390

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 23. júna 1992

o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc

Federálne ministerstvo spojov podľa § 5 ods. 3 a 6, § 19 ods. 1 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ POJMY

§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie:

a) „amatérskou vysielacou rádiovou stanicou“ (ďalej len „amatérska stanica“) telekomunikačné zariadenie určené na technické sebavzdelávanie a štúdium. Tvorí ju jedno alebo viac vysielacích a prijímacích zariadení, včítane anténových systémov, patriacich tomu istému držiteľovi povolenia a pracujúcich v pásmach vyhradených pre radioamatérsku prevádzku,

b) „zriadením“ amatérskej stanice jej pripravenie na prevádzkovanie včítane jej zostrojenia alebo obstarania. Zriadenie nie je hromadná výroba alebo hromadný dovoz,

c) „prevádzkovaním“ amatérskej stanice jej držanie a používanie na rádiový príjem alebo vysielanie,

d) „prechovávaním“ prosté držanie amatérskej stanice,

e) „operátorom“ fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá prevádzkovať amatérsku stanicu.

DRUHÁ ČASŤ

POVOLENIE NA ZRIADENIE, PREVÁDZKOVANIE A PRECHOVÁVANIE AMATÉRSKYCH STANÍC

§ 2

Obsah povolenia

Povolenie na zriaďovanie, prevádzkovanie a prechovávanie amatérskej stanice (ďalej len „povolenie“) oprávňuje fyzické i právnické osoby zriaďovať, prevádzkovať a prechovávať amatérsku stanicu. Povolenie oprávňuje na prechovávanie inej vysielacej rádiovej stanice než amatérskej stanice, ak sa má prestavať na amatérsku stanicu.

§ 3

Podmienky pre vydanie povolenia

Povolenie sa vydá:

a) fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 15 rokov, nebola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť nebola obmedzená a preukázala odbornú spôsobilosť podľa tejto vyhlášky (§ 9);

b) právnickej osobe, ktorá má sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Právnická osoba je povinná ustanoviť vedúceho operátora, ktorý zodpovedá za to, že amatérska stanica bude prevádzkovaná v súlade s touto vyhláškou. Vedúci operátor musí mať povolenie amatérskej stanice.

§ 4

Žiadosť o povolenie

Povolenie sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

a) u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo žiadateľa a trvalé stanovište amatérskej stanice,

b) u právnických osôb názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO), trvalé stanovište amatérskej stanice, meno a priezvisko vedúceho operátora a jeho volaciu značku.

§ 5

Náležitosti povolenia

Rozhodnutie o povolení amatérskej stanice obsahuje najmä:

a) číslo povolenia,

b) u fyzickej osoby jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, u právnickej osoby jej názov, sídlo, meno, priezvisko a volaciu značku vedúceho operátora,

c) pridelenú volaciu značku,

d) operátorskú triedu, ak sa povolenie udeľuje fyzickej osobe,

e) trvalé stanovište amatérskej stanice,

f) povoľovacie podmienky (prevádzkové a technické), rozlíšené podľa triedy operátorov, za ktorých sa povoľuje amatérsku stanicu prevádzkovať.

§ 6

Platnosť povolenia

(1) Povolenie platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie o povolení právoplatnosť. Platnosť povolenia možno predĺžiť na základe žiadosti podanej najmenej jeden, najskôr však šesť mesiacov pred skončením jeho platnosti.

(2) Pred uplynutím doby platnosti podľa odseku 1 povolenie zaniká dňom, keď sa fyzická alebo právnická osoba:

a) oprávnenia vzdala,

b) fyzická osoba zomrela alebo bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony,

c) právnická osoba zanikla,

d) pre právnickú osobu prestal byť činný vedúci operátor s vlastným povolením, pokiaľ nebol súčasne ustanovený nový vedúci operátor,

e) odňatím povolenia amatérskej stanice.1)

§ 7

Povinnosti pri zániku povolenia

Pri zániku povolenia podľa § 6 je vlastník amatérskej stanice povinný ukončiť jej prevádzkovanie a do 15 dní:

a) vrátiť rozhodnutie o povolení povoľovaciemu orgánu,

b) oznámiť povoľovaciemu orgánu, ako sa naložilo s vysielacím zariadením.2)

§ 8

Opatrenia pri porušení tejto vyhlášky alebo povoľovacích podmienok

(1) Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo povolenie vydané, poruší závažným spôsobom ustanovenia tejto vyhlášky alebo povoľovacích podmienok, uloží jej povoľovací orgán niektoré z týchto opatrení:

a) pozastavenie povolenia na prevádzkovanie na dobu najdlhšie jedného roka,

b) odňatie povolenia.1)

(2) Ak ustanovenia tejto vyhlášky alebo povoľovacích podmienok poruší operátor, môže mu povoľovací orgán uložiť, aby sa podrobil preskúšaniu s tým, že podľa jeho výsledkov môže byť preradený do nižšej triedy operátorov. Preskúšanie sa vykoná primerane podľa tretej časti tejto vyhlášky.

TRETIA ČASŤ

PRIZNÁVANIE TRIED OPERÁTOROV AMATÉRSKYCH STANÍC

§ 9

Triedy operátorov

(1) Podľa rozsahu znalostí a praxe sa určí odborná spôsobilosť operátora jeho zaradením do jednej zo štyroch tried operátorov amatérskych staníc označených písmenami D, C, B, A.

(2) Predpokladom priznania jednotlivých tried povoľovacím orgánom je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe tejto vyhlášky, pri triedach D, C a B tiež zloženie skúšky podľa tejto vyhlášky.

§ 10

Skúšky

(1) Skúška sa vykoná na žiadosť uchádzača, ktorá môže byť spojená so žiadosťou o povolenie amatérskej stanice. K žiadosti sa pripojí doklad o predpísanej praxi a doklad o zaplatení nákladov skúšky.

(2) Uchádzač je povinný uhradiť Federálnemu ministerstvu spojov náklady skúšky, ktoré sa určujú paušálnou sumou 100 Kčs.

§ 11

Skúšobná komisia

Skúšobné komisie pre operátorov zriaďuje Federálne ministerstvo spojov; súčasne vymenúva predsedu o ďalších členov komisie pre jednotlivé skúšobné odbory. Predseda komisie môže z členov komisie určiť svojho zástupcu.

§ 12

Čas a miesto konania skúšky

(1) Skúška sa koná v čase do šiestich mesiacov od podania žiadosti, spravidla v sídle skúšobnej komisie. O čase a mieste skúšky bude uchádzač upovedomený najmenej týždeň vopred.

(2) Ak sa uchádzač nemôže dostaviť na skúšku v určenom čase, je povinný to vopred oznámiť skúšobnej komisii a požiadať o určenie nového termínu.

Priebeh skúšky

§ 13

(1) Pred začatím skúšky je uchádzač povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť doklad o predpísanej praxi.

(2) Skúška je neverejná. Okrem členov skúšobnej komisie môžu byť na skúške prítomné len osoby, ktorých prítomnosť predseda skúšobnej komisie v odôvodnených prípadoch dovolí.

(3) Predseda skúšobnej komisie riadi skúšky a sleduje skúšanie z jednotlivých skúšobných odborov, pričom môže klásť uchádzačom dopĺňajúce otázky.

§ 14

Uchádzač skladá skúšku zo všetkých predpísaných skúšobných odborov. Od skúšky z niektorých odborov možno rozhodnutím predsedu skúšobnej komisie upustiť, ak uchádzač preukáže požadované znalosti iným spôsobom.

§ 15

Hodnotenie výsledku skúšky

(1) Skúšaného hodnotí z každého skúšobného odboru príslušný komisár. Na hodnotenie sa používajú dva stupne: prospel, neprospel.

(2) Uchádzač skúšku zložil, ak preukázal znalosť látky predpísanú skúšobnými osnovami a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3 % chýb tak vo vysielaní, ako aj v príjme morseových značiek.

(3) Uchádzač skúšku nezložil, ak bol z jedného alebo viacerých skúšobných odborov hodnotený stupňom neprospel.

(4) O úspešnom zložení skúšky vydá predseda skúšobnej komisie uchádzačovi vysvedčenie.

§ 16

Oprava a opakovanie skúšky

(1) Ak uchádzač neprospel len z jedného skúšobného odboru, môže skladať opravnú skúšku z tohto odboru. Táto opravná skúška sa pripúšťa iba raz a musí sa vykonať do šiestich mesiacov.

(2) Ak uchádzač neprospel z viacerých než z jedného odboru alebo ak neprospel pri opravnej skúške, môže podať novú žiadosť až po uplynutí lehoty určenej skúšobnou komisiou, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden rok.

(3) Uchádzač, ktorému sa povolila opravná skúška, novú žiadosť nepodáva.

§ 17

Sľub zachovania telekomunikačného tajomstva

(1) Uchádzač, ktorý úspešne vykonal skúšku, musí pred vydaním vysvedčenia zložiť sľub, že bude zachovávať telekomunikačné tajomstvo.

(2) Sľub zachovania telekomunikačného tajomstva znie: „Sľubujem, že ako operátor budem vždy zachovávať telekomunikačné tajomstvo podľa platných zákonných ustanovení.“

(3) Uchádzač skladá sľub do rúk predsedu skúšobnej komisie. Zloženie sľubu potvrdí uchádzač svojím podpisom v zápisnici o skúške.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

(1) Povolenia jednotlivcov vydané do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky zostávajú v platnosti po dobu v nich uvedenú. Povolenia, kde doba platnosti bola určená do odvolania, končia 31. decembrom 1995.

(2) Platnosť povolení vydaných klubovým staniciam predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa končí 31. decembrom 1993. Do 30. novembra 1993 môžu právnické osoby požiadať o predĺženie povolenia s uvedením údajov požadovaných pre vydanie povolenia podľa tejto vyhlášky.

(3) Platnosť osvedčení pre amatérske stanice pre mládež a platnosť osvedčení pre amatérske rádiové stanice pre branné športy sa končí 31. decembrom 1992.

§ 19

Zrušuje sa predpis o zriaďovaní, prevádzke a uchovávaní amatérskych rádiových staníc vydaný úpravou Federálneho ministerstva spojov č. 2700/1979-R/1 z 22. 1. 1979, uverejnený ako príloha opatrenia č. 30/1979 Vestníka Federálneho ministerstva spojov a registrovaný v čiastke 5/1979 Zb.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Ehrenberger v. r.


Príloha vyhlášky č. 390/1992 Zb.

Požiadavky pre získanie triedy operátora amatérskej vysielacej rádiovej stanice

(1) Trieda D

Vek najmenej 15 rokov, ukončené základné vzdelanie a preukázanie základných znalostí v týchto skúšobných odboroch:

a) Právne predpisy o zriaďovaní, prevádzkovaní a prechovávaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a povoľovacie podmienky amatérskych staníc.

b) Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie a bezpečnostné predpisy.

c) Prevádzkové rádioamatérske pravidlá.

(2) Trieda C

Vek najmenej 15 rokov, ukončené základné vzdelanie a preukázanie základných znalostí v týchto skúšobných odboroch:

a) Právne predpisy o zriaďovaní, prevádzkovaní a prechovávaní amatérskych staníc a povoľovacie podmienky amatérskych staníc.

b) Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie a bezpečnostné predpisy.

c) Prevádzkové rádioamatérske pravidlá.

d) Telegrafná abeceda (tempo aspoň 40 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

(3) Trieda B

Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy C alebo D a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzača a pretekov) a ďalej preukázanie podrobných znalostí v týchto skúšobných odboroch:

a) Právne predpisy o zriaďovaní, prevádzkovaní a prechovávaní amatérskych staníc a povoľovacie podmienky amatérskych staníc.

b) Prevádzkové rádioamatérske pravidlá.

c) Telegrafná abeceda (tempo aspoň 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

(4) Trieda A

Dva roky praxe v triede B a nadviazanie najmenej 3000 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov).

Poznámka:
Povoľovacie podmienky amatérskych staníc a Prevádzkové rádioamatérske pravidlá pre potrebu skúšky zašle uchádzačovi na jeho žiadosť povoľovací orgán.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 ods. 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.

2) § 5 ods. 4 zákona č. 110/1964 Zb.