Vyhláška č. 611/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.

Čiastka 125/1992
Platnosť od 31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

611

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 7. prosince 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.

Ministerstvo financí České republiky podle § 24 odst. 3 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., a podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek č. 1 až 2a zní:

㤠1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje

a) zjišťování ceny1) (dále jen „cena) staveb, bytů2) a nebytových prostor v obytném domě2) (dále jen „byty a nebytové prostory“), pozemků, trvalých porostů a vyvolávací ceny pro veřejné dražby,

b) sjednávání ceny (dále jen „sjednávaná cena“) při kupní nebo jiné smlouvě o převodu (dále jen „převod“) staveb, bytů a nebytových prostor, k pozemků a trvalých porostů mezi fyzickými i právnickými osobami, pokud sjednání ceny není upraveno jinak,2a)

c) sjednávání nájemného za nájem pozemků.

1) Např. pro účely zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

2) § 42 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.
Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

2a) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámek č. 2b a 2c zní:

㤠1a

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) obytným domem dům, ve kterém z úhrnu podlahové plochy všech místností v domě připadají alespoň dvě třetiny na bytu, počítaje v to i byty a části bytů, jichž se užívá k jiným účelům než k bydlení, jakož i vedlejší místnosti a příslušenství náležející k bytům. Při zjišťování tohoto poměru podlahových ploch se nepřihlíží k prostorám přístupným všem obyvatelům domu i jiným osobám, k jiným společným vedlejším místnostem a vedlejším prostorám (např. schodiště a chodby, společné prádelny a sušárny, půdní a sklepní prostory), k místnostem určeným pro zemědělskou výrobu, ani k vedlejším stavbám zřízeným na stavebním pozemku (např. garáže, zemědělské budovy, malé provozovny, dřevníky, kůlny),

b) rodinným domkem je rodinný dům,2b) splňující podmínky uvedené v písmenu a),

c) nebytovým prostorem v obytném domě místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu2c) určeny k jiným účelům než obytným, jako jsou např. kanceláře, dílny, prostory určené pro zemědělskou výrobu, skladiště, obchodní místnosti, garáže a ateliéry.

2b) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

2c) Např. § 82 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

3. Část první včetně nadpisu a poznámek č. 2d a 2e zní:

„ČÁST PRVNÍ

SJEDNÁVÁNÍ CEN A NÁJEMNÉHO

§ 1b

(1) Výše sjednávaných cen staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech a sjednávaného nájemného za nájem pozemků je omezena v případech uvedených v odstavcích 2 a 3.

(2) Při převodech staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů, jejichž cena je hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu, popřípadě z dalších prostředků státu,2d) lze sjednávané ceny dohodnout jen do výše cen zjištěných podle této vyhlášky.

(3) Při nájmu pozemků nesloužících účelům podnikání2e) včetně zemědělské výroby, nejde-li o nájem pozemků podle § 24 odst. 3, lze sjednat nájemné až do výše maximálního nájemného podle § 17.

2d) Např. § 9 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 36 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

2e) Zejména § 2 odst. 1 obchodního zákoníku, § 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“.

4. Dosavadní část první se označuje jako část druhá a její nadpis zní:

„ČÁST DRUHÁ

CENY STAVEB, BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD A NÁJEM PODLE ČÁSTI TŘETÍ“.

5. V § 2 odst. 1 a 7 se vypouští poznámka č. 2

6. V § 2 odst. 7 se text „§ 10 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 9“.

7. V § 3 se vypouští poznámka č. 5.

8. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámek č. 5 až 5d zní:

㤠3a

Byty a nebytové prostory

(1) Cena bytu včetně jeho vybavení a příslušenství5) a včetně podílu na společných částech domu,5a) jeho vybavení a příslušenství, které jsou stavebně součástí obytného domu, se zjistí násobkem počtu m2 podlahové plochy bytu5b) a ceny za jeden m2 podle kategorie bytu.5c)

(2) Cena za jeden m2 podlahové plochy bytu činí:
u bytu I. kategorie 4400 Kčs až 6000 Kčs,
u bytu II. kategorie 3200 Kčs až 4400 Kčs,
u bytu III. kategorie 2200 Kčs až 3200 Kčs,
u bytu IV. kategorie 1300 Kčs až 2200 Kčs,

(3) V rámci rozpětí cen jednotlivých kategorií se přihlédne ke kvalitě příslušného bytu (poloha bytu v domě, balkón, terasa, poměr plochy obytných místností5d) k ostatní ploše bytu apod.), domovního vybavení (prádelna, sklep, výtah apod.) a umístění obytného domu v obci (dům v zahradním prostředí, střed města, hlučnost apod.).

(4) Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, nepřihlíží se při zjištění ceny podle odstavce 2 ke zlepšení a vybavení, které v bytě provedl nabyvatel vlastním nákladem.

(5) U bytů se přihlédne k opotřebení domu a cena zjištěná podle odstavců 2 a 3 se sníží zpravidla o 1 % za každý rok stáří domu. Snížení může činit nejvýše 80 %.

(6) Pokud cena není zjištěna znaleckým posudkem podle odstavců 2 až 5 platí, že cenou zjištěnou je cena vypočtená na základě cen horní hranice rozpětí za jeden m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie, snížená o 1 % za každý rok stáří domu, maximálně však o 80 %. Při zařazení bytu do příslušné kategorie platí ustanovení odstavce 4.

(7) Zjištěnou cenou nebytového prostoru v obytném domě je cena sjednaná, nejméně však jako násobek ceny 2000 Kčs a počtu čtverečních metrů podlahové plochy nebytového prostoru.

(8) Cena příslušenství domu, které není stavební součástí domu (např. plotů, studně), a pozemku se zjistí podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

(9) V hlavním městě Praze, ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních se zjištěná cena zvyšuje o 10 %.

5) § 121 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5a) § 13 odst. 1 písm. c) a § 17 zákona č. 52/1966 Sb.

5b) podlahovou plochou bytu se rozumí užitková plocha bytu ve smyslu ČSN 73 4301 Obytné budovy (bez plochy lodžií a balkónů).

5c) § 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

5d) § 42 odst. 4 vyhlášky č. 83/1976 Sb.“.

9. § 10 odst. 1 zní:

(1) Cena budov určených pro ubytování (hotely, rekreační a školící střediska, ubytovny apod.), cena administrativních budov, budov škol, budov tělocvičen, obchodních budov, budov restaurací, budov zdravotnických zařízení a ostatních budov užívaných k obdobným účelům se zjistí podle § 3. Každá část budovy, která se výrazně liší konstrukčním provedením nebo stářím, se oceňuje samostatně.“.

10. V § 13 se před slova „ceně materiálů“ vkládají slova „v místě a čase obvyklé“, číslování odkazu v textu se mění z číslovky „1)“ na číslovku „7a)“. K § 13 se vkládá nová poznámka pod čárou číslo 7a, která zní:

7a) § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb.“.

11. V § 15 odst. 1 poslední věta včetně poznámek č. 11 a 11b zní: „Je-li pro území obce, její část nebo obvod11a) zpracována obcí cenová mapa pozemků způsobem stanoveným ministerstvem financí České republiky,11b) použijí se ceny v ní uvedené a ceny pod písmeny a) až g) se neuplatní. Obec předkládá návrh cenové mapy ministerstvu financí České republiky. Neobdrží-li obec vyjádření ministerstva do 30 dnů od doručení návrhu cenové mapy, má se za to, že s ním byl vysloven souhlas. Obec zašle své rozhodnutí o vydání cenové mapy ministerstvu financí České republiky k zveřejnění v Cenovém věstníku.

11a) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.).

11b) Výměr ministerstva financí ČR č. 9/16/92, kterým se stanoví způsob zpracování cenových map pozemků, Cenový věstník částka 47/1992.“.

12. V § 15 se vypouští odstavec 2.

13. V § 15 odst. 4 se částka „6,20 Kčs“ nahrazuje částkou „5 Kčs“.

14. V § 15 odst. 5 se částka „3,20 Kčs“ nahrazuje částkou „2,40 Kčs“.

15. § 15 odst. 8 zní:

(8) Pokud některý z účastníků řízení před státním orgánem nesouhlasí se zjištěním ceny podle odstavců 4, 5 a 7, zjistí se cena těchto pozemků podle sazeb uvedených v příloze č. 8 a v příloze č. 8a.“.

16. § 16 včetně poznámky č. 14 se vypouští.

17. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17

Sjednané nájemné za nájem pozemků

(1) Maximální nájemné za nájem pozemků nesloužících účelům podnikání včetně zemědělské výroby, kromě pozemků uvedených v odstavci 2, činí ročně u pozemků uvedených v

§ 15 odst. 1 písm. a) 5,00 Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. b) 4,00 Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. c) 3,50 Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. d) a e) 3,00 Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. f) 2,00 Kčs za 1 m2
§ 15 odst. 1 písm. g) 1,00 Kčs za 1 m2

(2) Maximální nájemné za nájem pozemků zastavěných stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořící s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků, činí ročně u obce uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) 5 Kčs za jeden m2 a v ostatních případech 4 Kčs za jeden m2. Je-li na lesním pozemku umístěna stavba pro individuální rekreaci, popřípadě její příslušenství, činí maximální nájemné za nájem pozemků ročně 9,50 Kčs za jeden m2 skutečně zastavěné plochy.“.

18. § 18 odst. 4 zní:

(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulky č. IV přílohy č. 10.“.

19. V § 19 první věta zní: „Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až 12, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 1b této vyhlášky, § 20 vyhlášky č. 393/1991 Sb. (znění platné do 31. 12. 1992) a § 21, popř. § 20 (znění platné do 31. 8. 1990) vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášek č. 316/1990 Sb., č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb., a po odečtení opotřebení, platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb.“.

20. § 20 a 21 se vypouštějí.

21. § 22 zní:

㤠22

Při převodech staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a trvalých porostů, jejich cena je hrazena z prostředků uvedených v § 1b odst. 2 budou-li dále využívány pro potřeby státu, může ministerstvo financí České republiky v odůvodněných případech udělit na žádost kupujícího výjimku z ustanovení § 1b odst. 2 této vyhlášky.“.

22. Dosavadní část druhá se vypouští.

23. Část třetí včetně nadpisu zní:

„CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ MAJETKOVOU ÚČASTÍ A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, JEJICHŽ NÁJEMCEM JE TATO OSOBA

§ 24

(1) Při převodech staveb, pozemků a trvalých porostů na československou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí se cena zjistí na základě technického ohodnocení podle metodiky běžné v zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo, popřípadě v Rakousku a přepočte se na československou měnu platným kursem valuta střed ke dni zpracování ocenění. Tato cena je cenou zjištěnou podle § 1 písm. a) této vyhlášky, od níž se sjednaná cena můžu odlišovat.

(2) Prodávající je povinen14) předložit ministerstvu financí České republiky informaci o ceně sjednané a o ceně zjištěné včetně ohodnocení nemovitosti podle odstavce 1 do 15 dnů po uzavření kupní nebo jiné smlouvy.

(3) Nájemné za nájem pozemků, je-li jejich nájemcem československá právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, se sjednává dohodou.

14) § 12 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.“.

24. V příloze č. 5 vyhlášky se v závěru doplňuje tento text: „Sociální a administrativní prostory s nejméně třemi samostatnými obvodovými stěnami a stropem, vestavěné do hal nebo přistavěné k halám, se ocení samostatně podle § 10 odst. 1. Množství obestavěného prostoru haly se nesnižuje o obestavěný prostor vestavby.“.

25. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 8a, jejíž název zní: „Ceny zemědělských pozemků“.

26. Příloha č. 9 se vypouští.

27. Nadpis tabulky IV v příloze č. 10 zní: „Lesní porosty“ a text pod tabulkou č. IV se nahrazuje tímto textem: „V případě, že v porostech převládá borovice, hodnoty se sníží o 10 %; pokud převládají listnaté dřeviny, hodnota se zvýší o 10 %. Cena v tabulce platí pro plné zakmenění, při nižším zakmenění se cena porostu sníží v průměru ke skutečnému zakmenění. Údaje o bonitním stupni, stáří a zakmenění jsou obsaženy v Lesním hospodářském plánu, z něhož výpis má vlastník lesa.“.

28. Tabulka č. V v příloze č. 10 se vypouští.


Čl. II

Zrušují se pro území České republiky:

1. § 2, 4, 5, 11 a § 12 odst. 1 a 2 a číslování odstavce 3 v § 12 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášek č. 2/1982 Sb. a č. 160/1983 Sb.,

2. vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 200/1956 Ú. l., o nájemném z pozemků, na nichž se těží písky,

3.

a) výměr č. 1680/S/FCÚ-10/KPVC/Z/76 ze dne 22. dubna 1976 Pravidla pro oceňování geologických výkonů - obor 904,

b) výměr č. 1679/S/FCÚ-10/KPVC/Z/76 ze dne 22. dubna 1976 Pravidla pro oceňování geodetických a kartografických výkonů - obor 984,

registrované v částce 31/1976 Sb.,

4.

a) výměr č. 8093/10/1981 ze dne 12. června 1981 Pravidla pro stanovení cen stavebních prací,

b) výměr č. 8084/10/1981 ze dne 26. května 1981 Pravidla pro stanovení cen důlně stavebních prací,

c) výměr č. 3059 ze dne 1. listopadu 1976 Pravidla pro stanovení cen montážních prací, ve znění výměrů Federálního cenového úřadu č. 1574/07.3/1979 a č. 1755/07.3/1981 a redakčního sdělení č. 38/1983 Sb.,

registrované v částce 6/1982 Sb.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.


Příloha 01

Příloha č. 8a

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

kód BPEJ sazba Kčs za 1 m2
0 04 00 3,10
0 07 01 6,50
0 07 11 5,30
0 32 11 2,60
0 32 14 1,60
1 07 01 4,80
1 07 11 3,80
1 32 11 2,40
1 32 14 1,40
2 07 01 5,60
2 07 11 4,60
2 21 01 2,80
2 32 11 3,30
2 52 41 3,20
2 52 51 3,40
3 07 01 6,50
3 07 11 5,40
3 25 41 4,80
3 32 11 4,20
3 32 14 3,20
3 50 01 5,00
3 52 41 4,00
3 52 51 4,10
3 53 03 3,90
3 78 69 0,50
3 78 89 0,50
4 28 51 2,70
4 43 10 4,70
4 45 11 3,40
4 52 01 3,20
kód BPEJ sazba Kčs za 1 m2
4 52 11 2,60
4 52 41 2,00
4 52 51 2,10
4 53 01 2,90
4 53 03 2,30
4 65 11 1,40
4 73 41 0,60
5 12 02 5,00
5 40 69 0,70
5 65 11 1,60
5 77 89 0,50
5 78 69 0,50
5 78 89 0,50
6 32 31 3,10
6 32 34 2,30
6 65 01 1,90
6 65 11 1,70
7 24 04 2,70
7 32 11 3,90
7 32 31 2,20
7 32 34 1,50
7 34 01 5,30
7 34 04 1,50
7 65 11 1,20
7 73 43 0,50
8 28 00 5,80
8 59 11 0,90
8 65 01 1,40
9 40 69 0,50
9 65 11 1,10