Zákon č. 125/1992 Zb.Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Účinnosť od 03.04.1992

125

ZÁKON

z 5. marca 1992

o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky berúc do úvahy ustanovenia Parížskej charty pre novú Európu prijatej 21. novembra 1990 sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Sekretariát Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (ďalej len „sekretariát“) je právnickou osobou so sídlom v Prahe.

§ 2

(1) Sekretariátu a jeho úradníkom a administratívnemu a technickému personálu sa poskytujú výsady a imunity v rozsahu ustanovenom v článkoch II, III a V Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z 13. februára 1946.1)

(2) Ustanovenie odseku 1 nebráni výsadám a imunitám, ktoré môžu požívať zamestnanci sekretariátu podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.2)

§ 3

Delegáciám účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe na konferenciách uskutočňovaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v rámci helsinského procesu, ako aj delegáciám účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe vyslaným na rokovania v sekretariáte sa poskytujú výsady a imunity v rozsahu ustanovenom v článku IV Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z 13. februára 1946.1)

§ 4

Úradníkom a administratívnemu a technickému personálu Strediska pre predchádzanie konfliktom vo Viedni, Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva vo Varšave, ako aj ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktoré budú zriadené, sa poskytujú výsady a imunity v rozsahu zodpovedajúcom článku VI Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov z 13. februára 1946.1)


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Slovenský preklad Dohovoru vyhlásený v prílohe vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 52/1956 Zb. o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946.

2) Slovenský preklad Dohovoru vyhlásený spolu s vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.