REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o duplicitne vydanom oznámení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, uverejnenom pod č. 429 v čiastke 85/1992 Zb., v českom aj slovenskom vydaní

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, uverejnené v čiastke 85/1992 Zb. pod č. 429 sa zrušuje, nakoľko oznámenie o vydaní tohto výnosu bolo už publikované pod č. 424 v čiastke 83/1992 Zb.

Redakcia