Vyhláška č. 393/1992 Zb.Vyhláška Česko-slovenskej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/1992
Platnosť od 13.08.1992 do14.05.1997
Účinnosť od 13.08.1992 do14.05.1997
Zrušený 131/1997 Z. z.

OBSAH

393

VYHLÁŠKA

Česko-slovenskej akadémie vied

z 25. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení neskorších predpisov

Česko-slovenská akadémie vied po dohode s Federálnym ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 52 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb., o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb. a č. 125/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 písm. a) a b) znie:

a) § 27 až 47, § 49 až 60, § 65 až 71, § 74 a 75, § 96 až 99a, § 111 až 119, § 122 a 123, § 129, 137, § 142 až 144, § 147, 155, § 163 až 168, § 227 a 227a, § 267 až 269 Zákonníka práce; ustanovenia § 61 až 64 Zákonníka práce sa použijú primerane,

b) § 1, 3, 6, 15, 35, 39, § 40 ods. 2 a 3 a § 47 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.“.

2. § 3 ods. 1, 2, 3 a 4 znejú:

(1) Internému ašpirantovi patrí po dobu internej ašpirantúry štipendium, ktoré sa posudzuje ako mzda. Štipendium nesmie byť nižšie než minimálna mzda pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.15)

(2) Internému ašpirantovi pri jeho prijatí prizná vedúci školiaceho pracoviska štipendium do výšky 4500 Kčs mesačne. Pritom prihliadne najmä na dosiahnuté študijné výsledky, umiestnenie v súťažiach študentskej vedeckej a odbornej činnosti, využiteľnosť predchádzajúcej odbornej praxe (včítane študijného pobytu) a výsledok prijímacej skúšky.

(3) Výšku štipendia v priebehu internej ašpirantúry do výšky uvedenej v odseku 2 prizná vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa podľa výsledkov dosiahnutých interným ašpirantom, pritom prihliadne najmä na plnenie študijného plánu, výsledky zapojenia do vedeckovýskumnej práce, publikačnú činnosť a jej ohlas a na inú odbornú činnosť.

(4) Internému ašpirantovi môže vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa priznať odmenu obdobne ako pracovníkom v pracovnom pomere v rozsahu a za podmienok daných všeobecne záväzným mzdovým predpisom.16)“.

3. § 8 ods. 2 znie:

(2) Vedúci školiaceho pracoviska prizná účastníkom študijných pobytov v rámci prípravy na vedeckú výchovu (§ 32 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov) po dobu študijného pobytu štipendium do výšky 4200 Kčs mesačne.“.

4. V § 8 ods. 3 a 5 sa slová „na odbornú a spoločenskú angažovanosť“ nahrádzajú slovami „na odbornú prax“.

5. V § 8 ods. 4 sa suma „2 700 Kčs“ nahrádza sumou „4 200 Kčs“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a štipendium podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť už za mesiac júl 1992.


Predseda:

Akademik Wichterle v. r.

Poznámky pod čiarou

15) § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Českej a Slovenskejĺ Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde.

16) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a predpisy vydané na jeho vykonanie.