Nariadenie vlády č. 397/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992
Účinnosť od 24.07.1992

397

NAŘÍZENÍ

vlády České republiky

ze dne 10. června 1992,

kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii

Vláda České republiky nařizuje podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky:


§ 1

Policie České republiky (dále jen „policie“) plní úkoly při ochraně veřejného pořádku1) ve spolupráci s orgány obcí a obecní policií. Spolupráci uskutečňují:

a) okresní (městská) ředitelství policie s orgány obcí2) a obecní policií3) v obcích, popřípadě též s orgány městských obvodů a městských částí ve statutárních městech,4) které jsou v jejich územních obvodech,

b) Správa policie hlavního města Prahy s orgány hlavního města Prahy5) a městskou policií3) a obvodní ředitelství policie s orgány městských částí5) v hlavním městě Praze.

§ 2

(1) Policejní útvary se vyjadřují k návrhům obecně závazných vyhlášek a jiných opatření obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Na požádání obecní rady se určený zástupce policejního útvaru zúčastňuje na jejich přípravě.

(2) Policejní útvary na základě svých poznatků doporučují orgánům obcí přijetí opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

(3) Policejní útvary napomáhají při preventivní a výchovné činnosti obcí k ochraně veřejného pořádku, zejména účastí svých zástupců na přednáškách zaměřených na předcházení protispolečenské činnosti a na výchovu občanů k dodržování obecně závazných právních předpisů.

§ 3

(1) Policejní útvary předkládají obecním radám nejméně jednou ročně písemné zprávy o stavu veřejného pořádku v jejich územních obvodech; zpráva obsahuje zejména přehled o celkovém stavu veřejného pořádku a vyhodnocení spolupráce s obecní policií, je-li v obci zřízena.

(2) Policejní útvary, orgány obcí a obecní policie se neprodleně informují o okolnostech, které mohou vážně ohrozit veřejný pořádek.

§ 4

(1) Policejní útvary při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plní úkoly uložené jim obecní radou, pokud je obec není schopna zajistit vlastními silami a prostředky.6) O způsobu provedení jednotlivých úkolů rozhoduje ředitel (velitel) policejního útvaru.

(2) Pokud budou příslušníci policie plnit úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku společně s obecní policií, dohodne ředitel (velitel) policejního útvaru společný postup s osobou, která řídí obecní policii, nebo s pověřeným pracovníkem obecní policie.7)

(3) Nemůže-li policejní útvar splnit úkoly uložené mu obecní radou podle odstavce 1, je ředitel (velitel) policejního útvaru povinen informovat o tom bezodkladně a s uvedením důvodů obecní radu a ředitele (velitele) nadřízeného policejního útvaru.

§ 5

Ředitelé okresních (městských, obvodních) ředitelství policie jsou povinni předběžně projednat s obecními radami zřízení nebo zrušení policejních útvarů určených k plnění úkolů služby pořádkové policie v obcích.

§ 6

Policejní útvary, orgány obcí a obecní policie mohou dohodnout podrobnosti o spolupráci při zabezpečování veřejného pořádku s ohledem na místní podmínky.


§ 7

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1975 Sb., kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

2) § 27 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

4) § 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

5) § 22 a násl. zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

6) § 46 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

7) § 3 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 553/1991 Sb.