362

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 1. června 1992

o výrobě a složení krmných směsí

Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby:


ČÁST I

Všeobecná ustanovení

§ 1

Tato vyhláška stanoví závazné limitní ukazatele pro výrobu a složení krmných směsí.

§ 2

(1) Limitní ukazatele pro výrobu a složení krmných směsí a premixů uvedené v příloze1) této vyhlášky jsou závazné pro právnické a fyzické osoby podílející se na přípravě, výrobě, kontrole, hodnocení, skladování a uvádění do oběhu krmných směsí a premixů.

(2) Příloha je uložena na ministerstvu zemědělství České republiky, na regionálních odborech ministerstva zemědělství České republiky, v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (dále jen „ústav“) a v Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

§ 3

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) krmivem veškeré organické a anorganické látky nebo směsi těchto látek určené ke krmení zvířat,

b) krmnými směsemi směsi organických a anorganických látek nebo látek se specifickými biologickými účinky nebo směsi všech těchto látek určené ke krmení zvířat, např. kompletní, doplňkové, minerální, minerálně-vitaminové, mléčné krmné směsi,

c) premixy směsi organických látek, anorganických látek nebo organických a anorganických látek se specifickými biologickými účinky (biologicky aktivní látky) určené pro výrobu krmných směsí,

d) recepturou krmných směsí, premixů procentický nebo hmotnostní rozpis surovin pro výrobní šarži. Recepturu vydává výrobce a musí odpovídat požadavkům uvedeným v příloze,

e) technologickým zařízením jednotlivé stroje nebo technologické linky, které byly ověřeny a schváleny pro účely výroby krmiv, krmných směsí a premixů, pověřenou zkušební organizací a ústavem,

f) zkušební výrobou mimořádně povolená výroba neregistrovaného krmiva nebo výroba krmiva na neověřeném technologickém zařízení nebo výroba krmiva neschváleným technologickým postupem. Zkušební výrobu povoluje ústav,

g) biologickým zkoušením krmiv zkoušky na zvířatech v definovaných podmínkách a uskutečňují se formou bilančních nebo krmných pokusů, anebo provozními (poloprovozními) biologickými zkouškami,

h) vadou krmiv stav, kdy neodpovídá hodnota sledovaného znaku stanoveným požadavkům v technické normě nebo v právním předpise po přihlédnutí ke stanovené toleranci,

i) egalizací obalů dodržování stanovené nebo dohodnuté hmotnosti obsahu obalů s odběratelem v rozsahu povolené tolerance,

j) závaznou zkratkou krmných směsí současně používané zkratky doplněné o název (jméno) provozu výrobce,

k) tolerancí pro účely hodnocení jakosti povolená odchylka od jakostních znaků, které jsou uvedeny v příloze, technické normě nebo jsou dohodnuty mezi dodavatelem a odběratelem.

ČÁST II

Obecné požadavky na výrobu a složení krmných směsí a premixů

§ 4

(1) Suroviny použité k výrobě krmných směsí a premixů musí odpovídat registrovaným požadavkům na jakost a použitelnost.

(2) U surovin, které mají jinou jakost nebo použitelnost může v jednotlivých případech rozhodnout o jejich zpracování do krmných směsí a premixů ústav a v případech změněné použitelnosti z hlediska zdravotního mohou být použity k výrobě jen se souhlasem Státní veterinární správy České republiky.

(3) Suroviny z dovozu musí odpovídat nejméně jakostním požadavkům uvedeným v části I. přílohy.

(4) Suroviny určené k výrobě krmných směsí a premixů musí být zpracovány v průběhu stanovené doby použitelnosti. V případě překročení této doby s výjimkou premixů musí výrobce prokázat, že suroviny odpovídají jakostí stanoveným požadavkům.

§ 5

(1) K výrobě krmných směsí a premixů smí být použity jen suroviny uvedené v části I. - II. a III. přílohy.

(2) Biologicky aktivní látky neuvedené v příloze nesmějí být používány k výrobě krmných směsí, premixů nebo přidávány do jiných krmiv, nesmějí být podávány jiným druhům a kategoriím zvířat a odběratel musí respektovat při zkrmování stanovené ochranné lhůty uvedené v příloze.

(3) Biologicky aktivní látky smí být přidávány do výrobní šarže krmné směsi jen tehdy, jsou-li zpracovány (předmíchány) do formy premixů. Premixy smí být dávkovány do krmných směsí v množství nejméně 0, 2 %.

(4) Premixy biologicky aktivních látek smí být dodávány jen registrovaným výrobcům krmných směsí.

(5) Použití antikokcidik se řídí nákazovou situací a užití jednotlivých druhů určí ministerstvo ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

(6) Přesnost navažování surovin musí zaručit dodržení receptury, požadovaných jakostních znaků a obsahů biologicky aktivních látek v krmné směsi.

(7) Pokud výrobce krmných směsí není technicky způsobilý dodržet požadovanou přesnost navažování surovin, musí dávkovat tyto suroviny pro každou výrobní šarži ve formě premixu, u kterého zaručí požadovanou přesnost navažování, stupeň zamíchání a přesnost dávkování do výrobní šarže.

(8) K výrobě, dopravě a skladování krmných směsí a premixů nesmí být používáno technologické zařízení, které nezaručuje dodržení požadovaných jakostních znaků a obsahů biologicky aktivních látek.

(9) Výroba krmných směsí a premixů se musí řídit schváleným technologickým postupem, který zaručuje dodržení požadavků uvedených v příloze.

(10) Závaznou zkratku nesmí používat jiný výrobce-dodavatel.

(11) Dodavatelé krmných směsí a premixů vyráběných v zahraničí, musí dodávat výrobky označené v českém jazyce.

§ 6

(1) Krmné směsi se dopravují volně ložené nebo v egalizovaných obalech podle dohody mezi odběratelem a dodavatelem. Při egalizaci obalů je přípustný rozdíl -1 % z egalizované hmotnosti.

(2) Obaly nebo zásilky volně ložené krmné směsi musí být označeny nejméně těmito údaji:

a) druh výrobku - závazná zkratka,

b) výrobce,

c) datum výroby,

d) egalizace,

e) jakostní znaky uvedené v části III. přílohy,

f) použitelné suroviny,

g) druh použitého stimulátoru růstu a antikokcidika (pokud je užito),

h) doba použitelnosti a ochranná lhůta.

(3) Jakostní znaky včetně obsahu biologicky aktivních látek v kilogramu krmné směsi jsou nepřekročitelné. Odběratel si může dohodnout s dodavatelem ještě další jakostní znaky, které nejsou uvedeny v příloze.

(4) Pokud nejsou v příloze uvedeny pro některý druh nebo kategorii zvířat jakostní znaky, nebo výrobce krmné směsi požaduje jejich změnu, předloží ústavu návrh zastoupení surovin, základní jakostní znaky a výsledky biologického zkoušení na příslušném druhu a kategorii zvířat ke schválení.

(5) V případě sporu o jakost musí dodavatel uvést do zápisu o odběru vzorku veškeré jakostní znaky včetně jakostních znaků dohodnutých s odběratelem.

§ 7

(1) Složení premixů navrhuje dodavatel nebo výrobce krmných směsí a musí být takové, aby při navrženém dávkování premixu byly dodrženy jakostní požadavky pro krmné směsi.

(2) Výrobci premixů musí respektovat kompatibilitu biologicky aktivních látek při výrobě premixů.

(3) Výrobce premixů musí deklarovat s dodávkou druhy použitých biologicky aktivních látek, jejich obsah a použití, nosič (vehikulum).

(4) Premixy určené pro výrobu krmných směsí nesmí být použity pro přímé zkrmování a musí být zřetelně označeny na obalech nápisem „Určeno výhradně pro výrobu krmných směsí“.

(5) Premixy obsahující biologicky aktivní látky nesmí být dopravovány speciálními přepravníky jako volně ložené.

§ 8

(1) Receptury krmných směsí se stanovují s ohledem na nutriční a dietetické požadavky pro příslušný druh a kategorii zvířat.

(2) Pro sestavení receptury se použije údajů o nutriční hodnotě a jakosti surovin:

a) získaných monitorováním v rámci území, pro které budou sestavovány, a to na základě reprezentativního souboru vzorků surovin,

b) pokud nejsou k dispozici údaje podle písmene a) je používáno údajů z jednotlivých rozborů surovin.

(3) Údaje o nutriční hodnotě a jakosti surovin stanovené monitoringem vydává ústav.

(4) Zastoupení jednotlivých surovin v receptuře krmné směsi, pokud není omezeno nejvýše přípustnou dávkou se řídí požadovanými jakostními znaky.

§ 9

(1) Výrobce krmných směsí může ve svých předmětových technických normách stanovit pro své výrobky jakostní znaky odchylně, nesmí se však odchýlit pod stanovenou nejnižší nebo nad stanovenou nejvyšší hodnotu znaku.

(2) Pro výpočet metabolizovatelné energie u krmných směsí se používá stanovený postup uvedený v příloze.

(3) Pokud není u jednotlivých krmných směsí uvedeno v příloze jinak, jedná se vždy o kompletní krmné směsi.

ČÁST III

Zvláštní ustanovení

§ 10

(1) Tolerance se uplatňují u všech jakostních znaků krmiv, krmných směsí, kde je stanovena jen jedna hranice, tzn. nejnižší nebo nejvyšší přípustný obsah.

(2) U premixů určených pro výrobu krmných směsí se posuzuje zkoušený znak na deklarované hodnoty dohodnuté mezi odběratelem a dodavatelem nebo na požadavky technické normy.

(3) Pokud se laboratorně stanovený obsah sledovaného znaku neodchyluje o více než povolenou toleranci není krmivo považováno za vadné.

§ 11

(1) Pokusné krmné směsi jsou určeny pro ověřování nových druhů surovin, receptur a jakostních znaků krmných směsí.

(2) Při přípravě jejich výroby musí být dodržena zásada, že:

a) surovinové složení a jakostní znaky stanovuje zadavatel pokusů a dohodne je s výrobcem,

b) k výrobě pokusných směsí lze použít i suroviny neregistrované,

c) výrobu pokusných směsí (písmeno b)) povoluje ústav a Státní veterinární správa České republiky.

(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pokusné diety pro laboratorní zvířata.

§ 12

(1) Testační krmné směsi jsou určeny pro zkoušení k plemenářským účelům.

(2) Při výrobě testační krmné směsi musí být dodržena zásada, že:

a) surovinové složení a jakostní znaky stanovuje odběratel krmné směsi,

b) se k výrobě používají jen povolené suroviny.

§ 13

(1) Dietní krmné směsi jsou určeny k tlumení dietních a metabolických poruch zvířat.

(2) Při jejich výrobě musí být dodržena zásada, že:

a) se k výrobě používají jen suroviny uvedené v příloze pro příslušný druh a kategorii zvířat,

b) přesné surovinové složení určuje veterinární lékař,

c) jakostní znaky dohodne dodavatel s odběratelem a mohou se odchylovat od základních jakostních požadavků.

(3) Dietní krmné směsi musí být vyráběny pro jmenovitého odběratele a dodány ve stanovené hmotnosti a časovém období určeném veterinárním lékařem.


ČÁST IV

Závěrečné ustanovení

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Kubát v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Závazné limitní ukazatele pro výrobu a složení krmných směsí a premixů se uveřejňují jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace a.s. SEVT Praha).