Oznámenie č. p5/c88/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania, bola na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky od 6. 7. do 14. 8. 1992 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 29. 6. 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu SR.

2. Dodatok č. 2 zo dňa 24. 6. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 29. 6. 1992 ku kolektívnej zmluve pre odvetvie plynárenstva uzavretej na rok 1992 medzi Česko-Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 20. 7. 1992 k odvetvovej kolektívnej zmluve pre lesné hospodárstvo uzavretej na rok 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 2. 7. 1992 ku kolektívnej zmluve pre odvetvie vodného hospodárstva uzavretej na rok 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku

a

Združením zamestnávateľov vodného hospodárstva v Slovenskej republike.