Vyhláška č. 568/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH

568

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. novembra 1992,

o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa mení takto:

1. § 22 ods. 2 znie:

(2) Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorových vozidiel so zvláštnou štátnou poznávacou značkou:

&nbsp &nbsp Ročné poistné Kčs
a) jednostopé motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov
1 . do 50 cm3 vrátane 204
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 408
3. nad 350 cm3 576
b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg &nbsp
1. so zdvihovým objemom valcov do 2000 cm3 vrátane, alebo na elektrický pohon 624
2. so zdvihovým objemom valcov nad 2000 cm3 1 992
c) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj so štátnou poznávacou značkou &nbsp
1. do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane 4 128
2. od celkovej hmotnosti 3500 kg do 12 000 kg vrátane 6 120
3. nad celkovú hmotnosť 12 000 kg 8940
d) poľnohospodársky alebo lesný traktor so štátnou poznávacou značkou, pojazdný pracovný stroj bez štátnej &nbsp
&nbsp poznávacej značky alebo vysokozdvižný vozík 180
e) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor, ktorému sa štátna poznávacia značka neprideľuje 60
f) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave &nbsp
1. autobus 2880
2. trolejbus 1 440
g) ostatné autobusy &nbsp
1 . do celkovej hmotnosti 5000 kg vrátane 6288
2. nad celkovú hmotnosť 5000 kg 9 624
h) prípojné vozidlo &nbsp
1 . určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách a) a e) &nbsp
- s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane 60
- s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 120
2. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) a e) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto vozidlá &nbsp
ch) za motorové vozidlo taxislužby alebo motorové vozidlo určené na požičiavanie sa platí poistné vo výške jedenapolnásobku príslušnej sadzby poistného podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až h).“. &nbsp

2. § 22 ods. 3 znie:

(3) Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:

&nbsp &nbsp Mesačné poistné za každý i začatý mesiac pobytu Kčs
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 2 300
b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane 6 900
c) ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod písmenom a) alebo b) 11 500
d) poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) až c) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá.“. &nbsp

3. § 27 znie:

㤠27

Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1993 pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa doterajšej právnej úpravy, je povinný ho do konca februára 1993 doplatiť do výšky ustanovenej touto vyhláškou.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Minister:

Tóth v. r.