Zákon č. 14/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov

(v znení č. 311/2002 Z. z.)

Čiastka 3/1992
Platnosť od 16.01.1992 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.2002 do31.12.2004
Zrušený 578/2004 Z. z.

14

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. decembra 1991

o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa

a) Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov so sídlom v Bratislave,

b) Slovenská komora zubných technikov so sídlom v Bratislave.

(2) Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zdravotníckych pracovníkov v kategórii laborant, asistent, technik a iný zdravotnícky pracovník s úplným stredným odborným vzdelaním alebo s vyšším odborným vzdelaním zapísaných v zoznamoch vedených komorou.

(3) Slovenská komora zubných technikov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zubných technikov zapísaných v zoznamoch vedených komorou.

(4) Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora zubných technikov (ďalej len „komora") sú právnické osoby.

§ 2

Pôsobnosť komory

(1) Komora

a) pôsobí tak, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a vnútornými predpismi komory,

b) zaručuje odbornosť svojich členov a potvrdzuje splnenie podmienok na výkon povolania stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov podľa osobitných predpisov,1)

c) posudzuje a obhajuje práva a profesionálne, sociálne a hospodárske záujmy svojich členov,

d) chráni profesionálnu česť svojich členov,

e) vedie zoznam členov.

(2) Komora je oprávnená

a) zúčastňovať sa na rokovaní pri tvorbe sadzobníka za zdravotnícke a zubotechnické výkony, ktoré súvisia s výkonom povolania stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov,

b) zúčastňovať sa na výberových konaniach pri obsadzovaní vedúcich miest stredných zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve,

c) vyjadrovať sa k etickej a odbornej spôsobilosti svojich členov, ktorí sa uchádzajú o povolenie vykonávať prax v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,2)

d) riešiť sťažnosť na výkon povolania svojich členov, ak sa uskutočňuje v rozpore s odsekom 1 písm. a),

e) registrovať stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov komory na úseku jednotlivých činností medicínskych odborov,

f) uplatňovať disciplinárnu právomoc v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

g) vyžadovať od svojich členov informácie a písomnosti spojené s výkonom povolania,

h) vyjadrovať sa k podmienkam a spôsobu ďalšieho vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov,

i) zúčastňovať sa na vykonávaní špecializačných skúšok,

j) vydávať pre členov komory záväzné stanoviská k odborným problémom poskytovania zdravotníckej liečebnej a preventívnej starostlivosti a v zdravotníckom výskume,

k) vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví osobitný zákon.

§ 3

(1) Členstvo v komore vzniká podaním písomnej žiadosti a prijatím za člena.

(2) Členstvo v komore je povinné pre uchádzačov a pracovníkov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

§ 4

(1) Komora zapíše do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti do zoznamu každého, kto

a) získal predpísané stredoškolské vzdelanie na stredných zdravotníckych školách v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo vysokých školách ošetrovateľského smeru v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo zložil predpísané rekvalifikačné skúšky a je oprávnený na výkon zdravotníckej praxe alebo praxe zubného technika na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) má plnú spôsobilosť na právne úkony,

c) nebol počas posledných piatich rokov vylúčený z komory.

§ 5

Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý nebol komorou zapísaný do zoznamu členov, má právo domáhať sa ochrany návrhom podaným na súd.

§ 6

Členstvo v komore zaniká

a) úmrtím,

b) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

c) vystúpením z komory alebo vylúčením z komory.

§ 7

Práva a povinnosti členov komory

(1) Každý člen komory má právo

a) voliť zástupcov do orgánov komory a sám byť volený,

b) využívať pomoc komory v oblasti ďalšieho vzdelávania,

c) využívať právnu pomoc komory v sporoch spojených s výkonom povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika.

(2) Každý člen komory je povinný

a) vykonávať svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi,

b) dodržiavať organizačné, rokovacie, volebné a disciplinárne poriadky komory,

c) riadne platiť určené príspevky,

d) oznámiť príslušným orgánom komory zmeny súvisiace s výkonom povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika,

e) v prípadoch určených komorou uzavrieť zodpovedajúce poistenie.

Samospráva a vnútorná organizácia komory

§ 8

(1) Orgánmi komory sú

a) snem,

b) rada komory,

c) prezídium,

d) prezident,

e) disciplinárna komisia,

f) kontrolný výbor.

(2) Funkcie členov v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa im vypláca len náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.

§ 9

Snem

(1) Najvyšším orgánom komory je snem.

(2) Snem najmä

a) schvaľuje, mení a zrušuje stanovy komory, deontologický kódex alebo etický kódex, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, štatúty regionálnych komôr a ďalšie vnútorné predpisy,

b) volí a odvoláva radu komory, prezidenta a viceprezidentov komory, kontrolný výbor komory a disciplinárnu komisiu komory,

c) posudzuje činnosť rady regionálnej komory, prezidenta a viceprezidentov komory, činnosť kontrolného výboru komory, regionálnej komory a disciplinárnej komisie regionálnej komory,

d) určuje výšku registračného poplatku a členských príspevkov a ich rozdeľovanie,

e) schvaľuje výšku náhrady za stratu času spojenú s výkonom funkcií v orgánoch komory,

f) schvaľuje rozpočet komory,

g) zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy komory.

§ 10

Rada komory

(1) Rada komory je riadiacim orgánom komory medzi snemami.

(2) Rada komory

a) hospodári so sociálnym fondom komory, prípadne s inými fondami komory,

b) rozhoduje o pozastavených rozhodnutiach orgánov komory a valného zhromaždenia regionálnej komory,

c) zvoláva snem komory najmenej raz do roka, zvoláva snem vždy, ak o to požiada aspoň jedna pätina členov komory alebo aspoň jedna tretina regionálnych komôr, alebo ak o to požiada kontrolný výbor komory, a to do dvoch mesiacov,

d) schvaľuje členov komory do služobných a špecializovaných komisií,

e) rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodnú iné orgány komory,

f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 13 ods. 3 písm. a) a b).

§ 11

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom rady komory, ktorý najmä

a) zvoláva radu komory,

b) vedie zoznam členov komory,

c) hospodári s majetkom komory,

d) pravidelne informuje členov komory o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť,

e) riadi správny aparát prezídia.

§ 12

Prezident

(1) Prezident zastupuje komoru navonok.

(2) Prezident zvoláva a riadi rokovanie rady komory.

(3) Prezidenta zastupuje viceprezident poverený radou komory.

§ 13

Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc voči všetkým členom komory.

(2) Disciplinárna komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom disciplinárnej komisie nemôže byť člen iného orgánu komory.

(3) Disciplinárna komisia môže uložiť za vážne porušenie povinnosti členom komory uvedeným v § 7 ods. 2 písm. a) zákona ako disciplinárne opatrenie

a) pokutu od 2000 do 10 000 Kčs,

b) podmienečné vylúčenie z komory,

c) vylúčenie z komory.

(4) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 je možné podať odvolanie.

(5) O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. a) a b) rozhoduje rada komory (§ 10). O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. c) rozhoduje súd.3)

(6) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Na jeho doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.4)

(7) Rada komory napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom rady komory viazaná.

§ 14

Kontrolný výbor

(1) Kontrolný výbor si volí predsedu; ten riadi jeho činnosť.

(2) Kontrolný výbor

a) kontroluje činnosť komory,

b) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidentov a regionálnej komory, ak sú v rozpore s právnymi predpismi alebo organizačným poriadkom a ostatnými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá rade komory,

c) pozastavuje výkon rozhodnutí rady komory, ak sú v rozpore s právnymi predpismi alebo organizačným poriadkom a ostatnými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá snemu.

§ 15

Regionálna komora

(1) Regionálna komora sa zriaďuje v jednotlivých územných celkoch s prihliadnutím na počet členov regionálnej komory.

(2) Orgánmi regionálnej komory sú

a) valné zhromaždenie,

b) rada regionálnej komory,

c) disciplinárna komisia regionálnej komory,

d) kontrolný výbor regionálnej komory.

§ 16

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom regionálnej komory.

(2) Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú všetci členovia regionálnej komory, ktorí sú zapísaní v zozname regionálnej komory.

(3) Valné zhromaždenie zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz za rok; je povinná ho zvolať vždy, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov regionálnej komory alebo ak o to požiada kontrolný výbor regionálnej komory, a to najneskôr do dvoch mesiacov.

(4) Valné zhromaždenie

a) volí zástupcov na snem,

b) rozhoduje o zlúčení regionálnej komory s inými regionálnymi komorami,

c) rozhoduje o pozastavenom rozhodnutí orgánu regionálnej komory.

§ 17

Rada regionálnej komory

(1) Rada regionálnej komory je riadiacim a výkonným orgánom regionálnej komory.

(2) Rada regionálnej komory

a) registruje nových členov - vedie zoznam členov regionálnej komory,

b) hospodári s majetkom zvereným regionálnej komore,

c) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy obcí.

§ 18

Disciplinárna komisia regionálnej komory

(1) Disciplinárnu právomoc voči členom regionálnej komory vykonáva disciplinárna komisia regionálnej komory.

(2) Disciplinárna komisia regionálnej komory volí z radov svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom disciplinárnej komisie regionálnej komory nemôže byť člen iného orgánu regionálnej komory alebo komory.

(3) Disciplinárna komisia regionálnej komory môže uložiť za porušenie povinností člena komory, ktoré sú uvedené v § 7 ods. 2 tohto zákona, ako disciplinárne opatrenie

a) napomenutie,

b) pokutu od 1000 do 10 000 Kčs.

(4) Proti písomnému rozhodnutiu disciplinárnej komisie regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže člen, ktorému bolo disciplinárne opatrenie uložené, podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia.

(5) O odvolaní rozhoduje disciplinárna komisia, ktorá preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak disciplinárna komisia zruší napadnuté rozhodnutie, je disciplinárna komisia regionálnej komory viazaná právnym názorom disciplinárnej komisie.

§ 19

Kontrolný výbor regionálnej komory

(1) Kontrolný výbor regionálnej komory volí svojho predsedu; ten riadi jej činnosť.

(2) Kontrolný výbor regionálnej komory

a) kontroluje činnosť regionálnej komory,

b) pozastavuje rozhodnutie rady regionálnej komory, ak je v rozpore s právnymi predpismi, poriadkami a ostatnými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá valnému zhromaždeniu regionálnej komory,

c) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

§ 20

Majetok komory

(1) Komory samostatne spravujú svoj majetok a hospodária podľa ročného rozpočtu.

(2) Príjmy komory tvoria členské príspevky, dotácie, dary a iné príjmy.

(3) Výnos z pokút je príjmom sociálneho fondu komory.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 21

Pri výkone povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika v ozbrojených zboroch môžu byť práva a povinnosti stredných zdravotníckych pracovníkov alebo zubných technikov podrobené obmedzeniam, ktoré vyplývajú z osobitnej povahy výkonu služby v týchto zboroch podľa osobitných predpisov.

§ 22

Komora na zabezpečenie svojej činnosti vydáva v súlade s týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi svoje vnútorné predpisy [§ 9 ods. 2 písm. a)].

§ 23

Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich pôsobnosť doterajšie prezídium príslušnej stavovskej organizácie a profesiového združenia zriadeného podľa osobitných predpisov5) ako dočasný výbor komory. Dočasný výbor komory zvolá snem komory najneskoršie do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 24

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška MZ SSR č. 79/1981 Zb. o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve.

2) § 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.

3) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

4) § 266a Zákonníka práce.

5) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.