Nariadenie vlády č. 603/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 123/1992
Platnosť od 29.12.1992 do31.12.1993
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.1993
Zrušený 314/1993 Z. z.

OBSAH

603

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 9. decembra 1992,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 41 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Príloha nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník, sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.1)


Čl. II

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Stráský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Colný sadzobník sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov (bude vydaný ako osobitná publikácia SEVT, a. s. Praha).