Uznesenie č. p2/c97/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1992

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

A. vyhlasuje

nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu a v zmysle § 26 ods. 1 toho istého zákona určuje deň ich konania na sobotu 23. januára 1993;

B. schvaľuje

lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike 23. januára 1993 uvedené v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu.

I. Gašparovič v. r.

Príloha č. 1

Zoznam obcí v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. januára 1993

Príloha_01

Príloha č. 2

Skrátené lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. januára 1993

Príloha_02