600

ZÁKON

z 2. decembra 1992

o cenných papieroch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 100

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) bode 6 sa za slová „burzových dohadzovačov“ vkladajú slová „a maklérov“.

2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „búrz“ vkladajú slová „organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi“.

§ 101

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 37 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.“.

2. V § 67 ods. 1 sa vkladajú za slovo „použiť“ slová „v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne,“.

3. § 67 ods. 2 znie:

(2) Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť z čistého zisku. Rezervný fond sa môže vytvoriť už pri vzniku spoločnosti príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov.“.

4. § 124 ods. 1 znie:

(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej v spoločenskej zmluve. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 10 % z čistého zisku, nie však viac ako 5 % z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.“.

5. V § 155 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Iné druhy akcií, než ktoré upravuje tento zákon, sa nesmú vydávať.“.

6. V § 156 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

7. Doterajší text § 157 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií tohto istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza, v zaknihovanej alebo listinnej podobe. Postup určia stanovy spoločnosti.“.

8. V § 187 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

9. V § 217 ods. 1 znie:

(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej stanovami. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 20 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú stanovami, najmenej však 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.“.

10. V § 217 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.“.

11. V § 261 ods. 3 písm. a), b) a c) znejú:

a) medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, pokiaľ ide o vzťahy týkajúce sa účasti na spoločnosti, ako aj vzťahy zo zmlúv, ktorými sa prevádza podiel spoločníka,

b) medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, pokiaľ vyplývajú z členského vzťahu v družstve, ako aj zo zmlúv o prevode členských práv a povinností,

c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642) a ďalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných papierov,“

a v písmene d) sa nahrádzajú slová „zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt“ slovami „zmluvy o bankovom uložení veci“.

12. V § 261 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „a záložné právo k cenným papierom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom“.

13. V tretej časti, hlave II názov dielu XXII znie:

„Zmluva o bankovom uložení veci“.

14. § 700 znie:

㤠700

Zmluvou o bankovom uložení veci sa zaväzuje banka prevziať určité veci okrem cenných papierov (predmet uloženia), aby ich uložila a spravovala, a uložiteľ sa zaväzuje platiť za to odplatu.“.

15. V § 707 sa vypúšťajú slová „cenných papierov alebo“.

16. V § 762 sa nahrádzajú slová „zmluvu o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt“ slovami „zmluvu o bankovom uložení veci“.

§ 103

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) § 155 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršieho predpisu.

2) § 176 Obchodného zákonníka.

3) § 28 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

4) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

4a) § 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4b) § 787 Občianskeho zákonníka.

5) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskoršieho predpisu.

6) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

7) § 720 Obchodného zákonníka.

8) Napr. § 612 Obchodného zákonníka.

9) § 528 Obchodného zákonníka.

9a) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a o tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

9b) § 156 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10) Napr. § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.

11) Napr. § 155 Obchodného zákonníka, § 3 zákona č. 530/1990 Zb., § 23 zákona č. 92/1991 Zb., § 28 zákona č. 385/1999 Z. z.

11a) § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

11b) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

12) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.

14) § 345 Obchodného zákonníka.

15) Napr. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Zb.

15a) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.

16) Napr. § 156 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 11 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

17) § 4 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb.
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

18) Napr. § 16 zákona č. 191/1950 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

19) Napr. § 313 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

19a) Napríklad zákon č. 385/1999 Z z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20) § 577 a nasl. Obchodného zákonníka.

21) § 566 a nasl. a § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

22) § 297 a nasl. Obchodného zákonníka.

23) § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

24) Napr. § 19 zákona č. 191/1950 Zb.

24a) § 24 ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

24b) § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.

25) Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

26) § 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 451/1992 Zb.).

27) § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 o burze cenných papierov.

27a) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

28) Zákon ČNR č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky) v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 56a nasl. Obchodného zákonníka.

29) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 141/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

31) Zákon ČNR č. 337/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

31a) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.

32) § 21 zákona č. 330/2000 Z. z.

32a) § 24 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

32b) § 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

32c) § 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

32d) Zákon č. 214/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

32e) § 21 ods. 2 zákona č. 214/1992 Zb.

32f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

33) § 9 zákona č. 248/1992 Zb.
§ 6 zákona č. 530/1990 Zb

33a) § 158 a 159 Obchodného zákonníka.

34) § 164 a nasl. Obchodného zákonníka.

35) § 44 a nasl. Obchodného zákonníka.

36) § 65 Obchodného zákonníka.

36a) § 159 Obchodného zákonníka.

36b) § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.

36ba) § 850 Občianskeho zákonníka.

36bb) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

36bc) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

36c) § 23, 26, 27 a § 29 písm. a) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

36d) Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

37) Zákon ČNR č. 552/1991 Zb. o štátnej kontrole.
Zákon SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

37a) Napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 248/l992 Zb.

37b) Napr. Trestný zákon, Zákonník práce.

38) § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.
§ 21zákona č. 530/1990 Zb.

39) § 1 a 42 zákona č. 21/1992 Zb.

40) Zákon ČNR č. 97/1974 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.

41) § 1 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. v nadväznosti na § 36 zákona č. 22/1992 Zb.

42) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.

43) Zákon č. 513/1991 Zb.

44) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

45) § 33 ods. 2 zákona č. 330/2000 Z. z.