Zákon č. 217/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 287/1991 Zb.)

Čiastka 44/1992
Platnosť od 22.05.1992 do30.06.1998
Účinnosť od 01.06.1992 do30.06.1998
Zrušený 200/1998 Z. z.

217

ZÁKON

z 22. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 287/1991 Zb.)

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 1 písm. f) znie:

f) vydáva osvedčenie o pôvode tovaru;“.

2. Za § 12 sa vkladajú nové § 12a až 12j, ktoré včítane nadpisov znejú:

„Povinnosti a oprávnenia príslušníka colnej správy pri služobných úkonoch a služobných zákrokoch

§ 12a

(1) Pri služobných úkonoch a služobných zákrokoch je príslušník colnej správy povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť fyzických osôb i svoju vlastnú a nesmie pripustiť, aby im v súvislosti s touto činnosťou vznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do ich práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného služobným úkonom alebo služobným zákrokom.

(2) Služobným úkonom sa rozumie úkon príslušníka colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly.

(3) Služobným zákrokom sa rozumie opatrenie urobené príslušníkom colnej správy v rámci zákonných oprávnení, smerujúce proti fyzickej osobe, ktorá porušuje zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, spôsobom uvedeným v § 12h ods. 1 a v § 14a až 14h.

(4) Príslušník colnej správy je povinný pri služobnom úkone alebo služobnom zákroku spojenom so zásahom do práv alebo slobôd fyzických osôb poučiť ich, pokiaľ to okolnosti prípadu dovoľujú, o ich právach; v opačnom prípade ich poučí bez zbytočného odkladu.

§ 12b

Príslušník colnej správy nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a) naň nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje, alebo

b) tomu bráni povinnosť splniť inú úlohu, ktorej nesplnenie by spôsobilo zrejme závažnejšie následky než nevykonanie služobného zákroku.

§ 12c

(1) Príslušník colnej správy je pri služobnom zákroku povinný, pokiaľ to povaha a okolnosti prípadu dovoľujú, použiť zodpovedajúcu výzvu.

(2) Pokiaľ to povaha služobného zákroku vyžaduje použije príslušník colnej správy pred výzvou slová „V mene zákona!“.

(3) Každý je povinný uposlúchnuť výzvu zakročujúceho príslušníka colnej správy.

§ 12d

(1) Príslušník colnej správy je povinný pri výkone svojich oprávnení preukázať svoju príslušnosť k colnej správe, pokiaľ to povaha a okolnosti služobného úkonu alebo služobného zákroku dovoľujú.

(2) Príslušník colnej správy preukazuje svoju príslušnosť k colnej správe služobnou rovnošatou, pri výkone služby označenou identifikačným číslom, alebo služobným preukazom príslušníka colnej správy alebo ústnym vyhlásením „colná správa“.

(3) Ústnym vyhlásením „colná správa“ preukazuje príslušník colnej správy svoju príslušnosť k colnej správe iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú preukázať túto príslušnosť služobnou rovnošatou alebo služobným preukazom príslušníka colnej správy. Služobnou rovnošatou alebo služobným preukazom príslušníka colnej správy sa príslušník colnej správy preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.

§ 12e

Okolnosťou, ktorá nedovoľuje poučenie fyzickej osoby o jej právach podľa § 12a ods. 4 alebo ktorá nedovoľuje použiť výzvu podľa 12c ods. 1 alebo ktorá nedovoľuje preukázanie príslušnosti k colnej správe podľa § 12d ods. 1, je najmä bezprostredné napadnutie príslušníka colnej správy a bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia inej fyzickej osoby.

§ 12f

Oprávnenie požadovať vysvetlenie

(1) Príslušník colnej správy je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od toho, kto môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru a ich páchateľa a v prípade potreby ho vyzvať, aby sa v primeranej lehote dostavil na colnicu na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.

(2) Každý je povinný výzve alebo požiadavke podľa odseku 1 vyhovieť.

(3) Vysvetlenie môže odoprieť iba ten, kto by ním sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným fyzickým osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako ujmu vlastnú, spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo kto by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, ibaže by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme túto povinnosť má.

(4) Príslušník colnej správy je povinný vopred fyzickú osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odseku 3 a oznámiť jej základné údaje o predmete požadovaného vysvetlenia.

(5) Kto sa ustanoví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje colnica.

(6) Nárok na náhradu podľa odseku 5 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 ustanovila; o tom musí byť táto osoba poučená.

(7) Ak fyzická osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov nevyhovie výzve podľa odseku 1, môže byť predvedená na colnicu na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.

(8) Zápisnica o podaní vysvetlenia sa musí spísať s fyzickou osobou po jej predvedení; po jej spísaní príslušník colnej správy túto osobu prepustí.

(9) O predvedení spíše príslušník colnej správy úradný záznam.

§ 12g

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

(1) Preukázanie totožnosti znamená preukázanie mena a priezviska, dátumu narodenia a miesta trvalého pobytu, prípadne miesta prechodného pobytu1a) fyzickej osoby.

(2) Príslušník colnej správy je oprávnený vyzvať na preukázanie totožnosti osobu

a) podozrivú z páchania trestného činu alebo priestupku alebo podozrivú zo spáchania trestného činu alebo priestupku v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, alebo

b) od ktorej sa vyžaduje vysvetlenie podľa § 12f ods. 1, alebo

c) ktorá sa zdržiava v colnom pohraničnom pásme.

Táto osoba je povinná výzve vyhovieť.

(3) Po zistení totožnosti osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) príslušník colnej správy túto osobu ihneď prepustí, ak nejde o hľadanú alebo nezvestnú fyzickú osobu. Ak ide o fyzickú osobu hľadanú pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, bez meškania ju odovzdá orgánom Polície Českej republiky alebo Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „policajný orgán“). V prípade nezvestnej fyzickej osoby upovedomí toho, kto nezvestnosť tejto osoby oznámil, prípadne ju odovzdá príslušnému orgánu alebo zákonnému zástupcovi.

(4) Ak osoba uvedená v odseku 2 odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník colnej správy oprávnený túto osobu predviesť na colnicu na vykonanie služobných úkonov za účelom zistenia jej totožnosti alebo objasnenia veci.

(5) Ak príslušník colnej správy nezistí totožnosť fyzickej osoby predvedenej podľa odseku 4 do 12 hodín od predvedenia ani na základe oznámených údajov v evidenciách obyvateľov a ak je podozrenie, že predvedená fyzická osoba uvádza nepravdivé údaje o svojej osobe, odovzdá ju najbližšiemu policajnému orgánu.

(6) O predvedení spíše príslušník colnej správy úradný záznam.

§ 12h

Oprávnenie odobrať zbraň

(1) Príslušník colnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaný nemá pri sebe zbraň,1b) ktorou by mohol ohroziť svoj život alebo zdravie alebo život alebo zdravie inej fyzickej osoby, a odobrať ju.

(2) Príslušník colnej správy je povinný pri prepustení predvedeného vrátiť mu proti podpisu zbraň odobranú podľa odseku 1. Ak zákonné dôvody bránia odobranú zbraň vrátiť, vystaví príslušník colnej správy predvedenému potvrdenie o odobraní zbrane.

§ 12i

Oprávnenie na obmedzenie voľného pohybu fyzickej osoby správajúcej sa násilne

(1) Príslušník colnej správy môže tomu, kto sa správa násilne voči nemu alebo voči inému alebo ničí majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustil, obmedziť možnosť voľného pohybu.

(2) Obmedzenie voľného pohybu môže trvať iba po dobu, než fyzická osoba od násilného správania sa upustí alebo než bude odovzdaná najbližšiemu policajnému orgánu, najdlhšie však dve hodiny; pritom sa musí tejto osobe umožniť sedieť, prípadne vykonávať hygienické potreby.

(3) O dôvodoch použitia tohto oprávnenia spíše príslušník colnej správy úradný záznam.

§ 12j

Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta

Príslušník colnej správy je oprávnený prikázať každému, aby na nevyhnutne potrebnú dobu nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, ak to vyžaduje zabezpečenie vykonávania colnej kontroly.“.

3. § 14 včítane nadpisov znie:

„Použitie donucovacích prostriedkov a zbrane príslušníkmi colnej správy

§ 14

Donucovacie prostriedky

(1) Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu toho, kto sa dopúšťa protiprávneho konania. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník colnej správy podľa konkrétnej situácie tak, aby tomu, proti komu zakročuje, nespôsobil ujmu zrejme neprimeranú povahe a nebezpečnosti protiprávneho konania.

(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník colnej správy povinný vyzvať toho, proti komu zakročuje, aby upustil od protiprávneho konania, s výhradou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej fyzickej osoby a vec neznesie odklad.

(3) Donucovacími prostriedkami sú:

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b) slzotvorné prostriedky,

c) obušok,

d) putá,

e) služobný pes,

f) technické a iné prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,

g) úder strelnou zbraňou,

h) hrozba namierenou strelnou zbraňou,

i) varovný výstrel do vzduchu.“.

4. Za § 14 sa vkladajú nové § 14a až 14k, ktoré včítane nadpisov znejú:

㤠14a

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku

(1) Príslušník colnej správy je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok, aby

a) zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej fyzickej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po márnej výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napádaniu fyzických osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,

c) predviedol alebo zadržal fyzickú osobu, ktorá kladie aktívny odpor,

d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osôb do chránených objektov colnej správy alebo na miesta, kam je vstup zakázaný.

(2) Hmaty a chvaty sebaobrany, ktoré neohrozia zdravie alebo život fyzickej osoby, je príslušník colnej správy oprávnený použiť, aby predviedol toho, kto kladie pasívny odpor.

§ 14b

Použitie pút

Príslušník colnej správy je oprávnený použiť putá

a) na spútanie zadržanej fyzickej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napáda iné fyzické osoby alebo príslušníka colnej správy alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, alebo ak je nebezpečenstvo, že sa pokúsi o útek,

b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných alebo zadržaných fyzických osôb za podmienok uvedených v písmene a),

c) pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanými fyzickými osobami, ak sa správajú násilne voči príslušníkovi colnej správy alebo inej fyzickej osobe alebo ničia majetok.

§ 14c

Použitie služobného psa

(1) Príslušník colnej správy je oprávnený použiť služobného psa

a) aby zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej fyzickej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napádaniu fyzických osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,

c) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osôb do chránených objektov colnej správy alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,

d) na prenasledovanie fyzickej osoby, ktorá v blízkosti štátnych hraníc po márnej výzve nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,

e) na prenasledovanie fyzickej osoby na úteku, ak má byť zadržaná,

f) aby donútil ukrývajúcu sa fyzickú osobu opustiť úkryt, ak má byť zadržaná.

(2) Príslušník colnej správy používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu fyzickej osoby vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.

§ 14d

Použitie technických a iných prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla a na násilné zastavenie vozidla

(1) Príslušník colnej správy je oprávnený použiť na zabránenie odjazdu vozidla technické a iné prostriedky v prípade, že sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobným úkonom vykonávaným príslušníkom colnej správy a z jeho konania je zrejmé, že s vozidlom chce z miesta odísť.

(2) Príslušník colnej správy je oprávnený použiť v colnom pohraničnom pásme zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov1c) nezastaví, ak

a) je dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prejazd štátnych hraníc,

b) je dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravujú páchatelia niektorého obzvlášť závažného úmyselného trestného činu1d) alebo veci pochádzajúce z tejto trestnej činnosti.

(3) Za iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sa považuje najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.

§ 14e

Použitie úderu strelnou zbraňou

Príslušník colnej správy je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v sebaobrane, spravidla pri zápase s útočníkom, a ak sa dostane do tiesne.

§ 14f

Použitie hrozby namierenou strelnou zbraňou

Príslušník colnej správy je oprávnený použiť hrozbu namierenou strelnou zbraňou, aby

a) zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej fyzickej osoby,

b) zabránil násilnému vstupu nepovolaných fyzických osôb do chránených objektov colnej správy alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,

c) prekonal odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku.

§ 14g

Použitie varovného výstrelu

Príslušník colnej správy je oprávnený použiť varovný výstrel do vzduchu len v prípadoch, v ktorých je oprávnený použiť zbraň.

§ 14h

Použitie zbrane

(1) Príslušník colnej správy je oprávnený nosiť služobnú zbraň pri plnení služobných povinností podľa tohto zákona, ako aj pri plnení služobných povinností podľa osobitných predpisov.1e)

(2) Príslušník colnej správy oprávnený nosiť zbraň podľa odseku 1 je oprávnený použiť zbraň len v týchto prípadoch:

a) aby v prípade nutnej obrany odvrátil priamo hroziaci alebo trvajúci útok proti jeho osobe alebo útok na život alebo zdravie inej fyzickej osoby,

b) ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt,

c) aby zamedzil úteku osoby dôvodne podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, ktorú nemôže iným spôsobom zadržať,

d) aby v colnom pohraničnom pásme prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opätovnú výzvu alebo na znamenie dané podľa osobitných predpisov1c) nezastaví, a ak ho nemožno zastaviť iným spôsobom,

e) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt colnej správy, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,

f) aby zneškodnil zviera bezprostredne ohrozujúce život alebo zdravie fyzických osôb.

(3) Zbraňou sa podľa odseku 1 rozumie strelná, bodná zbraň, výbušniny, špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.

(4) Použitie zbrane príslušníkom colnej správy v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) až e) je prípustné iba vtedy, ak použitie donucovacích prostriedkov by bolo zrejme neúčinné.

(5) Príslušník colnej správy je povinný pred použitím zbrane vyzvať toho, proti komu zakročuje, aby upustil od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník colnej správy povinný použiť aj varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže upustiť len v prípade, že je sám zjavne a bezprostredne ohrozený na živote alebo zdraví alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej fyzickej osoby a vec neznesie odklad.

(6) Príslušník colnej správy je pri použití zbrane povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä na to, aby nebol ohrozený život alebo zdravie iných fyzických osôb, a čo najviac šetriť život toho, proti komu zákrok smeruje.

(7) Príslušník colnej správy môže použiť zbraň len v colnom pohraničnom pásme alebo v colnom priestore pohraničnej colnice. Mimo tohto územia môže použiť zbraň len vtedy, ak je sám ohrozený.

Povinnosti príslušníka colnej správy po použití donucovacích prostriedkov a zbrane

§ 14i

(1) Ak príslušník colnej správy zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu fyzickej osoby, je povinný, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenému prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.

(2) Po každom použití zbrane, pri ktorom došlo ku zraneniu fyzickej osoby, je príslušník colnej správy povinný ihneď, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenému prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie. Ďalej je povinný urobiť všetky neodkladné úkony, aby mohla byť riadne objasnená oprávnenosť použitia zbrane.

§ 14j

(1) Príslušník colnej správy je povinný bezodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom sa použili donucovacie prostriedky alebo zbraň.

(2) O použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane je príslušník colnej správy povinný podať svojmu nadriadenému písomné hlásenie s uvedením dôvodov, priebehu a výsledku ich použitia.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo zbrane alebo ak bola pri ich použití spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či sa použili v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam.

§ 14k

Osobitné obmedzenia

Príslušník colnej správy nesmie pri služobnom zákroku proti zjavne tehotnej žene alebo žene, ktorá sa za tehotnú vyhlási, fyzickej osobe vysokého veku, fyzickej osobe zo zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a fyzickej osobe zjavne mladšej 15 rokov použiť úder a kop sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobného psa, úder strelnou zbraňou a zbraň, s výnimkou prípadov, v ktorých útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie príslušníka colnej správy alebo život a zdravie iných fyzických osôb alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.“.

5. Nadpis druhej hlavy znie:

„COLNÉ ÚZEMIE, COLNÉ POHRANIČNÉ PÁSMO, SLOBODNÉ COLNÉ PÁSMO A SLOBODNÝ COLNÝ SKLAD“.

6. § 18 a 19 včítane nadpisu znejú:

„Slobodné colné pásmo a slobodný colný sklad

§ 18

(1) Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady tvoria priestory a stavby na časti colného územia, v ktorých sa tam umiestnený tovar považuje z hľadiska ciel, daní a poplatkov vyberaných v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru, akoby sa nenachádzal na colnom území, ktoré sú od ostatného colného územia oddelené a kde

a) cudzí tovar nepodlieha dovoznému clu alebo právnemu predpisu, ktorým sa vykonávajú opatrenia obchodnej politiky,

b) pre česko-slovenský tovar (ďalej len „čs. tovar“) osobitné predpisy ustanovujú ako dôsledok jeho umiestnenia v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade výhody, ktoré sa vzťahujú na tovar pri jeho vývoze do voľného obehu v cudzine.

(2) Súhlas na zriadenie slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu udeľuje na žiadosť zriaďovateľa Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií, vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík a príslušnými orgánmi miestnej samosprávy.

§ 19

(1) Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady musia byť oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej 3 metre alebo inak oddelené spôsobom schváleným colnicou tak, aby sa mohli kontrolovať vstupy do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a výstupy z nich, a musia byť určené miesta ich vstupu a výstupu.

(2) Akákoľvek stavba v slobodnom colnom pásme sa môže uskutočniť len po predchádzajúcom súhlase colnice.“.

7. Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19n, ktoré znejú:

㤠19a

(1) Obvod a vstupné a výstupné miesta slobodného colného pásma a slobodného colného skladu sú pod dohľadom colnice.

(2) Fyzické osoby a dopravné prostriedky vstupujúce do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a vystupujúce z nich môžu byť podrobené colnej prehliadke.

(3) Prístup do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu môže sa odoprieť fyzickým osobám, ktoré neposkytujú záruku dodržiavania pravidiel ustanovených pre slobodné colné pásma alebo slobodné colné sklady, pretože boli opakovane potrestané za porušenie colných predpisov.

(4) Colnica je oprávnená kontrolovať tovar, ktorý vstupuje do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, opúšťa ich alebo v nich zostáva. Na umožnenie tejto kontroly sa budú colnici odovzdávať kópie dopravných dokladov sprevádzajúcich vstupujúci alebo vystupujúci tovar alebo tieto doklady za týmto účelom uschová pre potreby colnice fyzická alebo právnická osoba určená colnicou.

§ 19b

(1) V slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade môže byť umiestnený čs. tovar i cudzí tovar bez ohľadu na jeho množstvo, pôvod, miesto jeho dovozu alebo miesto určenia, včítane tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, ak nejde o zákazy a obmedzenia z veterinárnych, rastlinolekárskych dôvodov, z dôvodov mravnosti alebo verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, ochrany predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok majúcich umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu a ochrany patentov, ochranných známok a autorských práv.

(2) Nebezpečný tovar, tovar, ktorý môže znehodnotiť iný tovar, alebo tovar vyžadujúci osobitné zariadenie možno umiestniť iba v priestoroch na to špeciálne vybavených.

§ 19c

(1) Tovar vstupujúci do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu sa nemusí predložiť colnici a nemusí sa podať návrh na colné konanie. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 19a ods. 4.

(2) Tovar sa však musí predložiť colnici a podrobí sa predpísaným colným formalitám vtedy, ak

a) bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, ktorý sa ukončil umiestnením tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade; ak príslušný colný režim umožňuje, aby sa tovar nepredkladal, nebude sa predloženie vyžadovať,

b) je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade na základe rozhodnutia o vrátení dovozného cla,

c) sa podala žiadosť o preddavok na platbu vývoznej náhrady pri tovare, na ktorý sa vzťahuje právny predpis, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie.

(3) Na žiadosť oprávnenej fyzickej alebo právnickej osoby colnica potvrdí, že tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade je buď čs. tovar, alebo cudzí tovar.

§ 19d

(1) Doba umiestnenia tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade nie je obmedzená.

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže vyhláškou túto dobu obmedziť pri čs. tovare, na ktorý sa vzťahuje právny predpis, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie.

§ 19e

(1) Akákoľvek priemyselná, obchodná alebo servisná činnosť v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade je povolená za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia tým nie sú dotknuté.

(2) S ohľadom na povahu tovaru a potrebu colnej kontroly môže príslušná colnica určitú činnosť uvedenú v odseku 1 v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade zakázať alebo obmedziť.

(3) Colnica môže fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré opakovane porušili ustanovenia tohto zákona, zakázať, aby pokračovali v podnikateľskej činnosti v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade.

§ 19f

(1) Cudzí tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade môže po dobu tohto umiestnenia:

a) byť prepustený do voľného obehu v tuzemsku za podmienok ustanovených pre prepustenie do voľného obehu v tuzemsku a podmienok uvedených v § 19k;

b) byť bez povolenia použitý ako ekvivalentný tovar za tovar, ktorý má byť prepustený do záznamového obehu v tuzemsku za účelom aktívneho zušľachťovacieho styku;

c) byť použitý v záznamovom obehu v tuzemsku za účelom aktívneho zušľachťovacieho styku za podmienok určených pre tento obeh;

d) byť použitý v záznamovom obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia za podmienok určených pre tento obeh;

e) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na to oprávnená, prenechať v prospech štátu;

f) byť zničený za predpokladu, že ten, kto je na to oprávnený, poskytne colnici všetky informácie, ktoré colnica považuje za potrebné.

(2) Ak sa tovar použije v režime uvedenom v odseku 1 písm. c) alebo d), možno použiť spôsoby kontroly platné na tieto účely záznamového obehu.

§ 19g

Čs. tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a ktorý podlieha právnemu predpisu, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie, môže sa podrobiť iba takým formám manipulácie, ktoré sú pre taký tovar ustanovené týmto zákonom. Tieto manipulácie sa môžu uskutočňovať bez povolenia.

§ 19h

Na iné účely, než sú uvedené v § 19f a 19g, nesmie sa cudzí tovar a čs. tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b), v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade spotrebovať alebo použiť.

§ 19i

(1) Fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade činnosti uvedené v § 19e ods. 1 je povinná viesť evidenciu o tovare, ktorý vstupuje do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, opúšťa ich alebo v nich zostáva, spôsobom ustanoveným colnicou, ktorej základom je účtovná evidencia ustanovená osobitnými predpismi tak, aby bola možná identifikácia tovaru a získal sa prehľad o jeho pohybe. Tovar sa musí zaniesť do tejto evidencie od okamihu dodania do priestorov tejto fyzickej alebo právnickej osoby. Evidencia sa musí dať colnici k dispozícii, aby sa umožnila kontrola, ktorú colnica považuje za potrebnú.

(2) V prípade premiestnenia tovaru vnútri slobodného colného pásma musia sa doklady vzťahujúce sa na toto premiestnenie uschovať pre potrebu orgánov colnej správy. Krátkodobé skladovanie tovaru vykonávané v súvislosti s premiestnením sa považuje za neoddeliteľnú súčasť premiestnenia.

§ 19j

(1) Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, možno tovar opúšťajúci slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad

a) vyviezť do voľného obehu v cudzine alebo vyviezť späť do cudziny alebo

b) dodať do inej časti územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Ustanovenia § 24, 58 až 74 sa vzťahujú na tovar dodaný do iných častí územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 19k

(1) Ak cena skutočne platená, alebo ktorá sa má za cudzí tovar zaplatiť, zahŕňa náklady na skladovanie alebo zachovanie tohto tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade, nebudú tieto náklady do colnej hodnoty zahrnuté, ak budú odlíšené od ceny skutočne platenej alebo ceny, ktorá sa má za tovar zaplatiť.

(2) Ak sa s tovarom v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade na základe povolenia colnice vykonali obvyklé manipulácie potrebné na zabezpečenie uchovania tovaru alebo zlepšenie jeho balenia alebo predajnej akosti alebo jeho úpravy pre dopravu, bude na žiadosť dovozcu vymerané clo podľa povahy tovaru a colnej hodnoty, aké boli pred vykonaním týchto manipulácií.

§ 19l

(1) Pre čs. tovar uvedený v § 18 ods. 1 písm. b), ktorý podlieha právnemu predpisu, ktorým sa vykonávajú opatrenia trhovej regulácie, a ktorý je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade, sa určia spôsoby nakladania alebo použitia ustanovené osobitnými predpismi, ktoré z dôvodu jeho umiestnenia v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade poskytujú výhody, ktoré sú obvykle spojené s vývozom tohto tovaru.

(2) V prípade, že sa tovar uvedený v odseku 1 vrátil do inej časti územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo ak v lehote ustanovenej v § 19d ods. 2 nebola podaná žiadosť o určenie spôsobu nakladania s tovarom alebo jeho použitia, ktorý je uvedený v odseku 1, urobí colnica potrebné opatrenia ustanovené osobitnými predpismi pre prípadné nedodržanie príslušného spôsobu nakladania alebo použitia.

§ 19m

(1) Ak bol tovar dodaný alebo vrátený do inej časti územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo prepustený do viazaného obehu v tuzemsku, možno použiť potvrdenie uvedené v § 19c ods. 3, aby sa preukázalo, či ide o čs. tovar alebo cudzí tovar.

(2) Ak nie je k dispozícii žiadne potvrdenie alebo iná evidencia o tom, či ide o čs. tovar alebo cudzí tovar, pokladá sa tovar za

a) čs. tovar na účely aplikácie vývozného cla a vývozných licencií alebo vývozných opatrení obchodnej politiky,

b) cudzí tovar v ostatných prípadoch.

§ 19n

Colnica kontroluje, aby sa pri vývoze tovaru zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu dodržiavali ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce vývoz tovaru do voľného obehu v cudzine.“.

8. V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Na účely tohto zákona sa čs. tovarom rozumie:

a) tovar, ktorý bol úplne získaný alebo vyrobený na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) tovar dovezený do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prepustený do voľného obehu v tuzemsku,

c) tovar získaný alebo vyrobený na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky buď úplne z tovaru uvedeného v písmene b), alebo z tovaru uvedeného v písmenách a) a b).

(4) Na účely tohto zákona sa cudzím tovarom rozumie iný tovar než uvedený v odseku 3. Čs. tovar sa prepustením do voľného obehu v cudzine stáva cudzím tovarom.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

9. V nadpise § 36 až 38 sa nahrádzajú slová „dopravných právnických osôb“ slovom „dopravcov“.

10. V § 36 ods. 1 sa nahrádzajú slová „Dopravné právnické osoby“ slovom „Dopravcovia“.

V § 36 ods. 2 sa pred slovo „právnických“ vkladajú slová „fyzických a“ a nahrádzajú sa slová „dopravnými právnickými osobami“ slovom „dopravcami“.

11. V § 37 ods. 1 sa nahrádzajú slová „dopravnými právnickými osobami“ slovom „dopravcami“ a slová „dopravných právnických osôb“ slovom „dopravcov“.

V § 37 ods. 2 sa nahrádzajú slová „Dopravné právnické osoby“ slovom „Dopravcovia“.

12. V § 38 sa nahrádzajú slová „dopravné právnické osoby“ slovom „dopravcovia“.

13. § 46 včítane nadpisu znie:

㤠46

Vznik nároku na clo

(1) Nárok štátu na clo vzniká okamihom, keď colnica prijala návrh na colné konanie na prepustenie tovaru do voľného obehu.

(2) Ak bol tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia, vzniká nárok štátu na clo rozhodnutím colnice, ktorým sa ukončilo prepustenie tovaru do záznamového obehu v tuzemsku za účelom jeho dočasného použitia.

(3) Ak sa tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade spotreboval alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vzniká nárok štátu na clo okamihom, keď sa tovar nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil.

(4) Ak tovar unikol colnej kontrole, vzniká nárok štátu na clo okamihom, keď tovar prestúpil štátne hranice.

(5) Ak sa tovar prepustený do viazaného obehu scudzil alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vzniká nárok štátu na clo okamihom porušenia týchto podmienok.“.

14. § 47 včítane nadpisu znie:

㤠47

Vymeriavanie cla

(1) Clo z tovaru podliehajúceho clu sa vymeriava podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica prijala návrh na colné konanie na prepustenie tovaru do voľného obehu.

(2) Z tovaru prepusteného do záznamového obehu v cudzine za účelom jeho spracovania, úpravy alebo opravy sa clo vymeriava podľa predpisov platných v okamihu prijatia návrhu na colné konanie na jeho prepustenie do voľného obehu. Základom pre vymeranie cla je zvýšená colná hodnota, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi colnou hodnotou tovaru pri jeho spätnom dovoze a colnou hodnotou tovaru prepusteného do záznamového obehu v cudzine za účelom jeho spracovania, úpravy alebo opravy.

(3) Z tovaru prepusteného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia je suma cla za každý aj začatý mesiac, v ktorom je tovar v tomto obehu, 3 % z cla, ktoré by sa malo vymerať, keby tento tovar bol prepustený do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku. Takto určené clo nesmie byť vyššie ako to, ktoré by sa vymeralo v prípade prepustenia tohto tovaru do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku.

(4) Ak bol tovar prepustený zo záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia do voľného obehu v tuzemsku, určí sa suma cla, vyberaného z tohto dôvodu, rozdielom medzi clom, ktoré by sa malo vymerať, keby tento tovar bol prepustený do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku, a clom určeným podľa odseku 3.

(5) Ak sa tovar umiestený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade spotreboval alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď sa tovar nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil. Ak nemožno zistiť, kedy sa tovar nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica zistila, že tovar sa nezákonne spotreboval alebo po prvý raz použil.

(6) Ak tovar podliehajúci clu unikol colnej kontrole, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď tovar prestúpil štátne hranice. Ak nemožno zistiť, kedy tovar prestúpil štátne hranice, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica zistila, že tovar unikol colnej kontrole.

(7) Ak sa tovar prepustený do viazaného obehu scudzil alebo použil v rozpore s ustanovenými podmienkami, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu porušenia týchto podmienok. Ak nemožno zistiť, kedy došlo k porušeniu ustanovených podmienok, vymeriava sa clo podľa predpisov platných v okamihu, keď colnica zistila, že došlo k porušeniu ustanovených podmienok.

(8) Ak sa vymeriava clo z tovaru podľa jeho ceny a účastník colného konania ju nepreukáže alebo uvedie údaje nezodpovedajúce skutočnej cene tovaru, určí ju colnica podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná. Náklady s tým spojené uhrádza účastník colného konania.

(9) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanoví vyhláškou podrobnú úpravu vymeriavania cla, vyberania cla z tovaru prepusteného do záznamového obehu a prípady, keď vymerané clo môže vyberať pošta.“.

15. V § 51 ods. 1 sa nahrádzajú slová „dopravná právnická osoba“ slovom „dopravca“.

16. V § 53 sa vypúšťa písmeno i).

17. § 64 včítane nadpisu znie:

㤠64

Účastník colného konania

(1) Účastníkom colného konania je ten, komu má byť tovar v dovoze alebo vývoze prepustený.

(2) V poukazovacom konaní je účastníkom colného konania ten, kto je oprávnený s tovarom nakladať.“.

18. § 65 ods. 3 znie:

(3) Ak sa tovar, pri ktorom sa má vykonať colné konanie, dopravuje po železnici alebo poštou, je železnica alebo pošta podľa tohto zákona splnomocnená aj na uskutočnenie úkonov potrebných pre colné konanie, pokiaľ ich neuskutoční účastník colného konania.“.

19. V § 75 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Tovar je vo voľnom obehu v tuzemsku, len čo je zaplatené dovozné clo a iné poplatky vyberané v súvislosti s dovozom alebo zložená colná zábezpeka alebo poskytnutá záruka na ich úhradu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

20. § 79 ods. 5 znie:

(5) Ak dopravca odovzdá poukázaný tovar na dopravu ďalšiemu dopravcovi, prechádza povinnosť uvedená v predchádzajúcom odseku na každého ďalšieho dopravcu, ktorý poukázaný tovar dopravuje.“.

21. V § 80 ods. 4 sa nahrádzajú slová „dopravných právnických osôb“ slovom „dopravcov“.

22. § 87 ods 1 písm. g) znie:

g) neuposlúchne výzvu orgánu colnej správy alebo inak im bráni pri výkone ich činnosti.“.

23. § 118 ods. 2 znie:

(2) Orgány colnej správy plnia úlohy ustanovené zákonmi národných rád súvisiace s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.“.


Čl. II

24. Na konanie začaté pred 1. júnom 1992 sa použije zákon účinný pred týmto dňom; nový zákon sa použije iba vtedy, ak je to pre účastníka colného konania priaznivejšie.

25. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie colného zákona (zákon č. 44/1974 Zb.), ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

1b) § 89 ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon.

1c) Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb.

1d) § 41 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb.

1e) Napr. zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon.