Oznámenie č. p3/c88/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňajú účtová osnova a smernice k účtovej osnove ustanovené investičným spoločnostiam a investičným fondom

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Účinnosť od 18.09.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2-20 090/1992, ktorým sa dopĺňajú účtová osnova a smernice k účtovej osnove ustanovené investičným spoločnostiam a investičným fondom.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi. Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.