Vyhláška č. 268/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 10.06.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

268

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 13. mája 1992

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Na uctenie pamiatky obetí z Lidíc a Ležákov sa k 50. výročiu vyhladenia týchto obcí vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunák“).

(2) Stokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 700 dielov striebra a 300 dielov medi. Hmotnosť stokorunáka je 13 g, jeho priemer je 31 mm, hrana mince je vrúbkovaná. Pri razbe stokorunáka je povolená odchýlka hore aj dole v hmotnosti 10/1000, v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavrenom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je letopočet „1992“, pod štátnym znakom vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je kríž s tŕňovým vencom. Pri spodnom okraji mince je v opise nápis „LIDICE LEŽÁKY“. Autorkou stokorunáka je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené pri pravom okraji mince.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. júnom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01