Nariadenie vlády č. 430/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992 do31.03.1995
Účinnosť od 07.09.1992 do31.03.1995
Zrušený 58/1995 Z. z.

430

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. augusta 1992,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby nariaďuje:


Čl. I.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby sa dopĺňa takto:

V § 1 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) prevod bytov na ich nájomcov3) alebo bytového domu na nájomcov bytov v nich, a to za cenu určenú znalcom.“.


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

3) § 14 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČR, Ministerstva financií SR, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb., vyhlášky č. 160/1983 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 547/1991 Zb.