Úplné znenie č. 95/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb.)

Čiastka 23/1992
Platnosť od 28.02.1992 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

95

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

vyhlasuje
úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 14. februára 1991 č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa štátny fond kultúry Pro Slovakia1) (ďalej len „fond Pro Slovakia“) ako účelový fond určený na podporu rozvoja kultúry a na správu prostriedkov na to určených.

(2) Účelom fondu Pro Slovakia je podnecovať a podporovať kultúrne aktivity, programy a iniciatívy celospoločenského významu v Slovenskej republike v rámci celonárodnom i miestnom.

§ 2

Správa fondu Pro Slovakia

(1) Správu fondu Pro Slovakia vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Poradným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“) pre tvorbu a užívanie fondu Pro Slovakia je ním zriadená Rada fondu Pro Slovakia (ďalej len „rada“).

(3) Členov rady vymenúva a odvoláva v zmysle štatútu minister kultúry na návrh tvorcov a šíriteľov kultúry, ako aj zo zástupcov mimorezortných a mimoodvetvových orgánov a organizácií na dobu troch rokov.

(4) Členstvo a funkcia v rade sú čestné.

(5) Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá minister kultúry.

§ 3

Tvorba fondu Pro Slovakia

Fond Pro Slovakia sa tvorí z týchto zdrojov:

a) dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,

b) výnosy z prostriedkov fondu Pro Slovakia,

c) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,

d) výnosy lotérií2) prevádzkovaných orgánom, ktorý vykonáva správu fondu Pro Slovakia (§ 2 ods. 1),

e) 50 % z podielu na úsporách výdavkov rozpočtových organizácií a 50 % z podielu na zlepšenom výsledku hospodárenia príspevkových organizácií v odvetví kultúry,

f) dotácia vo výške 0,5 % rozpočtu Slovenskej republiky,

g) iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

§ 4

Použitie fondu Pro Slovakia

(1) Výdavky fondu Pro Slovakia sa uhrádzajú do výšky a na účely podľa schváleného rozpočtu fondu Pro Slovakia a prostriedkov fondu Pro Slovakia.

(2) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa podľa schváleného rozpočtu a použiteľných prostriedkov používajú na

a) obnovu a spoločenské využitie kultúrnych pamiatok, historických knižničných fondov, archívov a iných kultúrnych hodnôt, predovšetkým celonárodného a regionálneho významu,

b) podporu vybraných projektov výstavby materiálno-technickej základne (nových objektov a osobitne náročných projektov modernizácie),

c) podporu umeleckých hodnôt celospoločenského kultúrneho významu tvorených, šírených a uchovávaných profesionálnymi inštitúciami, združeniami i jednotlivcami,

d) podporu miestnych kultúrno-osvetových aktivít prostredníctvom rozpočtov obcí alebo ich mimorozpočtových fondov kultúry,

e) podporu vybraných programov šírenia kultúry v zahraničí a zo zahraničnej kultúry v Slovenskej republike,

f) úhradu výdavkov spojených s obstarávaním cenných papierov iných emitentov a s prevádzkovaním lotérií,

g) poskytovanie garancií na úvery pre právnické a fyzické osoby na účely podnikania najmä v oblasti rozširovania kultúry a umenia,

h) ďalšie účely v súlade s poslaním fondu Pro Slovakia.

(3) Prostriedky fondu Pro Slovakia poskytované podľa ustanovení odseku 2 písm. a) až e) majú formu účelovej dotácie, ktorá je každoročne zúčtovaná s rozpočtom fondu Pro Slovakia.

(4) O dotáciu z fondu Pro Slovakia sa môže uchádzať právnická a fyzická osoba. Zdroje fondu Pro Slovakia uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu.

(5) Dotáciu rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na výdavky podľa odseku 2 písm. f).

(6) O použití prostriedkov fondu Pro Slovakia rozhoduje minister kultúry po prerokovaní jednotlivých návrhov v rade.

(7) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

(8) Činnosť fondu Pro Slovakia podrobnejšie upravuje štatút fondu Pro Slovakia.1)

(9) Ten, komu bola poskytnutá dotácia z fondu Pro Slovakia, vyznačí to vhodným spôsobom na realizovanej kultúrnej komodite alebo podujatí tak, že pri čiastočnom prispení uvedie „S finančným prispením fondu kultúry Pro Slovakia“ a pri plnom prispení uvedie „Financované fondom kultúry Pro Slovakia“.

(10) Vzťah ministerstva k Ministerstvu financií Slovenskej republiky pri správe fondu Pro Slovakia upravujú osobitné predpisy.3)


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry, nadobudol účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1991 Zb. o rozpočtových pravidlách.

2) § 4 ods. 1 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

3) § 23 ods. 2 zákona SNR č. 592/1991 Zb.