Oznámenie č. 354/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice predsedu Štátnej banky česko-slovenskej o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v Štátnej banke česko-slovenskej

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

354

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 85 Zákonníka práce výnos č. 20 z 9. júna 1992, ktorým sa zrušujú smernice predsedu ŠBČS č. R-19/1977 z 23. decembra 1977 o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v Štátnej banke česko-slovenskej, registrované v čiastke 30/1977 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Uverejnený bol v čiastke 14/1992 Vestníka Štátnej banky česko-slovenskej.

Do výnosu možno nazrieť na federálnom i republikových ústrediach a vo všetkých ostatných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.