Oznámenie č. 335/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

Čiastka 68/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 30. aprílom 1992.

335

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 12. decembra 1990 bolo v Madride dojednané výmenou nót Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom.

Dojednanie nadobudlo platnosť 30. aprílom 1992.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad španielskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Madrid 12. decembra 1990

Excelencia,

mám česť odvolať sa na rozhovory, ktoré nedávno prebehli medzi predstaviteľmi našich vlád, o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti s cieľom uľahčiť cesty občanov našich štátov a podporiť rozvoj vzťahov medzi našimi krajinami. V tejto súvislosti Vám navrhujem uzavretie Dojednania medzi Španielskym kráľovstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou tohto znenia:

1. Španielski občania držitelia platných diplomatických, služobných alebo cestovných pasov, ktorí budú cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za súkromným alebo služobným účelom a nebudú tu vykonávať zárobkovú činnosť, môžu na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vstupovať a z neho vycestovať bez toho, aby potrebovali vízum, ak doba ich pobytu nepresiahne deväťdesiat dní.

2. Česko-slovenskí občania držitelia platných diplomatických, služobných alebo cestovných pasov, ktorí budú cestovať do Španielska za súkromným alebo služobným účelom a nebudú tu vykonávať zárobkovú činnosť, môžu na územie Španielska vstupovať a z neho vycestovať bez toho, aby potrebovali vízum, ak doba ich pobytu nepresiahne deväťdesiat dní.

3. Ministerstvá zahraničných vecí Španielska a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si vymenia vzory príslušných platných pasov.

4. Predchádzajúce ustanovenia nezbavujú osoby, ktorých sa týkajú, povinnosti dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Španielska upravujúce vstup, pobyt a odchod cudzincov.

5. Predchádzajúce ustanovenia neobmedzujú právo príslušných úradov Španielska a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

a) odoprieť vstup na svoje územie ktorejkoľvek osobe, ktorú považujú za nežiadúcu, a

b) dočasne prerušiť vykonávanie tohto Dojednania z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia.

6. Toto Dojednanie nadobudne platnosť posledný deň mesiaca nasledujúceho po tom, čo ktorýkoľvek z oboch zmluvných štátov urobí diplomatickou cestou posledné oznámenie o tom, že boli splnené zákonné predpoklady pre nadobudnutie platnosti Dojednania.

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia toto Dojednanie sa bude priebežne vykonávať od 15. decembra 1990.

7. Toto Dojednanie možno vypovedať a jeho platnosť sa skončí posledný deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď vypovedanie bolo oznámené diplomatickou cestou.

Pokiaľ uvedené ustanovenia sú prijateľné pre Vašu vládu, mám česť navrhnúť, aby tento list a odpoveď naň tvorili Dojednanie medzi Španielskym kráľovstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám, Excelencia, opätovne vyjadril prejavy mojej najhlbšej úcty.

Francisco Fernández Ordóňez v. r.

minister zahraničných vecí

Jeho Excelencia

Jiří Dienstbier

podpredseda vlády

a minister zahraničných vecí

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Praha

Madrid 12. decembra 1990

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z 12. decembra 1990, v ktorom Vaša Excelencia oznamuje nasledujúce:

„Excelencia,

mám česť odvolať sa na rozhovory, ktoré nedávno prebehli medzi predstaviteľmi našich vlád, o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti s cieľom uľahčiť cesty občanov našich štátov a podporiť rozvoj vzťahov medzi našimi krajinami. V tejto súvislosti Vám navrhujem uzavretie Dojednania medzi Španielskym kráľovstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou tohto znenia:

1. Španielski občania držitelia platných diplomatických, služobných alebo cestovných pasov, ktorí budú cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za súkromným alebo služobným účelom a nebudú tu vykonávať zárobkovú činnosť, môžu na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vstupovať a z neho vycestovať bez toho, aby potrebovali vízum, ak doba ich pobytu nepresiahne deväťdesiat dní.

2. Česko-slovenskí občania držitelia platných diplomatických, služobných alebo cestovných pasov, ktorí budú cestovať do Španielska za súkromným alebo služobným účelom a nebudú tu vykonávať zárobkovú činnosť, môžu na územie Španielska vstupovať a z neho vycestovať bez toho, aby potrebovali vízum, ak doba ich pobytu nepresiahne deväťdesiat dní.

3. Ministerstvá zahraničných vecí Španielska a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si vymenia vzory príslušných platných pasov.

4. Predchádzajúce ustanovenia nezbavujú osoby, ktorých sa týkajú, povinnosti dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Španielska upravujúce vstup, pobyt a odchod cudzincov.

5. Predchádzajúce ustanovenia neobmedzujú právo príslušných úradov Španielska a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

a) odoprieť vstup na svoje územie ktorejkoľvek osobe, ktorú považujú za nežiadúcu, a

b) dočasne prerušiť vykonávanie tohto Dojednania z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia.

6. Toto Dojednanie nadobudne platnosť posledný deň mesiaca nasledujúceho po tom, čo ktorýkoľvek z oboch zmluvných štátov urobí diplomatickou cestou posledné oznámenie o tom, že boli splnené zákonné predpoklady pre nadobudnutie platnosti Dojednania.

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia toto Dojednanie sa bude priebežne vykonávať od 15. decembra 1990.

7. Toto Dojednanie možno vypovedať a jeho platnosť sa skončí posledný deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď vypovedanie bolo oznámené diplomatickou cestou.

Pokiaľ uvedené ustanovenia sú prijateľné pre Vašu vládu, mám česť navrhnúť, aby tento list a odpoveď naň tvorili Dojednanie medzi Španielskym kráľovstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám, Excelencia, opätovne vyjadril prejavy mojej najhlbšej úcty.“.

Mám česť oznámiť, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s podmienkami vyjadrenými vo Vašom liste a že list Vašej Excelencie a odpoveď na tento list tvoria Dojednanie medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám, Excelencia, opätovne vyjadril prejavy svojej najhlbšej úcty.

Jiří Dienstbier v. r.

minister zahraničných vecí

Jeho Excelencia

Francisco Fernández Ordóňez

minister zahraničných vecí
Španielskeho kráľovstva

Madrid

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňujú slovenské preklady.