Zákon č. 26/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992

OBSAH

26

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1991

o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Názov „Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene“ sa mení a znie: „Technická univerzita vo Zvolene“.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.