Oznámenie č. p5/c112/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 5. 10. 1992 do 5. 11. 1992 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992-1993 uzavretá dňa 6. 10. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov vydavateľstiev, nakladateľstiev a knižného obchodu

a

Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

2. Dodatok zo dňa 8. 10. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 dňa 24. 3. 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom chémie a príbuzných odvetví

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.