Oznámenie č. p1/c133/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa ustanovuje postup prevodu podvojného účtovníctva z roka 1992 do roka 1993

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/31 300/1992 zo 14. decembra 1992, ktorým sa ustanovuje postup prevodu podvojného účtovníctva z roka 1992 do roka 1993. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Opatrenie sa súčasne vydáva vo Finančnom spravodajcovi. Do doby jeho uverejnenia možno do opatrenia nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.