Zákon č. 19/1992 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Čiastka 4/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992

19

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., se doplňuje takto:

§ 12 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Ministerstvo vnitra provádí kontrolu ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství ve státních orgánech a organizacích České republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.