Zákon č. 283/1992 Zb.Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky

Čiastka 59/1992
Platnosť od 15.06.1992
Účinnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Tento zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona Federálního shromáždění uvedeného v § 18 odst. 1, nejpozději však dnem 31. prosince 1992.

283

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. května 1992

o Akademii věd České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Zřizuje se Akademie věd České republiky (dále jen „Akademie“). Akademie je právnickou osobou. Sídlem Akademie je hlavní město Praha.

§ 2

(1) Akademie uskutečňuje výzkum prostřednictvím pracovišť Akademie (dále jen „pracoviště“).

(2) Akademie a její pracoviště uzavírají smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií.

§ 3

(1) Akademie je rozpočtovou organizací; její činnost je financována ze státního rozpočtu České republiky.

(2) Akademie má pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu České republiky a jako taková zřizuje pracoviště jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace. Prostředky pro ni se rozpočtují v samostatné kapitole státního rozpočtu České republiky.

(3) Akademie je oprávněna přijímat finanční dary včetně darů devizových. Tyto finanční dary včetně devizových jsou příjmy jejího rezervního fondu1) a jako takové jsou jejími mimorozpočtovými zdroji.

ČÁST DRUHÁ

ORGÁNY AKADEMIE

§ 4

Orgány Akademie jsou:

a) Akademický sněm (dále jen „Sněm“),

b) Akademická rada (dále jen „Rada“) a její předsednictvo (dále jen „předsednictvo“),

c) předseda Akademie (dále jen „předseda“),

d) Vědecká rada Akademie (dále jen „Vědecká rada“).

Sněm

§ 5

(1) Nejvyšším orgánem Akademie je Sněm.

(2) Sněm tvoří

a) ředitelé pracovišť,

b) představitelé vysokých škol,

c) další významní domácí a zahraniční vědci,

d) volení zástupci pracovišť,

e) významní zástupci státní správy, průmyslu, obchodních kruhů a bank,

pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Funkční období Sněmu je čtyři roky, pokud není dále stanoveno jinak.

(4) Sněm se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Musí být svolán vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina jeho členů.

(5) Počet členů Sněmu, způsob jejich volby či delegace, způsob jednání a usnášení Sněmu upraví stanovy Akademie.

§ 6

Sněm

a) přijímá stanovy Akademie, které nabývají platnosti po schválení vládou České republiky,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie,

c) schvaluje rozpočet a závěrečný účet Akademie, jakož i rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,

d) zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje pracoviště,

e) volí a odvolává z funkce předsedu a další členy Rady,

f) rozhoduje o všech dalších věcech, které mu vyhradí stanovy.

Rada

§ 7

(1) Výkonným orgánem Akademie je Rada.

(2) Radu tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a další členové volení ze členů Sněmu na základě návrhů z pracovišť Akademie.

(3) Funkční období Rady je čtyři roky. Člen Rady může být do této funkce volen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období. Členství v Radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště.

(4) Po skončení funkčního období Rady vykonává Rada své funkce až do ustavení nové Rady.

(5) Počet členů Rady, způsob jejich volby, způsob jednání a usnášení a výši odměny za výkon funkce v Radě, jakož i jejich práva a povinnosti, upraví stanovy Akademie.

§ 8

(1) Rada zejména:

a) svolává zasedání Sněmu, předkládá mu zprávy a návrhy pro jednání a provádí jeho usnesení,

b) na návrh vědeckých rad pracoviště jmenuje a odvolává ředitele pracovišť,

c) řídí mezi zasedáními Sněmu běžnou činnost Akademie,

d) předkládá Sněmu návrh výroční zprávy o činnosti Akademie,

e) předkládá Sněmu návrh rozpočtu a závěrečného účtu Akademie včetně návrhu na rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,

f) volí místopředsedy a volené členy předsednictva Rady (§ 9 odst. 2).

(2) V neodkladném případě může Rada rozhodnout i o věcech vyhrazených tímto zákonem nebo stanovami Sněmu. V tomto případě je Rada povinna svolat Sněm nejpozději do 30 dnů od svého rozhodnutí. Pokud Sněm rozhodnutí Rady nepotvrdí, pozbývá rozhodnutí platnosti.

(3) Otázky vědní politiky Akademie je Rada povinna projednat s Vědeckou radou.

§ 9

Předsednictvo Rady

(1) Výkonným orgánem Rady je předsednictvo.

(2) Předsednictvo tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a volení členové předsednictva.

(3) Počet členů předsednictva, způsob jejich volby a způsob jednání a usnášení předsednictva upraví stanovy Akademie.

(4) V neodkladném případě může předsednictvo rozhodnout i o věcech vyhrazených tímto zákonem nebo stanovami Radě. V tomto případě je předsednictvo povinno svolat Radu nejpozději do 20 dnů od svého rozhodnutí. Pokud Rada rozhodnutí předsednictva nepotvrdí, pozbývá rozhodnutí platnosti. Ustanovení předchozích vět neplatí ve věcech vyhrazených Radě v § 8 odst. 2.

§ 10

Předseda

(1) Statutárním orgánem Akademie je předseda. Předseda je oprávněn jednat jménem Akademie ve všech záležitostech.

(2) Předseda předsedá zasedání Sněmu, Rady a předsednictva.

(3) Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo jsou-li jím k zastupování pověřeni.

(4) Oprávnění místopředsedů Akademie a dalších členů Rady jednat ve vymezených oblastech jménem Akademie upraví stanovy Akademie.

§ 11

Vědecká rada

(1) Vědecká rada je stálým poradním orgánem Rady ve věcech přípravy a realizace vědní politiky Akademie.

(2) Vědeckou radu tvoří volení zástupci vědeckých rad pracovišť. Dále ji tvoří zástupci vysokých škol a dalších vědeckých institucí a významní vědci ze zahraničí.

(3) Funkční období Vědecké rady je čtyři roky.

(4) Vědecká rada volí ze svých členů předsedu Vědecké rady.

(5) Počet členů Vědecké rady, způsob jejich volby a odvolání, jejich práva a povinnosti a způsob jednání a usnášení Vědecké rady upraví stanovy Akademie.

ČÁST TŘETÍ

PRACOVIŠTĚ

§ 12

(1) Pracoviště jsou rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi.

(2) Prostředky získané hospodářskou činností pracovišť jsou jejich mimorozpočtovými zdroji.2) Finanční dary včetně devizových jsou příjmy rezervního fondu3) pracovišť.

§ 13

Pracoviště

a) uskutečňuje vědecký výzkum,

b) přispívá ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti,

c) přispívá k využití výsledků vědeckého výzkumu,

d) získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení,

e) ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje postgraduální studium a vychovává vědecké pracovníky,4)

f) rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií,

g) realizuje své úkoly ve spolupráci s ostatními vědeckými a odbornými institucemi.

§ 14

(1) Statutárním orgánem pracoviště je ředitel pracoviště. Ředitel je oprávněn jednat jménem pracoviště ve všech záležitostech.

(2) Ředitel je povinen předem projednávat s vědeckou radou pracoviště zaměření činnosti a organizaci pracoviště a další otázky vyhrazené vědecké radě pracoviště stanovami Akademie.

(3) Ředitele jmenuje a odvolává Rada na návrh vědecké rady pracoviště podaný podle výsledků výběrového řízení vyhlášeného Radou.

(4) Způsob jmenování a odvolávání ředitelů pracovišť, délku jejich funkčního období a jejich úkoly podrobněji upraví stanovy Akademie.

§ 15

(1) Vědecká rada pracoviště je volena shromážděním vědeckých pracovníků pracoviště.

(2) Vědecká rada pracoviště:

a) vyjadřuje se k činnosti a organizaci pracoviště a ke koncepčním otázkám jeho řízení a rozvoje,

b) podává Radě návrh na jmenování a odvolání ředitele pracoviště,

c) volí členy Vědecké rady.

(3) Činnost vědecké rady pracoviště řídí předseda zvolený vědeckou radou pracoviště z jejich členů.

(4) Počet členů vědeckých rad pracovišť, délku jejich funkčního období, způsob jejich volby a okruh pracovníků, kteří mohou být voleni do vědeckých rad pracoviště upraví stanovy Akademie.

§ 16

(1) Místa pracovníků s vysokoškolským vzděláním na pracovištích jsou obsazována na základě výběrového řízení vyhlašovaného ředitelem pracoviště.

(2) Pravidla výběrového řízení upraví stanovy Akademie.

§ 17

Na návrh ředitele pracoviště, projednaný s jeho vědeckou radou, může Sněm schválit zrušení, popřípadě rozdělení pracoviště, jakož i sloučení nebo splynutí pracoviště s jinou rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací.


ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 18

(1) Majetková a jiná práva a závazky, které přejdou na Českou republiku na základě zákona Federálního shromáždění, jímž budou vypořádána práva a závazky dosavadní Československé akademie věd, přejdou dnem nabytí jeho účinnosti na Akademii.

(2) Dnem nabytí účinnosti zákona Federálního shromáždění uvedeného v odstavci 1 se pracoviště Československé akademie věd, která podle uvedeného zákona Federálního shromáždění přejdou na Českou republiku, stanou pracovišti Akademie a ředitelé a vědecké rady těchto pracovišť se stanou řediteli a vědeckými radami pracovišť podle tohoto zákona.

§ 19

Do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona jsou vědecké rady pracovišť povinny předložit Radě návrhy na ředitele pracovišť. Rada je povinna jmenovat ředitele pracovišť do 30 dnů od podání návrhu.

§ 20

(1) Až do zvolení Rady podle tohoto zákona vykonává její působnost dosavadní Výbor prezídia pro řízení pracovišť Československé akademie věd.

(2) Výbor prezídia pro řízení pracovišť Československé akademie věd je povinen neprodleně učinit opatření k ustavení Sněmu tak, aby byl ustaven nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona. Funkční období takto ustaveného Sněmu je jeden rok.

(3) Sněm ustavený podle odstavce 2 tvoří:

a) ředitelé pracovišť,

b) zástupci pracovišť zvolení vědeckými pracovníky pracovišť v počtu jednoho zástupce na každých započatých 50 vědeckých pracovníků pracovišť,

c) 30 zástupců vysokých škol delegovaných radou vysokých škol,5)

d) 20 členů jmenovaných vládou České republiky.

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona Federálního shromáždění uvedeného v § 18 odst. 1, nejpozději však dnem 31. prosince 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb.
§ 10 a 29 vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

2) § 14 a 29 vyhlášky č. 205/1991 Sb.

3) § 10 a 23 vyhlášky č. 205/1991 Sb.

4) § 1 a 22 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

5) § 16 zákona č. 172/1990 Sb.