Nariadenie vlády č. 615/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy

Čiastka 126/1992
Platnosť od 31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

615

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 2. prosince 1992,

kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy

Vláda České republiky nařizuje podle § 121 odst. 2 zákoníku práce a § 4 a § 7 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb. a zákona č. 231/1992 Sb., se mění takto:

1. § 21 odst. 1 věta první zní: „Ze mzdy se srazí nejprve záloha na daň z příjmů fyzických osob,9) pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti10) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.11)“.

2. § 27 odst. 2 část věty před středníkem zní: „Při přiznávání náhrady mzdy se přihlíží jen k osobám, které se uznávají pro účely daně z příjmů fyzických osob za osoby vyživované pracovníkem12) a to bez ohledu na to, zda je na ně přiznáváno snížení daně z příjmů fyzických osob“.

3. § 48 odst. 2 se vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 43/1992 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci, se mění takto:

§ 2 odst. 1 se vypouští; dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavec 2, 3 a 4.

Čl. III

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, se mění takto:

1. V § 2 odst 1 písm. a) se vypouštějí slova „a jde-li o zaměstnance odměňovaného za práci v zemědělském družstvu odměnou nepodléhající dani ze mzdy, 10,20 Kčs“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova „a 1900 Kčs, jde-li o zaměstnance odměňovaného za práci v zemědělském družstvu měsíční odměnou nepodléhající dani ze mzdy“.


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

)

9) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

10) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

11) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

12) § 15 odst. 4 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.