnych fondov vytváraných týmito platiteľmi zo zisku (príjmu) po jeho zdanení;

9. § 4 č. 4 písm. c) znie:

c) úroky z úsporných vkladov, ktoré platiteľ prijíma len od svojich pracovníkov (členov);“.

10. V § 4 č. 4 sa vypúšťa písmeno f).

11. V § 4 č. 4 písm. h) znie:

h) hodnota stravovania a ubytovania poskytovaného bezplatne žiakom stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť (ďalej len „učilište“).“.

12. V § 4 č. 4 písm. j) sa za slová „vedeckým ašpirantom“ vkladajú slová „študentom postgraduálneho štúdia na vysokých školách“.

13. § 4 č. 4 písm. r) znie:

r) nepeňažné plnenie poskytované z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa príslušného predpisu;9) u platiteľov, na ktorých sa tento predpis nevzťahuje, nepeňažné plnenie poskytované za obdobných podmienok zo sociálnych fondov vytváraných týmito platiteľmi zo zisku (príjmu) po jeho zdanení a príspevky na stravovanie poskytované súkromnými podnikateľmi ich pracovníkom podľa osobitného predpisu;17)

14. V § 4 č. 4 písm. t) znie:

t) vernostné odmeny poskytované podľa príslušných predpisov;18)

15. V § 6 ods. 7 znie:

(7) Pracovné príjmy žiakov a študujúcich, ktorí sa sústavne pripravujú na budúce povolanie formou denného štúdia, včítane odmien za produktívnu prácu žiakov učilíšť sa zdaňujú, pokiaľ nejde o príjmy z pracovného pomeru na dobu neurčitú alebo funkčné požitky (§ 2 ods. 2), paušálnou sadzbou dane vo výške 5 %.“.

16. § 6 ods. 10 znie:

(10) Odmeny poskytované z fondu vedúceho podľa všeobecne záväzného právneho predpisu s výnimkou odmien vyplácaných pravidelne mesačne (výkonnostné odmeny) sa zdaňujú oddelene od ostatnej daňovníkovej mzdy paušálnou sadzbou dane vo výške 10 %. Na tieto odmeny sa použije zvýšenie dane podľa ustanovení § 10 zákona.“.

17. § 6 ods. 16 znie:

(16) Výnosy z cenných papierov, ktoré platiteľ vydáva len pre svojich pracovníkov (členov) a ktoré sú neprevoditeľné, a príjmy pracovníkov vo výške rozdielu medzi kurzovou cenou cenných papierov alebo menovitou hodnotou cenných papierov, ak nie je kurzová cena známa, a zvýhodnenou cenou pri ich odpredaji pracovníkom sa zdaňujú paušálnou sadzbou dane vo výške 25 %.“.

18. V § 6 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:

(17) Poistné na dôchodkové pripoistenie pracovníkov alebo časť tohto poistného, ktorú uhrádza zamestnávateľ zo svojich prostriedkov,19) sa ako príjem pracovníkov zdaňuje oddelene od ostatnej mzdy paušálnou sadzbou dane vo výške 10 %.

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.

19. V § 7 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

(16) Na účely zdanenia miezd a odmien vyplácaných právnickými alebo fyzickými osobami so sídlom alebo bydliskom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky lektorom cudzích jazykov, ktorí nemajú v tuzemsku stále bydlisko a zdržiavajú sa tu prechodne za účelom výkonu práce, sa títo daňovníci posudzujú tak, ako by každý z nich vyživoval dve osoby bez ohľadu na ich skutočný počet; ustanovenia odsekov 1 až 15 sa na týchto daňovníkov nevzťahujú.“.

20. V § 8 ods. 1 č. 2 sa vypúšťa písmeno e).

21. V § 10 sa vypúšťa odsek 5.

22. V § 14 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

23. V § 15 ods. 4 písm. b) č. 1 sa za slová „podľa § 9 zákona neuplatnil“ vkladajú slová „za rovnaké zdaňovacie obdobie“.

24. V § 17 ods. 2 znie:

(2) U plnoletých detí platí potvrdenie vydané školou podľa § 16 č. 2 po dobu školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia, ak sú na ich uznanie za vyživované osoby splnené ustanovené podmienky a trvá sústavná príprava na budúce povolanie, predovšetkým dieťa pred uplynutím tejto doby nenastúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú zárobkovú činnosť a nepoberá hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie. U plnoletých študujúcich na vysokých školách sa začína na účely tejto vyhlášky sústavná príprava na budúce povolanie začínajúc mesačným mzdovým obdobím, v ktorom sa vykonal zápis na vysokú školu. Na potvrdenie školy o štúdiu sa v týchto prípadoch prihliadne už začínajúc týmto mesačným mzdovým obdobím, pokiaľ ho daňovník predloží platiteľovi do tridsiatich dní po zápise.“.


Čl. II

Po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky sa podľa doterajších predpisov postupuje pri zdanení miezd a odmien, na ktoré vznikol nárok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, a podielov na hospodárskych výsledkoch za rok 1991.

Čl. III

Zrušujú sa:

1. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-23 894/1980 o zdaňovaní odmien vyplácaných okresnou správou spojov vedúcim predplatiteľských stredísk poštovej novinovej služby, kolportérom a kamelotom, registrovaná v čiastke 4/1981 Zb.,

2. úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-1871/1981 o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch organizácie vyplatených pracovníkovi po skončení pracovného pomeru, registrovaná v čiastke 10/1981 Zb.,

3. úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-9362/1982 o zdaňovaní odmien za zber sena vykonávaný ako vedľajšia činnosť a o daňovom posudzovaní hodnoty stravovania poskytovaného brigádnikom prijatým na výpomoc pri špičkových poľnohospodárskych prácach, registrovaná v čiastke 17/1982 Zb.,

4. úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-14 491/1982 o daňovom posudzovaní mesačných odmien učňov, registrovaná v čiastke 25/1982 Zb.,

5. úprava Federálneho ministerstva financií č. V/1-881/1985 o zdaňovaní odmien poskytovaných organizáciami závodným obvodným lekárom, registrovaná v čiastke 8/1985 Zb.,

6. výnos Federálneho ministerstva financií č. V/1-552/1988 o zdaňovaní osobitných ročných odmien poskytovaných pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, registrovaný v čiastke 1/1988 Zb.,

7. výnos Federálneho ministerstva financií č. II/4-17 259/1989 o zdaňovaní odstupného vyplácaného vybraným pracovníkom prevádzaným v rámci energetiky do novobudovaných jadrových elektrární, registrovaný v čiastke 36/1989 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií ČSFR:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.:

Minister financií ČR:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií SR:

Doc. Ing. Dančo CSc. v. r

Poznámky pod čiarou

9) Vyhláška č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

15) § 61 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

16) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.Vyhláška č. 149/1988 Zb. v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.

17) § 14 nariadenia vlády ČSFR č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní.

18) Zákon č. 62/1983 Zb. o vernostnom prídavku baníkov.

19) Čl. I bod č. 30 zákona č. 306/1991 Zb. o zmenách v sociálnom zabezpečení.