Nariadenie vlády č. 220/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície

Čiastka 44/1992
Platnosť od 22.05.1992 do31.12.2000
Účinnosť od 22.05.1992 do31.12.2000
Zrušený 460/2000 Z. z.

220

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. marca 1992

o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície

Vláda Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii nariaďuje:


§ 1

Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí a praktických schopností pracovníka obecnej polície potrebných na plnenie úloh obecnej polície.1)

§ 2

(1) Predmet a rozsah odbornej spôsobilosti pracovníka obecnej polície sa určuje v prílohe tohto nariadenia.

(2) Odbornú spôsobilosť pracovník obecnej polície preukazuje skúškou pred odbornou komisiou Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“).

§ 3

(1) Členov komisie ustanovuje minister vnútra Slovenskej republiky.

(2) Komisia sa skladá z príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, zástupcu Združenia miest a obcí na Slovensku, prokurátora, a ak sa podieľalo na školení a výcviku pracovníkov obecnej polície vzdelávacie zariadenie,2) tiež jeho zástupcu.

(3) Zástupcu Združenia miest a obcí na Slovensku navrhuje ministrovi vnútra Slovenskej republiky predseda združenia, zástupcu prokuratúry generálny prokurátor Slovenskej republiky a zástupcu vzdelávacieho zariadenia riaditeľ tohto zariadenia.

(4) Komisia koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov. Predsedu komisie vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky z príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Skúška sa vykonáva po skončení výcviku a školenia pracovníkov obecnej polície vo vzdelávacom zariadení,2) v ktorom sa vykonával výcvik a školenie. Vzdelávacie zariadenie oznámi predsedovi komisie 30 dní vopred termín ukončenia výcviku a školenia pracovníkov obecnej polície.

(2) Ak sa skúška nevykoná vo vzdelávacom zariadení, vykoná sa na stredných odborných školách Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave, Pezinku a Košiciach. Žiadosť o vykonanie skúšky zasiela obec najmenej 30 dní pred určeným termínom skúšky. Termíny skúšok určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(3) Žiadosť o vykonanie výcviku podľa § 26 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) predkladá obec okresnému veliteľstvu Policajného zboru Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Komisia o vykonaní skúšky a jej výsledku vyhotovuje zápisnicu. Výsledok skúšky oznámi pracovníkovi obecnej polície v deň vykonania skúšky.

(2) Pracovníkovi obecnej polície, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá komisia osvedčenie.

(3) Osvedčenie obsahuje

a) vymedzenie činnosti, pre ktorú bolo vydané,

b) osobné údaje pracovníka obecnej polície,

c) dátum a miesto vykonania skúšky,

d) odtlačok pečiatky strednej odbornej školy uvedenej v § 4 ods. 2,

e) podpis predsedu komisie.

(4) Ak pracovník obecnej polície na skúške nevyhovie, môže skúšku dvakrát opakovať. Termín a miesto opakovanej skúšky určí komisia. Skúšku možno opakovať najskôr po jednom mesiaci odo dňa neúspešnej skúšky.

(5) Ak pracovník obecnej polície zo závažných dôvodov nemohol prísť na skúšku alebo opakovanú skúšku, obec požiada o určenie náhradného termínu.

§ 6

Na osoby, ktoré sa stali pracovníkmi obecnej polície v roku 1992, sa vzťahuje § 27 ods. 2 zákona o obecnej polícii.

§ 7

(1) Ak dôjde k podstatným zmenám právnych predpisov, ktoré tvoria náplň odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície, sú títo pracovníci povinní zúčastniť sa doplnkového školenia a výcviku. Za doplnkové školenie a výcvik zodpovedá obec.

(2) Použitie ustanovení odseku 1 a rozsah doplnkového školenia a výcviku určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní so Združením miest a obcí na Slovensku.

(3) Ak sa pracovník obecnej polície odmieta bez ospravedlniteľného dôvodu doplnkového školenia zúčastniť, osvedčenie (§ 5) stratí platnosť.

§ 8

Ak pracovník obecnej polície nevykoná skúšku alebo osvedčenie stratí platnosť (§ 7 ods. 3), nespĺňa predpoklady na výkon funkcie pracovníka obecnej polície.3)


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 220/1992 Zb.

Predmet a rozsah odbornej spôsobilosti

Teoretická časť

Predmet: Rozsah:
Právo&nbsp
1. Vybrané otázky teórie práva - pramene práva, miesto všeobecne záväzných nariadení obce v systéme právnych predpisov, interné normatívne akty (zákl. orientácia v problematike).
2. Základy ústavného práva - ústavný zákon, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (všeobecná charakteristika),
- ústavné práva a slobody občanov a ich odraz na činnosť policajných orgánov (základný prehľad).
3. Vybrané otázky správneho - verejná správa, štátna správa a práva samospráva (základná charakteristika pojmov a schopnosť pochopiť miesto samosprávy v systéme verejnej správy),
- zákon SNR o obecnom zriadení. Postavenie obcí, orgány obce, mestá (základná znalosť problematiky),
- zákon o obecnej polícii. Miesto obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku (právna úprava obecnej polície v plnom rozsahu) ,
- zákon o Policajnom zbore SR (základný prehľad),
- priestupkové právo hmotné. Základy zodpovednosti za priestupky. Skutkové podstaty priestupkov, ktoré môže obecná polícia prejednať v blokovom konaní (základný prehľad),
- priestupkové právo procesné. Spôsoby prejednávania priestupkov. Objasňovanie priestupkov (základná orientácia), blokové konanie (podrobná znalosť),
- právne predpisy o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách a miestna úprava cestnej premávky (základný prehľad),
- právne predpisy o ochrane životného prostredia a hygieny (základný prehľad, potrebný na riešenie priestupkov na tomto úseku),
- právne predpisy o požiarnej ochrane (základný prehľad, potrebný na plnenie úloh obecnej polície na tomto úseku),
- právne predpisy na úseku dokladov totožnosti, pobytu občanov, vstupu a pobytu cudzincov, povoľovací systém na úseku zbraní a streliva a na úseku podnikania (základný prehľad),
- zhromažďovacie a spolčovacie právo (základný prehľad, potrebný pre plnenie úloh na tomto úseku).
4. Základy trestného práva - základy trestnej zodpovednosti (stručná charakteristika inštitútov všeobecnej časti TZ), trestné činy: neoprávnené podnikanie, ohrozenie devízového hospodárstva, skrátenie dane, trestné činy proti výkonu právomoci štátneho orgánu a verejného činiteľa, trestné činy verejných činiteľov, trestné činy všeobecne nebezpečné, trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie, trestné činy proti rodine a mládeži, trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti majetku (stručný rozbor základných skutkových podstát),
&nbsp - trestné právo procesné
- zadržanie podozrivej osoby, domová a osobná prehliadka (poznať dôkladne zákonné dôvody realizácie týchto oprávnení).
5. Odborno-policajná príprava - verejný poriadok a jeho ochrana, obecné veci verejného poriadku (stručný rozbor pojmov),
- poriadková služba (stručná charakteristika organizačnotaktických foriem poriadkovej služby),
- služobné zákroky (stručná charakteristika pojmov „služobný zákrok, služobný úkon, iné opatrenie“).
6. Vybrané otázky kriminalistiky - stopy, identifikácia (orientačná znalosť) ,
- miesto činu (pochopiť význam pre kriminalistickú prax).

Praktická časť:

1. Písomné vypracovanie

a) oznámenia o spáchaní priestupku (podľa predlohy),

b) záznamu o podaní vysvetlenia na objasnenie priestupku,

c) záznamu po otvorení bytu,

d) záznamu po odňatí veci v konaní o priestupku,

e) záznamu o zadržaní podozrivej osoby,

f) hlásenia o použití donucovacích prostriedkov.

2. Popis praktického postupu

a) po prijatí oznámenia a následnom otvorení bytu,

b) pri odňatí veci v konaní o priestupku,

c) pri bezpečnostnej prehliadke osoby, ktorá by mohla ohroziť život alebo zdravie iných osôb,

d) pri zaisťovaní miesta trestného činu,

e) pri zadržiavaní osoby podozrivej zo spáchania trestného činu,

f) pri riešení výtržnosti spáchanej v miestnosti,

g) pri zakladaní pút vo výkone služby,

h) pri použití donucovacích prostriedkov a zbrane,

i) pri poskytovaní prvej pomoci.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

2) § 7 a 8 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.

3) § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.