Oznámenie č. 485/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992 do15.05.1995
Zrušený 36/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom podpisu.

485

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 12. mája 1992 bola v Taškente podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Republiky Uzbekistan, ďalej len „zmluvné strany“,

uznávajúc veľký význam obchodno-ekonomických vzťahov a vedecko-technickej spolupráce medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Uzbekistan,

berúc na vedomie hlboké zmeny prebiehajúce v politických a ekonomických systémoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Republiky Uzbekistan, vychádzajúc zo zámeru napomáhať pri vytváraní vzájomne výhodných všestranných vzťahov medzi oboma štátmi zmluvných strán,

snažiac sa o postupnú integráciu ekonomík Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Republiky Uzbekistan do svetového hospodárstva,

riadiac sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a pravidlami medzinárodného práva, pri uskutočňovaní vzájomných ekonomických vzťahov, dohodli sa nasledovne:

Článok 1

Zmluvné strany sú pripravené vytvárať a rozvíjať vzájomné obchodno-ekonomické a vedecko-technické vzťahy.

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať na základe zmlúv uzavieraných medzi česko-slovenskými právnickými a fyzickými a uzbeckými právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v súlade so zákonodarstvom svojich štátov.

Česko-slovenskí a uzbeckí účastníci vonkajších ekonomických vzťahov budú vykonávať zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľnej mene, podľa bežných svetových cien a za podmienok, používaných v medzinárodom obchode včítane bártrových obchodov v celom komplexe obchodno-ekonomických a vedecko-technických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Uzbekistan.

Zúčtovanie podľa tejto Dohody sa môže uskutočňovať v ľubovoľnej forme používanej v medzinárodnej bankovej praxi.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany.

Ustanovenie tohto článku Dohody sa nevzťahuje na výhody:

a) poskytované, alebo ktoré môže poskytnúť niektorá zmluvná strana susedným štátom s cieľom uľahčiť prihraničný obchod,

b) poskytované, alebo ktoré možno poskytnúť v súvislosti s členstvom niektorej zo zmluvných strán v oblastiach voľného obchodu a v colných úniách.

Článok 3

Oprávnené orgány štátov zmluvných strán budú v súlade s právnym poriadkom svojich štátov a v rámci svojej pôsobnosti vydávať úradné povolenie na vývoz a dovoz tovaru v súlade so zmluvami uzavieranými medzi česko-slovenskými a uzbeckými účastníkmi vonkajších ekonomických vzťahov v prípadoch, pokiaľ je také povolenie nevyhnutné.

Článok 4

Oprávnené banky štátov zmluvných strán dohodnú a určia v dvojmesačnej lehote od podpistu tejto Dohody nevyhnutné technické pravidlá bankového zabezpečenia operácií vyplývajúcich z tejto Dohody.

Článok 5

S cieľom zachovania vzniknutých obchodno-ekonomických vzťahov nevyhnutných pre obe zmluvné strany sa budú zostavovať indikatívne zoznamy.

Tieto indikatívne zoznamy budú odsúhlasovať oprávnené orgány štátov zmluvných strán z hľadiska sortimentu a objemu tovaru a služieb na každý rok, najneskôr do 30. septembra predchádzajúceho roka.

Indikatívne zoznamy nevylučujú možnosť uzavierania kontraktov nad rámec uvedených v zozname.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať prehĺbenie ekonomickej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu zahŕňať rozšírenie kooperácie výroby, vytváranie spoločných podnikov, medzinárodných spoločností a organizácií, rozvoj cestovného ruchu, organizovanie veľtrhov, výstav, obchodných zastupiteľstiev a zavádzanie iných progresívnych foriem spolupráce, bežných v svetovej ekonomike.

Po vzájomnej dohode oprávnených orgánov štátov zmluvných strán sa budú prerokúvať možnosti prípravy odborníkov včítane v oblasti zahraničnoekonomickej a finančnej činnosti.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia zmluvných strán sa budú v prípade potreby stretávať striedavo v Prahe a Taškente na prerokovanie plnenia tejto Dohody.

Článok 8

Túto Dohodu možno meniť alebo dopĺňať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 9

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na neurčitú dobu, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia nóty o výpovedi.

Dané v Taškente 12. mája 1992 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Marták v. r.

Za vládu

Republiky Uzbekistan:

Solichovič v. r.

Poznámky pod čiarou

)

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.