Vyhláška č. 382/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/1992
Platnosť od 31.07.1992 do31.08.1996
Účinnosť od 31.07.1992 do31.08.1996
Zrušený 263/1996 Z. z.

382

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 16. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášok č. 6/1985 a č. 301/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 2 znie:

(2) Zoznam znalcov a tlmočníkov, jeho doplnky a zmeny, zasiela krajský súd Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a štátnym notárstvam.“.

2. § 4 ods. 4 znie:

(4) Na žiadosť fyzických a právnických osôb krajské a okresné súdy oznamujú meno znalca (tlmočníka) a jeho adresu zo žiadaného odboru a odvetvia (pre žiadaný jazyk) za poplatok podľa osobitných predpisov.1)“.

3. Poznámka1) pod čiarou znie:

1) Položka 29 sadzobníka súdnych poplatkov; príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.“.

4. V nadpise § 7 sa slovo „pečať“ nahrádza slovom „pečiatka“, v § 7 sa slovo „pečať“ nahrádza slovom „pečiatku“, v § 8 ods. 1 sa slovo „pečaťou“ nahrádza slovami „odtlačkom pečiatky“ a v § 13 ods. 3 sa slová „a pretlačená znaleckou pečaťou“ nahrádzajú slovami „s odtlačkom znaleckej pečiatky“.

5. Nadpis časti IV znie:

„Odmeny a náhrady nákladov za znalecké posudky a za tlmočnícke a prekladateľské úkony“.

6. § 16 včítane nadpisu znie:

㤠16

Sadzby odmien za znalecké posudky

(1) Odmena za znalecký posudok je podľa náročnosti a zložitosti s prihliadnutím na znalecký odbor za jednu hodinu práce ........... 30 až 70 Kčs

(2) Ak pri vypracovaní znaleckého posudku vzniknú výdavky, ich náhrada sa uvedie vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.“

7. § 17 včítane nadpisu znie:

㤠17

Sadzby odmien za tlmočnícke a prekladateľské úkony

(1) Odmena za tlmočnícky úkon je podľa náročnosti a jazyka:

Pol. 1: Pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny a naopak (tlmočenie) za jednu hodinu 50 až 100 Kčs
Pol. 2: Pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka za jednu hodinu 60 až 120 Kčs

(2) Odmena za prekladateľský úkon je podľa náročnosti jazyka:

Pol. 1: Pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny a naopak za každú stranu 50 až 100 Kčs
Pol. 2: Pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka za každú stranu 60 až 120 Kčs

(3) Zvýšenie sadzieb

Pol. 1: Sadzby odmien za prekladateľské úkony podľa odseku 2 možno zvýšiť za obťažnosť (napr. zle čitateľný text) alebo za urýchlené vykonanie (napr. krátke preklady na počkanie) až o 30 %
Pol. 2: Ak sa požaduje vypracovanie alebo overenie prekladu v niekoľkých vyhotoveniach, má tlmočník právo požadovať za každé druhé a ďalšie vyhotovenie prekladu až 10 % úhrnnej odmeny za prvé vyhotovenie prekladu.

(4) Ak pri tlmočníckom alebo prekladateľskom úkone vzniknú výdavky, ich náhrady sa uvedú vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.“.

8. § 18 včítane nadpisu znie:

㤠18

Sadzby za preskúšanie a overenie prekladu

Pol. 1: Odmena za preskúšanie a overenie predloženého prekladu je podľa hľadísk v § 17 ods. 2 za jednu stranu prekladu 20 až 30 Kčs
Pol. 2: Ak predložený preklad obsahuje také množstvo chýb a nepresností, že ho treba úplne prepracovať, patrí ďalšiemu tlmočníkovi za prepracovanie a nové vyhotovenie plná sadzba odmeny podľa § 17 ods. 2 a 3.".

9. § 20 včítane nadpisu znie:

㤠20

Zvýšenie odmeny za znalecký posudok

(1) Ak je znalecký posudok vzhľadom na okolnosti prípadu mimoriadne obťažný alebo ak ide o posúdenie správnosti už vypracovaného posudku iného znalca, môže sa odmena zvýšiť až o 20 %.

(2) Ak sa vyžaduje rýchle vykonanie úkonu alebo znalcovi bolo uložené vykonať úkon v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v noci, môže sa určená odmena zvýšiť až o 50 %.

(3) Zvýšenie podľa odsekov 1 a 2 možno zlučovať.“.

10. V § 21 sa slová „znižujú sa horné hranice“ nahrádzajú slovami „znižuje sa horná hranica“.

11. § 22 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) až o 50 %, ak je tlmočnícky úkon požadovaný v čase po 20.00 hodine alebo pred 06.00 hod. ráno alebo v deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) alebo ak je tlmočnícky úkon požadovaný okamžite bez predchádzajúceho oznámenia najmenej 24 hodín vopred.“.

12. V § 22 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

13. V § 22 ods. 3 sa vypúšťa text na bodkočiarkou.

14. § 23 sa vypúšťa.

15. § 24 včítane nadpisu znie:

㤠24

Výklad niektorých pojmov

(1) Ak na vykonanie znaleckého posudku alebo tlmočníckeho úkonu uvedeného v § 17 ods. 1 a v § 22 ods. 1 treba menej ako jednu hodinu, patrí odmena ako za celú hodinu; za dobu prevyšujúcu celé hodiny patrí len pomerná časť hodinovej odmeny.

(2) Jednou stranou prekladu sa rozumie text písaný strojom obsahujúci 30 riadkov po 60 úderov včítane medzier. Za nedokončenú stranu patrí len pomerná časť odmeny.".

16. V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „prípravných prác“ nahrádzajú slovami „pomocných prác2)“.

17. Poznámka 2) pod čiarou znie:

2) § 18 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch“.

18. V § 25 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.,
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

19. § 26 včítane nadpisu znie:

㤠26

Zrážka dane

Odmenu za znalecký a tlmočnícky úkon zdaňuje štátny orgán podľa osobitných predpisov.3)“.

20. Poznámka 3) pod čiarou znie:

3) Vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „prípravné práce odmeňované podľa 23“ nahrádzajú slovami „pomocné práce“.

22. V § 28 ods. 4 sa slovo „prípravných“ nahrádza slovom „pomocných“ a na konci sa pripája táto veta: „Za pomocné práce možno priznať odmenu v súlade so mzdovou tarifou platnou pre príslušné alebo podobné práce.“.

23. V § 29 sa za slovom „prác“ odkaz na poznámku pod čiarou označí číslom4).

24. Poznámka 4) pod čiarou znie:

4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.


Čl. II

1. Znalecké posudky (tlmočnícke úkony) vykonané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

2. Podľa tejto vyhlášky sa odmeňujú znalecké posudky a tlmočnícke úkony vykonané v deň nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky alebo po tomto dni, aj keď boli vyžiadané pred týmto dňom, ak časť posudku alebo tlmočníckeho úkonu bola vykonaná pred týmto dňom.

Čl. III

Zrušujú sa:

1. úprava ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1973 č. 86/1973-Org., ktorou sa určujú paušálne odmeny a náhrady trov za znalecké posudky vo veciach určenia (zapretia) otcovstva na základe krvnej skúšky (reg. v čiastke 32/1973 Zb.),

2. inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky zo 17. marca 1975 č. 109/1975 - O/s o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky z odvetvia ľudskej genetiky (reg. v čiastke 22/1975 Zb.),

3. úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 12. septembra 1978 č. 406/1978 - O/s o znaleckom posudzovaní cien opotrebovaných motorových vozidiel (reg. v čiastke 34/1978 Zb.),

4. výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 24. novembra 1989 č. 5285/89-50 o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky spojené s vykonávaním pitvy, súdnolekárskych vyšetrení histologických, toxikologických, biologických a s posúdením ujmy na zdraví (reg. v čiastke 35/1989 Zb.),

5. výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 24. novembra 1989 č. 5694/89-50 o paušálnych odmenách a náhradách za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a o náhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov (reg. v čiastke 35/1989 Zb.).

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Šimko v. r.