Oznámenie č. 560/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

560

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 písm. b) č. 1 a ods. 3 Zákonníka práce (úplné znenie č. 451/1992 Zb.) výnos z 19. novembra 1992 číslo 3374/1992-SM, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí SR z 19. novembra 1991 číslo 2349/1991-SM o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a umožňuje prokurátorovi, vyšetrovateľovi a právnemu čakateľovi poskytnúť odmenu za splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy.

Do výnosu je možné nahliadnuť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.