Vyhláška č. 146/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú

Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992 do30.11.2001
Účinnosť od 09.04.1992 do30.11.2001
Zrušený 456/2001 Z. z.

146

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 16. marca 1992

o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. e) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

Ak ďalej nie je ustanovené inak, možno bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty (ďalej len „symboly peňazí“) reprodukovať iba so súhlasom Štátne banky česko-slovenskej.

§ 2

(1) Reprodukovať bankovky možno bez súhlasu, ak ide o:

a) jednostranné čiernobiele reprodukcie, ak ich dĺžka pri zachovaní pomeru strán nepresahuje polovicu dĺžky reprodukovanej bankovky alebo je najmenej o polovicu väčšia než dĺžka reprodukovanej bankovky,

b) jednostranné farebné reprodukcie,

1. ktorých dĺžka pri zachovaní pomeru strán nepresahuje tretinu dĺžky reprodukovanej bankovky alebo je najmenej dvojnásobná než dĺžka reprodukovanej bankovky,

2. ak sú reprodukované časti bankoviek nepresahujúce polovicu plochy obrazca reprodukovanej bankovky tak, aby z jednotlivých častí nebolo možné zložiť celú bankovku,

3. na ktorých dlhšia a kratšia strana reprodukovanej bankovky zvierajú uhol najmenej o 20o odlišný od pravého uhla.

(2) Bez súhlasu možno ďalej vyhotovovať:

a) grafické vyobrazenie mincí,

b) reprodukcie cestových šekov, a to za rovnakých podmienok ako reprodukcie bankoviek,

c) grafické vyobrazenie platobných kariet.

(3) Šeky, s výnimkou cestovných šekov, a cenné papiere možno reprodukovať so súhlasom vydávajúcej banky alebo inej vydávajúcej osoby. Tento súhlas nie je potrebný, ak sú reprodukcie zreteľne označené nápisom „ODPIS“, „KÓPIA“ alebo „REPRODUKCIA“.

(4) Šekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie nevyplnené aj vyplnené tlačivo šeku.

§ 3

(1) Predmety napodobňujúce symboly peňazí možno vyrábať bez súhlasu, ak sa vyrábajú z iného materiálu, ktorý je s pôvodným materiálom nezameniteľný, napríklad mince z iného materiálu než kovu, bankovky, šeky a cenné papiere z iného materiálu než z papiera, platobné karty z iného materiálu než z papiera, plastu alebo kovu.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté právne predpisy o autorských právach, ochranných známkach a priemyselných vzoroch,1) ani medzinárodné zmluvy, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, pokiaľ napodobňované symboly peňazí požívajú ochranu z titulu práv v týchto právnych predpisoch a medzinárodných zmluvách upravených.

§ 4

Reprodukcia symbolov peňazí alebo výroba predmetov, ktoré ich úpravou napodobňujú v rozpore s touto vyhláškou je neoprávnená výroba.2)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb.
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.

2) § 27 zákona Českej národnej rady č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
§ 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.