Vyhláška č. 40/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 ústředního věstníku České socialistické republiky

Čiastka 8/1992
Platnosť od 27.01.1992
Účinnosť od 27.01.1992

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 27. prosince 1991,

kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republikyč. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně,ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistiké republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krvních přípravků a kostní dřeně (reg. v částce 25/1985 Sb.), ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního vfěstníku České socialistiké republiky (registrovaném v částce 50/1988 Sb.), se mění takto:

1. V § 2 ods. 2 se vypouští věta druhá.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Způsobilost k dárcovství krve

(1) Dárcem krve, jejích složek a dárcem kostní dřeně může být, nebrání-li tomu kontraindikace, osoba od 18 do 60 let, ve výjimečných případech, zejména při odběru krve pro autotransfúzi nebo při příbuzenském dárcovství, osoba mladší nebo starší; u osoby mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

(2) Způsobilost k odběru posuzuje lékař, k jehož povinnostem patří odběr krve (dále jen „lékař“). Tento lékař určí i rozsah vyšetření dárce. Z laboratorních výsledků je nutné provést zejména vyšetření hladiny hemoglobinu nebo hematokritu.

(3) Laboratorní vyšetření dárců krve se provádí před odběrem, u stálých dárců může být vyšetření provedeno ze vzorku krve odebrané při odběru. Jde-li o plánované podání čerstvého transfúzního přípravku nebo kostní dřeně, nebo je-li třeba provést podrobnější vyšetření dárce, může se provést vyšetření předem.

(4) Odebraná krev se dodatečně vyšetřuje sérologicky na lues, hepatitidu B a HIV 1. Výsledky vyšetření musí být známy před podáním přípravku; výjimka je možná pouze při bezprostředním ohrožení života příjemce (vitální indikace).“.

3. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13

Příspěvek dárcům krve

Dárcovství krve je dobrovolné. Transfúzní zařízení může dárci krve nebo jejích složek a dárci kostní dřeně vyplatit na jeho žádost finanční příspěvek. Jednotnou výši příspěvku stanoví transfúzní zařízení.“.

4. § 14 včetně nadpisu zní:

㤠14

Občerstvení dárce

Dárce krve nebo krevních složek má po odběru nárok na občerstvení.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.