Oznámenie č. p4/c46/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk a opatrenia o pravidlách likvidity bánk

Čiastka 46/1992
Platnosť od 21.05.1992
Redakčná poznámka

Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 29 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej
- opatrenie č. 8/1992 zo 16. marca 1992 o kapitálovej primeranosti bánk,
- opatrenie č. 9/1992 zo 16. marca 1992 o pravidlách likvidity bánk.

Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Opatrenia boli uverejnené v čiastke 8/1992 Vestníka Štátnej banky česko-slovenskej. Možno do nich nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.