Vyhláška č. 122/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992 do14.08.2007
Účinnosť od 31.03.1992 do14.08.2007
Zrušený 361/2007 Z. z.

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 20. februára 1992

o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a § 6 ods. 4 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách (ďalej len „škola“).

§ 2

Školský rok

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka; člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin.1)

§ 3

Obdobie školského vyučovania

(1) Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa začína 1. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 1. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.

(2) Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už predchádzajúci piatok.

(3) Na stredných školách v ročníkoch, v ktorých žiaci konajú odbornú (umeleckú) prax2) podľa učebných plánov a učebných osnov v období letných prázdnin, končí sa vyučovanie v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; tento termín určí riaditeľ školy, pričom môže vyučovanie skrátiť, a to maximálne o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej (umeleckej) praxe konanej v období letných prázdnin.

(4) V treťom ročníku stredných zdravotníckych škôl a v prvom ročníku pomaturitného kvalifikačného štúdia na stredných zdravotníckych školách sa vyučovanie v druhom polroku končí v piatok pred nástupom na povinnú štvortýždňovú odbornú prax, ktorá sa začína v prvý pondelok po 30. máji.

(5) Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja,3) vrátane štátom uznaných sviatkov,4) sa na školách nevyučuje. Ak sa v období školského vyučovania presúvajú pracovné dni,5) vzťahuje sa tento presun aj na vyučovacie dni na školách.

(6) V posledný vyučovací deň každého polroku sa vydáva žiakom vysvedčenie. V záverečných ročníkoch stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždeň pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky. Termíny konania týchto skúšok a ukončovanie štúdia na stredných školách upravujú osobitné predpisy.6)

§ 4

Obdobie školských prázdniny

(1) Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny.

(2) Jesenné prázdniny trvajú dva dni; určuje ich každoročne Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spravidla na koniec októbra.

(3) Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 2. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa vianočné prázdniny už v predchádzajúci pondelok; ak pripadne 3. január na piatok, konči sa až týmto dňom.

(4) Polročné prázdniny trvajú jeden deň nasledujúci po skončení prvého polroka. Riaditeľ školy môže podľa prevádzkových podmienok školy deň prázdnin presunúť tak, aby nadväzoval na najbližšiu sobotu a nedeľu.

(5) Jarné prázdniny trvajú týždeň; ich začiatok určí ministerstvo spravidla v čase od druhej polovice februára do prvej polovice marca tak, aby neboli v tom istom termíne na celom území Slovenskej republiky.

(6) Veľkonočné prázdniny trvajú dva dni. Začínajú sa v piatok, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku a končia sa v nasledujúci utorok.

(7) Letné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku.

§ 5

Dni voľna

(1) Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a technických, najviac štyri dni voľna v školskom roku. Riaditeľ cirkevnej školy môže poskytnúť tieto dni voľna aj v dňoch významných cirkevných sviatkov.

(2) V prípade nepredvídaných udalostí, predovšetkým živelnej pohromy, môže riaditeľ školy po prerokovaní s príslušnou školskou správou, riaditeľ stredného odborného učilišťa po prerokovaní so zriaďovateľom a riaditeľ strednej zdravotníckej školy po prerokovaní s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodnúť o poskytovaní ďalších dní voľna pre žiakov a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

§ 6

Starostlivosť o žiakov v dňoch mimo vyučovania

V období školských prázdnin a počas dní voľna riaditeľ školy a riaditeľ výchovného zariadenia zabezpečia podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku výchovných zariadení v čase mimo vyučovania vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku školskej jedálne.7)

§ 7

Ministerstvo môže zo závažných dôvodov povoliť riaditeľovi školy upraviť organizáciu školského roka inak; na stredných zdravotníckych školách môže tak urobiť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1988 Zb. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Pišút v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 38 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

2) § 22 zákona č. 29/1984 Zb.

3) § 91 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

4) Zákon č. 93/1965 Zb., o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení Zákonníka práce č. 65/1951 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č. 167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.

5) § 94 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

6) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.

7) § 4 ods. 6 úpravy Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR z 8. februára 1983 č. 1734/1983-412 v znení úpravy z 29. júla 1985 č. 9051/1985-412 o školskom stravovaní, registrovanej v čiastke 13/1983 Zb.
Čl. 4 pokynov Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR z 18. augusta 1983 č. 3335/1983-412 o organizácii a prevádzke zariadení školského stravovania.