Zákon č. 118/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992 do31.12.1998
Účinnosť od 01.04.1992 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.

118

ZÁKON

zo 4. marca 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa v prvej vete slová „Socialistický štát“ nahrádzajú slovom „Štát“, v druhej vete sa vypúšťajú slová „socialistického štátu“ a vo štvrtej vete sa slovo „vhodná“ nahrádza slovom „vhodnejšia“.

2. V § 3 sa vypúšťajú slová „a v súlade so záujmami socialistickej spoločnosti“.

3. V § 5 ods. 4 sa slová „okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „orgánu určeného zákonmi národných rád (ďalej len „príslušný orgán“)“.

4. § 6 ods. 1 znie:

(1) Príspevok je za kalendárny mesiac

a) 800 Kčs, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b) 900 Kčs, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,

c) 1 100 Kčs, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,

d) 1 200 Kčs, ak ide o dieťa od 15 rokov do 26 rokov veku.“.

5. V § 7 ods. 1 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovom „orgánu“.

6. § 7 ods. 2 znie:

(2) Nárok na výživné určené rozhodnutím súdu na dieťa, ktorému sa poskytuje príspevok podľa tohto zákona, prechádza až do výšky poskytnutého príspevku na štát a je príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky. Ak je výživné vyššie než príspevok, patrí dieťaťu rozdiel medzi výživným a príspevkom; tento rozdiel sa vypláca pestúnovi.“.

7. V § 9 ods. 1 sa suma „200 Kčs“ nahrádza sumou „400 Kčs“.

8. § 10 znie:

㤠10

Nároky podľa osobitných predpisov

(1) Pre nároky podľa predpisov o nemocenskom zabezpečení a pre nároky podľa pracovnoprávnych predpisov sa posudzuje dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti rovnako ako vlastné dieťa, a to aj po dosiahnutí jeho plnoletosti, pokiaľ mu patrí príspevok podľa tohto zákona; to platí obdobne na účely prechodu nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka pri úmrtí nájomcu alebo pri trvalom opustení spoločnej domácnosti nájomcom.2)

(2) Pestúni, ktorí vykonávajú pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach (§ 12), sú zúčastnení na nemocenskom postení a dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere s odchýlkami uvedenými v osobitnom predpise.3)

9. V § 12 sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „príslušnými orgánmi, občianskymi združeniami, ako aj ďalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytovania sociálnych služieb podľa predpisov o sociálnom zabezpečení4)“.

10. V § 13 ods. 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.

11. V § 15 ods. 2 sa slová „národného výboru“ a „národných výborov“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu“ a „príslušných orgánov“.

12. § 15 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pred rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti môže byť dieťa rozhodnutím príslušného orgánu dočasne zverené do starostlivosti občana, ktorý má záujem stať sa pestúnom a spĺňa podmienky ustanovené v § 3. Ak sa do troch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia, pokiaľ príslušný orgán neustanoví dlhšiu lehotu, nezačne na súde konanie o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, dočasné zverenie dieťaťa uplynutím tejto lehoty stráca účinnosť.

(5) Rozhodnutie príslušného orgánu podľa predchádzajúceho odseku zakladá občanovi, ktorému bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti, a tomuto dieťaťu nároky podľa ustanovení § 5 až 10 s výnimkou § 10 ods. 1 časti vety za bodkočiarkou.“.

13. V § 16 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.

14. V § 18 ods. 1 slová „Okresné národné výbory“ a v 18 ods. 2 slová „Národné výbory“ sa nahrádzajú slovami „Príslušné orgány“. V § 18 ods. 3 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán“ a v § 18 ods. 4 sa slová „orgánu národného výboru“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“.

15. § 19 sa vypúšťa.

16. § 21 znie:

㤠21

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením

a) zvýši sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa, ak rast životných nákladov u nezaopatrených detí je aspoň 10 %,

b) môže zvýšiť odmenu pestúna s prihliadnutím na rast životných nákladov a príjmov zo zárobkovej činnosti.“.

17. V § 22 sa vypúšťa odsek 1 a zrušuje sa číslovanie odsekov. V doterajšom odseku 2 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „príslušných orgánov“ a slová „pokiaľ sú na tento účel zriadené a spravované národnými výbormi“ sa nahrádzajú slovami „(§ 12)“.


Čl. II

Zrušujú sa:

1. § 1, v § 4 ods. 1 slová „zriadenom a spravovanom národným výborom“ a v § 4 ods. 2 druhá veta vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov č. 51/1973 Zb. o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach.

2. § 3 a 4 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti, ako vyplýva zo znenia zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 706 ods. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov č. 51/1973 Zb. o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach.

4) § 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 180/1990 Zb.