Oznámenie č. p1/c62/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách opatrenie č. 10/1992 zo 16. marca 1992 o úverovej angažovanosti bánk.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 8/1992 Vestníka Štátnej banky česko-slovenskej. Možno do neho nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.