Zákon č. 140/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992 do10.12.1992
Účinnosť od 01.07.1992 do10.12.1992
Zrušený 563/1992 Zb.

OBSAH

140

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. februára 1992

o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Pedagogická fakulta v Nitre a Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre sa zlučujú.

(2) Zlúčením vysokých škôl podľa odseku 1 sa zriaďuje vysoká škola s názvom „Nitrianska univerzita“.

(3) Sídlom Nitrianskej univerzity je Nitra.


§ 2

Zrušuje sa

1. § 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. o pedagogických fakultách, ak sa týka Pedagogickej fakulty v Nitre,

2. § 4 vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.