Zákon č. 104/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992 do30.09.2004
Účinnosť od 12.03.1992 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.

104

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. februára 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej Federativnej Republiky“.

2. V § 2 ods. 2 sa za slovo „obmedzená“ pripája odkaz1) na príslušný právny predpis a poznámka pod čiarou č. 1 znie:

1) § 10 ods. 1 a 2 a § 855 Občianského zákoníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 47/1002 Zb.).

Doterajšia poznámka č. 1 k § 2 ods. 3 sa označuje ako poznámka č. 2.

3. § 2 ods. 3 znie:

(3) Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov

a) ochrany zdravia ľudu,2)

b) výkonu trestu odňatia slobody.“

4. V § 3 sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“

5. V § 4 ods. 1 znie:

(1) Zoznam voličov zostavuje a vedie obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“).3)".

Poznámka pod čiarou č. 3 znie:

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnem meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.“.

6. V § 4 ods. 2 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.

7. § 5 ods. 2 znie:

(2) Všetci občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu voličov podľa miesta trvalého pobytu.4) Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov,5) ktorí sú hromadne ubytovaní, sa zapisujú do zoznamu voličov v obci, na ktorej území je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Veliteľ útvaru v spolupráci s obcou pridelenia to bezodkladne oznámi obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu príslušníkov.“

Poznámky pod čiarou č. 4 a 5 znejú:

4) § 3 ods. 2 zákona č. 135/1992 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.".

8. V § 5 ods. 3 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.

9. V § 5 ods. 4 sa slová „Československý štátny občan“ nahrádzajú slovami „Občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ a slová „Československej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

10. V § 5 sa za odsek 4 pripája nový odsek 5, ktorý znie:

(5) U voličov, u ktorých je prekážka vo výkone volebného práva (§ 2 ods. 3), sa táto skutočnosť poznamená v zozname voličov.“.

11. V § 6 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádazajú slovom „obec“.

12. § 6 ods. 2 znie:

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osob zapisaných do zoznamu voličov, zariadi obec, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú.“.

13. V § 7 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.

14. V § 8 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“ a za slovo „opravu“ sa vkladajú slová „alebo doplnenie“.

15. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Volebné kraje

(1) Voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú na územi Slovenskej republiky, a to podľa viacmandátových volebných krajov.

(2) Územie volebných krajov tvoria okresy uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.“.

16. § 10 ods. 1 znie:

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce (primátor) alebo starosta mestskej častí6) (ďalej len „starosta obce“) najneskoršie 30 dní predo dňom volieb volebné okrsky a určí volebné miestnosti.“.

Poznámka pod čiarou č. 6 znie:

6) § 13 a 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
§ 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb.“.

17. § 10 ods. 4 znie:

(4) V celách policajného zaistenia7) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s veliteľom príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v obvode ktorej je toto zariadenie. Veľkosť volebného okrsku podľa odseku 3 nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Ak tieto osoby nemajú v tomto volebnom okrsku trvalý pobyt, volia na základe voličského preukazu, ktorý si vyžiadali. V prípade predvedenia postupuje príslušný útvar policajného zboru tak, aby sa predvedenej osobe umožnil výkon volebného práva.“.

Poznámka pod čiarou č. 7 znie:

7) § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb.“.

18. § 11 znie:

㤠11

(1) Voľby do Slovenskej národnej rady riadi Slovenská volebná komisia.

(2) Vo volebných krajoch riadia voľby krajské volebné komisie.

(3) V okresoch sa zriaďujú okresné volebné komisie. Okresné volebné komisie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa zriaďujú podľa prílohy č. 2 tohto zákona.

(4) Vo volebných okrskoch sa zraďujú okrskové volebné komisie.

(5) Členom volebnej komisie môže byť každý občan, ktorý má právo voliť a u ktorého nie sú prekážky vo výkone volebného práva. Kandidát na poslanca (ďalej len „kandidát“) nemôže byť členom volebnej komisie.

(6) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí,8) ako aj ich koalícií (§ 17 ods. 9) (ďalej len „politická strana“), ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcov a náhradníkov s uvedením ich presnej adresy oznamuje politická strana tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Vyhlásenie kandidátnej listiny za neplatnú alebo jej stiahnutie má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany v príslušnej volebnej komisii. V prípade ochorenia, zaneprázdnenia alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda náhradníka podľa poradia určeného politickou stanou.

Poznámka pod čiarou č. 8 znie:

8) Zákon č. 424/1991 Zb. o združování v politických stranách a politických hnutiach.“.

(7) Členovia volebných komisií sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie tak, že sa podpíše pod písomné znenie sľubu.

(8) Volebná komisia sa uznáša za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.

(9) Volebné komisie si na svojom prvom zasadaní určia žrebom zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda volebnej komisie nemôže byť zástupcom tej istej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

(10) Slovenská volebná komisia, krajské volebné komisie a okresné volebné komisie si na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub spôsobom a v znení uvedenom v odseku 7.

(11) Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do federálneho zhromaždenia podľa zhodného volebného systému, môžu plniť krajské volebné komisie, okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie úlohy súvisiace s voľbami do oboch zákonodarných zborov.“.

19. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Zapisovatelia volebných komisií

(1) Zapisovateľa

a) Slovenskej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,

b) krajskej volebnej komisie vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky,

c) okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu,

d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(2) Zapisovateľ sa vymenuje v dostatočnom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 7.“.

20. § 13 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Prvé zasadanie Slovenskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 predseda vlády Slovenskej republiky.

(3) Slovenská volebná komisia

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,

b) usmerňuje činnosť krajských volebných komisií,

c) rozhoduje o sťažnostiach na postup krajských volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

d) sústreďuje prehľad o zaregistrovaných kandidátoch,

e) zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,

f) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju Predsednictvu Slovenskej národnej rady,

g) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,

h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.“.

21. V § 13 sa za odsek 3 pripája nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Slovenská volebná komisia si na plnenie odborno-metodických a organizačno-technických úloh zriaďuje sekretariát. Funkciu sekretariátu plní samostatný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.

22. § 14 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Prvé zasadanie krajskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 minister vnútra Slovenskej republiky.

(3) Krajská volebná komisia

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov,

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okresných volebných kmisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

c) prerokúva a registruje kandidátne listiny vo volebnom kraji,

d) zisťuje výsledky hlasovania vo volebnom kraji,

e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,

f) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktorými ju poverí Slovenská volebná komisia.“.

23. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Okresná volebná komisia

(1) Do okresnej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, najneskoršie do 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.

(2) Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 prednosta okresního úradu.

(3) Okresná volebná komisia

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,

c) dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,

d) ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie. Zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znovu zišla a odstránila nedostatky,

e) odovzdá spracované výsledky hlasovania za volebné okrsky vo svojej pôsobnosti krajskej volebnej komisii.“.

24. § 16 ods. 1, 2, a 3 znejú:

(1) Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, ktorého súčasťou je volebný okrsok, móže delegovať najneskoršie do 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Ak sa takto nedosiahne najnižšie určený počet členov okrskovej volebnej komisie, vymenúva členov a náhradníkov na neobsadené miesta starosta obce.

(2) Starosta obce s prihliadnutím na miestne podmienky určí najnižší počet členov okrskovej volebnej komisie.

(3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 starosta obce.“.

25. V § 16 ods. 4 písm. b) sa slovo „subkomisii“ nahrádza slovami „volebnej komisii“ a v písmene c) sa slová „miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovom „obci“.

26. V § 17 ods. 1 sa slová „krajskej volebnej komisii“ nahrádzajú slovami „zapisovateľovi krajskej volebnej komisie“.

27. V § 17 ods. 1 písm. b) druhej vete sa za slovo „volič“ vkladajú slová „po predložení občianskeho preukazu“.

28. § 17 ods. 3 znie:

(3) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) se nevzťahuje na politické strany, ktoré boli zastúpené v Slovenskej národnej rade 60 dní predo dňom vyhlásenia volieb alebo ktoré v posledných voľbách do Slovenskej národnej rady získali najmenej 10 000 platných hlasov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 označujú ako odseky 4 a 5.

29. V § 17 ods. 5 sa slová „odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. b)“.

30. § 17 ods. 6 znie:

(6) V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana svojho splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov a uvedie ich mená, priezviská a presné adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veicah je politická strana viazaná. Nastúpenie náhadníka namiesto splnomocnenca oznámi politická strana krajskej volebnej komisii.“

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako 7 a 8.

31. V § 17 sa doterajší odsek 7 označuje ako odsek 9 a slová „odsek 4“ sa nahrádzajú slovami „odsek 5“.

32. V § 17 sa za odsek 9 pripájajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺnajú ustanovené náležitosti. Ak tomu tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany.

(11) Zapisovateľ bezodkladne postúpi kandidátnu listinu odbornému (sumarizačnému) útvaru pre potrebu kontroly a spracovania výsledkov volieb.“

33. V § 18 sa na koniec odseku 1 pripája veta, ktorá znie: „Kontrolu kandidátnych listín za volebný kraj vykoná krajská volebná komisia prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru.“ a v odseku 2 písm. a) sa slová „§ 17 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 7“.

34. § 18 ods. 2 písm. b) znie:

b) kandidáta, ak sa uvádza na kandidátnych listinách viacerých politických strán, na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 7. Ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,“.

35. V § 18 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 17 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 8“.

36. V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Krajská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak nespĺňa podmienky podľa § 17, ak politická strana neodstránila nedostatky ani do 24 hodín po upozornení krajskou volebnou komisiou a nemožno ich odstrániť spôsobom uvedeným v odseku 2. Proti takémuto rozhodnutiu môže politická strana do 24 hodín po jeho doručení podať odvolanie Slovenskej volebnej komisii.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

37. V § 19 sa na koniec odseku 1 pripája veta, ktorá znie: „Kontrolu kandidátnych listín za celú Slovenskú republiku vykoná Slovenská volebná komisia prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru.“ a za odsek 1 sa vkladajú nové odseky 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Ak je niektorý z kandidátov uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, Slovenská volebná komisia ho vyčiarkne na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 7. Ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách.

(3) Ak kandidátne listiny podané pravdepodobne rovnakou politickou stranou sú v rôznych volebných krajoch označené odchylne, vyzve predseda jej zástupcov, aby najneskoršie do konca zasadania Slovenskej volebnej komisie oznámili jednotné označenie pre všetky volebné kraje.

(4) Slovenská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak táto listina nespĺňa podmienky podľa § 17 a politická strana nedostatky neodstránila ani do 24 hodín po upozornení Slovenskou volebnou komisiou a kandidátnu listinu neodmietla už krajská volebná komisia.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

38. V § 20 ods. 1 poslednej vete sa slová „kandidátnych listín“ nahrádzajú slovami „hlasovacích lístkov“.

39. V § 21 ods. 1 sa slová „pred vyhlásením výsledku volieb“ nahrádzajú slovami „do 48 hodín pred začatím volieb“.

40. V § 21 sa za odsek 2 pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak dôjde k rozpustenie politickej strany v čase po zaregistrovaní kandidáta na kandidátnej listine krajskou volebnou komisiou, zostávajú údaje o kandidátovi na kandidátnej listine nezmenené; pri rozdeľovaní mandátov sa na túto politickú stranu neprihliada.“.

41. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Hlasovacie lístky

(1) Predseda krajskej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozmnoženie hlasovacích lístkov, na ktorých musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny (§ 19 ods. 5), názov politickej strany a údaje o všetkých kandidátoch a ich poradí; údaje na hlasovacích lístkoch musia byť zhodné s údajmi na kandidátnych listinách.

(2) Hlasovacie lístky pre voľby do Slovenskej národnej rady musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozemrov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky krajskej volebnej komisie.

(3) Takto rozmnožené hlasovacie lístky zašle predseda krajskej volebnej komisie starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené všetkým voličom najneskoršie 3 dni predo dňom volieb a v deň volieb všetkých okrskovým volebným komisiám.“.

42. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Volebná kampaň

(1) Časom volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 23 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.

(2) V čase volebnej kampane má každá kandidujúca politická strana zabezpečený rovnaký prístup k verejným informačným prostriedkom a iným službám štátu a územnej samosprávy. V rámci vysielacích okruhov rozhlasu i televízie je pre volebnú kampaň vyhradených celkom 21 hodín vysielacieho času, ktoré sa rozdelia rovnomerne medzi kandidujúce politické strany tak, aby určením času vysielania nebola žiadna z politických strán znevýhodnená; termíny vysialacích časov sa rozdelia žrebom. Zodpovednosť za obsah týchto relácií majú politické strany. Volebná kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií nie je dovolená.

(3) V čase volebnej kampane je zakázané vysielať volebné prejavy a volebné programy, okrem vysielacieho času vyhradeného kandidujúcim politickým stranám podľa odseku 2 a uverejňovať akékoľvek vonkajšie prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany. Taktiež je zakázané vysielať volebnú kampaň v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na volebnú kampaň.

(4) Nie je dovolené používať miestny rozhlas na volebnú kampaň politických strán, s výnimkou samotného oznamovania konania volebných zhromaždení.

(5) Ak obec vyhradí plochu na vylepenie volebných plagátov, musí jej využívanie zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán.

(6) 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná kampaň v prospech politickej strany slovom, písmom, zvukom a obrazom vo verejných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky je dovolené najviac do siedmeho dňa predo dňom volieb.

(7) Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

(8) V priebehu volieb až do ich skončenia je zakázané zverejňovat výsledky volebných prieskumov.

(9) Spory o sťažnosti týkajúce sa priebehu volebnej kampane vo verejných informačných prostriedkoch rieši Slovenská volebná komisia; jej rozhodnutia sú záväzné.

44. V § 24 ods. 3 a 4 sa slová “rada miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „starosta obce“.

45. § 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25

Informovanie voličov

Obec najneskoršie do 15 dní predo dňom volieb ustanoví všeobecne záväzným nariadením9) čas a miesto konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, ustanoví tiež, ktoré časti obce, prípadne útvary, (§ 4 ods. 2) alebo zariadenia (§ 10 ods. 3) patria k jednotlivým volebným okrskom. Obec zároveň informuje voličov o povinnosti mať pri sebe preukaz totožnosti a o ďalších potrebných údajoch nevyhnutných na nerušený priebeh volieb.“.

Poznámka pod čiarou č. 9 znie:

9) § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“.

45. V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

46. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Hlasovanie

(1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky (ďalej len „obálka“). Tieto obálky musia byť nepriehľadné, rovnakej veľkosti, akosti a farby. Na žiadosť voliča mu okrsková volebná komisia dodá za chýbajúce, prečiarknuté alebo inak označené hlasovacie lístky iné. Ak nepredloží volič preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

(3) Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky.

(4) Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru na to určeného (§ 27 ods. 1). V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže pritom zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Iné úpravy hlasovacieho lístku nemôže robiť.

(5) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

(6) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží oblálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. To platí obdobne pre hlasovanie v osobitných volebných okrskoch (§ 10 ods. 3) s prihliadnutím na podmienky, za ktorých sa hlasovanie koná.

(7) Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky.

(8) Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.“.

47. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková volebná komisia po dohode s okresnou volebnou komisiou odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 24) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takom opatrení upovedomí voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa hlasovanie preruší, zapečatí okrsková volebná komisia volebné dokumenty a volebné schránky. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.“.

48. V § 32 sa slová „a okresných subkomisií“ nahrádzajú slovami „a komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov.“.

49. V § 33 ods. 3 sa posledná veta vypúšťa.

50. V § 34 ods. 1 sa slová „kandidátnej listiny“ vypúšťajú.

51. V § 34 ods. 2 sa slová „kandidátnych listín rôznych politických strán nahrádzajú slovami „hlasovacích lístkov v prospech rôznych politických strán“ a na konci odseku sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú slová „pokiaľ však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre tých istých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada.“.

52. V § 34 ods. 3 slová „rozhodne o platnosti“ nahrádzajú slovami „rozhoduje s konečnou platnosťou“.

53. Nadpis § 35 znie:

„Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku“.

54. V § 35 ods. 1 prvá veta znie:

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

55. V § 35 ods. 1 tretia veta znie: „Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.“.

56. V § 35 ods. 2 sa slová „okrskovej volebnej komisie o hlasování“ nahrádzajú slovami „o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.“.

57. V § 35 ods. 2 písm. f) znie:

f) počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.“.

58. V § 36 ods. 1 sa slovo „hlasovaní“ nahrádza slovami „priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku“ a slovo „subkomisií“ sa nahrádza slovami „volebnej komisii.“.

59. V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže okresná volebná komisia spracovať výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch a odovzdať ich krajskej volebnej komisii.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

60. V § 36 ods. 3 sa slová „miestnemu národnému výboru nahrádzajú slovom “obci“.

61. § 37 vrátane nadpisu znie:

㤠37

Spracovanie výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii

Okresná volebná komisia spracuje výsledky hlasovania z jednotlivých volebných okrskov a zašle ich bezodkladne spolu so zápisnicami okrskových volebných komisí o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku krajskej volebnej komisii. Pri spracúvaní výsledkov hlasovania môžu byť prítomní len členovia volebných komisií a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.“.

62. V § 38 ods. 1 sa slovo „subkomisia“ nahrádza slovami „volebná komisia“ a slová „príslušného miestneho národného výrobu“ slovami „príslušnej obce“.

63. V § 38 ods. 2 sa slovo „subkomisií“ nahrádza slovami „volebných komisií a ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.“.

64. V nadpise § 39 sa slová „výsledku hlasovania“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania v kraji“.

65. V § 39 ods. 1 sa slová „výsledku hlasovania vo volebnom kraji“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania v kraji“; druhá veta znie: „Ak niektorý z členov krajskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.“.

66. V § 39 ods. 2 sa slová „výsledku hlasovania“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania.“.

67. V § 39 ods. 2 písm. f) znie:

f) počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.“.

68. V § 39 ods. 3 sa slová „výsledku hlasovania“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania v kraji“ a slová „príslušného národného výboru“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.

69. § 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41

Postup politických strán do prvého skrutínia

(1) Slovenská volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkom bolo odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie a koalíciu.

(2) Slovenská volebná komisia ďalej zistí:

a) ktoré politické strany, prípadne politické hnutia získali menej než 5 percent,

b) ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej než 7 percent,

c) ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej než 10 percent

z celkového počtu platných hlasov. Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na tieto politické strany, politické hnutia a koalície a hlasy pre ne odovzdané neprihliada.

(3) Ak zistí Slovenská volebná komísia, že požiadavku podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana, prípadne politické hnutie a žiadna koalícia, zníži postupne

a) u politických strán, prípadne politických hnutí, hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent a na hranicu troch percent,

b) u koalície podľa odseku 2 písm. b) hranicu siadmich percent na hranicu šiestichpercent a na hranicu piatich percent,

c) u koalície podľa odseku 2 písm. c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent a na hranicu ôsmich percent

tak, aby do prvého skrutínia mohli postúpit aspoň dve koalície, alebo jedna koalícia a jedna politická strana, prípadne politické hnutie, alebo dve politické strany, prípadne politické hnutia.

(4) V prvom skrutíniu sa rozdeľujú mandáty v rámci volebných krajov.“.

70. § 42 ods. 1 znie:

(1) Súčet platných hlasov odovzdaných vo volebnom kraji pre politické strany ktoré postúpili do prvého skrutínia, sa vydelí počtom mandátov, ktoré sa tomuto volebnému kraju pridelili (§ 40), zväčšeným o jeden; celé číslo, ktoré vyšlo týmto delením a zaokrúhlené na jednotky, je krajským volebným číslom.“.

71. V § 42 ods. 2 sa pred slová „volebné číslo“ vkladá slovo „krajské“ a pred slovo „strana“ sa vkladá slovo „politická“.

72. V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane, ktorá vo volebnom kraji vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane, ktorá získala vo volebnom kraji menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

73. V § 42 v novooznačenom odseku 4 sa slová „ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu“ nahrádzajú slovami „ktorý získal nejmenej 10 percent prednostných hlasov, z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu v rámci volebného kraja“.

74. V § 43 ods. 2 prvá veta znie: „Najneskoršie do 12 hodín po odsúhlasení výsledkov prvého skrutínia Slovenskou volebnou komisiou odovzdajú jej členovia predsedovi Slovenskej volebnej komisie kandidátne listiny svojich politických strán.“.

75. V § 43 sa pred slovo „strana“ vkladá slovo „politická“.

76. V § 44 ods. 1 sa na koniec pripája táto veta: „Ak niektorý z členov slovenskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.“.

77. V § 48 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidovaný poslanec, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.“.

78. V § 48 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak bola politická strana zrušená,10) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až do konce volebného obdobia.

(4) Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,11) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.“.

Poznámky pod čiarou č. 10 a 11 znejú:

10) § 13 zákona č. 424/1991 Zb.

11) § 14 zákona č. 424/1991 Zb.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

79. V § 48 ods. 5 sa slová „miestne národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“.

81. § 49 ods. 2 znie:

(2) Pre okresnú volebnú komisiu zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný úrad; pre okresné volebné komisie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy príslušný obvodný úrad a pre krajskú volebnú komisiu okresný úrad v jej sídle.“.

82. § 50 ods. 1 znie:

(1) Štátne orgány, obce a iné právnické osoby sú povinné spolupôsobiť pri vykonávani tohto zákona.“.

83. V § 50 ods. 2 sa slová „kandidátne listiny, legitimačné lístky“ nahrádzajú slovami „hlasovacie lístky“.

84. § 51 vrátane nadpisu znie:

㤠51

Nároky členov volebných komisií

(1) Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch, vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.12)

(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Spôsob úhrady ustanoví právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou č. 12 znie:

12) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.“.

85. V § 52 ods. 2 a 4 sa slová „ušlý zárobok“ nahrádzajú slovom „mzda“ a v odsekoch 3 a 5 sa slová „ušlý zárobok“ nahrádzajú slovami „náhrada mzdy“.

86. V § 53 ods. 1 znie:

(1) Výdavky spojené s voľbami do Slovenskej národnej rady, vrátane výdavkov obcí, sa hradia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia, určí sa spôsob úhrady po dohode príslušných orgánov Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

87. § 53 ods. 2 znie:

(2) Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán spojené s volebnou kampaňou.“.

88. V § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „cien a miezd“ a slová „10 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „15 Kčs“.

89. V § 54 ods. 1 sa slová „a životného prostredia“ vypúšťajú; slová „národných výborov“ sa náhradzajú slovami „obcí a miestnych orgánov štátnej správy“ a slová „a legitimačných lístkov“ sa vypúšťajú.

90. V § 54 ods. 1 písm. b) sa slová „navrhuje Slovenskej volebnej komisii“ nahrádzajú slovom „vydá“.

91. V § 54 ods. 2 sa slová „a životného prostredia“ vypúšťajú.

92. § 54 ods. 3 znie:

(3) Slovenský štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.“.

93. V § 55 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a obcami“.


Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


Príloha č. 1. zákona SNR č. 104/1992 Zb.

Územie volebných krajov

Volebný kraj číslo Názov volebného kraja a jeho sídlo Zahŕňa územie
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
2. Západoslovenský so sídlom v Bratislave Okresy:
Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava
3. Stredoslovenský so sídlom v Banskej Bystrici Okresy:
Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen Žiar nad Hronom, Žilina
4. Východoslovenský so sídlom v Košiciach Okresy:
Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice-vidiek, Michalovice, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topoľou

Príloha č. 2 zákona SNR č. 104/1992 Zb.

Vymedzenie volebných okresov v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Volebný okres Zahŕňa územie mestských častí
Bratislava I Staré Mesto
Bratislava II Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa
Bratislava III Nové Mesto, Rača, Vajnory
Bratislava IV Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica
Bratislava V Čuňovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce