249

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. apríla 1992

o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Toto nariadenie upravuje platové pomery zamestnancov zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.1)

(2) Toto nariadenie ďalej

a) ustanovuje hodnosti pre príslušníkov colnej správy,

b) ustanovuje osobitné jednorazové peňažné náležitosti pre príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných služieb v služobnom pomere.

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých platové pomery upravujú osobitné predpisy.3)

§ 2

Plat

(1) Zamestnancovi patrí

a) tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa,

b) príplatky vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.

(2) Zamestnancovi možno

a) zvýšiť tarifný plat, ktorý mu patrí podľa odseku 1 písm. a), o osobný príplatok až do výšky a za podmienok ustanovených týmto nariadením,

b) poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto nariadením.

(3) Príslušníkom ozbrojených síl a bezpečnostných služieb v služobnom pomere možno poskytovať osobitné jednorazové peňažné náležitosti za podmienok ustanovených týmto nariadením.

§ 3

Platové triedy a platové stupne

(1) Zamestnanec sa zaradí na základe dohodnutého druhu práce (pracovných činností) a plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania (§ 4 ods. 1) a kvalifikačných požiadaviek vzdelania (§ 4 ods. 2) do platovej triedy podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) a podľa dĺžky praxe do jedného z desiatich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2 tohto nariadenia a zamestnanec, ktorý je špičkovým odborníkom (§ 3a), do jedného zo šiestich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2a.

(2) Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa (ďalej „štatutárny orgán“), a vedúci zamestnanec4) sa zaradí do platovej triedy, v ktorej sú podľa katalógu zaradené najnáročnejšie činnosti ním vykonávané, najmenej však do platovej triedy, v ktorej sú zaradené najnáročnejšie činnosti v rámci ním riadenej organizácie alebo skupiny.

(3) Zamestnávateľ môže určiť pravidlá pre postup zamestnancov do vyššieho platového stupňa podľa hodnotenia ich pracovných výsledkov, spôsob a podmienky tohto hodnotenia.

§ 3a

Špičkový odborník

(1) Zamestnávateľ môže určiť, že zamestnanec, ktorý je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy podľa § 3 ods. 1 a

a) trvale preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky,

b) plní kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 a § 5 ods. 4,

c) má viac ako 12 rokov praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a),

je špičkovým odborníkom.

(2) Zamestnávateľ môže upraviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a vynikajúcich pracovných výsledkov podľa odseku 1 písm. a) v kolektívnej zmluve, a ak nie je uzavretá kolektívna zmluva, môže tieto kritériá upraviť vo vnútornom predpise; pritom podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) sú minimálne.

§ 4

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania

(1) Kvalifikačné predpoklady (stupeň) vzdelania potrebné pre výkon činností zaradených do jednotlivých platových tried sú uvedené v katalógu.

(2) Zamestnávateľ môže pre výkon niektorých činností určiť kvalifikačné požiadavky zamerania alebo odboru vzdelania, alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky (absolvovanie postgraduálneho štúdia, odborného kurzu a podobne), pokiaľ osobitný predpis5) neustanovuje inak.

§ 5

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca (§ 3 ods. 1) do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.

(2) Ak táto činnosť nie je v katalógu uvedená, zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy porovnaním z hľadiska zložitosti, zodpovednosti a psychickej a fyzickej náročnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu. Pri porovnaní vychádza zo všeobecnej charakteristiky platovej triedy uvedenej v zákone.

(3) V prípade, ak pracovnú činnosť zamestnanca nemožno zaradiť podľa odseku 1 alebo 2 a takáto činnosť je uvedená v katalógu pracovných činností podľa osobitného predpisu,6) možno ho výnimočne zaradiť podľa tohto katalógu pracovných činností.6)

(4) Na účely postupu podľa odsekov 1 až 3 a § 3 ods. 1 a 2 sa okrem kvalifikačných predpokladov vzdelania ustanovených pre jednotlivé platové triedy v katalógu ustanovuje pre šiestu až ôsmu platovú triedu aj vyššie odborné vzdelanie7) a pre šiestu až deviatu platovú triedu aj bakalárske vzdelanie.8)

(5) Zamestnávateľ môže zamestnanca zaradiť do platovej triedy podľa postupu uvedeného v odsekoch 1, 2 alebo 3, ak zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania potrebné pre výkon pracovnej činnosti zaradenej v tejto platovej triede. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa neprihliada.

(6) Ak neustanovuje osobitný predpis inak,5) možno zamestnanca, ktorý nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania, výnimočne zaradiť

a) do druhej a tretej platovej triedy,

b) do štvrtej a vyššej platovej triedy, avšak najdlhšie po dobu dvoch rokov, a u vojakov v činnej službe, ktorí absolvovali bakalárske štúdium, po dobu troch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(7) Zamestnanca, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno zaradiť na dobu dlhšiu ako je ustanovená v odseku 6 písm. b), ak

a) dlhodobo vykonáva pracovnú činnosť v príslušnom odbore a je starší ako 45 rokov,

b) začal v dobe, po ktorú bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 6 písm. b), štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie a riadne pokračuje v štúdiu; rovnako sa postupuje, ak zamestnanec so základným vzdelaním dosiahne absolvovaním štúdia úplné stredné vzdelanie alebo ak zamestnanec začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6 písm. b),

c) je zaradený do štvrtej platovej triedy a dosiahol iba stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie“),

d) je zaradený najvyššie do siedmej platovej triedy, pokiaľ sa pre výkon manuálnej pracovnej činnosti podľa rozhodnutia zamestnávateľa požaduje vyučenie v odbore alebo skúška odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu a tieto požiadavky spĺňa,

e) je zaradený do ôsmej platovej triedy, ak dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“).

f) je zdravotníckym pracovníkom8d) a vykonáva odborné pracovné činnosti, na ktoré sa vyžaduje podľa osobitného predpisu8e) vyššie odborné vzdelanie.

(8) Zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť majstra odbornej výchovy a dosiahol iba stredné vzdelanie, možno na dobu dlhšiu ako dva roky zaradiť najvyššie do ôsmej platovej triedy.

(9) Zamestnanca, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno po dobu získavania praktických skúseností pre výkon požadovaných pracovných činností zaradiť najvyššie do

a) štvrtej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,

b) šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné7) alebo bakalárske8) štúdium,

c) ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské štúdium.

Ak takéto zaradenie nie je v súlade s odsekom 1, môže byť zamestnanec zaradený do štvrtej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy, najdlhšie po dobu jedného roka od absolvovania potrebného stupňa vzdelania.

§ 6

Doba rozhodná pre zaradenie zamestnanca do platového stupňa

(1) Do doby rozhodnej pre zaradenie zamestnanca do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava doba praxe

a) v odbore požadovanej pracovnej činnosti, u vojakov v činnej službe tiež doba služobného pomeru,

b) inej než požadovanej pracovnej činnosti v závislosti od miery jej využitia pre úspešný výkon pracovnej činnosti v rozsahu najviac dvoch tretín.

(2) Do doby započítateľnej praxe sa započítava ďalej doba

a) výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,

b) starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb; rovnako sa postupuje, ak starostlivosť o dieťa vykonával muž,

c) hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov 8a).

d) vedeckej výchovy8b) alebo doba postgraduálneho štúdia8c) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti.

(3) Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.

(4) Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u zamestnanca zaradeného do

a) štvrtej až siedmej platovej triedy, ktorý nedosiahol úplné stredné vzdelanie, doba dvoch rokov s výnimkou zamestnanca zaradeného do tejto triedy podľa § 5 ods. 7 písm. d),

b) ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len úplné stredné vzdelanie, doba päť rokov,

c) deviatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len vyššie odborné vzdelanie, doba dvoch rokov,

d) ôsmej platovej triedy podľa § 5 ods. 8, ktorý dosiahol iba stredné vzdelanie, doba siedmich rokov.

e) desiatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len bakalárske vzdelanie, doba dvoch rokov.

(5) Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u zamestnanca zaradeného podľa § 5 ods. 6 písm. b) do

a) štvrtej až siedmej platovej triedy, ktorý dosiahol nižšie ako stredné vzdelanie, doba štyroch rokov;

b) ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol nižšie ako úplné stredné vzdelanie, doba deviatich rokov.

(6) Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 možno odpočítať iné doby, ako sú doby uvedené v odsekoch 4 a 5, iba na základe hodnotenia pracovných výsledkov, pokiaľ zamestnávateľ postupoval podľa § 3 ods. 3.

Tarifný plat

§ 7

(1) Zamestnancovi s výnimkou zamestnanca uvedeného v odseku 2 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2. To neplatí pre zamestnanca podľa § 7a, 7b, 7c a 7d.

(2) Zamestnancovi, ktorý je špičkovým odborníkom, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2a.

(3) Zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorí nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 alebo 2. Zvýšenie tarifného platu predstavuje 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2. Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.9) Rovnako sa postupuje u zamestnancov v služobnom pomere, ktorým výkon podnikateľskej činnosti neumožňujú osobitné predpisy,9a) vrátane zamestnancov v služobnom pomere, ktorí majú určený tarifný plat podľa § 7a, 7b alebo § 7d.

(4) Zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 3 Zákonníka práce alebo § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností, sa neposkytuje zvýšenie tarifného platu podľa odseku 3. Ak súčet súm odmien poskytnutých podľa uvedených ustanovení za kalendárny rok je nižší ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, ktoré by zamestnancovi inak patrilo podľa odseku 3, zamestnávateľ mu poskytne doplatok vo výške ich rozdielu. Prípadný doplatok sa zúčtuje najneskôr s platom za mesiac máj nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Zamestnancovi, ktorý je špičkovým odborníkom, alebo zamestnancovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plní pracovné úlohy vo väčšom rozsahu v porovnaní s inými zamestnancami, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok pri zaradení

a) do prvej až šiestej platovej triedy až do výšky 50 %,

b) do siedmej a ôsmej platovej triedy až do výšky 70 %,

c) do deviatej až dvanástej platovej triedy až do výšky 100 %

platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.

(6) Zamestnancovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky a je odborníkom pre špeciálne činnosti vo zvláštnych službách ozbrojených síl a colnej správy, alebo zamestnancovi, ktorý je talentovaným umelcom alebo vrcholovým športovcom, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.

(7) O zvýšení alebo o znížení platu podľa odseku 5 alebo odseku 6 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 5 a 6 nie je možný.

(8) Určený plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.

§ 7a

(1) Zamestnancovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b) v štátnom zdravotníckom zariadení, ktoré je finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.

(2) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7 a u zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, aj podľa § 7 ods. 3. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

§ 7b

(1) Zamestnancovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b) v štátnom zdravotníckom zariadení, ktoré je finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia,9c) patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2c.

(2) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7 a u zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, aj podľa § 7 ods. 3. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

§ 7c

(1) Zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,9d) ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.

(2) Za podieľanie sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach podľa odseku 1 na účely tohto nariadenia sa považujú odborné práce a činnosti zamerané na zabezpečenie včasného zistenia zmeny zdravotného stavu občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v týchto zariadeniach, a ďalšie činnosti vykonávané zamestnancom, ktorý získal vzdelanie podľa osobitného predpisu9b) a ktorý sa priamo podieľa na výkone týchto činností.

(3) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odsekoch 1 a 2 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

§ 7d

(1) Zamestnancovi, ktorý zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí v predškolskom zariadení,9f) vyučuje a vychováva deti a mládež alebo dospelých na základnej škole, na strednej škole alebo na špeciálnej škole alebo vykonáva obdobnú činnosť podľa osobitných predpisov 9g) alebo ktorý pôsobí na vysokej škole ako učiteľ9h) (ďalej len „pedagóg“), patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2d.

(2) Pre zamestnancov uvedených v odseku 1, u ktorých zamestnávateľ pri zaradení do platovej triedy postupuje podľa § 5 ods. 9, platia tieto platové tarify:

platová triedaSk mesačne
1.4 090
2.4 290
3.4 620
4.5 020
5.5 490
6.5 990

(3) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7 a u zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, aj podľa § 7 ods. 3. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

§ 7e

Vyrovnanie tarifného platu

(1) Vyrovnanie tarifného platu (ďalej len „vyrovnanie“) za ďalej ustanovených podmienok patrí pedagogickému zamestnancovi

a) lekárskej fakulty,

b) farmaceutickej fakulty,

c) fakulty zdravotníctva a sociálnej práce,

d) strednej zdravotníckej školy,

e) Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (ďalej len „akadémia“).

(2) Pedagogickému zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí vyrovnanie, ak sa zúčastňuje na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na klinike zriadenej v nemocnici, vo fakultnej nemocnici alebo vo fakultnej lekárni, ktoré sú výučbovými základňami týchto fakúlt,9i) strediskami odbornej praxe9j) alebo výučbovými základňami akadémie,9k) v rámci študijného programu fakulty, strednej zdravotníckej školy alebo akadémie. Účasť na poskytovaní zdravotnej starostlivosti je súčasťou výučby študentov príslušnej fakulty, žiakov strednej zdravotníckej školy alebo účastníkov ďalšieho vzdelávania v akadémii v rozsahu určenom v dohode podľa osobitného predpisu.9l)

(3) Vyrovnanie podľa odsekov 1 a 2 patrí pedagogickému zamestnancovi za každú hodinu účasti na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci rozpätia 0,38 až 0,73 % z platovej tarify prvého platového stupňa deviatej platovej triedy stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov. Suma vyrovnania určená podľa predchádzajúcej vety a zaokrúhlená na celé koruny nahor sa určí v dohode podľa odseku 2.

(4) Náklady na vyrovnanie podľa odsekov 2 a 3 vrátane zvýšenia o odvody poistného na zdravotné poistenie,9m) nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie9n) a príspevku na poistenie v nezamestnanosti9o) uhradí zamestnávateľovi príslušné zdravotnícke zariadenie, ktoré je výučbovou základňou fakulty, strediskom odbornej praxe strednej zdravotníckej školy alebo výučbovou základňou akadémie.

§ 8

Príplatok za riadenie

Vedúcemu zamestnancovi,4) ktorému sa neposkytuje príplatok za riadenie podľa § 5 ods. 1 zákona, určí zamestnávateľ na ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok vo výške a za podmienok uvedených v prílohách č. 3 a 4 tohto nariadenia.

§ 9

Osobitný príplatok

(1) Zamestnancovi, ktorý pracuje v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, poskytuje zamestnávateľ príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.10)

(2) Zamestnancovi územného finančného orgánu pri práci

a) v sústavnej kontrolnej a vyhľadávacej činnosti mimo pracoviska, vrátane dozoru v kasínach, pri hrách v lotériách, patrí príplatok vo výške 200 až 1 000 Sk mesačne,

b) v kontrolnej činnosti pri správe štátnych príjmov spojenej s overovaním správnosti údajov u daňovníkov patrí príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(3) Zamestnancovi banského úradu, ktorý vykonáva dozor priamo v banských prevádzkach, a zamestnancovi štátnej správy, ktorý vykonáva kontrolu geologických prác v podzemí, patrí príplatok vo výške 200 Sk až 1 200 Sk mesačne.

(4) Zamestnancovi, ktorý vykonáva prevažne v podzemí geodetické práce spojené s tvorbou máp, patrí príplatok vo výške 200 až 1 200 Sk mesačne.

(5) Zamestnancovi, ktorý sa podieľa na tvorbe, vyhodnocovaní a prekresľovaní fotogrametrických snímok, a zamestnancovi, ktorý vykonáva geodetické, geologické pracovné činnosti v teréne v rozsahu viac ako 50 % fondu pracovného času, a zamestnancovi, ktorý vykonáva speleologické činnosti, patrí príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(6) Pracovníkovi obecnej polície a zamestnancovi na úseku verejného poriadku11) za riziko spojené so zabezpečovaním obecných vecí verejného poriadku v rámci pôsobnosti obce patrí príplatok vo výške 500 až 1 800 Sk mesačne. Príplatok v rovnakej výške patrí aj zamestnancovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zamestnancovi mesta Košíc, ktorých pracoviskom je mestský požiarny zbor a ktorí sa bezprostredne zúčastňujú na hasení požiarov, na záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach a je ohrozený ich život alebo zdravie; ostatným zamestnancom na tomto pracovisku patrí osobitný príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(7) Zamestnancovi súdu, ktorý vykonáva funkciu súdneho vykonávateľa a vykonáva súdne rozhodnutia v krízových sociálnych situáciách, patrí príplatok vo výške 200 až 1 000 Sk mesačne.

(8) Zamestnancovi, ktorý je pri výkone pracovnej činnosti v styku so zadržanými, obvinenými alebo odsúdenými osobami, patrí príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne; ak sa táto činnosť sústavne vykonáva v ústave na výkon väzby, nápravnovýchovnom ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených, patrí mu príplatok vo výške 200 až 1 200 Sk mesačne.

(9) Zamestnancovi vykonávajúcemu pracovné činnosti a služby pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh na zabezpečovanie brannej pohotovosti štátu alebo na vyhlásenie mimoriadnych opatrení a činností s mimoriadnou psychickou záťažou poskytne zamestnávateľ na presne definované činnosti, ktoré dohodne s príslušným ústredným orgánom, príplatok vo výške 200 až 1 000 Sk mesačne. Tento príplatok sa za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete poskytne v ozbrojených silách, colnej správe a u inšpektora riadenia letovej prevádzky vo výške 200 až 1 500 Sk, v špecializovaných útvaroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky 200 až 1 800 Sk.

(10) Zamestnancovi, ktorého výkon práce je spojený s mimoriadnou neuropsychickou záťažou, ktorá spočíva v sústavnom priamom každodennom osobnom styku s uchádzačmi o zamestnanie alebo s občanmi v krízových sociálnych situáciách, môže zamestnávateľ po dohode s príslušným nadriadeným ústredným orgánom pre presne definovanú činnosť poskytnúť príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(11) Zamestnancovi, ktorého výkon pracovnej činnosti je spojený s vážnym rizikom a mimoriadnou psychickou záťažou, ktorá je výkonom kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu,12) alebo s poskytovaním informácií z operátov evidencie nehnuteľností a dokumentačných fondov, môže zamestnávateľ po dohode s príslušným nadriadeným ústredným orgánom pre presne definovanú činnosť poskytnúť príplatok vo výške 100 až 800 Sk mesačne. Zamestnancovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 1 200 Sk mesačne a zamestnancovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozornú činnosť nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 4 000 Sk mesačne.

(12) Zamestnancovi, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnych školách7) a školských zariadeniach13), patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne s výnimkou zamestnanca, ktorému patrí príplatok podľa odseku 8 alebo 14.

(13) Zamestnancovi umeleckého súboru za zvýšenú psychickú a fyzickú námahu spojenú s vystupovaním pri zájazdovej činnosti patrí príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(14) Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícku alebo výchovno-vzdelávaciu činnosť a je v sústavnom každodennom osobnom styku s osobami v liečebni pre dlhodobo chorých, v odbornom liečebnom ústave pre zdravotne postihnutých a na oddeleniach so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.

(15) Zamestnancovi, ktorého výkon práce je spojený s mimoriadnou neuropsychickou záťažou, ktorá spočíva v sústavnom každodennom osobnom styku s oprávnenými osobami v súvislosti s rozhodovaním o ich nárokoch na nápravu krívd podľa osobitných predpisov,13a) môže zamestnávateľ po dohode s príslušným nadriadeným ústredným orgánom pre presne definovanú činnosť poskytnúť príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(16) Zamestnancovi zaradenému do funkcie výkonného letca alebo palubného personálu vrátane letového inšpektora a leteckého technika, ktorý sa zúčastňuje na skúšobných letoch, patrí osobitný príplatok vo výške 200 až 1 500 Sk mesačne. Osobitný príplatok sa zvyšuje

a) v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri splnení požiadaviek bojového použitia a nalietania určeného počtu hodín až o 800 Sk mesačne,

b) pri zabezpečovaní leteckej prepravy o 0,06 až 1 Sk za každý nalietaný kilometer,

c) pri zabezpečovaní záchrannej alebo pohotovostnej služby až o 300 Sk za jeden operačný deň vrtuľníka.

(17) Zamestnancovi zaradenému do funkcie, s ktorou je spojený výkon výsadkárskej činnosti, sa poskytne osobitný príplatok vo výške 200 až 600 Sk mesačne. Osobitný príplatok sa zvyšuje

a) pri pozemnom a vzdušnom výcviku výsadkára podľa miery rizika až o 600 Sk mesačne,

b) za každý skúšobný zoskok padákom o 150 až 400 Sk.

(18) Zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné zdravotnícke činnosti pri leteckej zdravotníckej záchrannej službe, patrí príplatok vo výške 20 až 40 Sk za každú letovú hodinu.

(19) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v rámci dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzky rozvrhol pracovný čas tak, že vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok vo výške 100 až 800 Sk mesačne. Príplatok v rovnakej výške patrí aj zamestnancovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zamestnancovi mesta Košíc, ktorých pracoviskom je mestský požiarny zbor a ktorých pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.

(20) Zamestnancovi s príslušnou špecializačnou prípravou, ktorý sústavne vykonáva odborné zdravotnícke zákroky a odborné činnosti spojené so zvýšenou psychickou a fyzickou záťažou na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach, jednotkách intenzívnej starostlivosti, dialyzačných a onkologických pracoviskách, operačných sálach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach súdneho lekárstva a rýchlej zdravotnej pomoci, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.

(21) Zamestnancovi, ktorý vykonáva štátny dozor nad kapitálovým trhom alebo poisťovníctvom, patrí príplatok vo výške 300 až 2 800 Sk mesačne.

(22) Zamestnancovi obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pri správe dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatkov spojených s overovaním správnosti údajov u daňových subjektov, patrí príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.

(23) Zamestnancovi, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť alebo zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a je v sústavnom každodennom osobnom styku s osobami na oddelení ležiacich alebo na oddelení so zvýšeným psychiatrickým dohľadom v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove alebo v zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.

(24) Zamestnancovi, ktorý vykonáva štátny odborný dozor v civilnom letectve, patrí príplatok vo výške 200 až 1 500 Sk mesačne, u inšpektora riadenia letovej prevádzky vo výške 200 až 3 000 Sk mesačne, u letového inšpektora a leteckého technika, ktorí sa zúčastňujú na skúšobných letoch, vo výške 200 až 4 000 Sk mesačne a 0,10 až 1,50 Sk za každý nalietaný kilometer; toto ustanovenie platí len pre zamestnancov civilného letectva.

(25) Príslušným nadriadeným ústredným orgánom podľa odsekov 9 až 11 a 15 vo vzťahu ku krajskému úradu, okresnému úradu a nimi zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii sa rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávanej týmito úradmi alebo činnosti vykonávané rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou týmito úradmi na plnenie úloh ustanovených podľa osobitných predpisov.

(26) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ poskytne príplatok podľa odseku 9, 16 alebo 17, nemožno poskytnúť príplatok za tie isté pracovné podmienky podľa osobitného predpisu10).

(27) Výšku osobitného príplatku v rámci rozpätia ustanoveného v odsekoch 2 až 24 určí zamestnávateľ. Pri podstatnej zmene pracovných podmienok je zamestnávateľ povinný výšku osobitného príplatku novo určiť.

§ 10

Odmeny

(1) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za

a) splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,

b) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého ukončenia zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením zo zamestnania, ak zamestnanec splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,14) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,

c) poskytnutie osobnej pomoci pri požiarnej ochrane alebo živelných udalostiach, ich likvidácii a odstraňovaní ich následkov, alebo pri iných mimoriadnych udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu majetku, zdravia alebo života,

d) za zlepšené hospodárske výsledky príspevkovej organizácie.15)

e) každých ukončených päť rokov služby v ozbrojených silách a bezpečnostných službách v služobnom pomere až do výšky priemerného mesačného zárobku príslušníka.

(2) Prostriedky na odmeny môže vedúci zamestnanec rozdeliť na jednotlivé útvary podľa významu, rozsahu a obťažnosti ich úloh formou fondu vedúceho.

§ 10a

Hodnostný príplatok

(1) Zamestnancovi, ktorý je príslušníkom colnej správy, sa ustanoví hodnosť a patrí mu hodnostný príplatok:

HodnosťHodnostný príplatok
Sk mesačne
colný čakateľ700
colný strážmajster800
colný nadstrážmajster900
hlavný colný nadstrážmajster1 000
colný asistent1 100
colný kontrolór1 200
hlavný colný kontrolór1 300
colný inšpektor1 450
hlavný colný inšpektor1 600
colný radca1 800
vyšší colný radca2 000
hlavný colný radca2 200
colný prezident2 400

(2) Hodnostný príplatok patrí vo výške zodpovedajúcej hodnosti, pre ktorú zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a celkovú výsluhu rokov. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady mimoriadneho povýšenia.

(3) Podmienky na ustanovenie hodností príslušníkov colnej správy sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 10c

Osobitné jednorazové peňažné náležitosti

(1) Príslušníkovi ozbrojených síl a bezpečnostných služieb v služobnom pomere, ktorý sa zaviaže vykonávať službu vo vybraných funkciách po dobu najmenej šiestich rokov od vzniku služobného pomeru, možno poskytnúť jednorazovo sumu 10 000 Sk; okruh funkcií vymedzí zamestnávateľ vo vnútornom predpise.

(2) Príslušník, ktorého služobný pomer sa skončil pred splnením záväzku podľa odseku 1, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutej sumy, ak sa jeho služobný pomer skončil

a) uvoľnením na vlastnú žiadosť,

b) prepustením zo služobného pomeru s výnimkou prepustenia v dôsledku organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov,

c) stratou alebo odňatím hodnosti.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže príslušný nadriadený ústredný orgán rozhodnúť o odpustení povinnosti vrátiť pomernú časť sumy poskytnutej podľa odseku 1 príslušníkovi, ktorý skončí služobný pomer podľa odseku 2 písm. a).

(4) Príslušníkovi v služobnom pomere v ozbrojených silách môže príslušný minister v mimoriadnych, osobitne odôvodnených prípadoch na jeho žiadosť poskytnúť jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Umeleckého zamestnanca16), vrcholového športovca, zamestnanca bezpečnostných služieb v služobnom pomere a zamestnanca zvláštnych služieb v ozbrojených silách a v colnej správe môže zamestnávateľ zaradiť aj do platovej triedy, pre ktorú nespĺňa kvalifikačný predpoklad alebo požiadavku vzdelania.

(2) Umeleckému zamestnancovi a vrcholovému športovcovi určí zamestnávateľ tarifný plat v rámci rozpätia najnižšej a najvyššej platovej tarify príslušnej platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, bez závislosti od dĺžky započítateľnej praxe. Rovnako sa postupuje pri určení tarifného platu predsedu ústredného orgánu štátnej správy a štátneho tajomníka. Takto určený plat nesmie byť nižší ako plat určený podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia.

(3) Zamestnávateľ môže určiť umeleckého zamestnanca alebo vrcholového športovca za špičkového odborníka podľa § 3a ods. 1 písm. a) a b); pri určení jeho tarifného platu použije prílohu č. 2a bez závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

(4) Zamestnávateľ môže určiť okruh zamestnancov umelecko-technickej prevádzky, ktorým určí tarifný plat podľa odseku 2.

§ 12

(1) Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.

(2) Príplatky určené mesačnou sumou patria zamestnancovi v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

(3) Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu dňom účinnosti tohto preradenia a ak ide o zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, dňom prevzatia funkcie.

(4) Doplatok podľa § 7 ods. 4 za rok 1996 patrí zamestnancovi vtedy, ak polovičná suma odmien vyplatených za rok 1996 je nižšia ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, na ktoré by mal zamestnanec nárok podľa § 7 ods. 3 za druhý polrok 1996.

(5) Špičkovému odborníkovi sa poskytne tarifný plat podľa prílohu č. 2a od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni rozhodnutia zamestnávateľa podľa § 3a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, od tohto dňa.

§ 13

Zamestnávateľ, ktorý určil kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 ods. 2, nemusí zamestnanca, ktorý ich nespĺňa, preradiť do inej platovej triedy, ak jeho odborné vedomosti zaručujú kvalitný výkon pracovných činností a bol zaradený do platovej triedy pred určením týchto kvalifikačných požiadaviek.

§ 14

Zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý vykonáva manuálnu pracovnú činnosť zaradenú v prvej až siedmej platovej triede, určiť tarifný plat v rámci rozpätia najnižšej a najvyššej platovej tarify určenej pre platovú triedu, do ktorej ho zaradil, bez závislosti od dĺžky započítateľnej praxe. Takto určený plat nesmie byť nižší ako plat určený podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia.

§ 15

Zamestnávateľ v roku 1992 môže zamestnancovi okrem odmeny podľa § 10 poskytovať odmeny za úspešné výsledky práce.

§ 17

(1) Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 3a ods. 2, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 7 ods. 5 a 6, § 8, 9, 10, § 10c, § 11 ods. 4, § 14, v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.

(2) Štatutárnemu orgánu určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval,18) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Rektorovi vysokej školy a dekanovi samostatnej fakulty určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia príslušný ústredný orgán štátnej správy, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Dekanovi fakulty určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia rektor vysokej školy, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 18

Plat podľa tohto nariadenia sa zamestnancom poskytne prvýkrát za mesiac máj 1992.


§ 19

(1) Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 147/1991 Zb. o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií.

2. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 249/1991 Zb. o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

3. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 377/1991 Zb. o spôsobe odmeňovania pracovníkov organizácií kultúry.

4. Výnos Ministerstva školstva z 29. 2. 1968 č. 9000/68-VI/3 o úprave platových pomerov prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov na školách a vo výchovných zariadeniach v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva v znení úpravy z 15. 8. 1973 č. 9 500/1973-VIII/2 a úpravy z 26. 5. 1978 č. 1 317/1978-X/3.

5. Úprava ministerstva školstva SSR z 22. 11. 1974 č. 12 611/1974-IX/3 o nomenklatúre funkcií a základných platov odborných a technicko-hospodárskych pracovníkov krajských psychologicko-výchovných kliník a stredísk pre voľbu povolania a okresných psychologicko-výchovných poradní a poradní pre voľbu povolania v znení výnosu Ministerstva školstva SSR z 23. 7. 1987 č. 1 620/1987-44.

6. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR zo 17. 6. 1976 č. 1750/76-PS pre poskytovanie odmien pracovníkom v rozpočtových organizáciách.

7. Úprava Ministerstva školstva SSR z 10. 9. 1979 č. 13 626/1979-44 o priznávaní osobných platov pracovníkom v odvetví školstva.

8. Úprava Ministerstva školstva SSR z 20. 1. 1981 č. 1 280/1981-44 o odmeňovaní riadiacich, odborných a hospodársko-správnych pracovníkov vysokých škôl v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva SSR.

9. Úprava Slovenského geologického úradu zo 16. 4. 1982 č. 1 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského geologického úradu (reg. v čiastke 32/1982 Zb.).

10. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR z 1. 11. 1982 č. 8730/82-PS o odmeňovaní odborných veterinárnych pracovníkov.

11. Úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 2-3400/1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie (reg. v čiastke 6/1983 Zb.).

12. Úprava Ministerstva vnútra SSR č. MH-1619/210/1982 o odmeňovaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov (reg. v čiastke 14/1983 Zb.) v znení úpravy Ministerstva vnútra SSR č. MH 1186/210/1984 (reg. v čiastke 20/1984 Zb.).

13. Úprava Ministerstva kultúry SSR č. MK-53/1983-13/PaM o odmeňovaní robotníkov (reg. v čiastke 19/1983 Zb.).

14. Úprava Ministerstva kultúry SSR č. MK-4380/1983-13/PaM o odmeňovaní pracovníkov v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry SSR a v organizáciách riadených národnými výbormi s výskumnou a vývojovou, odbornou a metodickou činnosťou (reg. v čiastke 26/1983 Zb.).

15. Úprava Ministerstva školstva SSR z 15. 11. 1984 č. 12 780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení výnosu Ministerstva školstva SSR zo 17. 7. 1987 č. 7 160/1987-44 s výnimkou § 8 ods. 1, 2, 6 až 11, § 9 ods. 1 až 5, ktoré strácajú platnosť 31. augusta 1992 (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).

16. Úprava Ministerstva školstva SSR z 15. 11. 1984 č. 12 900/1984-44 o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl v znení výnosu Ministerstva školstva SSR zo 17. 7. 1987 č. 7 130/1987-44 a výnosu Ministerstva školstva, mládeže a športu SR z 10. 10. 1990 č. 7 175/1990-41 (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).

17. Smernice č. 15/1985 Vestníka MZ SSR - rezortný zoznam prác pre priznávanie príplatkov za práce v zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.

18. Úprava č. 19/1985 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR - platové pomery technicko-hospodárskych pracovníkov stredných zdravotníckych škôl a domovov mládeže.

19. Výnos Ministerstva zdravotníctva SSR z 10. 8. 1987 č. 4738/1987-C/4 o odmeňovaní učiteľov Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave.

20. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR z 30. 11. 1988 č. 6533/88-Ek, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 8730/82-PS o odmeňovaní veterinárnych pracovníkov.

21. Výnos Ministerstva kultúry SSR č. MK-8607/1988-13 o odchylnom uplatňovaní úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. v čiastke 17/1989 Zb.).

22. Výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR z 24. 4. 1990 č. 3 000/1990-C/4 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov (č. 157/1990 Zb.).

23. Výnos Ministerstva kultúry SSR, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry SSR a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi (č. 78/1990 Zb.).

24. Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 18. 11. 1991 č. 8773/1991-C/4, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR z 24. 4. 1990 č. 3 000/1990-C/4 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov (č. 503/1991 Zb.).

25. Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 18. 11. 1991 č. 8774/1991-C/4 o priznávaní príplatkov pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou (č. 504/1991 Zb.).

(2) Mzdové opatrenia vydané pre organizácie uvedené v § 1 ods. 1 podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť.

§ 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Zamestnávateľ ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax zamestnanca podľa § 6 nariadenia vlády.

Čl. II

Rozpočtové a niektoré ďalšie organizácie a orgány poskytujú tarifné platy zamestnancom podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia do 31. augusta 1993.

Čl. IV

Zamestnancom obcí, ktoré nepostupovali podľa § 1 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, sa poskytne plat podľa tohto nariadenia najneskôr od 1. januára 1997.

Čl. III

Na zamestnancov uvedených v čl. I § 7b sa nevzťahuje § 3a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Čl. III

Štátne zdravotnícke zariadenia, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovne zriadené na vykonávanie zdravotného poistenia, pri určení tarifných platov zamestnancov postupujú podľa príloh č. 2, 2a a 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.

Čl. III

Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia postupoval v súlade s čl. I bodom 1 a čl. II bodom 1, považuje sa tento postup za postup podľa tohto nariadenia.

Čl. IV

Zamestnancom uvedeným v § 7b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov sa tarifný plat podľa čl. I bodu 9 poskytne prvýkrát za mesiac jún 2001.

Čl. V

Zamestnancom uvedeným v § 7a a 7c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov patrí tarifný plat podľa prílohy č. 4 k tomuto nariadeniu.


J. Čarnogurský v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb.

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

A. Spoločné pracovné činnosti a štátna správa

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -

Príklady pracovných činností:

1.01. Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok v organizácii.

1.02. Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkovanie obehu spisov, dokladov, tlače v organizácii.

1.03. Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovacie a kopírovacie stroje, výťahy, drviče papiera).

1.04. Informovanie občanov, príp. organizácií o príslušnosti vnútorných útvarov, príp. konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností.

1.05. Kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel, vydávanie kľúčov.

1.06. Dozor v objektoch a zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam a živelným pohromám.

1.07. Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie záchodov.

1.08. Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.

1.09. Pomocné práce pri výrobe jedál ako zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

1.10. Jednoduché ručné práce v zahradníctve s použitím bežného náradia.

1.11. Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

1.12. Obstarávanie desiat, nápojov s vyúčtovaním zverených súm.

1.13. Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

1.14. Pomocné práce pri geodetických meraniach v teréne (sezónni pracovníci).

1.15. Uvádzačské práce, podávanie informácií, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov.

1.16. Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, zbieraním, umývaním, zoškrabovaním a zhrňaním nečistôt všetkého druhu, vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.

1.17. Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých hmôt vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.

1.18. Obsluha osobných výťahov vrátane poskytovania informácií, resp. nákladných výťahov s prípadnou manipuláciou s nákladom.

1.19. Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednovalcovom mandli vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.

2.02. Archivovanie a skartácia bežných písomných materiálov.

2.03. Zhotovovanie a doplňovanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.

2.04. Obsluha pobočkových telefónnych ústrední, ďalekopisov a telefaxov.

2.05. Vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb.

2.06. Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa s prípadným vykonaním ozbrojeného zákroku.

2.07. Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

2.08. Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárenských výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

2.09. Samostatný predaj tovaru a jedál v kantínach a bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.

2.10. Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie a redukčných staníc diaľkového vykurovania.

2.11. Zabezpečovanie kotolne palivom ručne alebo mechanizačnými prostriedkami.

2.12. Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie a kontroly.

2.13. Čistenie veľkých upratovacích plôch pomocou samohybných mechanizmov a upratovanie vo vybraných oddeleniach (napr. chirurgia, operačné sály).

2.14. Čistenie všetkých typov okien vrátane ich prípadného rozobrania a zloženia.

2.15. Domovnícke práce vrátane drobnej údržby, napr. výmeny žiaroviek, dozoru nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku v zverenom objekte.

2.16. Výkon opatrovateľskej služby mobilným občanom.

2.17. Výkon čiastkových úkonov starostlivosti o občanov obťažne sociálne adaptabilných pod vedením sociálneho pracovníka.

2.18. Pomocné práce pri geodetických meraniach v teréne (stáli pracovníci).

2.19. Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb.

2.20. Ťažké komplexné upratovanie po maliaroch, murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov pri trvale vykonávanej práci.

2.21. Dozor nad prevádzkou kúpeľov, sáun, klubov dôchodcov a pod. s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia návštevníkov, vrátane bežnej údržby využívaných zariadení, napr. dezinfekcia vodných bazénov, výmena vody a pod.

2.22. Obsluha zariadení na pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.

2.23. Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru zašpinenia a poškodenia s určením technológie prania a čistenia vrátane značkovania.

2.24. Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.

2.25. Obsluha rezervačných rotačných zásobníkov pri homogenizácii a dávkovaní odpadu do predkomory kotla.

2.26. Obsluha zásobníka s roštom, vibračného podávača alebo paketovacieho lisu vrátane ručnej manipulácie s tuhým odpadom.

2.27. Obsluha skladových mechanizovaných prostriedkov.

2.28. Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo.

2.29. Vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov podľa vnútroorganizačných pravidiel, archivovanie a skartácia bežných písomných materiálov.

2.30. Zhotovovanie plošných pútačov, dekoračných prvkov, nápisov podľa šablóny, ich bežná úprava podľa schválených typových návrhov.

2.31. Vykonávanie pomocných murárskych, stolárskych, maliarskych, natieračských a inštalatérskych prác a prác jemnej mechaniky.

2.32. Príjem a výdaj zákaziek v zberniach, vyberanie poplatkov za výkon služieb vrátane odvodu z tržieb.

2.33. Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.

2.34. Označovanie a triedenie faktúr, práce na účtovacích strojoch.

2.35. Manipulačné práce v prevádzke podacej stanice s obsluhou zariadenia potrubnej pošty.

2.36. Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných informácií a výkresovej dokumentácie na rotačných xerografických a diazografických strojoch s pripojeným zvážacím zariadením.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Vybavovanie administratívnej agendy vedúceho útvaru.

3.02. Vybavovanie korešpondencie podľa presných pokynov.

3.03. Zabezpečovanie chodu spisovne, podateľne a archívu.

3.04. Prijímanie, zhromažďovanie a príprava ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

3.05. Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre správne konanie.

3.06. Vykonávanie čiastkových prác pri vybavovaní jednoduchých správnych aktov.

3.07. Vedenie evidencie, záznamov, kartoték a protokolov.

3.08. Práce na elektronických písacích strojoch s pamäťou RAM vrátane využívania predprogramovaných úkonov a operácií.

3.09. Práce na počítačoch rôznych typov v prostredí textového editora alebo vytváranie a dopĺňanie datových a textových súborov databánk riadených užívateľským programom alebo systémom.

3.10. Zaobstarávanie dát na nosné médiá podľa programu počítača, vrátane ich kontroly, opráv, triedenia výpisu a pod.

3.11. Poskytovanie jednoduchých informácií v odborných agendách.

3.12. Zisťovanie čiastkových štatistických údajov od príslušných orgánov štatistiky a ich sumarizácia.

3.13. Výkon opatrovateľskej služby pre imobilných občanov - samostatná práca v teréne.

3.14. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

3.15. Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla nad 0,12 MW (0,106 Gcal/hod.); obsluha nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom alebo viac kotlov s prepočítaným výkonom do 2,22 kg/s (8 t/h).

3.16. Zisťovanie porúch a opravy rozvodov elektroinštalácie na objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane prezvonenia.

3.17. Jednoduché základné údržbárske práce, napr. opravy elektromechanických kontrolných pokladníc, jednoduchých reprografických strojov, zasklievanie bežných konštrukcií všetkými druhmi skla, osadzovanie okien a dverí a pod.

3.18. Domovnícke práce vrátane remeselnej údržby objektu, napr. opravy zámok, rôznych uzáverov, drobné murárske, stolárske a záhradnícke práce s prípadným vykurovaním objektu.

3.19. Obsluha viaceúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov, veľkokapacitných chladiacich a mraziacich zariadení.

3.20. Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál a múčnikov alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

3.21. Výsadba a ošetrovanie okrasných a ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.

3.22. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač jednofarebných prác na maloformátovom stroji.

3.23. Fotografovanie čiernobielych informatívnych a dokumentačných snímok; zhotovovanie fotokópií z mikrofilmov s bežnými textovými predlohami.

3.24. Samostatné kvantitatívne a prípadné kvalitatívne preberanie tovarov, výrobkov, materiálov a surovín, ich skladovanie, kompletizácia pre odberateľa, obsluha skladovacích mechanizmov s využitím výpočtovej techniky, vykonávanie inventarizácií a preceňovanie zásob.

3.25. Vykonávanie jednoduchých odborných geodetických a kartografických prác podľa platných technologických postupov.

3.26. Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.

3.27. Expedícia hotových výrobkov a zásielok.

3.28. Obsluha nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom alebo viac kotlov s prepočítaným výkonom do 2,22 kg/s (8t/h).

3.29. Kontrola a výmena vreckových filtrov a čistenie rovnosmerných plôch výmenníkov ionizačných jednotiek v rozsiahlych objektoch.

3.30. Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.

3.31. Obsluha a údržba strojových a rozvodných sústav malých kúpeľných a rehabilitačných zariadení s bazénom a ohrievanou vodou alebo s vaňovými a sprchovými boxami a ďalšími procedúrami (výmenníkové, čerpacie a filtračné zariadenia s prípadnou úpravou vody).

3.32. Zabezpečovanie ochrany zbierkových, múzejných a výstavných fondov a verejných priestorov vrátane predbežného vyšetrovania krádeží s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky a pod. vrátane spolupráce s políciou.

3.33. Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a pod. vrátane výsevu semien sejacím strojom.

3.34. Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia vrátane prípravy zariadení, pomôcok a chemických postrekov a vlastnej aplikácie chemických insekticídov; postreky alebo práškovanie v závislosti od charakteru a rozsahu zamorených priestorov; kladenie nástrah na hubenie hlodavcov.

3.35. Individuálne zhotovovanie technicky náročných pútačov, samostatné prispôsobenie rámcových alebo typových návrhov.

3.36. Identifikácia a odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností podľa ČSN, príprava analytických a referenčných vzoriek; príprava štandardných roztokov pre analytické určovanie, kalibrácia vrátane určenia konštánt látok.

3.37. Údržba a bežné opravy rotačných xerografických a diazografických strojov s pripojeným zvážacím zariadením.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Príprava podkladov pre správne riadenie, spočívajúce najmä v kontrole ich náležitostí z hľadiska vecného i právneho, prípadne príprava návrhu na doplnenie určených náležitostí.

4.02. Určovanie správnych poplatkov a jednoduchých dávok.

4.03. Príprava, zber a spracovanie štatistických údajov.

4.04. Vybavovanie administratívy vedúceho organizácie a vedúceho sekcie na ústrednom orgáne.

4.05. Zložitá archivárska činnosť na orgáne štátnej správy.

4.06. Vykonávanie najjednoduchších geodetických, kartografických, reprodukčných práv, poskytovanie jednoduchých informácií z operátov evidencie nehnuteľností (EN) a dokumentačných fondov.

4.07. Peňažné a pokladničné manipulácie s peňažnou hotovosťou.

4.08. Vybavovanie cestovných dokladov na zahraničné cesty.

4.09. Fakturovanie, likvidácia faktúr vrátane kontroly správnosti položiek a fakturovaných súm.

4.10. Zabezpečovanie chodu knižnice, objednávanie, príjem, triedenie kníh a tlačovín, ich usporiadanie, vyhodnocovanie a vyraďovanie.

4.11. Samostatná práca na personálnych počítačoch v prostredí databázových systémov, tabuľkových procesorov, editorov a pod.

4.12. Vykonávanie úkonov úradného zapisovateľa v zmysle právneho poriadku alebo zákona o prokuratúre a zákona o policajnom zbore.

4.13. Vykonávanie administratívnych úkonov súvisiacich so zabezpečovaním priebehu súdneho konania spočívajúceho najmä vo vyhotovovaní zápisníc z rokovania, rozhodnutí a v administratívnom vykonávaní porozsudkovej agendy podľa pokynov.

4.14. Zabezpečovanie spisovej služby na prokuratúre a v policajnom zbore vrátane žurnalizácie, vedenia dozorových spisov, kontroly ich kompletnosti a obsahu z hľadiska určených náležitostí.

4.15. Samostatné vykonávanie prác súvisiacich s manipuláciou so spismi na počítači, samostatné vypisovanie zápisníc, predvolaní, evidenčných kariet o nápade, zodpovedanie za správnosť zápisníc.

4.16. Likvidácia dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a ostatných dávok.

4.17. Vykonávanie jednoduchých geodetických prác v teréne, počtárske a grafické spracovanie výsledkov meraní.

4.18. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t do 12 t.

4.19. Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia pozostávajúceho z vykurovacích a chladiacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predohrievačov LTD a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.

4.20. Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.

4.21. Zabezpečovanie výroby jedál vo zverenom úseku.

4.22. Inštalačné a kúrenárske práce, napr. montáže a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel vrátane uvedenia do prevádzky, montáž a opravy nízkotlakých kotlov vrátane rozvodných potrubí.

4.23. Stavebná údržba objektu, napr. murovanie lícového muriva alebo zhotovenie hladkých omietok.

4.24. Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

4.25. Druhová a kvalitatívna prebierka tovaru a jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a kontrolná činnosť.

4.26. Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.

4.27. Ošetrovanie koní vo výcviku a výcvik pod sedlom a v záprahu.

4.28. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač jednofarebných prác na archovacom stroji; tlač viacfarebných prác na maloformátových strojoch.

4.29. Fotografovanie farebných snímok; duplikovanie a kopírovanie mikrofilmov a mikrofiší.

4.30. Plnenie základných povinností poriadkovej služby vo vymedzenom rozsahu.

4.31. Obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky s ohrievanou vodou alebo stredných kúpeľných zariadení s bežnými vodoliečebnými procedúrami (horúci vzduch, para, sauna a pod.), čerpacej, filtračnej a výmenníkovej stanice, úprava a rozbory vody.

4.32. Ochrana návštevníkov a ich majetku, ochrana významných kultúrnych zariadení a pamiatok vrátane chránených objektov, zisťovanie a predbežné vyšetrovanie trestných činov alebo priestupkov, spolupráca s orgánmi polície.

4.33. Obsluha skupiny veľkokapacitných i programových kuchynských strojov na výrobu alebo mrazenie pokrmov v centrálnych kuchyniach a vývarovniach vrátanie určenia technologického postupu a kontroly hotových výrobkov.

4.34. Výsadba kvetinových skupín, farebne zladených a usporiadaných do ornamentov alebo váz podľa návrhu architekta.

4.35. Množenie, sadenie do črepníkov a presádzanie náročných druhov rastlín vrátane pikýrovania rastlín pinzetou; ošetrovanie a regulácia rýchleného rastu rastlín s úpravou vlhkosti, tepla a svetla.

4.36. Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych kultúr vrátane určenia druhu prostriedku, dávky a doby jeho aplikácie.

4.37. Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhu alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkárskych výpestkov.

4.38. Kladenie trávnatého povrchu s určením postupu prác, spôsobu ošetrovania, prihnojovania, kosenia a pod.

4.39. Výkon prác pri dezinsekcii a dezinfekcii objektov zvlášť nebezpečnými jedmi pri ničení škodcov a obťažujúceho hmyzu s určením postupu a podmienok aplikácie v spolupráci s orgánmi hygienickej a veterinárnej služby, vrátane ochrany štátneho územia pred zavlečením pôvodcov nákaz alebo karanténnych škodcov.

4.40. Údržbárske a opravárenské práce elektro, strojného a stavebného charakteru, napr. opravy elektrickej inštalácie osvetlenia nemocníc, liečebných zariadení, kín, divadiel, reprezentačných miestností, zabezpečovanie chodu a opravy elektrických strojov a zariadení (napr. chladiacich strojov).

4.41. Fyzický súpis tovaru a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob vrátane kontroly pokladničnej hotovosti a dokladov.

4.42. Kreslenie zložitých výkresov podľa predlôh a pokynov odborných pracovníkov.

4.43. Ručné písanie rôznymi druhmi ozdobného písma na rôzne druhy materiálov.

4.44. Zhotovovanie textových i obrázkových montáží jedno a dvojfarebných podľa makety.

4.45. Sériové analýzy štandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami vrátane merania pracovných podmienok.

4.46. Vykonávanie prác v informačnom systéme o území, príprava leteckých meracích snímok a snímok diaľkového prieskumu Zeme a prác v hydrografii podľa pokynov vedúceho.

4.47. Ozbrojené sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.

4.48. Výkon jednoduchých individuálnych remeselníckych prác.

4.49. Vykonávanie základných ekonomických, prevádzkových a všetkých administratívno-technických činností bezpečnostných útvarov.

4.50. Komplexné zabezpečovanie vojskovej spisovej služby a podateľne.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Zhotovovanie záznamov z rokovaní vedúcich orgánov a kontrola ich plnenia, ako aj iné sekretárske práce pre vedúceho ústredného orgánu, štátneho tajomníka a vedúceho úradu na ústrednom orgáne štátnej správy.

5.02. Vymeriavanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a ostatných dávok, alebo preverovanie doby poistenia (zamestnania) v sporných prípadoch.

5.03. Príprava podkladov pre správne rozhodnutia, výpočet správnych poplatkov a dávok.

5.04. Organizačné zabezpečenie posudkovej služby, vedenie agendy komisií.

5.05. Vedenie archívu alebo zabezpečovanie archivácie závažných dokumentov v organizácii.

5.06. Sprostredkovateľská činnosť pri umiestňovaní uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

5.07. Zakladanie a vedenie registrov súdov a prokuratúry vo veciach trestných, občianskoprávnych a všeobecného dozoru.

5.08. Vykonávanie bežných meračských, výpočtových a zobrazovacích prác, zápisov jednoduchých právnych listín do operátov EN, spracovanie máp veľkých a stredných mierok, nenáročných fotogrametrických vyhodnocovacích prác, vedenie agendy správnych rozhodnutí o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam.

5.09. Vykonávanie jednoduchých účtovníckych prác.

5.10. Vykonávanie činností na úseku bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v organizácii.

5.11. Tvorba užívateľských programov alebo rutín pre tzv. vreckové počítače (Pocket Computer) s kapacitou pamäti RAM nad 1 kB alebo pre programovateľné kalkulátory s kapacitou nad 500 programovateľných príkazov.

5.12. Vedenie rozsiahlej odbornej knižnice vrátane katalogizácie a doplňovania knižného fondu.

5.13. Zostavovanie štatistických podkladov pre rozborovú činnosť a analýzu.

5.14. Zabezpečovanie a výkon štatistických činností úseku, zabezpečenie komplexnosti súboru výkazníctva a jeho kontroly vrátane evidencie obyvateľstva.

5.15. Vykonávanie jednoduchých daňových kontrol alebo vybraných otázok revízií hospodárenia so štátnymi prostriedkami alebo jednoduchých cenových kontrol.

5.17. Vedenie cestných motorových vozidiel s viac ako 9 miestami na sedenie alebo vozidiel nad 12 ton hmotnosti.

5.18. Prevádzka, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných a teplovodných kotlových jednotiek výkonu cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

5.19. Murovanie zo všetkých druhov stavebných materiálov, murovanie režného muriva a jednoduchých klenieb vrátanie vyhotovovania omietok štukových, škrabaných a gletovaných.

5.20. Inštalačné a kúrenárske práce, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov, potrubí v kotolniach, strojovniach, montáž a opravy domových vodovodov s príslušenstvom, ústredného vykurovania vrátanie skúšok tesnosti podľa ČSN a pod.

5.21. Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na bankety a recepcie, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

5.22. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač na archovom stroji jednofarebných a viacfarebných prác, tlač farbotlačových prác na maloformátových strojoch.

5.23. Vykonávanie pokladničnej služby.

5.24. Vykonávanie základných činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona s používaním donucovacích prostriedkov.

5.25. Sledovanie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády a zastupiteľských orgánov a ich prenášanie výkonným útvarom.

5.26. Zabezpečovanie prevádzky strojného zariadenia veľkého plaveckého, kúpeľného alebo rehabilitačného zariadenia s viacerými bazénmi a špeciálnymi vodnými alebo vodoliečebnými zariadeniami.

5.27. Náročné údržbárske a opravárenské práce strojného, elektro a stavebného charakteru, napr. opravy elektronických časomerných prístrojov, kladenie a opravy parketových podláh v zložitých vzoroch, opravy kombinovaných vnútorných dlažieb a obkladov, opravy parných kotlov nad 20 do 160 ton pary za hodinu, opravy a nastavenie kamery na záznam zvuku, opravy všetkých druhov premietacích zariadení v kinách a pod.

5.28. Montáž, opravy a revízie osobných a lôžkových výťahov do nosnosti 500 kg, rýchlosti 0,7 m/s, riadených magnetickými snímačmi.

5.29. Výroba najzložitejších diétnych jedál v rozsahu podľa diétneho systému záväzného v zdravotníckych a školských zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

5.30. Fyzická inventarizácia tovaru a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasenie s účtovnými dokladmi, vyčíslenie inventúrnych rozdielov, vyhotovenie protokolu vrátane prípadného vedenia inventarizačnej skupiny.

5.31. Zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv, poistenia a hospodárneho využitia dopravných, technických a iných prostriedkov organizácie.

5.32. Zhotovovanie kombinovaných montáží pre ofset a hĺbkotlač.

5.33. Individuálne a špecializované fotografovanie.

5.34. Snímanie na mikrografických krokových i súradnicových kamerách s ručnou voľbou expozície alebo automatickým riadením expozície.

5.35. Analýzy neštandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami (preparačné metódy, špeciálne rozbory rafinérskych výrobkov a pod.).

5.36. Zabezpečovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej technickej kontroly.

5.37. Vykonávanie ucelených technických prác alebo čiastkových technických agend.

5.38. Vykonávanie námerov, čiastkových rozborov a skúšok vrátane vyhodnocovania.

5.39. Zabezpečovanie prevádzky výpočtovej stanice vrátane organizácie spracovania, distribúcie vstupných a výstupných dát a zaistenia bezpečnosti.

5.40. Ozbrojená ochrana a stráženie cenín alebo dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

5.41. Samostatný výkon individuálnych remeselníckych prác.

5.42. Operatívne (dispečerské) zabezpečovanie výroby, príp. prevádzky s jednoduchými technologickými väzbami.

5.43. Zabezpečovanie prepravy osôb a cenného materiálu z bezpečnostnej stránky vrátane starostlivosti o technické prostriedky ochrany.

5.44. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrany objektu, zariadení, osôb a verejného poriadku; zisťovanie priestupkov vrátane pokutovania, vykonávanie hliadkovej služby a strážnej ochrany.

5.45. Komplexné zabezpečovanie vojskovej spisovej služby a podateľne v organizačne zložitých podmienkach.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01 Vyjednávanie so zamestnávateľmi za účelom vytvárania a obsadzovania pracovných miest a prerokúvanie otázok rekvalifikácie.

6.02. Vybavovanie zložitých prípadov dôchodkového zabezpečenia a ostatných dávok.

6.03. Samostatné zabezpečovanie účtovníckych prác.

6.04. Spracovanie a rozbor odvetvových štatistických sledovaní.

6.05. Zabezpečovanie personálnej alebo mzdovej agendy na zverenom úseku.

6.06. Vykonávanie daňových kontrol podľa rámcových pokynov, zabezpečovanie všetkých úkonov potrebných na vykonávanie výkonu rozhodnutia.

6.07. Zostavovanie plánov depistáží sociálne odkázaných občanov, koordinácia a spolupráca so štátnymi inštitúciami vo vymedzenom územnom celku vrátane spracovania návrhov na opatrenia.

6.08. Výkon špecializovaných sociálnych agend podľa rámcových postupov (starostlivosť o deti a starších občanov).

6.09. Vykonávanie náročnejších geodetických a vyhodnocovacích prác pri tvorbe máp, komplexnej príprave vstupov pre automatizované spracovanie máp a operátov EN, šetrenie vlastníckych a užívacích vzťahov pri tvorbe a údržbe mapových a písomných operátov.

6.10. Komplexné zabezpečovanie správy majetku organizácie.

6.11. Technické zabezpečenie údržby a opráv technických a technologických zariadení, budov, kancelárií a ich vybavenia.

6.12. Príprava podkladov pre uzatváranie hospodárskych a autorských zmlúv a sledovanie ich plnenia.

6.13. Technický dozor nad menej zložitými investičnými akciami, kontrola realizácie investícií.

6.14. Zabezpečovanie rozsiahlych odberateľských vzťahov.

6.15. Koordinácia dopravy, energetického hospodárstva a vodného hospodárstva.

6.16. Výkon súdnych rozhodnutí v najzložitejších podobách (exekúcie, dražby), kontrola práce súdnych kancelárií, koordinácia okresných súdov a vymáhanie súdnych pohľadávok, zabezpečovanie výkonu peňažných trestov.

6.17. Zakladanie a vedenie zložitých registrov na prokuratúre a súdoch vo veciach odvolacieho konania.

6.18. Vedenie knihy väzieb, knihy trestných depozitov a knihy trestných znakov.

6.19. Výkon činnosti spisovej služby na veliteľstve zväzku, na generálnej prokuratúre a krajských prokuratúrach, na úrade vyšetrovania policajného zboru, krajských úradoch vyšetrovania a im na roveň postavených útvaroch.

6.20. Prevádzka, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačných zariadení pre veľmi rozsiahle objekty s výkonom tepelných zdrojov cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorov, chladiacich veží, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

6.21. Zabezpečovanie organizácie rozsiahlej výroby jedál vrátane určenia technologických postupov a kalkulácií; zostavovanie vlastných receptúr, jedálnych lístkov, kontrolná a personálna činnosť.

6.22. Opravy, otváranie pokladní, trezorov, pancierových skríň a komôr všetkých typov s veľmi zložitým zabezpečovacím zariadením a opravy trezorových mechanizmov, elektronických a hydraulických systémov.

6.23. Zabezpečovanie ochrany osôb pri hromadných podujatiach.

6.24. Vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona s používaním služobného psa, koňa alebo zbrane.

6.25. Odborné spracovanie podkladov pre správne rozhodnutia vydávané v prvom a druhom stupni správneho konania.

6.26. Zisťovanie podkladov pre pozemkové úpravy a majetkovoprávnu agendu, evidencia nehnuteľností vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

6.27. Zabezpečovanie čiastkových odborných agend v rámci pôsobnosti obcí a miest.

6.28. Bonitácia pôdy.

6.29. Asanácia historických murovaných konštrukcií, vyrovnávanie vychýleného muriva, deformovaných klenieb a pod.

6.30. Samostatný nákup vymedzeného sortimentu tovaru, dojednávanie kontraktov.

6.31. Vykonávanie pokladničných prác (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, pokladničnej správy na zúčtovanie pokladničných operácií, vykonávanie výplat v hotovosti a pod.).

6.32. Zabezpečovanie propagácie a reklamy.

6.33. Zostavovanie kalkulácie nákladov, materiálu a cien jednoduchých výrobkov a služieb.

6.34. Vypracúvanie noriem spotreby práce na podklade časových štúdií alebo na podklade rozborov a zborníkov normatívov.

6.35. Komplexné zabezpečovanie zdravotnej nezávadnosti pracovného prostredia z hľadiska bezpečnostných predpisov.

6.36. Opravy automatických zariadení reprografickej techniky.

6.37. Zhotovovanie farbotlačových montáží montovaných na kresbu bez krycích znamienok a bez použitia kolíčkového spôsobu, príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja a tlač farbotlačových prác na archovom stroji.

6.38. Samostatné laboratórne práce vo výskumných laboratóriách vrátane dokumentácie, vykonávanie analýz neštandardných látok na najzložitejších prístrojoch.

6.39. Spracovanie výsledkov terénnych a laboratórnych prác, spolupráca na mapovacích procesoch.

6.40. Výkon funkčných skúšok výrobkov vrátane hodnotenia ich spôsobilosti a spracovania skúšobných protokolov.

6.41. Organizácia chodu súdnej kancelárie, protokolárne spisovanie podaní a ústnych vyhlásení účastníkov, žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcov, vyznačovanie doložky vykonateľnosti na rovnopise rozhodnutí.

6.42. Vykonávanie kontroly jednotlivých čiastkových činností organizácie vrátane prešetrovania sťažností.

6.43. Určovanie technologických postupov alebo organizácia jednoduchých výrob alebo prevádzok.

6.44. Zostavovanie a preverovanie technických noriem a normatívov, vykonávanie rozborov technického charakteru.

6.45. Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov a technických parametrov.

6.46. Výkon prác pri zabezpečovaní chodu zložitej a špeciálnej výpočtovej techniky vrátane uvádzania do prevádzky.

6.47. Ovládanie systémov prevádzky výpočtovej techniky vrátane obsluhy počítačov vyšších tried.

6.48. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, reprezentácia na vnútroštátnych a medzinárodných súťažiach.

6.49. Vykonávanie rizikových hasiacich prác a záchrany osôb v ochranných oblekoch pomocou výškovej a inej techniky, práce pod vodou a pod.

6.50. Zabezpečovanie ochrannej služby v organizačnej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

6.51. Výkon individuálnych remeselníckych prác so značným podielom tvorivej invencie alebo individuálnych remeselne vysokoodborných prác.

6.52. Ochrana určených objektov osobitného významu vrátane ich zabezpečovania technickými prostriedkami.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Samostatný výkon špecializovaných sociálnych agend v starostlivosti o rodinu, starých občanov a pod., práce kurátora, poradenská činnosť.

7.02. Vymeriavanie dávok v sporných a zložitých prípadoch.

7.03. Tvorba čiastkových rozborov pre analýzu trhu práce a vývoja zamestnanosti.

7.04. Aprobácia daňových priznaní ich komplexné posudzovanie v nadväznosti na dodržiavanie finančnej a daňovej disciplíny.

7.05. Samostatný výkon geodetických prác, meranie polohopisu a výškopisu vrátane číselného, prípadne grafického spracovania výsledkov.

7.06. Vykonávanie náročných prác v bodových poliach, šetrení vlastníckych a užívacích vzťahov, pri vyhotovení geometrických plánov a údržbe operátov EN, fotogrametrické vyhodnocovacie práce, číselné a kartografické spracovanie výsledkov meraní.

7.07. Spracovanie podkladov pre diagnózu a pre sociálnu terapiu.

7.08. Vykonávanie sociálno-právnej a poradenskej činnosti v oblasti zamestnávania a rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie.

7.09. Odborné vedenie zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálnej starostlivosti v územnom celku.

7.10. Organizácia a kontrola práce súdnych kancelárií krajských a okresných súdov.

7.11. Komplexné zabezpečovanie správnej a ekonomickej agendy na okresnej prokuratúre a okresnom súde, okresných úradoch vyšetrovania policajného zboru, okresných veliteľstvách policajného zboru a im na roveň postavených útvaroch.

7.12. Vykonávanie úkonov v trestných, občianskoprávnych, správnych a obchodných veciach, vyhradených inak podľa zákona o súdnom konaní predsedovi senátu, podľa pokynov a v rozsahu ustanovenom v Spravovacom poriadku.

7.13. Výkon správy v pôsobnosti okresnej prokuratúry.

7.14. Vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie vývoja ekonomických ukazateľov vrátane návrhov na opatrenia, zabezpečovanie odborných ekonomických činností na úseku financovania, rozpočtovníctva, vedenie zložitých rozpočtových a daňových agend.

7.15. Komplexná kontrolná a revízna činnosť vo vnútri organizácie.

7.16. Organizovanie a zabezpečovanie štatistických zisťovaní vrátane výberu siete reprezentantov.

7.17. Zabezpečovanie personálnej agendy vrátane odmeňovania.

7.18. Vytváranie užívateľských aplikácií (software) na personálne počítače typu PC XT a PC AT, resp. s nimi porovnateľné prostredníctvom programových prostriedkov, prípadne vyšších programovacích jazykov vrátane ich odladenia.

7.19. Revízia technického stavu vybraných technických zariadení (zdvíhacích, tlakových, elektrických alebo plynových).

7.20. Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

7.21. Komplexné zabezpečovanie utajovaných skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva.

7.22. Vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona v celom rozsahu vrátane využívania iných ako pre odbornú spôsobilosť vyžadovaných znalostí (napr. cudzích jazykov).

7.23. Odborné spracovanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni správneho konania.

7.24. Zabezpečovanie ucelených agend v rámci pôsobnosti obcí a miest.

7.25. Výkon matričnej agendy.

7.26. Výkon inšpekčnej činnosti vo vopred vymedzenom čiastočnom rozsahu v podzemí a v povrchových baniach.

7.27. Samostatné vykonávanie inšpekcií na úseku technickej ochrany objektu.

7.28. Samostatný nákup širokého sortimentu tovaru od tuzemských i zahraničných partnerov, uzatváranie, zmeny a vypovedanie zmlúv podľa vývoja dopytu.

7.29. Príprava podkladov na obchodné rokovania v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.

7.30. Spracovanie rozborov predaja, nákupu a zásob podľa jednotlivých sortimentových typov a navrhovanie obchodno-technických opatrení na zvýšenie účinnosti predaja.

7.31. Príprava, realizácia, posudzovanie a vyhodnocovanie obťažnejších stavebných a strojných investícií alebo jednotlivých častí investičných celkov.

7.32. Zabezpečovanie požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienickej a protiepidemiologickej činnosti v organizácii.

7.33. Práce pri príprave tlačovej formy, nastavovanie stroja a tlač náročných farbotlačových prác, vyžadujúcich presné dodržanie farieb a výtvarného rukopisu podľa originálu.

7.34. Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s bežne používanou konštrukciou a technológiou a technicky menej náročných stavieb alebo výkon jednoduchých projektových prác, napr. v oblasti vykurovania, zdravotníckej techniky a elektroinštalácie.

7.35. Náročné tlačiarenské práce v kartografii, napr. vyhotovenie vydavateľských originálov máp s náročnou generalizáciou polohopisu a výškopisu.

7.36. Komplexné zabezpečovanie správy majetku rozsiahlych majetkových súborov.

7.37. Samostatné spracovanie technických noriem a podkladov pre normatívy.

7.38. Organizácia práce čiastkovej prevádzky výpočtových systémov, zabezpečovanie komplexnej obsluhy špeciálnych strojov a zariadení výpočtových systémov; zabezpečovanie prevádzky zložitých výpočtových systémov alebo sietí počítačov.

7.39. Lokalizácia a odstraňovanie porúch špeciálnych strojov a zariadení výpočtových systémov alebo vyčlenených častí počítačov, zabezpečovanie ich profylaxie a bežnej údržby.

7.40. Práce v informačnom systéme o území, mapovanie, príprava leteckých meracích snímok a snímok diaľkového prieskumu Zeme, grafické spracovanie výsledkov klasickým alebo automatizovaným systémom.

7.41. Projektové riešenie prenosovej a spojovacej technológie, napr. na úrovni uzlovej siete alebo jednoduchšej zosilňovacej stanice.

7.42. Organizácia systému obsluhy a ďalších služieb na palube veľkokapacitného lietadla, koordinácia práce medzi posádkou a pozemným personálom.

7.43. Organizácia činnosti kolektívu palubných sprievodcov, garancia služieb pre cestujúcich, riešenie neštandardných situácií; zabezpečovanie dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných predpisov na palube lietadla.

7.44. Riadenie pohybu lietadiel na pohybovej ploche letiska so zodpovednosťou za bezpečnosť premávky.

7.45. Určovanie technologických postupov alebo dispečerské riadenie výroby alebo prevádzky.

7.46. Odborná metodická a trénerská činnosť; spracovanie programu telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov; zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.

7.47. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia v širšom reprezentačnom družstve Slovenskej republiky.

7.49. Výkon individuálnych tvorivých majstrovských remeselníckych prác.

7.50. Riadenie a zabezpečovanie špeciálnych operatívnych technických prác pri nasadzovaní spravodajskej techniky.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Rozborová, hodnotiaca a rozhodovacia činnosť v ucelenej odbornej agende.

8.02. Komplexné zabezpečovanie štatistiky, účtovníctva, rozpočtovníctva a financovania.

8.03. Vykonávanie kontrolnej činnosti v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánu štátnej správy.

8.04. Vykonávanie čiastkových legislatívnych prác a právneho poradenstva.

8.05. Komplexné zabezpečovanie personálnej agendy vrátane odmeňovania a výchovy.

8.06. Samostatné zabezpečovanie zložitých správnych alebo ekonomických agend.

8.07. Rozhodovanie o preskúmaní správnych rozhodnutí vydaných obecnými úradmi.

8.08. Komplexné spracovanie analýzy trhu práce a vývoja zamestnanosti v územnom celku vrátane prognóz vývoja.

8.09. Vykonávanie výchovnej a poradenskej činnosti a pomoci na účely zamestnanosti a rekvalifikácie, posudzovanie výkonnostných a osobnostných schopností uchádzačov o zamestnanie.

8.10. Poradensko-psychologické služby v oblasti sociálnej pomoci občanom.

8.11. Zabezpečovanie chodu siete výpočtovej techniky v územnom regióne.

8.12. Zabezpečovanie správy daní na zverenom úseku.

8.13. Komplexné zabezpečovanie súdnej správy okresného súdu alebo vojenského obvodového súdu.

8.14. Samostatné zabezpečovanie zložitých úkonov, najmä v oblasti obchodného (platobné rozkazy) a správneho súdnictva a ďalších úkonov podľa Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku.

8.15. Komplexné zabezpečovanie správy generálnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, Úradu vyšetrovania Policajného zboru SR, krajských úradov vyšetrovania policajného zboru a im na roveň postavených útvarov, vrátane metodickej činnosti, kontroly a prijímania opatrení.

8.16. Vykonávanie zložitých prác na úseku geodetických sietí, zberu a spracovania údajov tvorby máp a na úseku evidencie nehnuteľností, zabezpečovanie agendy právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a poskytovanie informácií z dokumentačných fondov.

8.17. Súhrnné práce pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy alebo činnosti v regióne na úsekoch registrácie a kontroly podnikateľov, pamiatkovej starostlivosti, cestnej dopravy a cestného hospodárstva, starostlivosti o rodinu a dieťa, prírodných zdrojov, obchodu a cestovného ruchu, komplexnej bytovej výstavby a základnej technickej vybavenosti.

8.18. Usmerňovanie a ovplyvňovanie podnikateľských aktivít na území okresov, samostatný výkon zriaďovateľských funkcií voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

8.19. Výkon samostatných agend spojených s vybavovaním reštitučných nárokov.

8.20. Výkon inšpekčnej činnosti vo vopred vymedzenom rozsahu, banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výskume, vývoji, výrobe, uvádzaní do obehu, používaní a ničení výbušnín.

8.21. Komplexné zabezpečovanie úloh súvisiacich s brannou pohotovosťou štátu, vojnovým stavom a mimoriadnymi situáciami v regióne, zabezpečovanie úloh obrany v ústredných orgánoch štátnej správy.

8.22. Aprobačná činnosť v zložitých prípadoch daňovej agendy.

8.23. Príprava rozsiahlych investícií (technologické celky vrátane stavebnej časti) s posudzovaním a vyhodnocovaním efektívnosti.

8.24. Tvorba noriem a zborníkov normatívov spotreby práce vrátane spolupráce pri ich uplatňovaní.

8.25. Vykonávanie odborných programátorských prác vrátane úpravy software dodávateľa a prípravy programov pre špeciálne zariadenia z oblasti hromadného spracovania dát, vedeckotechnických, matematických výpočtov alebo počítačovej grafiky.

8.26. Samostatné navrhovanie nových modelov, vzorov a tvarov alebo častí súborov a kolekcií, príp. ucelených častí zložitých výrobkov.

8.27. Výkon kontrolnej činnosti v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánov štátnej správy, aprobačná činnosť v dôchodkovej agende sociálneho zabezpečenia.

8.28. Vykonávanie lektorskej a školiacej činnosti v ucelenej oblasti štátnej správy.

8.29. Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenie.

8.30. Vypracovanie technických, hygienických a iných noriem a normatívov a ich zborníkov.

8.31. Organizovanie technickej vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly alebo samostatné vykonávanie najnáročnejšej technickej kontroly podľa technických noriem a technických podmienok.

8.32. Určovanie technológie výroby s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť (napr. výroba motorov, telefónnych ústrední a pod.).

8.33. Zabezpečovanie a vykonávanie odborných opravárenských prác a údržby špeciálnych strojov a zložitých zariadení výpočtových systémov vrátane ich oživovania a uvádzania do prevádzky; vykonávanie pravidelných profylaktických prehliadok výpočtových systémov, práce pri ich technickom testovaní.

8.34. Projektovanie bežných stavebných objektov (napr. obytných objektov do 4 podlaží, pozemných priemyselných objektov s jednoduchým založením).

8.35. Konštrukčné riešenie strojových zariadení a prístrojov.

8.36. Komplexná činnosť pri spracúvaní predletových informácií, zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a rozsah týchto informácií poskytovaných posádkam lietadiel (letecká informačná služba - briefing).

8.37. Zabezpečovanie výchovy športového družstva, spracúvanie komplexných plánov športovej prípravy; zabezpečovanie činnosti trénerov športového družstva a prípravy reprezentantov Slovenskej republiky.

8.38. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia na olympijských hrách, majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta v individuálnych športových odvetviach a malých športových kolektívoch.

8.39. Komplexné zabezpečovanie odborných činností v útvaroch ozbrojenej ochrany železníc a zabezpečovanie čiastkových odborných činností bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti.

8.40. Príprava a realizácia rozsiahlych investícií (technologické celky vrátane stavebnej časti) s posudzovaním a vyhodnocovaním ich efektívnosti.

8.41. Zavádzanie nových metodík odberu vzoriek ovzdušia a merania fyzikálnych faktorov v teréne.

8.43. Dispečerské alebo priame riadenie zložitých výrob alebo prevádzok.

8.44. Pátranie po osobách a veciach, kontrola osôb dôvodne podozrivých z páchania trestnej alebo nepriateľskej činnosti.

8.45. Sprevádzanie dopravných lietadiel s cieľom ochrany cestujúcich a posádky; vyjednávanie s prípadným páchateľom teroristického útoku.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Samostatná systémová činnosť pri tvorbe opatrení s celorepublikovou pôsobnosťou.

9.02. Komplexné zabezpečovanie náročných technických agend a prác koncepčného charakteru.

9.03. Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.

9.04. Komplexné zabezpečovanie najzložitejších správnych a ekonomických agend v organizácii.

9.05. Odborná činnosť na rozhodujúcich úsekoch činnosti územných orgánov štátnej správy (napr. konzultačná činnosť v dôchodkovej agende, činnosť metodika finančného riaditeľstva a pod.).

9.06. Dozorná a rozhodcovská činnosť nad výkonom štátnej správy.

9.07. Navrhovanie dotačnej rozvojovej alebo útlmovej činnosti v odvetví.

9.08. Zastupovanie celospoločenských alebo republikových záujmov v konkrétnych prípadoch určených zákonom, iným vykonávacím predpisom alebo na základe kompetencií.

9.09. Určovanie rozhodujúcich smerov výkonu štátnej správy v územnom celku na úseku príjmov do štátneho rozpočtu, a to najmä u daní, dávok, poplatkov a odvodov.

9.10. Zabezpečovanie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy vrátane návrhov na opatrenia.

9.11. Výkon kontrolnej činnosti, nariaďovanie odstraňovania závad, navrhovanie postupov a opatrení a vyvodzovanie postihov.

9.12. Komplexné zabezpečovanie zahraničnej propagácie vrátane plánovania a organizácie výstav a veľtrhov.

9.13. Výkon hlavného dozoru nad ochranou a využívaním nerastného bohatstva, nad banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom a nad používaním výbušnín v územnom regióne.

9.14. Zabezpečovanie zložitých prác pri tvorbe geodetických a kartografických diel, pri tvorbe máp veľkých mierok, údržbe a obnove operátov EN a na úseku právnych vzťahov k nehnuteľnostiam vrátane poskytovania informácií z operátov EN.

9.15. Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania organizácie v právnych sporoch.

9.16. Zabezpečovanie koncepcie a metodiky technickej normotvornej činnosti.

9.17. Vykonávanie zložitých a náročných programátorských prác, napr. vytváranie užívateľských systémov, prípadne sietí pre počítače typu PC XT, PC AT a porovnateľné typy, vrátane odladenia programov.

9.18. Samostatná tvorba štatistického informačného systému.

9.19. Vedenie kontrolných tímov v celom rozsahu pôsobnosti územných orgánov štátnej správy.

9.20. Komplexné zabezpečovanie činností súdnej správy Najvyššieho súdu SR alebo Ústavného súdu SR.

9.21. Zabezpečovanie komplexných poradensko-psychologických služieb, konzultačnej, terapeutickej a preventívno-výchovnej činnosti v regióne republík (územné pracoviská).

9.22. Samostatné vykonávanie úkonov v trestných, občianskoprávnych, správnych a obchodných veciach na krajských súdoch, ktoré inak vykonáva predseda senátu (samosudca), a to v rozsahu splnomocnenia podľa Spravovacieho poriadku, vrátane metodického usmerňovania príslušných zamestnancov okresných súdov.

9.23. Zabezpečovanie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti vrátane návrhov na opatrenia.

9.25. Tvorba najnáročnejších všeobecne záväzných právnych predpisov na regionálnej úrovni.

9.26. Súhrnné práce pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy alebo činnosti v regióne na úseku územného plánu a stavebného poriadku, vodného hospodárstva, ochrany prírodného prostredia, pozemkových úprav, rozpočtov a financovania.

9.27. Zabezpečovanie spôsobilosti listín pre zápis právnych vzťahov do katastru nehnuteľností a rozhodovanie o vklade do katastra.

9.28. Stanovenie zásad mzdovej politiky v organizácii s rozmanitou kvalifikačnou a profesnou štruktúrou pracovníkov.

9.29. Zabezpečovanie investičnej činnosti v celom rozsahu v organizácii s rozsiahlou investičnou výstavbou.

9.30. Zabezpečovanie najzložitejších prác pri montáži, údržbe, oživovaní a uvádzaní do prevádzky zložitých elektronických systémov.

9.31. Rozbory a matematické analýzy zložitých úloh, analýzy a projektovanie riešenia báz dát, ochrany a údržby dát; organizovanie a riadenie realizácie vykonávacích projektov spracovania dát.

9.32. Konštrukčné riešenie technicky veľmi náročných výrobkov a zariadení.

9.33. Výkon štátnej inšpekcie, skúšobníctva alebo dozoru nad technickou spôsobilosťou jednotlivých strojov, zariadení, výrob a prevádzok a nad odbornou spôsobilosťou skupín zamestnancov podľa zákonných poverení.

9.34. Výkon ucelených odborných špecializovaných činností vo vymedzenom úseku štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

9.35. Organizácia technickej kontroly v technologicky najnáročnejších výrobách vrátane rozborov kvality a návrhov opatrení.

9.36. Určovanie technológií najzložitejších výrob (leteckej techniky a pod.).

9.37. Operatívne (dispečerské) alebo priame riadenie veľmi zložitých výrob alebo prevádzok.

9.38. Projektovanie rozsiahlych a zložitých investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí.

9.39. Organizácia najzložitejšej technickej agendy pri spracúvaní technickej dokumentácie a technológie pre všetky typy lietadiel vrátane najzložitejšej lietadlovej techniky, zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov.

9.40. Organizácia kontrolných prác na zverenom úseku kontroly lietadiel, odstraňovania zistených závad na lietadlách, zodpovednosť za kvalitnú prácu kontrolórov a mechanikov.

9.41. Komplexné dispečerské riadenie leteckej premávky, dozoru za letový úsek, zodpovednosť za koordináciu letovej premávky so všetkými zložkami organizácie.

9.42. Komplexné dispečerské riadenie odbavovacieho procesu, koordinácia odbavenia lietadiel, cestujúcich, batožín, tovaru, pošty; riešenie prevádzkových zmien.

9.43. Zabezpečovanie neradarových rozostupov medzi riadenými letmi, zodpovednosť za koordináciu letovej premávky so spolupracujúcimi stanovišťami a pracoviskami, udržiavanie spojenia s lietadlami, poskytovanie letových informácií lietadlám a vedúcim zmien.

9.45. Samostatné posudzovanie najnáročnejších technických riešení oproti svetovému stavu vo vývoji techniky v odbore priemyselného vlastníctva.

9.46. Komplexné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenie v zložitých prípadoch konania.

9.47. Komplexné zaisťovanie bezpečnostnej ochrany železníc v útvaroch s vysokou intenzitou činnosti vo významných železničných uzloch; zabezpečovanie hlavných činností bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti.

9.48. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia v individuálnych športových odvetviach a malých kolektívoch na olympijských hrách a majstrovstvách sveta s umiestnením do 6. miesta, na majstrovstvách Európy do 3. miesta alebo prekonanie európskeho rekordu.

9.49. Vykonávanie náročných špecializovaných spravodajských operácií v tuzemsku i v zahraničí.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Výkon náročných odborných prác spočívajúcich najmä v rozborovej a koncepčnej činnosti, vyhodnocovaní ich výsledkov a príprave podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencií ústredného orgánu štátnej správy.

10.02. Zabezpečovanie najzložitejších agend v odbore sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva vrátane odborných analýz a štúdií pre potreby riadenia, organizácie a prognostiky rozvoja zdravotníctva.

10.03. Lekárska posudková činnosť v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia a revízna posudková činnosť.

10.04. Odborné vedenie lekárov v zariadeniach sociálnej starostlivosti v rámci územného celku.

10.05. Posudková činnosť v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia.

10.06. Výkon najvýznamnejších koncepčných prác pri určovaní rozhodujúcich smerov finančnej a daňovej politiky vo významných regiónoch.

10.07. Tvorba právnych predpisov a noriem (napr. na usmerňovanie zamestnanosti, na vykonávanie sociálnej, finančnej, odvodovej a inej politiky).

10.08. Výkon náročných odborných prác v regiónoch s problematikou spracovania návrhov zásad pre tvorbu predpisov na vykonávanie zákonov a ich tvorba.

10.09. Koncepcia rozhodujúcich smerov politiky zamestnanosti v rozsiahlych regiónoch s veľmi náročnou problematikou.

10.10. Výkon hlavného dozoru nad ochranou a využívaním nerastného bohatstva, nad banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom a nad používaním výbušnín s republikovou pôsobnosťou.

10.11. Tvorba koncepcií a programov geologického výskumu, prieskumu a hodnotenia surovinovej politiky a geologických činiteľov životného prostredia, zadávanie geologických prác, kontrola a schvaľovanie ich výsledkov.

10.12. Výkon kontroly realizácie vládnych programov a dodržiavanie zákonov a činnosti ústredných orgánov štátnej správy.

10.13. Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na komplexnom úseku štátnej štatistiky.

10.14. Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti psychologického poradenstva.

10.16. Koncepčná a koordinačná činnosť v zákonom ustanovenom rozsahu pre daný územný celok.

10.17. Tvorba zásad usmerňovania vývoja národohospodárskych celkov, utváranie politiky vývoja odvetvia ako celku.

10.18. Zabezpečovanie najnáročnejšej koncepčnej, metodickej, normotvornej a obdobnej odbornej činnosti v čiastkových oblastiach systému štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

10.19. Rozhodovanie najzložitejších právnych vzťahov pri konaní o povolení vkladu údajov do katastra nehnuteľností.

10.20. Komplexné zabezpečovanie výkonu štátnej správy a činností na najvýznamnejších rozvojových a koncepčných úsekoch okresných úradov a úradov miest nad 50 tis. obyvateľov.

10.21. Výkon štátnej inšpekcie a skúšobníctva nad technickou a inou spôsobilosťou komplexov strojov a zariadení, nad prevádzkou zložitých procesov (výroba, prevádzka, postupy, koordinácia) a nad odbornou spôsobilosťou vysokokvalifikovaných odborníkov, a to s republikovou pôsobnosťou a so zodpovednosťou za bezpečnosť a životy širokej skupiny osôb alebo za veľmi vysoké škody odstrániteľné za veľmi dlhé obdobie alebo neodstrániteľné vrátane koordinácie a organizačného zabezpečenia expertnej a analytickej činnosti.

10.22. Koncepčná a normotvorná činnosť na úseku geodézie a kartografie.

10.23. Najzložitejšie geodetické práce v polohových výškových a gravimetrických sieťach celoštátneho charakteru.

10.24. Zabezpečovanie poradensko-metodickej činnosti na územnom finančnom orgáne; koordinácia činnosti kontrolnej skupiny v rozsahu pôsobnosti územného finančného orgánu.

10.25. Vypracúvanie odborných patentovoprávnych a technických stanovísk k riešeniu špecifických problémov v technickej oblasti; riadenie rokovania odborných komisií I. a II. inštancie o predmetoch priemyselného vlastníctva.

10.26. Posudzovanie a rozhodovanie o najnáročnejších technických riešeniach oproti svetovému stavu vo vývoji techniky z hľadiska patentovej nezávadnosti.

10.27. Riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých technologických celkov, výrob a zariadení.

10.28. Organizácia, zabezpečenie a vytváranie projektových úloh automatizácie riadenia; tvorba spracovania logických rozborov a matematickej analýzy rozsiahlych projektov spracovania dát.

10.29. Samostatné tvorivé, konštrukčné riešenie unikátnych strojov a zariadení, založených na funkčne nových princípoch (napr. výrobných zariadení, dopravných prostriedkov).

10.30. Projektovanie veľmi zložitých stavieb a technologických celkov.

10.31. Navigačné vedenie lietadla, zodpovednosť za presnosť informácií pre veliteľa lietadla, za úplnosť navigačnej dokumentácie na palube lietadla; kontrola správnej činnosti všetkých navigačných a rádionavigačných zariadení pred letom a v priebehu letu na lietadle so vzletovou hmotnosťou nad 80 000 kg.

10.32. Rozhodovanie v procese riadenia letovej premávky; medzinárodná spolupráca vrátane koordinácie činnosti so stanovišťami riadenia letovej premávky v rámci štátu, zodpovednosť za bezpečné, plynulé a ekonomické riadenie v rámci svojej pôsobnosti pomocou neradarových rozostupov.

10.33. Zabezpečovanie spojenia so službami riadenia letovej premávky, včasnosti a úplnosti podávaných informácií, kontroly správnej činnosti všetkých spojovacích zariadení pred letom a v priebehu letu.

10.35. Samostatné rozpracovanie koncepcií rozvoja Armády SR pre určitú odbornosť alebo službu vo vojsku.

10.36. Organizácia inšpekčnej a kontrolnej činnosti s celoarmádnou pôsobnosťou, jej plánovanie, usmerňovanie a vyhodnocovanie.

10.37. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napr. reprezentácia na olympijských hrách a majstrovstvách sveta s umiestnením do 3. miesta, na majstrovstvách Európy vybojovanie 1. miesta alebo prekonanie svetového rekordu.

10.38. Komplexné zaisťovanie bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti alebo zabezpečovanie činnosti ústredného veliteľstva ozbrojenej ochrany železníc.

10.39. Komplexné zabezpečovanie technologickej prípravy najzložitejších a najnáročnejších výrob, napr. investičných celkov.

10.40. Vyšetrovanie trestných činov proti bezpečnosti štátu vrátane spolupráce s bezpečnostnými orgánmi ďalších štátov.

10.41. Komplexná príprava a organizovanie rozsiahlych a špecifických bezpečnostných činností.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Koncepčná a normotvorná odborná činnosť ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu štátnej správy s republikovou pôsobnosťou alebo iného štátneho orgánu (napr. Najvyššieho kontrolného úradu SR); tvorba zásad zákonnej právnej úpravy jednotlivých oblastí spoločenského systému; príprava zásadných materiálov pre utváranie politiky vývoja jednotlivých odvetví.

11.02. Zabezpečovanie a koordinácia štátnej inšpekcie, dozoru a skúšobníctva nad najzložitejšími procesmi so zodpovednosťou za všeobecné ohrozenie osôb a neodstrániteľné škody širokého medzinárodného dosahu vrátane komplexnej systémovej analýzy.

11.03. Vyšetrovanie veľmi závažných banských havárií a mimoriadnych udalostí, spracúvanie odborných posudkov pre príslušné orgány a nariaďovanie opatrení na ich predchádzanie.

11.04. Tvorba zásad koncepčnej metodicko-metodologickej normotvornej činnosti na ústrednom orgáne štátnej správy s republikovou pôsobnosťou.

11.05. Spracovanie návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí spoločenského systému s republikovou pôsobnosťou a s medzinárodnými nadväznosťami vrátane tvorby zásad zákonných právnych úprav.

11.06. Koordinácia celoštátnych alebo medzinárodných systémov so zložitými vnútornými a vonkajšími väzbami.

11.07. Výkon lekárskej posudkovej činnosti v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia po získaní II. špecializácie.

11.08. Koordinácia a tvorivé riešenie najzložitejších konštrukčných a projektových úloh, významných stavieb (napr. jadrových zariadení), unikátnych strojov a zložitých investičných zariadení na funkčne nových princípoch so špičkovými parametrami.

11.09. Tvorba zásad zákonných právnych úprav z patentovoprávnej oblasti, príprava vykonávacích predpisov k príslušným zákonom.

11.10. Riešenie základných otázok systému velenia a riadenia vojsk, riešenie zásadných názorových stretov druhov vojsk a služieb; rozhodovanie o prioritách Armády SR.

11.11. Vedenie lietadla so vzletovou hmotnosťou nad 80 000 kg, zodpovednosť za presné a bezpečné vykonávanie leteckých činností vrátane zodpovednosti za činnosť celej posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu.

11.13. Navrhovanie nových a tvorivá aplikácia všeobecných matematických metód v kryptológii pri tvorbe nových šifrovacích systémov, pri rozboroch a lúštení cudzích šifrovacích systémov.

11.14. Komplexné systémové riešenie otázok súvisiacich s ochranou vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na zverených úsekoch.

11.15. Tvorba a koordinácia koncepcií a programov rozvoja regiónu na úrovni okresu (kraja) a riadenie ich realizácie.

11.16. Vedenie kontrolných akcií na úrovni ústredného orgánu štátnej správy pri kontrole realizácie vládnych programov a dodržiavania zákonov; vedenie kontrolných akcií na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri kontrole hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Tvorivé spracovanie a posudzovanie koncepcií dlhodobého rozvoja celospoločenského systému alebo jeho jednotlivých úsekov činnosti štátnych orgánov vo vzájomných väzbách, a to z celospoločenských hľadísk s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu SR.

12.02. Tvorivá koordinácia celoštátnych alebo medzinárodných systémov s najširšími vnútornými a vonkajšími väzbami na zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov.

12.03. Vedenie veľkokapacitného lietadla s najzložitejšou elektronickou výzbrojou (napr. typu Airbus, A 310/300); zodpovednosť za kvalitné, bezpečné a hospodárne uskutočnenie letu vrátane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu.

B. Kultúra

I. Zamestnanci umeleckých a umelecko-technických činností

ČASŤ 1

Cirkusy, varieté, divadlá, tanečné a hudobné súbory, zbory a orchestre, umelecké agentúry

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -

Príklady pracovných činností:

1.01. Technická a bezpečnostná nekostýmovaná asistencia s možnosťou zastupiteľnosti, ktorá nie je súčasťou artistickej produkcie.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Doplňujúce artistické výkony ako nezastupiteľná súčasť artistickej produkcie, umožňujúce výkon sólistu, vrátane jeho zabezpečenia pri rizikových výkonoch (asistencia v kostýme).

4.02. Zabezpečovanie priebehu programu nadvädzujúcich pódiových vystúpení.

4.03. Sledovanie textu diela a našepkávanie účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Sledovanie notového záznamu a slovenského, prípadne cudzojazyčného textu a našepkávanie účinkujúcim pri predstavení.

5.02. Príprava a reprodukcia konferenciérskych textov pri predstavení slovensky i cudzojazyčne.

5.03. Predvádzanie doplňujúcich náročných artistických výkonov, ako nezastupiteľnej súčasti artistickej produkcie, umožňujúcej výkon sólistu, vrátane jeho zabezpečenia pri rizikových výkonoch.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.

6.02. Organizačné zabezpečovanie priebehu predstavení.

6.03. Pedagogická príprava umelcov na zvládnutie študovaných artistických vystúpení, udržiavanie a zdokonaľovanie umeleckej úrovne artistu.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Interpretácia menej náročnej súborovej časti artistickej produkcie, menej náročných sólových artistických výkonov a prevádzanie prevzatých, naštudovaných drezúr drobných exotických zvierat a domácich zvierat; tvorivá realizácia komických čísel bez náročnejšej artistiky.

7.02. Interpretácia kolektívnej časti vokálno-symfonického alebo hudobno-dramatického diela.

7.03. Interpretácia kolektívnej časti tanečného diela (ľudového tanca).

7.04. Hudobné sprevádzanie nácviku, prípadne verejného predvedenia baletného alebo tanečného diela.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Sólová interpretácia artistických výkonov alebo interpretácia súborovej časti; vytvorenie, naštudovanie a predvádzanie drezúrnych čísel drobných exotických a domácich zvierat a predvádzanie prevzatých naštudovaných drezúr šeliem, exotických a veľkých stajňových zvierat.

8.02. Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela, vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni.

8.03. Tvorivá interpretácia sólových inštrumentálnych partov.

8.04. Réžia pódiových vystúpení, pásiem.

8.05. Príprava študijných a propagačných materiálov, vyhľadávanie a odporúčanie textov pre dramaturga.

8.06. Naštudovanie speváckych partov hudobno-dramatických diel a vokálno-symfonických diel so sólistami a zborom.

8.07. Naštudovanie pódiových pásiem, pohybová spolupráca.

8.08. Udržiavanie technickej úrovne spevu podľa potreby sólistov a členov zboru, príprava umelcov na technické zvládnutie študovaného diela.

8.09. Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem (tanečné, dychové orchestre).

8.10. Interpretácia kolektívnej časti hudobného symfonického a komorného diel a a hudobnej stránky hudobno-dramatického diela.

8.11. Interpretácia kolektívnej časti baletného diela.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Tvorivá realizácia náročnej artistickej produkcie (dramaturgia a praktická realizácia artistického výkonu, vytvorenie, naštudovanie a predvádzanie drezúry šeliem, exotických a veľkých stajňových zvierat); sólová interpretácia najnáročnejších artistických výkonov.

9.02. Tvorivá interpretácia sólových rolí operety, muzikálu; tvorivá interpretácia sólových pantomimických rolí; tvorivá interpretácia tanečných rolí menšieho rozsahu; tvorivá interpretácia sólových speváckych partov menšieho rozsahu.

9.03. Réžia komponovaných programov; tvorivá realizácia nahrávky slovesných diel podľa dramatickej predlohy alebo scenára; tvorivá realizácia nahrávky hudobných diel so zodpovednosťou za súlad notového záznamu a hudobnej snímky.

9.04. Tvorivá interpretácia orchestrálnych sól, spolupráca s dirigentom pri umeleckom vedení orchestra.

9.05. Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.

9.06. Zostavovanie návrhu dramaturgického plánu na základe znalostí a sústavného sledovania príslušnej umeleckej oblasti, v agentúrach aj poskytovanie poradenského servisu interprétom a usporiadateľským organizáciám.

9.07. Naštudovanie a dirigovanie inštrumentálnych súborov a činohernej hudby.

9.08. Naštudovanie baletného alebo tanečného diela s jednotlivými interprétmi a zborom podľa umeleckých zámerov choreografa.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Interpretácia jednotlivých partov komorných diel.

10.02. Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel a muzikálov.

10.03. Naštudovanie jednotlivých ľudových tancov, tanečných pásiem a celovečerných tanečných vystúpení, naštudovanie tanečných a baletných vložiek do divadelných predstavení.

10.04. Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových partov hudobného diela.

10.05. Naštudovanie veľkých zborových a vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobno-dramatických diel.

10.06. Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí dramatického diela na významných umeleckých scénach.

10.07. Tvorivá interpretácia sólových operných a baletných rolí.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Naštudovanie a dirigovanie symfonických a komorných diel a hudobnej stránky operných a baletných diel.

11.02. Vyhľadávanie a tvorivá úprava dramatických textov v spolupráci s autorom a režisérom, v balete autorský podiel na vytváraní repertoáru.

11.03. Inscenačné stvárnenie baletného a pantomimického diela.

11.04. Inscenačné stvárnenie dramatických, hudobno-dramatických a pantomimických diel.

11.05. Vytvorenie scénickej alebo kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo návrhu bábok.

Asistent choreografa, dirigenta, zbormajstra alebo režiséra sa zaraďuje o dva stupne nižšie, ako je zaradená funkcia, z ktorej je odvodený.

ČASŤ 2

Televízia, rozhlas a film

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Kolorovanie fází záberov a iných trikových podkladov.

4.02. Prenášanie kresby na ultrafanovú fóliu.

4.03. Zabezpečovanie prevádzkovej a administratívnej agendy výrobného štábu, evidovanie počtu záberov a ich metráže vo filmovej a televíznej tvorbe.

4.04. Spracovanie grafickej časti televíznych programov a filmov.

4.05. Vytváranie ruchov a zvukových efektov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Vykonávanie čiastkových prác a úloh pri výrobe filmov, televíznych a rozhlasových programov.

5.02. Maliarske dotváranie scénografického návrhu dekorácie realizovaného programu ako napr. maľba pozadia, dekorácií, prospektov, makiet a hracích rekvizít; zabezpečovanie súladu farebného ladenia a tónovej stupnice maľby s potrebami použitej snímacej techniky.

5.03. Sledovanie vysielania, spracovanie hlásenia o jeho priebehu, sledovanie údajov pre štatistiku odvysielaných programov; odovzdávanie doplnkových materiálov na technické pracoviská, spolupráca pri spresňovaní denného vysielacieho plánu.

5.04. Prefázovanie jednotlivých záberov animovaného filmu; kreslenie všetkých fáz vytvárajúcich a určujúcich hereckú fázu.

5.05. Zabezpečovanie správnosti farebných tónov všetkých aktérov, dekorácií a pozadia filmu, kvality a stálosti všetkých druhov používaných farieb pri kontúrovaní a kolorovaní.

5.06. Natáčanie trikovou kamerou.

5.07. Zhotovovanie farebných modelov a vypracovanie farebných typov aktérov pre potreby koloristov a kontúristov.

5.08. Kontrola úplnej pripravenosti kresby pred konečným snímaním.

5.09. Navrhovanie a výroba rekvizít na natáčanie filmu a samostatné zabezpečovanie dekorácií podľa scenára.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Vykonávanie náročnejších čiastkových prác a úloh pri výrobe televíznych, rozhlasových a filmových programov.

6.02. Zaznamenávanie informácií o priebehu a stave natáčania jednotlivých scén.

6.03. Spolupráca s kameramanom; zabezpečovanie kompozícií záberov, farebného podania, pohybu kamery a ostrosti záberov.

6.04. Vyhodnotenie kvality kresby a úplnosti typu na kontúrovanie, kolorovanie a natáčanie.

6.05. Určovanie najvhodnejších technologických postupov pri realizácii a zázname videoprogramov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Organizovanie strihu, ozvučenia a laboratórneho spracovania televíznych filmov v súlade s plánom natáčania; zabezpečovanie dodržiavania termínov a hospodárnosti výroby televíznych filmov, vypracovanie harmonogramu dokončovacích prác.

7.02. Prednes textov určených na sprostredkovanie obsahu a sledu vysielania tvorivým spôsobom; účasť na televíznych besedách a ostatné umelecké výkony hovoreného slova, okrem samostatných rolí v dramatických dielach, konferenciérskych a reportérskych výkonov a moderovania.

7.03. Úprava textov - dialógov scenárov televíznych programov.

7.04. Vypracovanie návrhov jednotlivých postáv a masiek vrátane dozoru nad zabezpečovaním odborného a umelecky hodnotného vykonávania maskérskych a vlásenkárskych prác pre televízne programy.

7.05. Spracovanie a úprava prekladov komentárov a dialógov zahraničných programov pre potreby dabingu.

7.06. Samostatné riešenie a realizácia výtvarnej koncepcie televíznych programov; zabezpečovanie stvárnenia originálov výtvarných predlôh a pozadí pre potrebu určenej technológie pri zachovaní režijnej koncepcie a rukopisu autora výtvarných návrhov, spolupráca s autorom výtvarných návrhov.

7.07. Navrhovanie a zabezpečovanie celkového spôsobu úpravy v obrazovej zložke trikových záberov v duchu umeleckého spracovania filmu.

7.08. Výber a kompozícia zvukovej stránky audiovizuálneho diela.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Strih televíznych programov.

8.02. Zabezpečovanie hladkého priebehu vysielania programov podľa denného vysielacieho plánu, zodpovednosť za dodržiavanie vysielacích časov; zaraďovanie vhodných programových rezerv; účasť na príprave a výbere doplnkových materiálov; operatívne rozhodovanie o náhlych zásahoch do vysielania.

8.03. Réžia a realizácia zvukovej a hudobnej časti televíznych programov alebo filmov, dramaturgický výber hudby, ruchov a hlukov.

8.04. Organizačno-umelecká spolupráca pri réžii televíznych programov, spolupráca pri spracovaní technického scenára, vykonávanie čiastkových úloh v oblasti réžie programov.

8.05. Vodenie a hovorenie bábok v televíznych programoch.

8.06. Komponovanie a tvorivá interpretácia sprievodného slova, správ a pod.

8.07. Navrhovanie všetkých súčastí kostýmovej výpravy filmu, výtvarné riešenie kostýmov.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Výber predslovu, podfarbujúcej a efektovej hudby, ruchov a hlukov, snímanie zvukových efektov pre použitie v programe, kombinovanie zvukov a ich kompozícia do príslušného rytmického a výrazového sledu, tvorivé používanie hotových hudobných snímok na umelecké zvýraznenie špecifických foriem programu; kultivovanie hudobných a zvukových záznamov.

9.02. Snímanie televíznych programov, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televíznych programov.

9.03. Navrhovanie výtvarno-dekoratívnej časti televíznych programov.

9.04. Tvorivé spracovanie hereckého, resp. pohybového prejavu aktérov animovaného filmu; animácia záberov so samostatným riešením ich vnútornej réžie.

9.05. Strih filmov.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Tvorivá realizácia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel, vykonávanie potrebných režijných úprav na dosiahnutie príslušnej umeleckej a zvukovej kvality nahrávok.

10.02. Tvorivá realizácia zvukového záznamu diela (rozhlasového programu) alebo priameho vysielania, tvorba umelecko-akustickej zložky nahrávaného alebo prednášaného diela.

10.03. Vypracovanie zvukového a hudobného scenára audiovizuálneho diela.

10.04. Vytváranie obrazovej stránky filmového diela, určovanie výtvarnej koncepcie filmovej fotografie výberom a organizáciou výrazových prostriedkov v súlade s požiadavkami štýlovej jednoty a technickej kvality filmového obrazu.

10.05. Činnosti redaktora umeleckých a dokumentárnych televíznych programov.

10.06. Spracovanie dramaturgických plánov, literárna príprava, výber a zabezpečovanie vhodných umelecky hodnotných diel. Spolupráca pri realizácii televíznych programov. Vyhľadávanie námetov, úprava scenárov, spolupráca s autormi. Hodnotenie odvysielaných programov.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Réžia filmových, televíznych alebo rozhlasových umeleckých, dramatických a hudobno-dramatických diel.

II. Zamestnanci odborných činností

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Budovanie a údržba technických zariadení na ochranu dokumentácie a na výskum prírody na povrchu.

2.02. Úpravy turistických trás, označovanie chránených území v jednoduchých terénoch.

2.03. Preprava osôb na člnoch v podzemí v jednoduchých plavebných podmienkach.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Vykonávanie jednoduchých knihovníckych prác (výpožičná služba, vracanie a vydávanie dokumentov, voľný výber fondu, upomienky).

3.02. Sprevádzanie skupín návštevníkov po sprístupnených pamiatkach alebo kultúrnych zariadeniach vrátane odborného výkladu, spojeného s odpoveďami na dopyty návštevníkov.

3.03. Preprava osôb na člnoch v podzemí v obťažných plavebných podmienkach vrátane údržby a opráv člnov.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Budovanie a údržba technického zariadenia vo vstupoch do jaskýň a vo vnútorných priestorov jaskýň, vrátane opráv elektrickej inštalácie v mokrom prostredí jaskýň.

4.02. Zváranie (plynom, elektrickým oblúkom) technického zariadenia slúžiaceho na ochranu prírody; rúbanie stromov, zabezpečovanie skalných stien, budovanie vyhliadok, rozhľadní a označovanie chránených území v obťažných podmienkach.

4.03. Ochrana významných kultúrnych zariadení a pamiatok vrátane chránených objektov, zisťovanie a predbežné vyšetrovanie trestných činov alebo priestupkov, spolupráca s orgánmi polície.

4.04. Spolupráca pri objavovaní a sprístupňovaní krasových javov a jaskynných systémov, prekonávanie stien, ponorov, sifónov a závalov pri razení chodieb.

4.05. Zabezpečovanie kultúrno-osvetových akcií spravidla miestneho významu.

4.06. Zabezpečovanie činnosti kultúrnych klubov, súborov a kolektívov záujmovej činnosti pod odborným vedením.

4.07. Vykonávanie základných knihovníckych, informačných, kultúrno-vzdelávacích prác (práca s čitateľom, adjustácia knižničného fondu, revízia fondu, budovanie kartoték).

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Ozbrojená ochrana a stráženie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok a historických objektov.

5.02. Sprístupňovanie krasových javov a jaskýň, vrátane prípadného výkonu streľmajstrovských prác, dokumentácia nových objavov a konzervácia objavených krasových javov.

5.03. Samostatné vykonávanie základných knihovníckych, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností (budovanie informačného systému knižnice, propagácia, faktografické informácie).

5.04. Vykonávanie menej zložitých korektorských prác, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

5.05. Samostatné zabezpečovanie kultúrno-osvetových akcií a programov regionálneho významu.

5.06. Samostatné spracovanie dokumentácie výsledkov prieskumov pamiatok, pamiatkového fondu a zbierkových predmetov podľa požiadaviek odborných pracovníkov, odoberanie vzoriek materiálov z pamiatok a zbierkových predmetov (s výnimkou diel výtvarných umení), dokumentačné spracovanie výsledkov analýz a vedenie príslušných protokolov.

5.07. Samostatné zabezpečovanie činností kultúrnych klubov, umeleckých komisií, súborov a kolektívov záujmovej umeleckej činnosti.

5.08. Organizovanie predaja kultúrnych služieb a doplnkových činností kultúrnych zariadení.

5.09. Samostatné vykonávanie dokumentácie tlače dlhodobého charakteru, výber informácií a ich aktualizácia; podávanie slovenských a cudzojazyčných všeobecných informácií.

5.10. Organizovanie kultúrnych akcií, navrhovanie a príprava tém a trás okružných ciest, sprostredkovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb a pisárskych prác pre verejnosť.

5.11. Obsluha a nastavenie pracovných charakteristík reprodukčných zariadení vrátane špeciálnych štúdiových strojov pri výrobe a vysielaní, vykonávanie strihu zvuku elektronickou cestou.

5.12. Organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky na sprístupnenej pamiatke alebo v kultúrnom zariadení, poskytovanie kvalifikovaného výkladu návštevníkom s väčšími nárokmi na informácie z humanitných a prírodovedných odborov s transformáciou do jedného cudzieho jazyka.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Otváranie nových vchodov do veľkých jaskynných systémov, vykonávanie potápačských a záchranárskych prác.

6.02. Samostatné vypracovanie dokumentácie a vedenie evidencie prieskumov pamiatok a zbierkových predmetov, vykonávaných odbornými pracovníkmi a príprava ďalších podkladov na určenie požiadaviek na ochranu, obnovu a spôsoby využitia pamiatkového fondu a zbierkových predmetov.

6.03. Samostatné vykonávanie odborných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností vrátane účasti vo výpožičnej službe.

6.04. Ošetrovanie a konzervovanie (preparovanie) zbierkových predmetov (vrátane archiválií a kníh) a mobiliárnych fondov pod vedením odborných pracovníkov.

6.05. Reštaurovanie umelecko-remeselných predmetov, riešenie technických i výtvarných problémov.

6.06. Zabezpečovanie kultúrno-osvetových, vzdelávacích, programových a produkčných činností vo veľkých kultúrnych zariadeniach.

6.07. Organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky na sprístupnených pamiatkach alebo v kultúrnych zariadeniach, poskytovanie výkladu návštevníkom s vysokými nárokmi na informácie z humanitných a prírodovedných odborov s transformáciou do dvoch a viacerých cudzích jazykov.

6.08. Nastavenie a obsluha zariadenia pre tvorbu zvukov elektronickou cestou, súboru elektronických štúdiových a prenosných zariadení a zariadení pre magnetický záznam a reprodukciu zvuku, zabezpečenie synchronizácie obrazu a zvuku.

6.09. Zabezpečenie dokumentačného spracovania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname, zabezpečenie vstupov pre výpočtový systém.

6.10. Zabezpečovanie čiastkových redaktorských textových a výtvarných činností.

6.11. Stvárnenie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií, zobrazujúcich na jedinej snímke niekoľko fáz, polôh a stavov fotografovaného objektu.

6.12. Udržiavanie a obnova základného stáda zvierat, zabezpečenie transportu a manipulácie so zvieratami, spolupráca pri určovaní kŕmnych dávok.

6.13. Sledovanie stavu a zmien prírodného prostredia, zisťovanie podkladov pre pozemkové úpravy a majetkoprávnu agendu, spracovanie výsledkov terénnych a laboratórnych prác, spolupráca pri mapovacích prácach, značení územia a pod.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Samostatné zabezpečovanie obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne (planetária), vykonávanie astronomických pozorovaní.

7.02. Organizovanie a vykonávanie prieskumných prác pod vedením odborného pracovníka; odborné obhospodarovanie zbierok humanitných a prírodovedných vied a dokumentácia pamiatkového fondu vrátane ich evidencie a zabezpečenia.

7.03. Samostatné zabezpečovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností vrátane prípadnej účasti vo výpožičnej službe (odborná bibliografia, rešerše, vedenie odborne špecializovanej knižnice).

7.04. Odborný prieskum stavu zbierok a mobiliárnych fondov, preventívna a profylaktická starostlivosť, konzervovanie (preparovanie), vyhotovovanie kópií a modelov.

7.05. Samostatné vykonávanie náročných korektorských prác z hľadiska zásad typografickej úpravy, sadzby a noriem polygrafickej výroby, spolupráca s redaktorom pri odstraňovaní prípadných obsahových chýb v rukopise.

7.06. Spracovanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonania nevyhnutných technických úprav a doplnenie PQ kódov.

7.07. Preklad rôznorodých cudzojazyčných textov nevyžadujúcich vedomosti z odbornej terminológie z bežne používaných jazykov.

7.08. Publicistická činnosť, výtvarné, grafické, fotoreportérske a technické práce podľa pokynov.

7.09. Jazykové, štylistické, výtvarné a grafické redakčné práce, redakčné spracovanie výtvarnej a grafickej úpravy.

7.10. Samostatné reštaurovanie umelecko-remeselných predmetov, koordinácia prieskumov vrátane vyhodnotenia ich výsledkov.

7.11. Písomný alebo ústny preklad rôznorodých jednoduchých textov nevyžadujúcich znalosti odbornej terminológie.

7.12. Samostatná veľkoformátová fotodokumentácia nehnuteľných i hnuteľných pamiatok (terénna i laboratórna), vedenie terénnych prác fotografickej skupiny, vyhotovovanie fotografií zo zbierkových negatívov veľkých formátov.

7.13. Navrhovanie rozmiestnia exponátov, zodpovednosť za kontinuitu remeselných prác vrátane dozoru nad inštaláciou exponátov; zodpovednosť za vystavené exponáty a výstavný fond.

7.14. Udržiavanie a obnova základného stáda, rozhodovanie o kŕmnych dávkach, zabezpečovanie podmienok pre úspešný odchov zvierat; vykonávanie odborných prác vrátane poradenskej činnosti; zabezpečovanie prevádzky zverených pracovísk.

7.15. Zabezpečovanie a organizovanie technických a odborných úloh ochrany prírody v teréne, dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov na ochranu prírody a prírodných zdrojov; inšpekčná činnosť v teréne vrátane vedenia príslušnej dokumentácie, organizovanie činnosti zboru dobrovoľných pracovníkov ochrany prírody.

7.16. Komplexné zabezpečovanie ochrany, prevádzky správy a kultúrno-vzdelávacieho využitia pamiatky nižšej kategórie, sprístupnenej verejnosti.

7.17. Zabezpečovanie prípravy audiovizuálnych programov.

7.18. Poskytovanie informácií a návodov organizátorom kultúrnych aktivít, zovšeobecňovanie foriem a metód osvetovej práce, vypracovávanie návrhov konkrétnych projektov rozvoja jednotlivých oblastí osvetovej činnosti na území regiónu.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Komplexné zabezpečovanie ochrany, prevádzky správy a kultúrno-vzdelávacieho využitia pamiatky strednej kategórie, sprístupnenej verejnosti.

8.02. Komplexné zabezpečovanie činnosti veľkých kultúrno-osvetových a špecializovaných kultúrnych zariadení.

8.03. Organizovanie a samostatné vykonávanie astronomických pozorovaní.

8.04. Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných knihovníckych, bibliografických, informačných agend a kultúrno-vzdelávacích činností (cudzojazyčná, vecná katalogizácia, špeciálne bibliografie, poradenská činnosť, publikačná činnosť a školiaca činnosť).

8.05. Samostatné odborné prieskumy stavu zbierok a mobiliárnych fondov, samostatná a profylaktická preventívna starostlivosť, konzervovanie (preparovanie), samostatné vyhotovovanie kópií a modelov.

8.06. Vytváranie umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho súboru a zodpovednosťou za vysokú technickú a umeleckú akustickú úroveň.

8.07. Písomný a ústny preklad rôznorodých odborných a obťažných umeleckých cudzojazyčných textov z bežne používaných cudzích jazykov; preklad rôznorodých cudzojazyčných textov nevyžadujúcich vedomosti z odbornej terminológie z bežne nepoužívaných cudzích jazykov (čínština, japončina, africké jazyky a pod.).

8.08. Simultánny preklad obťažných prejavov (napr. odborných, umeleckých a pod.).

8.09. Samostatná publicistická činnosť, zabezpečovanie umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne materiálov alebo programov.

8.10. Samostatné zabezpečovanie odborných tlačových, výtvarných alebo technických redaktorských agend, odborné posudzovanie náročných rukopisov, lektorských posudkov, výtvarných, grafických a fotografických predlôh po umeleckej a odbornej stránske.

8.11. Samostatné vykonávanie špeciálnych prác pri reštaurovaní umelecko-remeselných predmetov, vykonávanie prieskumu a jeho koordinácia vrátane vyhodnotenia výsledkov.

8.12. Spolupráca na scenári a propagácii výstavy; vypracovanie postupov a určenie technológií vrátane určovania spôsobu výtvarného stvárnenia expozícií.

8.13. Realizácia projektovaných úprav a rekonštrukcií historických záhrad, parkov a rekreačných zelených areálov, vykonávanie výskumu a prieskumu vegetačného krytu.

8.14. Odborná spolupráca na expozičnej činnosti (prezentácia zvierat a ich ochrana); odborná poradenská spolupráca v oblasti zabezpečovania prevádzky a investičnej činnosti; informatívna, popularizačná, prednášková a obchodná činnosť.

8.15. Samostatné vykonávanie zložitých zásahov a prieskumov, vyhodnocovanie návrhov na ochranu prírody; metodické riešenie ochrany prírody.

8.16. Komplexné zabezpečovanie prevádzky správy chránenej krajinnej oblasti, národných parkov a výchovného využívania prírody sprístupnenej verejnosti.

8.17. Samostatné zabezpečovanie zložitých úloh spojených s použitím funkcií a opráv počítačových riadiacich systémov, prevádzkovo-technických a zvukových systémov digitálneho záznamu zvuku a všetkých zariadení s ním súvisiacich.

8.18. Samostatné zabezpečovanie a tvorba audiovizuálnych programov.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných agend, kultúrno-vzdelávacích a edičných činností vrátane automatizovaných systémov, samostatné vykonávanie poradenskej činnosti.

9.02. Navrhovanie postupov, organizovanie a samostatné vykonávanie náročných odborných prieskumov stavu zbierok a mobiliárnych fondov, komplexná preventívna a profylaktická starostlivosť, zložitá konzervácia (preparácia) náročných kópií, modelov a laboratórno-experimentálnych prác.

9.03. Komplexné zabezpečovanie odbornej a popularizačnej činnosti napr. vo hvezdárňach, planetáriách, múzeách, galériách a tvorba náročných audiovizuálnych programov.

9.04. Komplexné zabezpečovanie ochrany a prevádzky, správy a kultúrno-výchovného využitia pamiatky najvyššej kategórie, sprístupnenej verejnosti.

9.05. Posudzovanie odborných prác v oblasti umeleckých komisií výtvarnej a architektonickej tvorby.

9.06. Samostatné utváranie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie špeciálnych, spravidla regionálnych zbierok prírodných a humanitných vied v rámci základného výskumu a určenej koncepcie.

9.07. Vykonávanie základného prieskumu pamiatok vrátane prípravných heuristických prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracovanie dokumentácie, určenie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov v starostlivosti o pamiatkový fond, vykonávanie archeologického a pamiatkového dohľadu nad údržbou a obnovou pamiatok.

9.08. Reštaurovanie umeleckých diel maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia vrátane vykonávania odborného prieskumu, vyhotovovanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov.

9.09. Vytváranie umelecko-akustickej zložky nahrávaného diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za zvukovú a umeleckú úroveň nahrávky.

9.10. Komplexné zabezpečovanie a samostatné redigovanie tematicky najobťažnejších rukopisov, posudzovanie ich umeleckej a odbornej úrovne, zodpovednosť za technické a výtvarné spracovanie publikácií a periodík.

9.11. Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť, zabezpečovanie odbornej, umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne vytvorených materiálov a programov.

9.12. Písomný alebo ústny preklad rôznorodých odborných alebo obťažných umeleckých textov z bežne nepoužívaných jazykov (činština, japončina, africké jazyky a pod.) a naopak.

9.13. Samostatné spracovanie scenára výstavy, vrátane základných výtvarných návrhov a dislokácie, koordinácia činností všetkých zainteresovaných zložiek; odborné zabezpečenie výstavy vrátane spracovania výsledkov výstavy.

9.14. Vypracovanie projektov na obnovu prírodných areálov alebo ich častí.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Spracovanie koncepcií, koordinácia a kontrola odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných agend medzinárodného, celoštátneho, regionálneho alebo odborového charakteru.

10.02. Spracovanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva (preparátorstva) s aplikáciou výsledkov základného výskumu; posudzovanie a určenie postupov mimoriadne náročných prieskumov stavu zbierok a mobiliárnych fondov, komplexná preventívna a profylaktická starostlivosť, najzložitejšia konzervácia (preparácia), tvorba najnáročnejších kópií a modelov.

10.03. Zabezpečovanie mimoriadne náročných kultúrno-vzdelávacích akcií (napríklad výstav, zájazdov, umeleckých súborov, festivalov a pod.) s medzinárodným obsadením.

10.04. Spracovanie koncepcií a zámerov náročných kultúrno-osvetových, výučbových, programových činností.

10.05. Vykonávanie náročných prieskumov pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracovanie ich dokumentácie a vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, najmä v stavebnom a územnom konaní, samostatné vykonávanie poradenskej činnosti a spracovanie expertíz pre riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.

10.06. Samostatné koncipovanie, utváranie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie významných špeciálnych, spravidla nadregionálnych zbierok prírodných a humanitných vied v rámci náročného základného výskumu.

10.07. Samostatný tvorivý výkon najvýznamnejších spravodajských, komentátorských, reportérskych alebo iných publicistických činností.

10.08. Koordinácia odborných prác pri ochrane prírody a životného prostredia v oblastnom a väčšom rozsahu; vypracovanie zásad, odborných štúdií, koncepcií, programov a plánov a rozhodovanie vo veciach ochrany chránených častí prírody a ich kultúrno-výchovného využitia.

10.09. Riešenie a zodpovednosť za odbornú, technickú a vecnú úroveň vydávaného periodika celorepublikového významu.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Multidisciplinárne prieskumy pamiatkového fondu, historických sídiel a veľkých súborov pamiatok, náročných prieskumov vyžadujúcich špeciálne vedomosti, prípadne i využitie špeciálnych technických zariadení, spracovanie koncepcií, koordinácia a kontrola odborných prác pamiatkovej starostlivosti v regionálnom a väčšom rozsahu.

11.02. Vykonávanie špeciálnych reštaurátorských prác pri záchrane osobitne významných umeleckých diel maliarskych, sochárskych a úžitkového umenia s tvorivou aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného výskumu vrátane aplikácie výsledkov analytických prác v odbore pamiatkovej starostlivosti.

11.03. Komplexné koncipovanie, utváranie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie mimoriadne významných špeciálnych zbierok spravidla medzinárodného dosahu, prírodných a humanitných vied v rámci mimoriadne náročného základného výskumu.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Tvorivé riešenie súhrnných prognóz, koncepcií a programov vytvárania pamiatkového fondu, vedeckých zbierok vrátane archiválií a kníh, odboru prírodných a humanitných vied, ich ochrany, odbornej starostlivosti a prezentácie s aplikáciou výsledkov základného výskumu.

12.02. Organizácia činnosti tímov špecialistov reštaurátorov pri reštaurovaní najvýznamnejších umeleckých diel maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia a tvorivá aplikácia výsledkov základného výskumu; koordinácia a kontrola komplexných prieskumných a dokumentačných prác a reštaurátorských zásahov.

III. Manuálne činnosti v kultúre

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Pomocné práce pri ošetrovaní a kŕmení zvierat.

2.02. Práce pri predvádzaní zvierat pri príchode do manéže, ich chytanie a odvádzanie do stajní.

2.03. Vyhotovenie jednotlivých častí modelov z dreva, plexiskla a novoduru (napr. podstavec pre motor, podpery pod tlakové valce).

2.04. Úprava povrchu jednotlivých častí modelov vypracovaných z dreva, plexiskla a novoduru na konečnú farebnú úpravu.

2.05. Drobné povrchové úpravy pri repasácii modelov.

2.06. Vyhotovenie dratiev, vylepovanie vnútra obuvi.

2.07. Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu, zmäkčovanie a tvarovanie svetelného kužeľa pomocou klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.

2.08. Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave menej náročných atrakcií (napr. manéžové klietky, detské kolotoče bez hydraulického zariadenia, detské hojdačky, strelnice, priechodné strašidelné zámky a ďalšie atrakcie podobného charakteru).

2.09. Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie a inštalácia na scéne.

2.10. Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodíšť, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením ich stability na vyznačený pôdorys členitej dekorácie; obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne, ťahadlá na povrazišti, prepadliská).

2.11. Výzdoba ozdôb a figúrok zo slamy a kukuričného šúpolia.

2.12. Maľovanie všetkých druhov vyrezávaných figúrok a hračiek podľa vzoru.

2.13. Výroba zvykoslovných predmetov podľa vzorov (napr. rôzne druhy figúrok z plodov, zdobené vetvičky, sviečky).

2.14. Výroba bižutérie z prírodných materiálov rastlinného pôvodu (napr. náhrdelníkov z klokočia, korenia a pod.).

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Stavanie manéžovej klietky pri predstavení vrátane tunelov na príchod a odchod šeliem; stavanie zložitých rekvizít, ochranných lodžií a ochranných sietí pre prízemné a vzdušné čísla podľa inštrukcií artistu alebo vedúceho artistickej skupiny.

3.02. Stavanie cirkusového stanu s použitím špeciálnych kladkostrojov na vyťahovanie a vypínanie stanu; obsluha rôznych mechanických strojov a prístrojov.

3.03. Drobné opravy poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení vrátanie prania, žehlenia a balenia; spolupráca pri obliekaní účinkujúcich umelcov a obliekanie do jednoduchších druhov scénických kostýmov.

3.04. Vyhotovenie základných prvkov scénických kostýmov.

3.05. Vykonávanie základných ošetrovateľských prác podľa pokynov.

3.06. Vyhotovenie detailov podľa výkresov na statických modeloch, vyhotovenie jednoduchej terénnej úpravy modelov.

3.07. Vyhotovenie detailov budov pre architektonické a urbanistické modely (statické).

3.08. Našívanie zvrškov a opravy scénickej a krojovej obuvi.

3.09. Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia a nastavenia svetelného toku a svetelnej stopy s ohľadom na intenzitu a rovnomerné rozloženie svetla, rozvodných stolíkov a ich mechanických a elektrických častí alebo obsluha tvarovacích a reportážnych svetlometov.

3.10. Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave náročnejších atrakcií (napr. detské kolotoče s hydraulikou, veľké a prehupovacie hojdačky, retiazkové kolotoče, detské vláčky, detské koľajnicové autíčka, lochnesky, strašidelné zámky s pohyblivými vozíkmi a ďalšie atrakcie podobného charakteru).

3.11. Príprava a obsluha profesionálneho pevne zabudovaného premietacieho zariadenia vrátane prípravy a ošetrovania filmových kópií.

3.12. Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, pokrývanie dekorácií lepenkou a jutou, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov.

3.13. Pútikovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasnenie a lepenie vláseniek a fúzov.

3.14. Výroba všetkých druhov zvykoslovného pečiva - medovníky, kysnuté pečivo - vrátane prípravy a zdobenia.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Stavanie najzložitejších rekvizít na jednotlivé artistické čísla.

4.02. Technické zabezpečenie funkcie reprízy (napr. strelných zbraní) alebo vytváranie zvukových alebo optických efektov pyrotechnickými prostriedkami podľa scenára.

4.03. Úpravy scénických kostýmov a doplnkov pri alternáciách hercov, ich rozvešiavanie v šatniach účinkujúcich umelcov, vedenie evidencie scénických kostýmov a obliekanie účinkujúcich sólistov do náročných druhov kostýmov.

4.04. Vyhotovenie častí scénických kostýmov.

4.05. Samostatné vykonávanie bežných ošetrovateľských prác vrátane krmenia zvierat, pomoc pri veterinárných zákrokoch.

4.06 Vykonávanie jednoduchých knihárskych prác pri obnove knižných fondov vrátane prípravných a pomocných prác.

4.07. Odliatie častí modelov z umelých hmôt (napr. dentacryl, epoxidové živice).

4.08. Kompletizácia zostáv a podzostáv do celkov podľa výkresovej dokumentácie.

4.09. Zložité (presné) terénne úpravy modelov.

4.10. Zhotovenie spodkov (vrátane krájania a vysekávania) a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi.

4.11. Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave náročných atrakcií (napr. twistery, ruské kolesá, zvonkové dráhy, loopingy, hydrauliky, lietajúce koberce, tobogany a ďalšie atrakcie podobného charakteru).

4.12. Príprava a obsluha premietacieho zariadenia vrátane riadiaceho pultu v hľadisku, premietanie špeciálnymi technológiami.

4.13. Technické zabezpečenie funkcie rekvizít (napr. strelných zbraní) alebo vytváranie zvukových alebo optických efektov pyrotechnickými prostriedkami podľa scenára.

4.14. Samostatné postavenie členitých a veľkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na točni vrátane obsluhy veľkej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami) a vykonávanie odborných opráv zložitých scénických dekoračných prvkov.

4.15. Vyhotovenie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia, vyhotovenie jednoduchších charakterových maskérskych prác spojených s úpravou účesov účinkujúcich umelcov.

4.16. Výroba všetkých typov kraslíc vrátane prípravy materiálu, farieb, dokončovacích prác so zachovaním ľudových tradícií.

4.17. Výroba štiepaných holubičiek.

4.18. Výroba a farbenie batikovaných interiérových a odevných kupónov z rôznych materiálov a rôznymi technikami podľa vlastných výtvarných predstáv (batika šitá, vyväzovaná).

4.19. Podmaľby na sklo.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Vyhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových súčastí.

5.02. Samostatné vykonávanie odborných ošetrovateľských prác vrátane prípravy krmív a kŕmenia zvierat; asistencia pri všetkých typoch veterinárnych zákrokov; manipulácia so zvieratami; základná údržba expozícií vrátane vykonávania základných technických úprav.

5.03. Vykonávanie odborných knihárskych prác na knižných väzbách a preväzbách, spracovanie nepriemyselnej väzby vrátane zdobenia dosiek ručne, kartonážne a rezačské práce.

5.04. Výroba drevených dlabaných predmetov z voľnej ruky.

5.05. Vyhotovenie a zostavenie architektonických a urbanistických modelov väčších celkov (napr. mesto, priehradná hrádza).

5.06. Vyhotovenie a zostavenie funkčných modelov.

5.07. Vyhotovenie formy na odliatie častí modelov z epoxidových živíc a dentacrylu.

5.08. Individuálna ručná výroba tanečnej, baletnej a krojovej obuvi vrátane opráv, farbenia a striekania obuvi.

5.09. Stavanie, obsluha, bežná údržba a sprevádzanie pri preprave technicky najnáročnejších atrakcií (napr. autodromy, autopiesty, horské dráhy, bobové dráhy, alpské dráhy, centrifúgy, obrie kolesá a ďalšie atrakcie so zložitým mechanickým alebo elektronickým systémom).

5.10. Vyhotovenie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov a masiek so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu s použitím prírodných i umelých materiálov; vykonávanie charakterových maskérských prác (s použitím plastickej modelácie).

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Vyhotovenie náročných scénických kostýmov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžovania kostýmových prvkov.

6.02. Samostatné vyhotovenie strihu jednotlivých kostýmových súčastí a dobovej bielizne.

6.03. Komplexný chov zvierat viac ako troch zoologických skupín, vrátane prípravy a podávania najzložitejších diét a liekov podľa pokynov veterinárneho lekára, vyhľadávanie náhradného kŕmenia.

6.04. Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych a ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia umelého odchovu ich mláďat; samostatná expedičná činnosť pre prezentáciu zvierat návštevníkom; úprava životného prostredia v expozíciách podľa biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat.

6.05. Vyhotovenie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.

6.06. Vykonávanie špeciálnych knihárskych prác.

6.07. Vyhotovenie ručne šitej náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka bez deľby práce, podľa vlastných znalostí dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

6.08. Nastavenie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej i cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných i zadných projekcií a iných divadelných efektov.

6.09. Samostatné technologické navrhnutie a kompletné vyhotovenie individuálnych masiek a vláseniek v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie podľa návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej metódy, snímanie masiek hercov, vyhotovenie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.

6.10. Vyhotovenie a montáž techniky a výtvarne najnáročnejších funkčných modelov pre vývojové účely pri dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia, určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných veľtrhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné modely strojno-technologické).

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Vyhotovenie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou koncepciou inscenácie podľa návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických vývojových etáp v obliekaní (uniforma, kroj a pod.).

7.02. Samostatné vyhotovenie strihov týchto kostýmov vrátane spracovania s použitím kombinácií rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.

7.03. Samostatné vypracovanie návrhov a zhotovenie vzorov najnáročnejších modelov scénickej a krojovej obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov podľa požiadaviek výtvarníka s využitím špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technólogií bez deľby práce podľa vlastných znalostí dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

7.04. Zostavenie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén pre reguláciu scénického osvetlenia do riadiaceho systému elektronických regulátorov scénického osvetlenia na báze počítačov vrátane opráv regulátorov.

C. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Čistenie prístrojov a iných pomôcok, umývanie laboratórneho skla, obalového a prevádzkového materiálu, likvidácia zvyškov po vyšetrovanom, čistenie a dezinfekcia pracovných pomôcok a pochôdzková služba medzi zdravotníckymi pracoviskami.

2.02. Sprevádzanie chodiacich chorých na príslušné oddelenia.

2.03. Úkony opatrovateľskej služby v domácnostiach mobilných občanov, v domoch s opatrovateľskou službou pre deti i dospelé osoby, v strediskách osobnej hygieny a v zariadeniach pre denný pobyt starých občanov.

2.04. Pomocné práce na nemocničných a poliklinických oddeleniach na oddeleniach klinickej biochémie, klinickej hematológie, v hygienických a mikrobiologických laboratóriách a v zariadeniach lekárenskej služby, a vo všetkých typoch zariadení ústavnej starostlivosti.

2.06. Pomocné práce v zubnom laboratóriu, (vylievanie odtlačkov, leštenie zubných náhrad a pod.).

2.07. Obsluha kúpeľných zariadení, napr. FITNESS centier, solárií alebo sáun s kontrolou teploty vzduchu, pary a vody, dozor nad bezpečnosťou prevádzky, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadenia.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Pomocné a obslužné práce pri opatrovaní a ošetrovaní chorých a detí v nemocničných oddeleniach a vo všetkých typoch zariadení ústavnej sociálnej starostlivosti, vyžadujúce fyzickú námahu, na operačnej sále, transfúznych boxoch, na vybraných úsekoch rehabilitácie a pod.

3.02. Sprevádzanie imobilných občanov so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia a liečebné zákroky.

3.03. Pomocné a obslužné práce v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v kúpeľných liečebniach, napr. v operačnej sále, v transfúznych oddeleniach, rehabilitačných laboratóriách, v laboratóriách hygienickej služby, zubných laboratóriách, lekárňach a pod.

3.04. Aplikácia liečebných procedúr podľa postupov určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom (napr. zábaly bahnom, ovíjanie parafínom, škótske streky, žiarovkové potné kúpele, Priessnitzove zábaly a pod.) vrátane osobnej starostlivosti a dozoru.

3.05. Príprava pomôcok na laboratórne výkony (biologický materiál, jednoduché roztoky, kultivačné pôdy a pod.).

3.07. Opatrovateľská starostlivosť v ústavoch sociálnej starostlivosti a opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácnosti, komplexná starostlivosť o ich domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne a paliva.

3.09. Starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájania a hygienickej starostlivosti, pomoc pri obsluhe sterilizačných zariadení.

3.10. Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat podľa hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného stavu zvierat, rozpoznávanie príznakov ochorení, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Namáhavé pomocné práce zdravotníckeho charakteru na oddeleniach trvale ležiacich na oddeleniach so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, v domovoch dôchodcov a na obdobných pracoviskách v priamom styku s pacientmi.

4.02. Prenášanie ťažko pohyblivých a nepohyblivých chorých obyvateľov, zverencov ústavov sociálnej starostlivosti alebo zomretých vrátane prevozu chorých sanitnými vozidlami, prípravné práce spojené s pitvou a manipulácie s telami zomretých.

4.03. Ťažké pomocné práce zdravotníckeho charakteru spojené s priamym stykom s pacientmi na psychiatrických oddeleniach, v psychiatrických liečebniach, na záchytných protialkoholických staniciach, na oddeleniach s ťažkým psychickým postihnutím v ústavoch pre duševne postihnutých.

4.04. Pestúnska starostlivosť a pomocné práce pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach a dodržiavanie denného režimu a bezpečnosti detí v jasliach a staniciach opatrovateľskej služby pre deti.

4.05. Nácvik bežných denných činností a vykonávanie klasických masáží pod vedením odborného pracovníka, jednoduché činnosti v rámci fyzikálnej terapie a liečebnej telesnej výchovy.

4.06. Spracovanie dentálneho materiálu podľa pokynov ošetrujúceho lekára, asistencia pri práci lekára pri kresle a iné výkony zdravotníckeho charakteru.

4.07. Zabezpečovanie sociálno-zdravotníckych služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnutú mládež a pre starých občanov.

4.08. Odborné rutinné práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov zverencov ústavov sociálnej starostlivosti.

4.09. Jednoduchšie rehabilitačné úkony pod vedením rehabilitačných pracovníkov na úseku fyzikálnej terapie pri liečbe prácou vrátane nácviku denných činností.

4.10. Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov pre dolné končatiny, individuálna výroba podľa nákresov alebo sadrových negatívov, základné pracovné postupy opracovávanie kovov, rezanie, strihanie a spájanie bandažistických materiálov, ručné práce v oblasti celej ortopedickej protetiky, znalosť práce s kožou, vyhotovovanie odliatkov a pod.

4.11. Zhotovovanie zložitých kopýt pre ortopedickú obuv (podľa deformácií nôh), individuálna výroba podľa nákresov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Komplexná hygienická, opatrovateľská a pestúnska starostlivosť o deti predškolského veku v týždenných jasliach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, týždenných pobytoch pre deti a mládež a v ústavoch sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a mládež pri ošetrovaní chorých v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.

5.03. Liečebná pracovná terapia so zverencami a obyvateľmi ústavov sociálnej starostlivosti.

5.04. Laboratórne práce v pitevniach vrátane zhotovenia muzeálnych a výučbových nekroptických suchých a vlhkých preparátov, balzamovanie a špeciálne práce a mŕtvymi telami vrátane nástrekov.

5.05. Spolupráca pri vyslobodzovaní pri rôznych havarijných situáciách, poskytovanie neodkladnej starostlivosti a prevoz zranených a chorých z miesta havárie.

5.06. Návrhy konštrukcie a zhotovenie dielov protéz, napr. holeňový diel stehennej protézy, na chodidlá a ruky; modelovanie laminátových panvových košov, korzetov a ich častí.

5.07. Zhotovovanie korekčných a vyrovnávacích vložiek do ortopedickej obuvi.

5.08. Zhotovovanie vzoriek a výkroj zvrškov bežnej ortopedickej obuvi a lepenie a šitie vzorov pre bežnú ortopédiu, napr. deformácie.

5.09. Bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Ošetrovanie chorých a ostatné odborné výkony v zdravotníckych zariadeniach a v kúpeľných liečebniach, príprava chorých na odborné vyšetrenie alebo ošetrenie, asistencia lekárovi, zisťovanie anamnestických údajov a vedenie predpísanej dokumentácie, organizácia a príprava preventívnych prehliadok, návštevná služba v rodinách a na pracoviskách, podiel na vykonávaní hygienicko-epidemiologického dozoru, samostatné ošetrovanie zverencov a obyvateľov v ústavoch sociálnej starostlivosti.

6.02. Vykonávanie rádiologických vyšetrení vrátane zhotovenia RTG snímok pri lôžku chorého a na operačnej sále, asistencia pri skiaskopii, príprava kontrastných látok a liekov potrebných na RTG vyšetrenia.

6.03. Základné laboratórne vyšetrovacie postupy (mikroskopické, biochemické, hematologické, sérologické, genetické, virologické, rádiochemické) a podobné laboratórne vyšetrenia vrátane odberu materiálu.

6.04. Opravy zubných náhrad, zhotovovanie snímateľných náhrad, zhotovenie jednoduchých ortopedických platní a monoblokov a ich opravy bez použitia špeciálnych materiálov.

6.05. Asistencia pri príprave liečivých prípravkov, sledovanie uloženia liekov a zdravotníckeho materiálu, sledovanie doby ich použiteľnosti, výdaj voľnopredajných liekov a zdravotníckeho materiálu a potrieb, výdaj doplnkového sortimentu lekárne, podiel na laboratórnych prácach pri kontrole liečiv a obsluha technických zariadení a prístrojov pri príprave liečiv.

6.06. Odborné liečebné rehabilitačné výkony na úseku liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie a liečby prácou, vykonávanie jednoduchých kineziologických rozborov.

6.07. Zabezpečovanie sociálnej anamnézy a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci a zdravotno-sociálnych služieb chorým.

6.08. Odborné práce sociálnej pracovníčky v rodinnej poradni (poradni pre náhradnú rodičovskú starostlivosť vrátane príjmu klientov, vedenie evidencie, návštev v rodinách a rokovaní s inštitúciami) pod vedením.

6.09. Zabezpečovanie štandardnej dokumentácie pre lekársku, ošetrovateľskú, laboratórnu, riadiacu a ďalšiu činnosť príslušných oddelení, pracovísk a zariadení sociálnej starostlivosti.

6.10. Výchova k správnej výslovnosti, odstraňovanie prostých chýb výslovnosti vrátane vyhľadávania detí alebo zverencov s chybami reči, hlasu alebo sluchu.

6.11. Zabezpečovanie kultúrnej a záujmovej činnosti a vyhľadávanie vhodných pracovných príležitostí na liečbu obyvateľov zariadení sociálnej starostlivosti prácou.

6.12. Kontrola dodržiavania liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom vrátane poradenskej činnosti na úseku preventívnej starostlivosti, nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia.

6.13. Upevňovanie získaných hygienických, pracovných a spoločenských návykov u dospelých mentálne postihnutých zverencov, vrátane ich prípadného rozvíjania predovšetkým v oblasti pracovnej aktivity vrátane odborného výcviku.

6.14. Spolupráca s lekárom pri predpisovaní a príprave diét, umelej výživy a potravinových zmesí v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti, práca sestry v mliečnej kuchyni.

6.15. Individuálne zhotovovanie prístrojov, protéz a liečebných pomôcok na skúšku, zhotovovanie vzoriek, výkroj zvrškov a zhotovovanie ortopedickej obuvi, individuálna výroba podľa merných podkladov.

6.16. Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov pre končatiny, individuálna výroba podľa merných podkladov alebo sadrových negatívov, základné pracovné postupy a ručné práce v oblasti celej ortopedickej protetiky.

6.17. Zber a spracovanie anamnestických údajov potrebných na sledovanie a analýzu verejného zdravia.

6.18. Sledovanie a hodnotenie zdravotno-výchovných výkonov stredných zdravotníckych pracovníkov; príprava podkladov pre určenie edičných plánov a zabezpečenie účelnej distribúcie zdravotno-výchovného materiálu.

6.19. Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti, realizácia individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia a poskytnutia úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane organizácie a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenie predpísanej dokumentácie.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Samostatné ošetrovanie chorých v zdravotníckych zariadeniach a zverencov a obyvateľov ústavov sociálnej starostlivosti; výkon návštevnej služby.

7.02. Ošetrovanie, prípadne asistencia pri ošetrovaní a vyšetrovaní chorých v ordináciách.

7.04. Spolupráca pri zložitých funkčných diagnostických a terapeutických vyšetreniach na audiologických, ortopedických, endoskopických, genetických, rádioizotopických a podobných pracoviskách, v plazmových odberových boxoch.

7.06. Špecializované laboratórne vyšetrenia vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt, napr. toxikologické a pod; podiel na špeciálnom laboratórnom zabezpečovaní pri liečebno-preventívnej starostlivosti (resuscitácie a pod.).

7.08. Príprava individuálne zložitých pôd pre diagnostiku, diferenciáciu, elimináciu a pod. na úseku laboratórnych služieb hygienickej stanice.

7.09. Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientom na lôžkových oddeleniach, spolupráca pri príprave a podávaní tekutej výživy a potravinových zmesí a pri predpisovaní liečebnej výživy a podávaní špeciálnych diét.

7.10. Vyšetrovacie práce s prístrojmi na úseku nukleárnej medicíny, rádiologické vyšetrenia a zhotovovanie snímok a skiagrafických vyšetrení.

7.11. Zhotovovanie protézových náhrad všetkých tried (snímacích i fixných) z drahých a náhradných kovov a iných špeciálnych materiálov, zhotovenie špeciálnych platní a aktivátorov, vykonávanie špeciálnych ortodontických prác.

7.12. Náročné a špeciálne rehabilitačné výkony vo vybraných rehabilitačných ústavoch, nemocničných oddeleniach, v zariadeniach ústavnej sociálnej starostlivosti a vo vybraných kúpeľných organizáciách, kde sa uplatňuje intenzívny rehabilitačný režim, polohovanie paretických a plegických chorých a pod.

7.13. Ošetrovateľská starostlivosť na operačných sálach, ARO, JIS a RZP.

7.14. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o deti a pacientov v detských sanatóriách vrátane fyzikálnej terapie a jednoduchej rehabilitácie; komplexná hygienická, ošetrovateľská a výchovná činnosť s deťmi predškolského veku v ústavoch sociálnej starostlivosti pre mentálne a telesne postihnutých a telesne postihnuté deti a mládež čiastočne mobilné v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.

7.15. Výdaj voľnopredajných liekov a ostatných voľnopredajných prípravkov; spolupráca s lekárnikom pri výdaji liekov na lekársky predpis, samostatná príprava liekov na lekársky predpis, pokiaľ neobsahujú účinné a veľmi silno účinné liečivá.

7.16. Špecializované vyšetrenie na úseku klinickej biochémie, zložitejšie toxikologické vyšetrenia, hematologické a imunohematologické vyšetrenia (diferencovanie patologických krvných obrazov, kostnej drene, uzlín) a zložitejšie hemakoagulačné testy.

7.17. Samostatné vykonávanie hygienického dozoru, príprava podkladov pre pokyny orgánov štátnej správy v epidemiólogii, vykonávanie samostatného šetrenia v ohnisku nákazy, sledovanie zdravotného stavu a vybraných faktorov životného prostredia a životných podmienok.

7.18. Spolupráca s očným lekárom, vykonávanie refraktačných skúšok a určovanie príslušnej korekcie, vykonávanie perimetrie, tonometrie pod dohľadom lekára a pod.

7.19. Zabezpečovanie sociálno-právnej agendy zverencov ÚSS vrátane poskytovania zložitejšej sociálno-právnej služby, spravidla vyžadujúcej styk s inými organizáciami a orgánmi.

7.20. Samostatný výkon odborných prác sociálnej pracovníčky rodinnej poradne (poradne pre náhradnú rodinnú starostlivosť).

7.21. Náročné činnosti súvisiace s nápravou zložitých chýb reči, hlasu a sluchu detí, vykonávanie náprav výslovnosti.

7.22. Odborná činnosť spojená s príjmom chorých na odborné vyšetrenia alebo ošetrenia na prijímacích ambulanciách lôžkových oddelení.

7.23. Vykonávanie náročných vyšetrení so zložitými prístrojmi na grafické vyšetrovanie metódy a zložité funkčné vyšetrenia.

7.14. Asistencia pri endoskopických vyšetreniach, katetrizácia srdca, inzulínovej komatóznej liečbe a pri ďalších náročných terapeutických metódach.

7.25. Spolupráca pri psychoterapii v krízových situáciách pacientov a práca v terapeutických kluboch.

7.26. Základné ožarovanie pacientov podľa ožarovacích plánov pomocou rôznych typov ožarovačov.

7.27. Zložité ortopedicko-protetické práce a úprava liečebných pomôcok, zhotovovanie a redresné upravovanie prístrojov, protéz a ortéz, zložité bandážne a obuvnícke práce a zhotovovanie zložitých liečebných pomôcok a ortéz axiálneho skeletu.

7.28. Výdaj úplného sortimentu zdravotníckych potrieb a liečivých rastlín voľne predajných i na lekársky predpis pre zdravotnícke zariadenia, obyvateľstvo a veterinárnu službu.

7.29. Vykonávanie niektorých zložiek liečby, napr. telesná výchova, pracovná terapia, arteterapia, psychogymnastika, pohovory s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi v psychiatrickom sanatóriu.

7.30. Opravy a nastavovanie nástrojov na mikrochirurgiu alebo zhotovenie prototypov chirurgických nástrojov, testovanie dýchacieho prístroja pre klinické prostredie.

7.31. Opravy a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení diaľkového merania a zapisovanie pre nemocnice.

7.32. Samostatné fyzikálne testovanie diagnostických systémov napr. v odbore nukleárnej medicíny.

7.33. Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na oddeleniach ležiacich alebo oddeleniach so zvýšeným psychiatrickým dohľadom v ústavoch sociálnej starostlivosti, detských domovoch a v zariadeniach opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov a koordinácia prác s organizáciami a orgánmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Vysokošpecializované a náročné odborné činnosti pri resuscitácii a intenzívnej starostlivosti o chorých s použitím zložitých prístrojov, nástrojov a náročných pracovných metód.

8.02. Odborné špecializované ošetrovateľské práce spojené s prípravou a vykonaním operácie, inštrumentovanie pri zložitých operáciách na operačnej sále s použitím zložitej zdravotníckej techniky.

8.03. Zložitá liečebná rehabilitácia v špeciálnych rehabilitačných ústavoch, v denných psychiatrických sanatóriách a v sanatóriách pre mentálne postihnuté deti a dospelých.

8.04. Sledovanie a usmerňovanie duševného vývoja zverencov, obyvateľov ústavov pre telesne postihnutých vrátane kombinovaných postihnutí.

8.05. Vykonávanie výchovnej a poradenskej činnosti zameranej na socializáciu a resocializáciu.

8.06. Poskytovanie psychoterapeutických poradenských služieb vrátane vykonávania jednoduchých psychologických vyšetrení.

8.07. Príprava rodičiek na pôrod a starostlivosť o ne počas pôrodu; vedenie fyziologických pôrodov, asistencia pri pôrodoch vedených lekárom, ošetrovanie rodičiek podľa pokynov lekára.

8.08. Príjem požiadaviek na zásah záchrannej služby, určenie naliehavosti ich poradia a vysielanie jednotiek rýchlej zdravotníckej pomoci a rýchlej pomoci; spolupráca s inými zložkami (polícia, Horská služba).

8.09. Náročný individuálny liečebný telocvik, najmä polohovanie paretických a plegických chorých, vykonávanie posilňovacích cvikov a rozcvičovania, klasických a reflexných masáží na vybraných pracoviskách nemocníc, v rehabilitačných ústavoch a zariadeniach osobitnej starostlivosti.

8.10. Vykonávanie hygienického dozoru a vyšetrovanie v teréne vrátane ukladania blokových pokút a vydávanie záväzných pokynov.

8.11. Spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych haváriách, samostatné poskytovanie neodkladnej starostlivosti (intubácia, kardiopulmonálna resuscitácia, podávanie infúzie, punkcia pneumothoraxu, fixácia zlomenín a pod.); zabezpečovanie odborného transportu zranených.

8.12. Výkon všetkých zubotechnických úkonov, spolupráca s organizáciami pri vývoji nástrojov, prístrojov a materiálov doma i v zahraničí vrátane školiacej a dozornej práce na úseku zubnej protetiky.

8.13. Odborné špecializované ošetrovateľské práce na traumatologických, onkologických, kardiologických, neurochirurgických, geriatrických anesteziologických oddeleniach a JIS a akútnych psychiatrických, septických, popáleninových, detských nedonoseneckých oddeleniach a pod.

8.14. Odborné špecializované ošetrovateľské práce a náročné odborné činnosti v lôžkových zariadeniach ústavov sociálnej starostlivosti.

8.15. Vykonávanie asistentských psychologických služieb, terénne vyšetrovania, depistáž, vyhodnocovanie psychologických dotazníkov.

8.16. Konzervačné a protetické práce vrátane jednoduchých extrakcií zubov.

8.17. Spolupráca pri príprave programov verejného zdravia a jeho samostatné prerokovávanie so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a kontrola ich plnenia vrátane referenčnej, poradenskej a konzultačnej činnosti.

8.18. Cielené zobrazovacie vyšetrenia, špeciálne vyšetrenia na lokalizáciu cudzích telies, špeciálne kontrastné vyšetrenia (pneumoencefalografia, perimyelografia, splenoportografia, celebrárna angiografia, rtg vyšetrenie srdca a veľkých ciev), osobitne náročné práce súvisiace s rádioizotopovými vyšetrovacími metódami.

8.19. Vykonávanie špecializovaných genetických, cytogenetických a nukleárno genetických špecializovaných farbiacich metód, napr. neurohistologikých, histologických a náročných laboratórnych prác na úseku histológie, samostatné odčítavanie predbežných cytologických výsledkov.

8.20. Vykonávanie vysokokvalifikovaných prác spojených s používaním zložitých laboratórnych prístrojov a vyšetrovacích metód vo všetkých odboroch mikrobiológie, oddeleniach klinickej biochémie, hematológie a hygieny.

8.21. Príprava skúmadiel na laboratórne účely; na oddeleniach nukleárnej medicíny príprava rádiofarmák z generátorov a kitov.

8.22. Kalibračné meranie ožarovačov, zhotovovanie špeciálnych ožarovacích pomôcok pre hĺbkovú terapiu alebo terapiu pomocou uzavretých alebo otvorených žiaričov.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Diagnostická a liečebná činnosť konaná lekárom pod vedením kvalifikovanejšieho lekára v zdravotníckom zariadení a v zariadeniach ústavov sociálnej starostlivosti.

9.02. Príprava liečiv, kontrola kvality liekov v lekárni, príprava sterilných liekov a očných kvapiek a mastí, konzultačná a informačná činnosť o liekoch, dozor nad dodržiavaním predpisov správnej výrobnej praxe, liekopisov a pod; výdaj liekov na lekársky predpis a žiadanky s odbornou informáciou pacientovi a poradenskou činnosťou, dávkovanie lieku, inkontability a interakcie, vykonávaná lekárnikom pod vedením kvalifikovanejšieho lekárnika.

9.03. Vykonávanie zložitých prác pri oživovaní a uvádzaní zložitých elektronických a iných prístrojov do prevádzky, ich udržiavanie v bezporuchovom stave.

9.04. Samostatný výkon odborných prác v príslušných odboroch hygieny, epidemiológie, mikrobiológie a liečebno-preventívnej činnosti.

9.05. Samostatné vykonávanie výchovnej a poradenskej činnosti zameranej na podporu socializácie a resocializácie zverencov a pacientov.

9.06. Samostatné vykonávanie odborných prác na rôznych úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a farmácie, kde platný predpis pripúšťa prácu zamestnanca s iným odborným vzdelaním.

9.07. Psychologické vyšetrenia pod vedením kvalifikovaného psychológa a samostatná práca logopéda.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Samostatný výkon náročných odborných prác, vrátane konziliárnej činnosti, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach ústavov sociálnej starostlivosti a v kúpeľných organizáciách, na úseku primárnej ochrany zdravia, po získaní I. špecializácie.

10.02. Zabezpečovanie poradenskej a metodickej činnosti v lekárenskej službe, kontrola, dispenzárna činnosť a zabezpečovanie dodržiavania predpisov správnej výrobnej praxe, liekopisov, noriem a pod. po získaní I. špecializácie.

10.03. Kontrola kvality liečiv v lekárni, odber vzoriek pre laboratórium na kontrolu liečiv, vykonávanie zložitých analytických prác, atestov a analýz v lekárni, kontrola prístrojov a zariadení a pod.; metodická, poradenská a dispenzárna činnosť v lekárenskej službe po získaní I. špecializácie.

10.04. Samostatný výkon náročných odborných prác na príslušných úsekoch hygienickej služby, epidemiológie a mikrobiológie, vykonávanie opatrení na úseku boja proti prenosným chorobám po získaní I. špecializácie.

10.05. Vykonávanie špeciálnych laboratórnych prác, spolupráca pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód v hygienickej službe a na ostatných úsekoch liečebno-preventívnej činnosti po získaní I. špecializácie.

10.06. Poskytovanie základnej liečebno-preventívnej starostlivosti, vrátane konziliárnej a posudkovej činnosti, obyvateľstvu v určenom územnom alebo závodnom obvode, deťom a dorastu v kolektívnych zariadeniach pre deti po získaní I. špecializácie.

10.07. Samostatná práca psychológa na úseku klinickom a poradenskom (psychodiagnostika, psychoterapia a iné).

10.08. Spolupráca s pedagógmi, majstrami a vychovávateľmi dorastu, potrebná na zabezpečenie adaptácie na pracovné prostredie po získaní I. špecializácie.

10.09. Zabezpečovanie odbornej liečebnej starostlivosti v určenom území alebo závodnom obvode v odbore starostlivosti o ženu a v stomatológii po získaní I. špecializácie.

10.10. Najzložitejšie práce pri oživovaní a uvádzaní zložitých elektronických a iných prístrojov do prevádzky, ich udržiavanie v bezporuchovej prevádzke na najexponovanejších pracoviskách (JIS, poúrazové oddelenia a pod.) vrátane nastavovania parametrov, dávok žiarenia a pod. pri priamej účasti na zložitých zdravotníckych výkonoch po získaní I. špecializácie.

10.11. Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti v záujme vytvorenia biopsychosociálnej integrity telesne, duševne, mentálne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana lekárom po získaní I. špecializácie.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností v zdravotníckych zariadeniach po získaní II. špecializácie, vrátane výkonu konziliárnej činnosti, a účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov napr. na získanie I. špecializácie a pod.

11.02. Samostatný výkon najnáročnejších odborných alebo úzko špecializovaných prác v jednotlivých odboroch činnosti farmácie alebo nemocničných lekárňach po získaní II. špecializácie (napr. práce v oddelení klinickej farmácie, v oddelení prípravy sterilných liečiv), podiel na vedení úzko špecializovaných odborov a výchove farmaceutov, zaradených do špecializačných príprav.

11.03. Samostatný výkon najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác po získaní II. špecializácie v lekárskych odboroch hygieny, epidemiológie, mikrobiológie, preventívneho pracovného lekárstva a pod., vrátane vedenia odborov a ich koordinácie, poradenskej, analytickej a posudkovej činnosti vrátane účasti na výchove odborných zamestnancov.

11.04. Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri vytváraní zdravých životných podmienok pre obyvateľstvo, vydávanie záväzných pokynov a zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania po získaní II. špecializácie.

11.05. Samostatné vykonávanie najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác zamestnancom s iným odborným vzdelaním po získaní II. špecializácie na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a hygienickej služby.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Riešenie úloh základného výskumu a vývoja na zdravotníckych pracoviskách s rozhodujúcim významom pre rozvoj medicíny, prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v jednotlivých úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej služby a konkrétna pomoc pri ich uplatňovaní na pracoviskách, riešenie vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie populácie, zavádzanie programov pozitívneho ovplyvňovania verejného zdravia.

12.02. Koncepčné riešenie programov ochrany a podpory verejného zdravia s medzinárodnou spoluprácou (napr. program PHARE).

D. Školstvo

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Školnícke práce, napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobné údržbárske práce a pod.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Výkon bežných školníckych prác vrátane remeselnej údržby objektov, ako napr. opravy zámok, rôznych uzáverov, bežné opravy a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácií a armatúr, stavebné opravy, ako napr. zasklievanie okien, stolárske a murárske práce a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Odborné rutinné práce pri hygiene, sebaobsluhe a výchove detí predškolského a školského veku vykonávaná pomocným vychovávateľom.

4.02. Odborné procesy viažúce sa na upevňovanie hygienických návykov, skvalitnenie spoločenského správania sa mládeže vykonávané pomocným vychovávateľom; dohľad a kontrola zdravotného stavu ubytovaných.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Odborné procesy vykonávané pomocným vychovávateľom vzťahujúce sa na upevňovanie hygienických návykov, skvalitnenie spoločenského správania sa detí a mládeže, dohľad a kontrola zdravotného stavu ubytovaných v zariadeniach pre fyzicky a mentálne postihnutú a ťažko vychovávateľnú mládež.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.02. Prednášanie látky (textov) podľa osnov a pokynov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Výchova a vzdelávanie detí a mládeže vo voľnom čase, rozvíjajúca záujmovú a rekreatívnu činnosť detí a mládeže a systematicky doplňujúca školskú výučbu, vykonávaná vychovávateľom do splnenia podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.

7.02. Výučba v záujmových kurzoch (hudobných, výtvarných, pohybovej kultúry a pod); zabezpečovanie prípravy audiovizuálnych programov.

7.03. Rozvíjanie tvorivých schopností mládeže a organizovanie rozmanitých činností v oblasti spoločenských a prírodných vied, techniky a i.

7.04. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí predškolského veku vykonávaná učiteľkou materskej školy.

7.05. Odborné práce súvisiace s materiálnou a organizačnou prípravou na demonštračné vyučovanie na stredných školách, vykonávané asistentom.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód, vykonávaná učiteľom základnej školy, špeciálnej školy a strednej školy a vychovávateľom základnej internátnej školy, v detskom domove, výchovnom ústave mládeže, špeciálnej internátnej školy, diagnostickom ústave, strednom odbornom učilišti a ústave sociálnej starostlivosti, a komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť spojená s poradenskou činnosťou, vykonávaná vychovávateľom v klube detí, stredisku voľného času pri školách a v záujmovom klube.

8.02. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľkou materskej školy, zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí predškolského veku, spojená s metodickou a poradenskou činnosťou.

8.03. Komplexná výchovná a vzdelávacia činnosť vykonávaná majstrom odbornej výchovy zameraná na vedenie odborného výcviku na strednom odbornom učilišti, odbornom učilišti, učilišti a stredisku praktického vyučovania.

8.04. Zabezpečovanie odbornej metodickej a trenérskej činnosti inštruktorom telesnej výchovy, spracúvanie programov telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov.

8.05. Výučba v špeciálne zameraných odborných kurzoch jazykových, výtvarných, hudobných a pod.

8.06. Zabezpečovanie praktickej výučby poslucháčov vysokej školy.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí na základnej škole, špeciálnej škole a strednej škole s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód vykonávaná učiteľom po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.

9.02. Komplexná výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v oblasti spoločenských a prírodných vied a techniky, spracúvanie programov výchovnej a záujmovej činnosti a poradenská činnosť, vykonávaná vychovávateľom domu detí a mládeže, domova mládeže, diagnostického ústavu, internátneho zariadenia s nepretržitou prevádzkou a ústavu sociálnej starostlivosti.

9.03. Komplexné zabezpečovanie metodickej a trenérskej činnosti pri usmerňovaní prípravy republikových reprezentantov, športovcov stredísk vrcholového športu a ostatných športovcov najnáročnejších športových odvetví, vrátane spracovania programov a priameho vedenia činnosti.

9.04. Výučba v špeciálnych zdokonaľovacích a doplnkových odborných kurzoch, napr. pomaturitných.

9.05. Výučba v jazykových kurzoch na jazykových školách.

9.06. Komplexná vzdelávacia činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác a aktívnu účasť na cvičeniach a ostatných vzdelávacích a vedeckých alebo umeleckých činnostiach vysokej školy vykonávaná učiteľom vysokej školy; dokumentačné spracovanie odbornej a vedeckej literatúry.

9.07. Rozpracovanie koncepcie metodickej činnosti vzdelávania a ďalšieho zdokonaľovania pedagogických zamestnancov a jej uskutočňovanie.

9.08. Vykonávanie inšpekcií materských a základných škôl.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí na základnej škole, špeciálnej škole a strednej škole, príp. výučba dospelých v štúdiu popri zamestnaní, s využitím špecifických diagnostických vzdelávacích a kontrolných metód, po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

10.02. Tvorba koncepcie metodickej činnosti, vzdelávania a ďalšieho zdokonaľovania pedagogických zamestnancov a jej uskutočňovanie.

10.03. Komplexný rozvoj poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy, vedenie cvičení, seminárov, exkurzií učiteľom vysokej školy; priebežná kontrola štúdia a poskytovanie konzultácií, spolupráca na vedeckovýskumnej činnosti pracoviska, spoluautorstvo pri aktívnych výstupoch z vedeckovýskumnej činnosti.

10.04. Komplexné zabezpečovanie najnáročnejšej metodickej a trénerskej činnosti pri usmerňovaní prípravy štátnych športových reprezentantov, športovcov vo vysokoškolských športových centrách a športovcov športových škôl; spracovanie programov a priame vedenie športovej prípravy.

10.05. Výkon psychodiagnostickej a psychoterapeutickej činnosti pre deti a mládež, pre zdravotne postihnutých a ťažko vychovateľných jedincov v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces zabezpečovanej školským psychológom, odborným pracovníkom pedagogicko-psychologickej poradne, špeciálnej pedagogicko-psychologickej poradne, diagnostického ústavu a špeciálnej školy; určenie preventívnych a diagnostických postupov k jednotlivým prípadom.

10.06. Koordinácia činností školských inšpektorov materských a základných škôl a vykonávanie inšpekcií stredných škôl.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Tvorivé riešenie najzložitejších výskumných a vývojových úloh alebo tvorivá aplikácia výsledkov základného výskumu spolu s komplexným rozvojom poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy prostredníctvom ich účasti na výskume; vedenie prednášok, expertízna, publikačná a posudzovateľská činnosť, realizácia aplikovaného a základného výskumu, vedenie a oponovanie seminárnych, diplomových a vedeckých prác vykonávané učiteľom vysokej školy.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Tvorivé špecializované a systémové práce zahrňujúce sledovanie rozhodujúcich trendov vývoja vedy a výskumu, tvorivá aplikácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do vysokoškolskej výučby a do výchovy vedeckých pracovníkov, vedenie prednášok a vytváranie podmienok pre interdisciplinárne formy práce a rozvoja príslušného vedného odboru vykonávané učiteľom vysokej školy.

E. Veda a výskum

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Vykonávanie jednoduchých remeselných prác v rámci vykonávania výskumných a vývojových prác.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Vykonávanie rôznych technicky náročných remeselných prác ako súčasti riešenia a realizácie výskumných a vývojových úloh s požiadavkou na ovládanie technológie spracovania materiálov.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplne stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Vykonávanie technicky zložitých remeselných prác s mimoriadnymi požiadavkami na presnosť práce a znalosť technológií spracovania materiálov vrátane samostatnej voľby postupu.

4.02. Vykonávanie menej obťažných technických odborných prác pri riešení čiastkových výskumných a vývojových úloh vrátane prípadnej pomoci pri spracúvaní poznatkov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Vykonávanie obťažných technických odborných prác ako súčasti riešenia a realizácie výskumných a vývojových úloh vrátane samotnej voľby postupu.

5.02. Spolupráca s výskumnými a vývojovými pracovníkmi pri spracúvaní vedeckých, technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov.

5.03. Vykonávanie technicky najzložitejších špeciálnych remeselných prác, náročných na mimoriadnu odbornú zručnosť, v súvislosti s riešením čiastkových výskumných a vývojových úloh.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Samostatný výkon kvalifikovaných obťažných technických alebo iných odborných prác pri riešení výskumných a vývojových úloh.

6.02. Práce spojené so spracovaním vedeckých, technických, humanitných a ekonomických poznatkov, ktoré sú menej náročné na teoretické vedomosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Náročné odborné práce pri riešení čiastkových výskumných a vývojových úloh a pri spracovaní vedeckých, technických a ekonomických poznatkov.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Samostatné riešenie čiastkových výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie výskumných a vývojových prác pri realizácii úloh vedy a techniky s využitím teoretických znalostí v príslušnom vednom odbore.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Samostatné riešenie náročných výskumných a vývojových úloh s tvorbou a využitím vedeckotechnických poznatkov alebo samostatné vykonávanie výskumných a vývojových prác.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Samostatné riešenie závažných a zložitých výskumných a vývojových úloh v širokých vecných a spoločenských súvislostiach vrátane spolupráce s praxou pri realizácii vyriešených úloh.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Tvorivé riešenie najnáročnejších výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie náročných a obťažných výskumných a vývojových prác pri tvorivom riešení úloh zásadného významu pre rozvoj odvetvia alebo vedného odboru.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Riešenie úloh základného výskumu s rozhodujúcim významom pre rozvoj príslušného vedného odboru.

12.02. Tvorivá koordinácia najnáročnejších celoštátnych alebo medzinárodných systémov.

F. Veterinárna starostlivosť

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Príprava biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie vrátane prípravy jednoduchých roztokov. Mechanické a stereotypné práce pri príprave pôd a laboratórnych metód.

2.02. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia nástrojov a iných pomôcok, umývanie a ukladanie laboratórneho skla a materiálu, likvidácia zvyškov vyšetrovacieho materiálu, prenášanie materiálu na vyšetrenie, príjem a expedícia materiálu.

2.03. Jednoduché práce pri obsluhe prístrojov, pochôdzková služba medzi jednotlivými pracoviskami.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická starostlivosť, pomoc pri obsluhe zariadení na sterilizáciu krmív pre laboratórne zvieratá.

3.02. Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat podľa hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného stavu zvierat, rozpoznávanie príznakov ochorenia, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení, asistencia pri veterinárnych zákrokoch a liečenie podľa pokynov veterinára, výber a expedícia laboratórnych zvierat podľa určených kritérií.

3.03. Príprava pomôcok, biologického materiálu na laboratórne výkony, práce spojené s prípravou pôd.

3.04. Výkon pomocných prác pri obsluhe prístrojov, príjem a expedícia materiálu vrátane zabezpečenia výmeny pracovných odevov, ich čistenia a dezinfekcie.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Prípravné práce spojené s pitvou a manipulácia s telami mŕtvych zvierat. Pomocné práce veterinárneho charakteru a jednoduché laboratórne postupy.

4.02. Jednoduché fyzicky náročné práce vo veterinárnych zariadeniach.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Laboratórne vyšetrovanie biologického materiálu a jednoduché fyzikálne merania.

5.02. Pomocné a laboratórne práce pri pitvách vrátane zhotovenia nekroptických suchých a vlhkých preparátov.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Zložitejšie laboratórne vyšetrovania biologického a s ním súvisiaceho materiálu vrátane fyzikálnych meraní, práca so zložitejšími prístrojmi.

6.02. Zabezpečovanie štandardnej dokumentácie pre laboratórnu, riadiacu a ďalšiu činnosť príslušných útvarov, pracovísk a zariadení.

6.03. Odber biologických materiálov a vykonávanie zložitých fyzikálnych meraní.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Vykonávanie zložitých odborných laboratórnych prác. Zisťovanie stavu prístrojového vybavenia a jeho využitia. Riešenie čiastkových tematických a výskumných úloh.

7.02. Vykonávanie náročných vyšetrení so zložitými prístrojmi na grafické vyšetrovacie metódy a na zložité funkčné vyšetrenia.

7.03. Výkon bežného veterinárno-hygienického dozoru, hodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení.

7.04. Vysokošpecializované vyšetrovania na úseku biochémie, zložitejšie toxikologické vyšetrovania a i. Súčinnosť pri zabezpečovaní vysokonáročných úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti.

7.05. Vysokošpecializované hematologické a imunohematologické vyšetrovania. Diferencovanie patologických obrazov, kostnej drene, uzlín a vykonávanie zložitejších testov.

7.06. Vykonávanie špecializovaných farbiacich metód, napr. histochemických a náročných laboratórnych prác na úseku histológie. Samostatné odčítanie cytologických výsledkov.

7.07. Príprava individuálne zložitých pôd na diagnostiku, diferenciáciu, elimináciu a pod. na úseku laboratórnej služby HS. Vysokokvalifikované práce spojené s používaním zložitejších laboratórnych prístrojov a vyšetrovacích metód vo všetkých odboroch mikrobiológie a hygieny.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Vykonávanie špeciálnych a zložitých prác a riešenie ústavných výskumných prác.

8.02. Preventívna liečebná a hygienická činnosť. Prehliadka jatočných zvierat na bitúnkoch, vyšetrenia na trichidy, kontrola dodržiavania hygienických podmienok na bitúnkoch.

8.03. Bežný hygienický dozor a vyšetrovania v teréne vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenia, vedenie príslušnej evidencie a dokumentácia na ďalšie využitie (napr. odber vzoriek mlieka, vykonávanie sterov z dojacích zariadení a z pomôcok používaných na získanie mlieka na mikrobiologické vyšetrenie.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Diagnostická a liečebná činnosť konaná lekárom do získania špecializácie I. stupňa pod dohľadom kvalifikovanejšieho lekára.

9.02. Samostatný výkon náročných odborných prác v príslušných odboroch hygieny, epizootológie a ekológie.

9.03. Kontrola dodržiavania veterinárno-hygienických požiadaviek pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, kontrole dodržiavania asanačných a sanitárnych programov v spracovateľských závodoch.

9.04. Vyhodnocovanie výsledkov prehliadky jatočných zvierat vrátane účinnosti ozdravovacích programov a ich odovzdávania na ďalšie využitie v chovoch hospodárskych zvierat.

9.05. Vyhodnocovanie výsledkov mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využití.

9.06. Samostatný výkon náročných prác na rôznych úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a hygienickej služby, kde platný predpis pripúšťa prácu pracovníka s iným odborným vysokoškolským vzdelaním.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Kontrola dodržiavania všetkých platných legislatívnych nariadení, veterinárnych hygienických požiadaviek a zásad, plnenie všetkých veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek pri chove a výžive jatočných zvierat.

10.02. Prehliadky jatočných zvierat, mäsa a hydiny vrátane laboratórnej diagnostiky, výkon veterinárneho dozoru nad výrobou, distribúciou a predajom mäsa a mäsových výrobkov vrátane podmienene požívateľného mäsa.

10.03. Uplatňovanie veterinárnych hygienických požiadaviek pri výstavbe a rekonštrukcii podnikov, závodov, dielní a prevádzok spracúvajúcich mäso a vyrábajúcich mäsové výrobky.

10.04. Kontrola plnenia všetkých veterinárno-hygienických požiadaviek pri výrobe a odbavovaní exportných zásielok, bezpečného spracovania, prípadne pri likvidácii konfiškátov, kŕmnych konfiškátov a nespracovateľných odpadov.

10.05. Špeciálne laboratórne práce, spolupráca pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód v hygienickej službe a na ostatných úsekoch liečebno-preventívnej činnosti.

10.06. Kontrola dodržiavania zoohygienických parametrov pri ustajnení, klimatických podmienok ustajnenia, čistenia prostredia, dojacieho zariadenia a chladiarenských nádrží, ich čistenia a dezinfekcie vrátane kontroly zdravotného stavu dojníc, ich výživy, ošetrovania a organizácie práce. Kontrola dodržiavania hygienického programu dojenia a pod.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Kontrola uplatňovania všetkých právnych predpisov týkajúcich sa hygienických požiadaviek vedúcimi hygienickej služby a pracovníkmi veterinárnej hygienickej služby u tých výrobcov, ktorí sa zaoberajú výrobou, spracovaním, ošetrovaním, skladovaním, prepravou a predajom živočíšnych produktov.

11.02. Predkladanie konečných stanovísk a záväzných posudkov k návrhom podnikových noriem, projektom, technológiám a novým strojom v potravinárskych odboroch.

11.03. Sumarizácia a vyhodnocovanie výsledkov inšpekčnej činnosti vrátane vedenia odbornej dokumentácie na úseku hygieny potravín.

11.04. Zabezpečenie kontroly z hľadiska prevencie nákaz z úrovne veterinárneho dozoru nad chovom a karanténovaním zvierat, nad prevádzkou pohraničných veterinárnych staníc, nad výrobou, spracovaním, ošetrovaním, skladovaním a prepravou krmív na výživu zvierat, nad zberom a zvážaním konfiškátov živočíšneho pôvodu, dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou a nad odchytom túlavých zvierat.

11.05. Zabezpečenie kontroly úrovne všeobecnej prevencie v chovoch zvierat, pri ich preprave a na bitúnkoch.

11.06. Spracovanie pohotovostných plánov pre prípad vzniku veľmi nebezpečných nákaz; kontrola opatrení pri nákazách a iných hromadných ochoreniach.

11.07. Kontrola obvodných inšpektorov pre epizootológiu a veterinárnych lekárov vykonávajúcich najmä štátnu objednávku kontroly zdravia a vakcinácií.

11.08. Spracovanie návrhov rozhodnutí okresnej veterinárnej správy pri ochranných a zdolávacích opatreniach v súvislosti s výskytom nákaz, pri nebezpečenstve vzniku nákaz a návrhov záväzných posudkov na prevenciu voči nákazám.

11.09. Sledovanie vplyvu vonkajšieho prostredia na zdravie zvierat, zabezpečenie monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci.

11.10. Sledovanie aplikácie chemických látok v prírode, produkčnom a výrobnom prostredí, sledovanie rádioaktívnych látok vo vybraných regiónoch a v ďalších indikovaných prípadoch.

11.11. Riešenie problematiky zoonóz, infekčných a inváznych chorôb voľne žijúcich zvierat vrátane organizačného zabezpečenia orálnej vakcinácie líšok proti besnote.

11.12. Veterinárny dozor vo farmových chovoch, pri ich zriaďovaní a odchove zveriny.

11.13. Zabezpečovanie vyšetrovania uhynutých voľne žijúcich zvierat s cieľom zisťovania infekčných a inváznych chorôb a rezíduí cudzorodých látok.

11.14. Vyšetrovanie ulovenej zvere a zveriny, prehliadka mäsa a zvere chovanej na farmách vrátane veterinárneho dozoru v podnikoch na spracovanie zveriny.

11.15. Organizovanie kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe, schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív vrátane veterinárneho dozoru pri ich zavádzaní a intoxikáciách.

11.16. Organizovanie a kontrola hygieny výroby a nezávadnosti krmív vo výrobných závodoch, medikácia krmív a dodržiavanie ochranných lehôt, kontrola napájacích vôd.

11.17. Dozor pri odchove plemenníkov a v inseminačných staniciach z hľadiska zdravotného stavu plemenníkov, epizootologické garancie kvality spermií, hygieny spracovania inseminačných dávok.

11.18. Organizácia a riadenie KDZ v období odchovu, v prirodzenej plemenitbe, na inseminačných staniciach plemenníkov, testácia býkov a kancov.

11.19. Dozor pri výstavbe nových kapacít vrátane projektovej dokumentácie, pri rekonštrukciách, výberoch staveniska, kolaudáciách, pri posudzovaní nových výrobkov a ich použitia.

11.20. Dozor na úseku veterinárnej asanácie pri zvoze, ukladaní kadavérov a ich spracovaní alebo likvidácii.

11.21. Prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v jednotlivých úsekoch epizootológie, hygieny a ekológie, liečebnej preventívnej činnosti, konkrétna odborná pomoc pri ich uplatňovaní v praxi.

11.22. Organizovanie vedeckého a technického rozvoja služby a spracovanie koncepcie veterinárneho zabezpečenia vojsk v poli.

G. Archívnictvo

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Výkon dislokačných manipulačných a pomocných prác na všetkých úsekoch činnosti archívu.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Výkon pomocných prác na všetkých úsekoch archívnej činnosti; predarchívna starostlivosť, evidencia, spracovanie, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov náročných na fyzickú námahu, presnosť a spoľahlivosť.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Výkon jednoduchých prác na úseku predarchívnej starostlivosti, evidencie, spracovania, sprístupňovania, využívania a ochrany archívnych dokumentov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Výkon prác na úseku predarchívnej starostlivosti, evidencie, spracovania, sprístupňovania, využívania a ochrany archívnych dokumentov pod vedením odborného zamestnanca.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Samostatné vykonávanie bežných odborných archivárskych, knihovníckych alebo technických prác.

6.02. Samostatné zabezpečovanie zverených čiastkových úloh pod metodickým vedením, spojené s osobnou zodpovednosťou za vykonanú prácu.

6.03. Vykonávanie archívnej výpožičnej služby (vyhľadávanie, deponovanie archiválií, vedenie bádateľskej evidencie, poskytovanie odborných informácií).

6.04. Ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie archiválií pod vedením odborných zamestnancov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Usporiadavanie, inventarizácia a odborná správa archívnych fondov a zbierok vrátane ich revízie.

7.02. Spracovanie jednoduchých správnych a odborných rešerší.

7.03. Vedenie odborných prác archívnej výpožičnej služby.

7.04. Samostatné reštaurovanie archiválií a kníh, koordinácia prieskumov vrátane vyhodnocovania ich výsledkov.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Výkon vysokošpecializovaných odborných činností a samostatné zabezpečovanie náročných odborných úloh, prác a agend na zverenom úseku.

8.02. Riešenie čiastkových vedeckých a odborných úloh v rámci pracovného tímu alebo špecializovaného pracoviska, spojené s priamou a úplnou osobnou zodpovednosťou za zverené hodnoty a za dosiahnuté pracovné výsledky.

8.03. Podiel na príprave vedeckých edícií archívnych dokumentov.

8.04. Riadenie a samostatné vykonávanie špeciálnych prác pri reštaurovaní archiválií a kníh, vykonávanie prieskumu a jeho koordinácie vrátane vyhodnotenia výsledkov.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Samostatné usporadúvanie, inventarizácia a katalogizácia zložitých paleografických a jazykovo náročných archívnych fondov a zbierok.

9.02. Komplexné zabezpečovanie ochrany, odbornej správy a propagácie archívnych fondov najvyššej kategórie, spracovanie zložitých archívnych rešerší, odborný dohľad nad spisovou službou a vyraďovaním písomností.

9.03. Príprava a spracovanie vedeckých edícií archívnych dokumentov; samostatná publikačná činnosť v odbore archívnictva a histórie.

9.04. Samostatný výkon veľmi náročných odborných prác a zabezpečovanie komplexných agend, spojený s hlbokým teoretickým zvládnutím a úplným praktickým osvojením všetkých nadväzujúcich špecializovaných úsekov archívnej práce.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Spracovanie vedeckých edícií archívnych dokumentov.

10.02. Organizácia a koordinácia činnosti samostatných archívnych pracovísk a pracovných tímov spojená s osobnou zodpovednosťou za uchovanie, ochranu a racionálne využitie zverených častí Jednotného archívneho fondu.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Teoretické určenie postupu a posudzovanie najnáročnejších usporiadacích, sprístupňovacích a edičných archívnych prác.

11.02. Spracovanie diplomaticky mimoriadne náročných edícií archívnych dokumentov s výrazným podielom tvorivej práce.

11.03. Koordinácia činnosti veľkých archívnych pracovných tímov s celoštátnou pôsobnosťou.

11.04. Vykonávanie špeciálnych reštaurátorských prác pri záchrane mimoriadne cenných archiválií s tvorivou aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného výskumu.

11.05. Riešenie najzložitejších výskumných úloh, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru z oblasti archivistiky, archívnictva, historických vied.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Riešenie najzložitejších výskumných úloh, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru z oblasti archivistiky, archívnictva a historických vied.

Časť H. Ozbrojené sily - vojenské veliteľské orgány

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Velenie družstvu, osádke, obsluhe.

6.02. Zabezpečovanie prevádzky cvičiska, strelnice, výcvikového zariadenia.

6.03. Čiastkové práce v odborných úsekoch.

6.04. Výkon vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Komplexné velenie čate, skupine.

7.02. Technické, organizačné, materiálne a finančné zabezpečovanie chodu roty.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Komplexné velenie rote (batérií).

8.02. Zabezpečovanie chodu a obsluha špeciálnych systémov a zariadení roty, veliteľských stanovíšť.

8.03. Riadenie a zabezpečovanie prípravy, chodu a obsluhy zložitých zariadení a techniky v rámci práporu a oddielu.

8.04. Samostatné organizovanie podsystémov, plnenie odborných úloh práporu (oddielu) podľa pokynov nadriadených.

8.05. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh pluku alebo brigády, organizovanie jednotlivých podsystémov.

8.06. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti na veliteľstve divízie i vo vzťahu k podriadeným útvarom podľa pokynov nadriadených.

8.07. Samostatné plnenie čiastkových úloh veliteľstiev vojenských stredných škôl a škôl pre dôstojníkov v zálohe.

8.08. Samostatné plnenie čiastkových úloh na rektorátoch vojenských akadémií, vojenských vysokých škôl, veliteľstiev školiacich jednotiek.

8.09. Samostatné plnenie odborných úloh okresných vojenských správ, vyšších doplňovacích veliteľstiev, vojenských ubytovacích a stavebných správ a správ vojenskej dopravy.

8.10. Samostatné plnenie odborných úloh posádkovej správy a vojenského archívu.

8.11. Komplexné zabezpečovanie chodu cvičiska a strelnice.

8.12. Zabezpečovanie výkonu vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Komplexné velenie a zabezpečovanie práporu alebo oddielu.

9.02. Organizácia čiastkových podsystémov v rámci divízie s užšou pôsobnosťou v podriadených útvaroch alebo zabezpečujúcich chod veliteľstva divízie.

9.03. Komplexné velenie skladu, základni, uzlu v pôsobnosti druhu vojska, správy veliteľstva Armády Slovenskej republiky.

9.04. Organizácia jednotlivých podsystémov v rámci vojenských stredných škôl.

9.05. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti na rektoráte vojenskej akadémie, vojenskej vysokej školy a v školiacom a výcvikovom stredisku.

9.06. Komplexné velenie školskému, výcvikovému a zabezpečovaciemu práporu.

9.07. Komplexné velenie a zabezpečovanie výcvikového priestoru.

9.08. Vedenie ročníka poslucháčov alebo kurzu na vojenskej akadémii, vojenskej vysokej škole, v školiacom a výcvikovom stredisku.

9.10. Komplexné zabezpečovanie výkonu vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.

9.11. Velenie jednotlivým podsystémom v rámci pluku alebo brigády s pôsobnosťou na rozhodujúce plnenie úloh pluku alebo brigády.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Komplexné velenie a všestranné zabezpečovanie pluku alebo brigády.

10.02. Organizovanie jednotlivých podsystémov v rámci veliteľstva divízie s pôsobnosťou v celej organizačnej štruktúre podriadených útvarov, ktorých činnosť má rozhodujúci vplyv na pripravenosť, plánovanie a riadenie.

10.03. Komplexné velenie skladu, základni s ústrednou pôsobnosťou - organizovanie samostatných a odlúčených súčastí.

10.04. Organizovanie a komplexné zabezpečovanie pracoviska výpočtovej techniky veliteľstva Armády Slovenskej republiky s rozsiahlou projektovou a prevádzkovou činnosťou.

10.05. Organizovanie jednotlivých podsystémov zasahujúcich do celej organizačnej štruktúry v rámci rektorátu vojenskej akadémie, vojenskej vysokej školy, školiaceho a výcvikového strediska.

10.06. Komplexné velenie a zabezpečovanie školských jednotiek a chodu fakúlt.

10.07. Komplexné velenie a zabezpečovanie okresnej správy a správy vojenskej dopravy.

10.08. Komplexné velenie vojenskej polícii na posádkových veliteľstvách a divíziách.

10.09. Plánovanie a komplexné dispečerské riadenie vojenskej letovej premávky v určenom priestore zodpovednosti; koordinácia letovej premávky všetkých užívateľov vzdušného priestoru; organizovanie súčinnosti skupiny riadenia a zabezpečovania lietania.

10.10. Komplexné rádiolokačné riadenie vojenskej letovej premávky v určenej zóne zodpovednosti, riešenie vzniknutých situácií s posádkami lietadiel; súčinnosť v skupine riadenia lietania.

10.11. Uvádzanie podriadených zložiek do daného stupňa pripravenosti na obranu územia a vzdušného priestoru Slovenskej republiky; komplexné rádiolokačné riadenie lietadiel na obranu teritória a vzdušného priestoru Slovenskej republiky, zaisťovanie bezpečnosti letovej premávky v určenom priestore zodpovednosti.

10.12. Zabezpečovanie obsluhy, údržby a plynulej prevádzky vojenskej leteckej techniky, diagnostického a kontrolného zariadenia vrátane leteckej munície; organizácia práce príslušníkov inžiniersko-leteckej služby technickej letky, technického oddelenia a leteckých vojskových opravovní.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Komplexné velenie a všestranné zabezpečovanie úloh divízie.

11.02. Komplexné velenie a všestranné zabezpečovanie chodu veliteľstva školiaceho a výcvikového strediska, rektorátu vojenskej akadémie a vojenskej vysokej školy.

11.03. Pilotovanie vojenského lietadla, zodpovednosť za kvalitné, bezpečné a hospodárne uskutočňovanie letu v súlade so všetkými platnými letovými predpismi a normami vrátane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy až do ukončenia letu.

11.04. Komplexné velenie a zabezpečovanie vyšších doplňovacích veliteľstiev a vojenských ubytovacích a stavebných správ.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Pilotovanie lietadla vybaveného zbraňovými systémami na obranu teritória a vzdušného priestoru, zodpovednosť za kvalitné a bezpečné uskutočňovanie letu a za činnosť posádky od začiatku predletovej prípravy do ukončenia letu.

Časť I. Colná správa

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Udržiavanie verejného poriadku pri colnom konaní mimo colného priestoru.

3.02. Stráženie colných priechodov, dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore a stráženie dopravných prostriedkov v colnom priestore.

3.03. Usmerňovanie pohybu osôb, dopravných prostriedkov a tovaru v colnom priestore.

3.04. Obsluha spojovacích prostriedkov a prostriedkov prevádzky.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Vykonávanie prehliadok batožín, dopravných prostriedkov a osobnej prehliadky na určenom úseku colného pohraničného pásma.

4.02. Zhromažďovanie a príprava podkladov na colné konanie.

4.03. Vykonávanie colného konania a prejednávanie colných a devízových priestupkov v blokovom konaní v rozsahu určenom nadriadeným pracovníkom.

4.04. Vykonávanie colnej kontroly v prípadoch povolených prepráv tovaru mimo colných priechodov v rozsahu určenom nadriadeným pracovníkom.

4.05. Obsluha kontrolných technických prostriedkov.

4.06. Zabezpečovanie úloh v oblasti služobnej kynológie, v oblasti používania zbraní a miernejších prostriedkov a využívanie kontrolných, technických a iných prostriedkov.

4.07. Stráženie a dohľad nad pohybom osôb, tovaru a dopravných prostriedkov na určenom úseku colného pohraničného pásma.

4.08. Sprevádzanie dopravných prostriedkov.

4.09. Stráženie a dohľad nad pohybom tovaru a dopravných prostriedkov v slobodnom colnom pásme, vykonávanie prehliadok dopravných prostriedkov a zásielok prepravovaných do slobodného colného pásma a z neho.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Rozhodovanie o prepúšťaní tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite.

5.02. Rozhodovanie o vymeraní cla, správnych poplatkov a iných dávok.

5.03. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch v blokovom konaní.

5.04. Rozhodovanie o udelení vývozných a dovozných povolení v cestovnom styku v rozsahu vymedzenom predpisom.

5.05. Spracovanie colnej štatistiky.

5.06. Zabezpečovanie základných colných agend (napr. register prijatých colných sprievodiek, register vydaných colných sprievodiek, register podmienečného voľného obehu).

5.07. Plnenie úloh colnej pátracej služby a protinarkotickej skupiny.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Rozhodovanie zložitejších prípadov prepúšťania tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite.

6.02. Rozhodovanie zložitejších prípadov vymerania cla, správnych poplatkov a iných dávok.

6.03. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch v blokovom a príkaznom konaní.

6.04. Rozhodovanie o udelení vývozných a dovozných povolení v cestovnom styku.

6.05. Príprava prejednávania colných a devízových priestupkov na colnici (spisovanie zápisníc, zhromažďovanie dôkazného materiálu a pod.).

6.06. Príprava prejednávania prípadov porušenia colných predpisov organizáciami (zápisnice, dokumentácia).

6.07. Plnenie vybraných úloh colnej pátracej služby, protinarkotickej skupiny a pod.

6.08. Potvrdzovanie pôvodu tovaru.

6.09. Vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Rozhodovanie prípadov prepúšťania tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite, vymeriavanie cla, správnych poplatkov a iných dávok v sporných prípadoch.

7.02. Plnenie náročných úloh colnej pátracej služby, protinarkotickej skupiny a pod.

7.03. Overovanie pôvodu tovaru.

7.04. Koordinácia činnosti s miestnymi orgánmi štátnej správy.

7.05. Rozhodovanie o udeľovaní vývozných i dovozných povolení v delegovanom rozsahu.

7.06. Rozhodovanie o vykonaní osobnej prehliadky.

7.07. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch prejednávaných na colnici.

7.08. Prejednávanie porušenia colných predpisov organizáciami.

7.09. Potvrdzovanie pôvodu tovaru zložitejších skupín.

7.10. Spolupráca so štátnymi orgánmi, najmä policajnými, pri plnení úloh v colnom pohraničnom pásme.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Rozhodovanie v odvolacom konaní v prípade autoremedúry.

8.02. Rozhodovanie o udeľovaní výnimiek v povoľovacom konaní, rozhodovanie o znížení alebo odpustení cla.

8.03. Rozhodovanie o určení colného priestoru, o zriadení colných skladov a určení podmienok na ich prevádzku.

8.04. Rozhodovanie najzložitejších prípadov zaraďovania tovaru.

8.05. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch prejednávaných na colnici, prejednávanie porušenia colných predpisov organizáciami.

8.06. Vedenie odborných agend (colnoprávnej, COCOM, rozhodovanie zložitých prípadov určovania pôvodu tovaru a pod.), príprava podkladov na rozhodovanie na vyššom stupni (autoremedúra, odvolanie a pod.).

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Vykonávanie samostatnej systémovej činnosti pri tvorbe celoštátnych opatrení, napr. realizácia zákonných oprávnení, regulačných opatrení včítane prípadných návrhov úprav všeobecne záväzných a interných predpisov.

9.02. Zabezpečovanie inšpekčnej a kontrolnej činnosti vykonávania colnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Samostatné rozpracovanie koncepcií rozvoja colníctva a colnej politiky, zabezpečovanie koncepčnej, metodickej a normotvornej činnosti s celoštátnou pôsobnosťou, samostatná príprava podzákonných noriem pre jednotlivé oblasti činnosti.

10.02. Koordinácia výkonu colnej služby v oblasti.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Spracovanie a posudzovanie návrhov najzložitejších koncepčných materiálov a programov colníctva a colnej politiky, tvorba zásad zákonných právnych úprav, napr. colného zákona.

11.02. Zabezpečovanie a koordinácia rozhodujúcich úsekov celoštátneho colného systému, najmä základných otázok riadenia colníctva.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Organizovanie a koordinácia komplexného celoštátneho colného systému.

Príloha 02

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789101112
1do 33 2403 5203 8204 1804 6205 1005 6306 2506 9107 6308 4309 340
2do 63 3903 6703 9904 3704 8305 3105 8706 5207 2207 9808 8209 760
3do 93 5303 8304 1604 5705 0305 5306 1206 7907 5308 3209 19010 170
4do 123 6703 9804 3404 7505 2305 7606 3607 0707 8308 6509 57010 590
5do 153 8104 1404 5004 9405 4405 9906 6007 3508 1309 0009 94011 000
6do 183 9504 3004 6805 1305 6506 2206 8407 6308 4309 34010 32011 420
7do 214 0904 4404 8505 3105 8406 4507 0907 9108 7509 67010 69011 840
8do 244 2304 6005 0205 4906 0506 6807 3408 2009 05010 02011 07012 250
9do 274 3704 7505 1905 6806 2606 9107 5908 4709 36010 36011 44012 670
10nad 274 5104 9105 3605 8706 4607 1207 8408 7509 66010 70011 81013 070

Príloha 02a

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
789101112
5nad 12 do 158 0609 58011 37012 5801389015 380
6do 188 3609 94011 79013 0501442015 960
7do 218 66010 31012 22013 5201495016 540
8do 248 96010 67012 65013 9901548017 120
9do 279 26011 03013 08014 4601601017 700
10nad 279 56011 40013 51014 9201653018 280

Príloha 02b

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a § 7c)
(Sk mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 420 3 710 4 040 4 580 5 060 5 570 6 130 6 950 8 200 9 080 10 020 11 080
2 do 6 3 570 3 870 4 220 4 780 5 280 5 810 6 410 7 260 8 560 9 480 10 460 11 580
3 do 9 3 710 4 040 4 400 4 990 5 500 6 050 6 680 7 560 8 920 9 880 10 910 12 070
4 do 12 3 860 4 200 4 580 5 200 5 730 6 290 6 950 7 870 9 290 10 290 11 360 12 560
5 do 15 4 010 4 360 4 760 5 410 5 950 6 540 7 220 8 180 9 650 10 690 11 800 13 050
6 do 18 4 160 4 520 4 940 5 620 6 180 6 790 7 490 8 490 10 020 11 090 12 250 13 550
7 do 21 4 320 4 690 5 120 5 820 6 400 7 040 7 760 8 800 10 380 11 490 12 700 14 050
8 do 24 4 470 4 860 5 300 6 020 6 610 7 290 8 030 9 110 10 740 11 890 13 150 14 540
9 do 27 4 620 5 020 5 480 6 230 6 830 7 540 8 300 9 420 11 100 12 290 13 590 15 040
10 nad 27 4 770 5 180 5 670 6 440 7 060 7 790 8 570 9 720 11 460 12 690 14 030 15 530

Príloha 02c

Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789101112
1do 34 0804 3804 7506 4507 1007 8208 6109 98013 54014 78016 28018 100
2do 64 2404 5704 9706 7307 4108 1708 99010 42014 13015 47017 05018 940
3do 94 4004 7605 1807 0207 7308 5209 37010 86014 72016 15017 82019 780
4do 124 5704 9605 4007 3008 0508 8709 76011 30015 31016 83018 59020 620
5do 154 7405 1505 6207 5908 3709 21010 15011 74015 90017 52019 36021 450
6do 184 9105 3405 8307 8808 6909 56010 53012 19016 49018 21020 14022 290
7do 215 0805 5306 0508 1709 0009 91010 91012 63017 07018 90020 91023 130
8do 245 2605 7306 2608 4609 32010 26011 29013 07017 66019 59021 69023 970
9do 275 4405 9306 4708 7409 63010 61011 67013 52018 25020 28022 46024 800
10nad 275 6206 1306 6809 0309 94010 96012 05013 95018 85020 97023 23025 640

Príloha 02d

Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
789101112
1do 36 5607 2207 9708 8109 72010 790
2do 66 8307 5208 3009 17010 13011 250
3do 97 0907 8108 6309 54010 54011 710
4do 127 3608 1108 9709 91010 95012 170
5do 157 6308 4109 30010 27011 36012 630
6do 187 9008 7109 63010 65011 77013 090
7do 218 1709 0109 96011 01012 18013 550
8do 248 4409 31010 29011 37012 58014 010
9do 278 7109 61010 63011 74012 99014 460
10nad 278 9809 90010 97012 11013 40014 920

Príloha 03

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

Príplatky za riadenie v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)

Ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého nie je člen vlády, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republikyPôsobnosť organizácie
celoštátnaoblastná (krajská)okresnáobvodná, miestna
Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košícmestá nad 50 tisíc obyvateľovmestá od 15 tisíc do 50 tisíc obyvateľovobce do 15 tisíc obyvateľov
I1 600 - 7 5001 600 - 6 3001 600 - 5 0001 600 - 3 8001 600 - 3 100
II1 200 - 5 0001 200 - 4 8001 200 - 3 8001 200 - 3 0001 200 - 2 300
III800 - 2 800800 - 2 500800 - 2 300800 - 2 000800 - 1 900
IV300 - 1 500

Stupeň riadenia:

I. - vedúci organizácie (štatutárny orgán)

II. - vedúci zamestnanec organizácie zodpovedný za zverený úsek činnosti organizácie, ktorý je zástupcom štatutárneho orgánu

III. - riaditeľ odboru na ústrednom orgáne štátnej správy alebo vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov organizácie, s výnimkou zástupcu štatutárneho orgánu

IV. - vedúci zamestnanec, ktorý je oprávnený riadiť prácu podriadených zamestnancov

Príloha 04

Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z.

Príplatky za riadenie

PRVÁ ČASŤ

Ozbrojené sily

1. Generálny štáb Armády Slovenskej republiky

Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
1.1 Náčelník generálneho štábu 5 000 - 7 500
1.2 Zástupca náčelníka generálneho štábu 5 000 - 6 000
1.3 Zástupca náčelníka generálneho štábu pre operačné plánovanie, zástupca náčelníka generálneho štábu pre logistiku, náčelník štábu pozemného vojska, náčelník štábu letectva a protivzdušnej obrany 4 000 - 5 000
1.4 Zástupcovia vedúcich zamestnancov na 3. stupni riadenia, náčelník správy 3 600 - 4 400
1.5 Zástupca náčelníka správy, náčelník oddelenia 2 800 - 3 600
1.6 Zástupca náčelníka oddelenia 1 600 - 2 200
1.7 Náčelník skupiny 500 - 1 500

2. Úrady a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Vyšší vojenský súd

FunkciaPríplatok za riadenie v Sk mesačne
2.1Riaditeľ vojenského úradu3 000 - 4 000
2.2Zástupca riaditeľa vojenského úradu2 400 - 3 400
2.3Náčelník oddelenia1 800 - 2 600
2.4Zástupca náčelníka oddelenia1 200 - 1 800
2.5Náčelník skupiny800 - 1 200

3. Príplatky za riadenie pre ďalšie riadiace funkcie ozbrojených síl ustanoví Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vnútornom predpise.

DRUHÁ ČASŤ

Colná správa

1. Ústredná colná správa

FunkciaPříplatek za riadenie v Sk mesačne
1.1Generálny riadltel'4 000 - 7 500
1.2Námestník generálneho riaditeľa2 000 - 5 000
1.3Riadlteľ odboru1 500 - 3 800
1.4Zástupca riadlteľa odboru1 000 - 2 900
1.5Vedúci oddelenia800 - 1 900
1.6Vedúcl školiaceho strediska, vedúcl referátu a zmeny prípravy dát300 - 1 500

2. Územný orgán

FunkciaPríplatok za riadenie v Sk mesačne
2.1Riaditeľ colnice1 600 - 5 000
2.2Námestník riaditeľa colnice1 200 - 3 800
2.3Vedúci colnej odbočky800 - 2 300
2.4Vedúci oddelenia colnice500 - 1 500
2.5Vedúci odlúčeného pracoviska, vedúci stanice colnej stráže, vedúci zmeny, zástupca vedúceho stanice colnej stráže, zástupca vedúceho colnej odbočky300 - 1 500

Príloha 05

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.

Podmienky na ustanovenie hodnosti príslušníkov colnej správy

PRVÁ ČASŤ

Prepožičiavanie hodnosti, vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti

(1) Príslušníkovi sa hodnosť prvého stupňa prepožičiava do doby úspešného absolvovania prvého stupňa colného vzdelania. Po vydaní kvalifikačného výkazu a zložení služobného sľubu sa príslušníkovi táto hodnosť vymenovaním potvrdzuje.

(2) Colným vzdelaním je profesijné vzdelanie zabezpečované colnou správou.

(3) Príslušníka, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore, prípadne jeho zameranie a prvý stupeň odborného vzdelania, možno povýšiť až do hodnosti štvrtého stupňa.

(4) Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba pracovného pomeru príslušníka v colnej správe s výnimkou doby

a) pracovného voľna bez náhrady mzdy trvajúceho nepretržite viac ako pol roka,

b) ďalšej materskej dovolenky.

(5) Pre výberové hodnosti sa výsluha rokov neustanovuje.

(6) Celkovou výsluhou rokov sa rozumie súčet výsluhy rokov ustanovenej pre jednotlivé hodnosti.

(7) Do vyššej hodnosti možno príslušníka povýšiť, ak

a) dosahuje dobré pracovné výsledky,

b) spĺňa kvalifikačné predpoklady na navrhovanú hodnosť,

c) spĺňa celkovú výsluhu rokov a od jeho vymenovania alebo povýšenia do doterajšej hodnosti uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v doterajšej hodnosti.

(8) Príslušníkovi možno mimoriadne prepožičať vyššiu hodnosť, než by mu patrila podľa plnenia kvalifikačných predpokladov a výsluhy rokov ustanovených týmto nariadením, a to spravidla po dobu výkonu špeciálnych činností. Po skončení výkonu špeciálnych činností sa rozhodnutie o prepožičaní hodnosti zrušuje.

(9) Príslušníka možno mimoriadne povýšiť do vyššej hodnosti o jeden stupeň

a) bez dodržania ustanovenej doby výsluhy rokov, ak preukazuje mimoriadne pracovné výsledky alebo ak vykonal záslužný čin alebo vykonával najmenej päť rokov lektorskú činnosť v colnej správe,

b) bez ohľadu na predpísané vzdelanie, ak dosahuje trvalo veľmi dobré pracovné výsledky a dovŕšil 45 rokov veku.

(10) Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania alebo služobného sľubu môže sa príslušníkovi predĺžiť výsluha rokov v hodnosti na povýšenie do ďalšej hodnosti až o tri roky. Ak v priebehu tejto doby príslušník dosahuje dobré pracovné výsledky, môže sa mu po uplynutí jej polovice zvyšok odpustiť.

(11) Pri obzvlášť závažnom alebo opakovanom porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania alebo služobného sľubu, ktoré mohlo mať za následok poškodenie dobrého mena colnej správy, môže sa príslušníkovi znížiť hodnosť o jeden stupeň.

(12) Do 1. až 12. hodnostného stupňa vymenúva a povyšuje príslušníka štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy a do 13. hodnostného stupňa minister financií. Hodnosti prepožičiava štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy.

(13) O predĺžení výsluhy rokov v hodnosti alebo o znížení hodnosti rozhoduje ten, kto je oprávnený vymenúvať alebo povyšovať do doterajšej hodnosti.

(14) Hodnosť príslušníka zaniká skončením jeho pracovného pomeru v colnej správe s výnimkou odchodu do dôchodku.

DRUHÁ ČASŤ

Výsluha rokov v hodnosti a kvalifikačné predpoklady

Hodnostný
stupeň
Označenie hodnostiVýsluha rokov v hodnosti
pri školskom vzdelaní:
Stupeň
colného
vzdelania
základné
stredné
úplné
stredné
vysoko-
školské
1colný čakateľ10,5 1
2colný strážmajster41 2
3colný nadstrážmajster7212
4hlavný colný nadstrážmajsterV322
5colný asistent 423
6colný kontrolór 523
7hlavný colný kontrolór 633
8colný inšpektor 743
9hlavný colný inšpektor V54
10colný radca 64
11vyšší colný radca V4
12hlavný colný radca V4
13colný prezident 4

V – výberová hodnosť

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 1 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z.

2) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb.

3) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

4) § 9 ods. 1 a 3 Zákonníka práce.

5) Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve, vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 64/1985 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.

6) Napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.

7) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

8) Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

8a) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

8b) § 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

8c) § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.

8d) § 54 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

8e) § 27 ods. 3 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.

9) § 82 ods. 2 Zákonníka práce.

9a) Napr. zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.

9b) § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z.

9c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

9d) § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

9f) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 12 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.

9g) § 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a § 6 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

9h) § 27 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

9i) Zákon č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

9j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9k) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9l) § 56 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 80/2000 Z. z.

9m) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

9n) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

9o) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

12) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole, zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 575/1990 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb.

13) § 5 ods. 3 a § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb.

13a) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.

14) Nariadenie vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády ČSSR č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.

15) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb.

16) Príloha č. 1, kapitola B. Kultúra, diel I - zamestnanci umeleckých a umelecko-technických činností.

18) § 27 ods. 4 Zákonníka práce.