Zákon č. 313/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

313

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 7. mája 1992

o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na udelenie výnimky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách sú v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti družstva príslušné

a) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ak je žiadateľom poľnohospodárske družstvo,

b) Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ak je žiadateľom spotrebné družstvo,

c) Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky, ak je žiadateľom výrobné družstvo.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 559/1991 Zb. o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.