Zákon č. 489/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992 do31.12.1993
Účinnosť od 27.10.1992 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

489

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. septembra 1992

o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky

Vedomá si významu Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský národ 29. augusta povstal do boja proti totalite, útlaku, rasizmu, fašizmu, potlačovaniu ľudských a občianskych práv a nehľadiac na obete prejavil túžbu žiť slobodne a hlásiac sa k odkazu celého antifašistického odboja,

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

29. august, výročie Slovenského národného povstania, je štátnym sviatkom Slovenskej republiky.

§ 2

29. august je dňom pracovného pokoja.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.