Zákon č. 522/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb.

Čiastka 105/1992
Platnosť od 20.11.1992
Účinnosť od 20.11.1992 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

522

ZÁKON

z 3. novembra 1992,

ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb. sa mení takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú2) úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.

(2) Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31. 12. 1989.

(3) Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanovia štátne rozpočty Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

2. V § 8 ods. 1 sa pred slovo „cirkvám“ vkladá slovo „registrovaným1)“.

3. § 10 sa zrušuje.


Čl. II

Zrušujú sa

1. vládne nariadenie č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom,

2. vládne nariadenie č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom,

3. vládne nariadenie č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom,

4. vládne nariadenie č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom,

5. vládne nariadenie č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom,

6. vládne nariadenie č. 70/1968 Zb. o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

2) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností.