Opatrenie č. 347/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

OBSAH

347

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se mění takto:

1. § 76 odst. 5 zní:

(5) Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny

a) Magistrátní úřad hlavního města Prahy39) s působností okresního úřadu podle § 77,

b) orgány městských částí39) s působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona kromě působnosti podle § 76 odst. 2 písm. a) až d).“.

39) Zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavní městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb.“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.