Zákon č. 13/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore

Čiastka 3/1992
Platnosť od 16.01.1992 do30.04.2002
Účinnosť od 16.01.1992 do30.04.2002
Zrušený 216/2002 Z. z.

13

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 3. decembra 1991

o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Základné ustanovenia

§ 1

Účel zákona

Účelom zákona je zriadiť lekárske komory a lekárnickú komoru, ustanoviť ich poslanie a úlohy pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti o obyvateľov a ochrane záujmov zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú členmi týchto komôr.

§ 2

Zriadenie komôr

(1) Zriaďujú sa

a) Slovenská lekárska komora so sídlom v Bratislave,

b) Slovenská komora zubných lekárov so sídlom v Trnave,

c) Slovenská lekárnická komora so sídlom v Bratislave.

(2) Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská lekárnická komora (ďalej len „komora“) sú stavovské a samosprávne organizácie.

(3) Komora si zriaďuje regionálne komory.

(4) Komora a regionálne komory sú právnické osoby.

§ 3

Poslanie komory

Komora združuje zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou kvalifikáciou, podporuje ich záujmy a ochraňuje stavovskú česť. Komora sa podieľa na utváraní podmienok pre poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

§ 4

Úlohy komory

(1) Základnými úlohami komory je najmä

a) vyžadovať, aby lekári, zubní lekári a lekárnici vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade so zásadami lekárskej a lekárnickej etiky a spôsobom ustanoveným zákonom,

b) vyjadrovať sa k etickej a odbornej spôsobilosti lekárov, zubných lekárov a lekárnikov na výkon ich liečebno-preventívnej starostlivosti,

c) spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečovaní odborného rastu svojich členov a na odbornom dozore nad výkonom ich povolania,

d) v závažných prípadoch, najmä pri hrubých závadách vo výkone zdravotníckeho povolania, podávať návrhy Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na dočasný alebo trvalý zákaz výkonu tohto povolania,1)

e) riešiť sťažnosti na porušenie lekárskej a lekárnickej etiky a uplatňovať disciplinárnu právomoc v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

f) vydávať stanoviská záväzné pre členov komory k odborným a etickým problémom poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti,

g) v súvislosti s výkonom povolania poskytovať svojim členom právne rady a v prípade súdnych sporov sprostredkovať zastupovanie pred súdmi,

h) poskytovať svojim členom pôžičky.

(2) Komora spolupracuje najmä pri

a) tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom povolania lekárov, zubných lekárov a lekárnikov,

b) obsadzovaní miest vedúcich pracovníkov zdravotníckych zariadení,

c) tvorbe sadzobníkov, ktoré súvisia s výkonmi v liečebno-preventívnej starostlivosti.

Členstvo v komore

§ 5

(1) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu vedeného komorou.

(2) Členstvo v komore je povinné pre uchádzačov a pracovníkov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

(3) Komora zapíše do zoznamu na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa, čo ju dostala, toho, kto

a) získal požadované vysokoškolské vzdelanie v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, alebo ak má uznaný (nostrifikovaný) diplom o vysokoškolskom štúdiu vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitných predpisov,2)

b) je plne spôsobilý na právne úkony,

c) je bezúhonný,

d) zaplatí zápisné.

(3) Členstvo v komore sa udržiava platením členského príspevku určeného štatútom komory.

§ 6

Komora vyčiarkne zo zoznamu toho,

a) kto zomrel alebo bol vyhlásený na mŕtveho,

b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) kto písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu,

d) kto nezaplatí členské príspevky počas troch mesiacov po upozornení,

e) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

f) komu bol právoplatne dočasne alebo natrvalo zakázaný výkon povolania,1)

g) komu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu [§ 9 písm. b) bod 2].

§ 7

Práva člena komory

Člen komory má právo

a) voliť a byť volený do orgánov komory (§ 11 až 17),

b) žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc a v prípade súdneho sporu týkajúceho sa výkonu povolania žiadať o sprostredkovanie zastúpenia pred súdom,

c) žiadať poskytnutie bezúročnej pôžičky,

d) zúčastňovať sa na plnení úloh komory (§ 4), a to priamo alebo prostredníctvom orgánov komory.

§ 8

Povinnosti člena komory

Člen komory je povinný

a) pri výkone svojho povolania dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) riadne platiť členské príspevky a plniť ostatné povinnosti podľa vnútorných predpisov komory,

c) dodržiavať etické zásady vo vzájomnom vzťahu i vo vzťahu k pacientovi.

Disciplinárna zodpovednosť

§ 9

Disciplinárne opatrenia

Za závažné alebo opätovné porušenie povinností podľa tohto zákona (ďalej len „disciplinárne previnenie“) možno členovi komory uložiť, ak nejde o trestný čin, niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) za porušenie povinností člena komory určených vnútornými predpismi komory

1. ústne napomenutie,

2. písomné napomenutie,

3. peňažná pokuta až do výšky 6000 Kčs;

b) za porušenie povinností pri výkone povolania podľa zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov

1. peňažná pokuta až do výšky 10 000 Kčs,

2. podmienečné vyčiarknutie zo zoznamu až na dva roky,

3. vyčiarknutie zo zoznamu až na päť rokov.

§ 10

Disciplinárne konanie

(1) O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 9 písm. a) rozhoduje čestná rada regionálnej komory [§ 11 ods. 2 písm. d)]; disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru regionálnej komory [§ 11 ods. 2 písm. c)].

(2) O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 9 písm. b) rozhoduje čestná rada (§ 17); disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru [§ 16 písm. d)].

(3) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor regionálnej komory alebo kontrolný výbor dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu.

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.3)

(5) Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 9 písm. a) môže podať odvolanie člen komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory; ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 9 písm. b) bod 1 a 2, môže podať odvolanie člen komory alebo kontrolný výbor; ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 9 písm. b) bod 3, môže podať odvolanie člen komory. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.

(6) O odvolaní proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej komory podľa odseku 1 rozhoduje čestná rada, ktorá napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak čestná rada napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec čestnej rade regionálnej komory na nové konanie. Čestná rada regionálnej komory je právnym názorom čestnej rady viazaná.

(7) O odvolaní proti rozhodnutiu čestnej rady podľa odseku 2 rozhoduje rada komory, ktorá napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec čestnej rade na nové konanie. Čestná rada je právnym názorom rady komory viazaná.

(8) Rozhodnutie o odvolaní podľa odsekov 6 a 7 je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.

(9) O odvolaní proti rozhodnutiu čestnej rady o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 9 písm. b) bod 3 rozhoduje súd podľa osobitných predpisov.4)

Samospráva členov komory

§ 11

(1) Orgánmi komory sú

a) snem,

b) rada komory,

c) prezident,

d) prezídium,

e) kontrolný výbor,

f) čestná rada.

(2) Orgánmi regionálnej komory sú

a) zhromaždenie členov regionálnej komory,

b) rada regionálnej komory,

c) kontrolný výbor regionálnej komory,

d) čestná rada regionálnej komory.

(3) Orgány regionálnej komory plnia úlohy komory (§ 4) v územnom obvode svojej pôsobnosti v rozsahu určenom štatútom komory, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Funkcie členov v orgánoch komory a v orgánoch regionálnej komory sú čestné; za ich výkon sa im vypláca len náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.

(5) Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore a v čestnej rade. Členstvo v rade regionálnej komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore regionálnej komory a v čestnej rade regionálnej komory; členstvo v kontrolnom výbore a čestnej rade je nezlučiteľné s členstvom v obdobných orgánoch regionálnej komory.

(6) Volebné obdobie orgánov komory a orgánov regionálnej komory je dvojročné.

§ 12

Snem

(1) Snem je najvyšším orgánom komory.

(2) Snem sa koná spravidla raz za jeden rok. Ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina členov komory alebo kontrolný výbor, alebo jedna tretina regionálnych komôr, zvolá sa do dvoch mesiacov od dôjdenia žiadosti.

(3) Delegáti na snem sú volení podľa kľúča navrhnutého prezídiom a schváleného radou komory.

(4) Snem je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

(5) Snem rozhoduje o všetkých základných otázkach komory, najmä

a) volí a odvoláva členov orgánov komory a určuje ich počty,

b) zriaďuje regionálne komory,

c) schvaľuje štatút komory, deontologický (etický) kódex komory a disciplinárny poriadok komory,

d) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie rady komory,

e) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti komory a jej orgánov a o výsledkoch hospodárenia s majetkom komory,

f) schvaľuje výšku členských príspevkov,

g) schvaľuje výšku zápisného členov komory,

h) schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,

i) uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

§ 13

Rada komory

(1) Rada komory je najvyšším riadiacim orgánom komory medzi snemami.

(2) Rada komory

a) zvoláva snem,

b) rozhoduje o odvolaniach podľa § 10 ods. 7 a vo všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,

c) kontroluje činnosť prezídia,

d) vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, ak nepatrí iným orgánom komory.

§ 14

Prezident

(1) Prezident zastupuje komoru navonok.

(2) Prezident riadi rokovanie rady komory.

(3) Prezidenta zastupuje viceprezident poverený radou komory.

§ 15

Prezídium

Prezídium je výkonný orgán rady komory, ktorý najmä

a) zvoláva radu komory,

b) chráni a presadzuje záujmy členov komory,

c) vedie zoznam členov komory,

d) hospodári s majetkom komory,

e) pravidelne informuje členov komory o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť,

f) riadi správny aparát prezídia.

§ 16

Kontrolný výbor

Kontrolný výbor

a) kontroluje plnenie uznesení snemu a rozhodnutí rady komory,

b) kontroluje činnosť prezídia; predkladá návrhy rade komory na zmenu alebo zrušenie opatrení prezídia, ak sú v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútom komory. V tomto prípade tieto opatrenia pozastaví,

c) požiada radu komory o zvolanie snemu, ak zistí, že činnosť orgánov komory je v rozpore s týmto zákonom alebo štatútom komory,

d) podáva návrhy čestnej rade na začatie disciplinárneho konania (§ 10 ods. 2),

e) môže sa zúčastňovať na všetkých zasadnutiach orgánov komory.

§ 17

Čestná rada

Čestná rada ako orgán komory vo veciach disciplinárneho konania

a) prerokúva návrhy na disciplinárne opatrenia proti členom komory,

b) ukladá disciplinárne opatrenia (§ 10 ods.2).

§ 18

Majetok komory

(1) Komora si svoju činnosť zabezpečuje z vlastného majetku.

(2) Majetok komory tvoria

a) príjmy zo zápisného členov komory,

b) príjmy z členských príspevkov a z peňažných pokút,

c) dary, dotácie a iné príjmy získané v súlade s právnymi predpismi.


Spoločné, prechodné, splnomocňovacie a záverečné ustanovenia

§ 19

(1) Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorého komora do zoznamu nezapísala, alebo člen komory, ktorého komora zo zoznamu vyčiarkla s výnimkou vyčiarknutia podľa § 9 písm. b) bod 3, alebo člen komory, ktorému komora odmietla poskytnúť právnu pomoc alebo sprostredkovať zastúpenie pred súdom podľa tohto zákona, má právo domáhať sa ochrany na súde.

(2) Komora upraví podrobnosti o svojej vnútornej organizácii, o voľbách orgánov komory, o svojej činnosti a podmienky poskytovania bezúročnej pôžičky svojim členom, ako aj sídla regionálnych komôr, územné obvody, vnútornú organizáciu a činnosť regionálnych komôr v štatúte komory.

(3) Komora upraví podrobnosti o disciplinárnom konaní a o činnosti orgánov v tomto konaní v disciplinárnom poriadku komory.

(4) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť doterajšie prezídium komory zriadenej podľa osobitných predpisov5) ako dočasný výbor komory. Dočasný výbor komory zvolá snem najneskoršie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 10a§ 54 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.

2) § 25 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

3) § 266a Zákonníka práce.

4) § 244 nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

5) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.