Vyhláška č. 639/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

(v znení č. 327/1993 Z. z., 119/1998 Z. z.)

Čiastka 131/1992
Platnosť od 31.12.1992 do31.12.1999
Účinnosť od 01.05.1998 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

639

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1992

o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov ustanovuje:


§ 1

(1) Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov1) (ďalej len „preddavok“) sa na mesačné obdobie zistí podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu tejto vyhlášky.

(2) Preddavok sa vypočíta zo zdaniteľnej mzdy2) zaokrúhlenej do 100 Sk na celé koruny hore a nad 100 Sk na celé stokoruny hore.

(3) Preddavky na mesačné obdobie uvedené v prílohe tejto vyhlášky sú vypočítané z ročnej sadzby dane z príjmov fyzických osôb3) prepočítanej na mesačné obdobie takto

Zdaniteľná mzdapreddavok na daňzo zdaniteľnej mzdy presahujúcej
nad Skdo Sk
-5 00015 %
5 00010 000750 Sk + 20 %-"- 5 000 Sk
10 00015 0001 750 Sk + 25 %-"- 10 000 Sk
15 00045 0003 000 Sk + 32 %-"- 15 000 Sk
45 00090 00012 600 Sk + 40 %-"- 45 000 Sk
90 000a viac30 600 Sk + 42 %-"- 90 000 Sk.
(4) Ak zdaniteľná mzda za kalendárny mesiac presiahne sumu 90 000 Sk, preddavok na kalendárny mesiac vypočítaný podľa odseku 3 sa zvyšuje takto:
preddavok
nad Skdo Sk
30 600106 200o 5 %
106 200333 000o 10 %
333 000748 800o 20 %
748 800a viaco 30 % .

§ 1a

(1) V zdaňovacom období roku 1998 sa na výpočet preddavkov na mesačné obdobia do účinnosti tejto vyhlášky použijú doterajšie predpisy.

(2) V zdaňovacom období roku 1998 sa na výpočet preddavkov na mesiac apríl 1998 použijú ustanovenia tejto vyhlášky, ak sa preddavok zráža4) po účinnosti tejto vyhlášky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993


Minister:

Ing. Tóth CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 639/1992 Zb.

Tabuľka

preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

Tabulka 01

Ak zdaniteľná mzda za kalendárny mesiac presahuje sumu 90 000 Sk, preddavok je 30 600 Sk + 42 % zo sumy presahujúcej 90 000 Sk; takto vypočítaný preddavok sa zvyšuje o

a) 5 % pri preddavku nad 30 600 Sk do 106 200 Sk,

b) 10 % pri preddavku nad 106 200 Sk do 333 000 Sk,

c) 20 % pri preddavku nad 333 000 Sk do 748 800 Sk,

d) 30 % pri preddavku nad 748 800 Sk a viac.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2) § 40f ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 16 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) § 40f ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.